• BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biznes i technologia ekologiczna
  W kształceniu na kierunku Biznes i technologia ekologiczna głównym celem jest wyposażenie  absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej, oparte na podstawach  nauk społecznych i przyrodniczych.  
  Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży ekologicznej w działach: eksploatacji, sprzedaży, rozwoju, analiz, marketingu; instytucjach finansujących ekologię i przedsiębiorczość; jednostkach wspierania biznesu i firmach konsultingowych; przedsiębiorstwach budowlanych realizujących instalacje ekologiczne; przedsiębiorstwach handlowych z branży ekologicznej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia i studiach podyplomowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Ekonomia
  Atuty kierunku:
  • możliwość uzyskania kwalifikacji ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants),
  • obowiązkowa nauka dwóch języków obcych na I stopniu studiów,
  • wysoki współczynnik zatrudnienia w zawodzie,
  • najwyższa ocena absolwentów wśród pracodawców północnej Polski,
  • stała oferta praktyk studenckich, ścisła współpraca z biznesem,
  • szeroka oferta przedmiotów do wyboru w języku angielskim,
  • nowoczesne narzędzia dydaktyczne,
  • najbogatsza oferta programu ERASMUS na UG – ponad 180 miejsc w uczelniach 19 krajów europejskich,
  • możliwość studiowania m.in. w: Korei Południowej, Rosji, Stanach Zjednoczonych czy Ukrainie w ramach współpracy międzyuczelnianej,
  • 15 aktywnych kół naukowych, w tym działalność AIESEC.
  Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii, zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce gospodarczej. Studia na kierunku ekonomia stwarzają możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą. Absolwenci mogą ubiegać się o pracę zarówno na stanowiskach operacyjnych, analitycznych oraz menedżerskich. Dzięki zdobytej wiedzy są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, również w Internecie i potrafią wszechstronnie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w procesach biznesowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERCULTURAL AND BUSINESS RELATIONS IN EUROPE Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Intercultural and business relations in Europe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Atuty kierunku:
  • Studia interdyscyplinarne, łączące ekonomię, finanse i zarządzanie,
  • Nauka dwóch języków obcych oraz język obcy w biznesie,
  • Prestiżowa specjalność International Business,
  • Możliwość zdobycia podwójnego dyplomu w University of Applied Sciences w Austrii,
  • Wysoki współczynnik zatrudnienia absolwentów,
  • Nowoczesne kwalifikacje zawodowe,
  • Najwyższa ocena w oczach pracodawców północnej Polski,
  • Ścisła współpraca z biznesem, oferta praktyk studenckich,
  • Nowoczesne narzędzia dydaktyczne, laboratoria,
  • Możliwość uzyskania certyfikatu Thomson Reuters,
  • Bogata oferta programu ERASMUS, ponad 180 miejsc w uczelniach 19 krajów europejskich, możliwość studiowania w Korei Południowej, Rosji, Stanach Zjednoczonych,
  • Kilkanaście aktywnych kół naukowych, w tym AIESEC.
  W kształceniu na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pomogą mu w pracy w międzynarodowym środowisku gospodarczym. Absolwenci kierunku przygotowani są do ubiegania się o pracę na stanowiskach: operacyjnych, analitycznych, menedżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, w korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza daje możliwość prowadzenia własnego biznesu w skali międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku pracują m.in. w: Deloitte, Ernst&Young, ING Banku Śląskim, Noble Banku, Sony Pictures GBS, Thomson Reuters, Komisji Europejskiej, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Kuehne Nagel, Chipolbork, Grupie Lotos, czy Banku J.P. Morgan.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - INTERNATIONAL BUSINESS Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze - International Business
  Our programmes address different issues of globalisation, regionalisation and intercultural approaches to international business. Students are encouraged to prepare their BA and MA thesis in accordance with their particular interests. The tuition methods in Bachelor and Master Degree Programmes include traditional lectures both by outstanding University professors and company practitioners, seminars, case study analysis, buzz groups and individual supervision for students’ thesis. The full-time programmes give students the latest theoretical knowledge of contemporary business environment. The Faculty of Economics offers more than 200 opportunities to go to universities in 25 different countries each year, it includes double diploma programmes.
  International Business studies are one of a kind and give their participants access to exceptional knowledge and expertise about strategic and global business management, marketing, financial issues as well as specific insights into business system. Thus, these programmes offer students comprehensive understanding of the complexities in the field of international business. The programme prepares the students for challenging positions in various areas of international management or research.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - International Business brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - International Business jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYWYDZIAŁOWE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA Stopień: III REKRUTACJA

  Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego mają pełne uprawnienia przyznane przez Centralną Komisję (zaraz po powstaniu Uniwersytetu), do prowadzenia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Kandydaci mogą otrzymać stopień naukowy doktora w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinach naukowych: ekonomia, nauki o zarządzaniu i finansach. Zespół profesorów - opiekunów naukowych doktorantów pochodzących z obu wydziałów – gwarantuje możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w szerokim spektrum problematyki ekonomicznej, poczynając od zagadnień teoretycznych mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej i integracji europejskiej, zarządzania, finansów, transformacji gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, marketingu, gospodarowanie zasobami ludzkimi, zagadnień sektorowych współczesnej ekonomii (transport i logistyka, handel międzynarodowy, gospodarka morska, turystyka, gospodarka regionalna, ekonomia innowacji i innych). W programie studiów oferuje się przedmioty pozwalające Doktorantom przygotować się do egzaminów najczęściej wyznaczanych w przewodach doktorskich. Studia przygotowują pod względem metodologicznym do prowadzenia badań i przygotowania wartościowej rozprawy doktorskiej będącej podstawa nadania stopnia doktora. Studentom poza przedmiotami o charakterze ekonomicznym oferowane są zajęcia z zakresu lektoratów języków obcych oraz informatyki w badaniach naukowych, a także szeroki zestaw przedmiotów specjalizacyjnych oraz praktyki. Zajęcia odbywają się przez 3 lata w wybrane piątki w okresie od października do maja każdego roku akademickiego. Odbycie tych studiów stwarza możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów zarówno absolwentom kierunków studiów ekonomicznych, jak i innych kierunków. Zapewniamy Doktorantom dostęp do posiadanych ekonomicznych baz danych, specjalistycznych bibliotek z dokumentami elektronicznymi znajdującymi się instytutach, katedrach i zakładach, dostęp do bogatych zbiorów statystyk gospodarczych i tekstów prawa gospodarczego. Profesorowie sprawujący opiekę naukową nad Doktorantami są osobami o wysokim autorytecie naukowym w kraju i za granicą, uczestniczącymi w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i przygotowywaniu strategii rozwoju gospodarczego, działającymi aktywnie w gospodarce, lub jako eksperci rządu czy też organizacji międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)