Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Administracja
  Jeśli w przyszłości chcesz pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, wybierz studia na kierunku administracja. Nazwa „administracja” pochodzi od łacińskiego słowa administrare – „być pomocnym". Studia na kierunku administracja dadzą Ci doskonałe przygotowanie merytoryczne potrzebne do wykonywania zawodu, a także nauczą Cię, jak być pomocnym wobec wszystkich, którzy Twojej pomocy będą potrzebować. Do wiodących przedmiotów wykładanych na tym kierunku należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administracyjne gospodarcze, postępowanie i sądownictwo administracyjne, prawo pracy, prawo finansowe, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, system bankowy i kredytowy. Uzupełnieniem przedmiotów kierunkowych będą przedmioty ogólne, m.in. socjologia i logika. W zależności od wybranej specjalności nauczysz się ponadto zarządzać projektami unijnymi i bezpieczeństwem w dużych strukturach, dowiesz się, jak funkcjonują urzędy różnego szczebla w krajach unijnych, jak działać w sytuacjach kryzysowych oraz jak minimalizować zagrożenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BACHELOR OF BUISNESS AND ADMINISTRATION Stopień: I REKRUTACJA

  We have the honour to welcome you to Wrocław – one of the leading academic centers of Poland. Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw, with its roots at the beginning of the 16th century and Alma Mater of 9 Nobel Prize winners, offers a three years' Bachelor program at Business and Administration. We offer an innovative and comprehensive program, which will develop your business orientation through interdisciplinary approach and international context. The program is designed for maximum flexibility. All students follow the same program structure during the first two years. In the third year, students begin their specialisation courses for one of the options like:

  • Business,
  • Finance,
  • Governance.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bachelor of buisness and administration brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski na poziome B2

  Dowiedz się więcej

 • CRIMINAL JUSTICE Stopień: I REKRUTACJA

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który od wielu lat jest jednym z najwyżej ocenianych miejsc w Polsce kształcących prawników, zaprasza do studiowania na nowo powstałych studiach licencjackich – Criminal Justice.

  Studia z zakresu Criminal Justice umożliwiają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki i nauk im pokrewnych w obszarze przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości w życiu społecznym i gospodarczym.

  Nasz program zapewnia zdobycie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy na temat przestępczości, która stanowi niezbędny warunek przygotowania przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny (między innymi organy policyjne, pomocnicze organy wymiaru sprawiedliwości, więziennictwo, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia), w tym także na arenie międzynarodowej (np. organizacje międzynarodowe, instytucje Unii Europejskiej).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia Criminal Justice jest:

  • przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy
  • pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą)

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Ekonomia
  Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci pewny zawód, duże możliwości na rynku pracy, wybierz ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskasz tu wiedzę niezbędną do funkcjonowania podmiotu gospodarczego: poznasz uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zdobędziesz wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, poznasz prawo podatkowe i strategie podatkowe, marketing, prawo reklamy, formy finansowania przedsiębiorstw, podstawy zarządzania, podstawy prawa handlowego. Zdobędziesz również wiedzę o procedurach antykorupcyjnych, zasadach funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, elektronicznym obrocie gospodarczym, ochronie obrotu gospodarczego, funduszach strukturalnych i systemie finansowania projektów UE, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ochronie własności intelektualnej. Na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarny charakter układu programu łączący zarówno problemy prawne, finansowe jak i ekonomiczne przedsiębiorstw. Walorem potwierdzającym orientacje programu na rynek są zaplanowane zajęcia na nowoczesnych programach firmy Sage – Symfonia i Forte, przygotowujące do pracy w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich i doradztwa podatkoiwego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub historia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych ze studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY Stopień: II REKRUTACJA

  Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci interesujący zawód, duże możliwości na rynku pracy oraz możliwość uzupełnienia lub pogłębienia  dotychczas zdobytej wiedzy, wybierz Konsulting prawny i gospodarczy. To jedne z pierwszych we Wrocławiu interdyscyplinarne studia magisterskie  realizowane wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział  Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu obu Uniwersytetów. Uzyskasz tu wiedzę prawniczą związaną ze stanowieniem, stosowaniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi. Służyć ma temu proporcjonalne łączenie w programieproblematyki prawnej, administracyjno i cywilno prawnej (bazujące na dominacji przedmiotów dotyczących materii prawno-gospodarczych), z problematyką ekonomiczną skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości czy zarządzania projektami doradczymi. Uzupełnione zostaną one zestawem przedmiotów do wyboru mieszczącymi się w nurcie przedmiotów podstawowych poszerzających ogólną wiedzę.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Podczas studiów na kryminologii studenci zdobędą wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwenci będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa. Będą mogli pracować m.in. w organach ścigania (np. w Policji) i organach wymiaru sprawiedliwości (np. jako kuratorzy sądowi), organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym (np. w strażach gminnych, komisjach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czy też udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie (np. w powiatowych centrach pomocy rodzinie). Zdobyte wykształcenie pozwoli ponadto na podjęcie pracy w podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym. Absolwenci studiów kryminologicznych będą potrafili posługiwać się przepisami prawa, dokonując ich wykładni i egzegezy, bazując na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Zakres nauk dogmatycznoprawnych na nowym kierunku uzupełniony jest treściami odpowiednimi dla nauk społecznych i przyrodniczych, a to daje umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, socjologicznym i etycznym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia jest wynik egzaminu maturlanego z trzech dowolnych przedmiotów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Prawo
  Jeśli interesujesz się zagadnieniami prawnymi, umiesz logicznie myśleć i wyciągać wnioski, lubisz kontakt z ludźmi i chcesz zdobyć wykształcenie, które da Ci perspektywy na przyszłość, zdecyduj się na studia prawnicze.  Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę prawniczą, poznasz teorię i filozofię prawa oraz wybrane zagadnienia z zakresu innych nauk społecznych i ekonomii. Nauczysz się także interpretowania norm prawnych i będziesz rozumiał zasady działania instytucji prawnych oraz rolę prawa i jego związki z życiem społecznym. Program studiów zawiera przedmioty kierunkowe (między innymi prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjne) i tzw. przedmioty blokowe wybierane przez studentów w powiązaniu z seminarium magisterskim. Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych). Absolwenci znajdą zatrudnienie jako sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, także jako eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Praca czeka na nich również w działach prawnych firm prywatnych i państwowych, organach ścigania i w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

julian Ocena

Prawo to zdecydowanie jeden z najcięższych kierunków studiów. Ale musi taki być, skoro stanowi podstawę przyszłego ładu, porządku, szacunku dla prawa. Staram się wykorzystać czas studiów jak najlepiej, aby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość.

ewelina Ocena

Nie da się studiować Ekonomii bez wysiłku i spędzania czasu nad książkami. Ale dzięki temu przynajmniej wiem, że studiuję, czuję, że zdobywam wiedzę, którą będę starała się wykorzystać w życiu zawodowym. Uniwersytet Wrocławski daje świetne warunki do nauki i jeśli miałabym ponownie wybierać uczelnię, to znowu postawiłabym na wrocławski uniwerek.

maciek Ocena

Studiuję specjalność ?Bezpieczeństwo wewnętrzne? nie tylko dlatego, że interesuje mnie ta dziedzina, ale także dlatego, że rynek pracy nie zdążył jeszcze nasycić się absolwentami tej specjalności. Największe zalety tego kierunku? Ciekawe przedmioty prowadzone w interesujący sposób. No i Wrocław, zawsze chciałem tu studiować.

bon Ocena

Lokalizacja Wydziału na plus, wykładowcy bardzo kompetentni i pomocni, gorzej z pracą po studiach. Mimo wszystko polecam!