• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Student kierunku bezpieczeństwo narodowe zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Zdobywa usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Uczy się rozumieć oraz umieć analizować i stosować zasady prawne oraz procedury  bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali  globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznaje istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Poznaje  zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Uczy się rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia,  przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Nabywa umiejętności negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Nabywa także umiejętności i przyswaja zasady postępowania z informacjami niejawnymi.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci są przygotowani do pracy w gminnych zespołach reagowania, powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego oraz odpowiednich komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach użyteczności publicznej, jednostkach bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji z przysposobienia obronnego. W szczególności absolwent jest przygotowany do obejmowania stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, w tym dla instytucji centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje, a także pracowników pionów dyplomacji w tej części, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej. Może zostać pracownikiem administracyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta lub Starostwa, koordynatorem działań Gminnego Centrum Zarządzania, ma również możliwość uzyskania uprawnień edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego (w tym także do pełnienia funkcji pomocnika dyrektora szkoły do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Pedagogika
  Studia na kierunku pedagogika rozwijają kompetencje osobiste: otwartość, empatyczny kontakt z ludźmi, umiejętność kontrolowania własnych emocji, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami w edukacji, a także rezygnowania z jednostronnego przekazu informacji na rzecz aktywizacji myślenia uczniów, stawiania im nowych zadań rozwojowych i wspierania ich twórczych postaw. Przygotowują do prowadzenia diagnozy pedagogicznej i projektowania działań terapeutycznych i prorozwojowych oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Student uczy się identyfikowania wielorakich zdolności dzieci i planowania ścieżek ich indywidualnego rozwoju oraz do prowadzenia zajęć.
  Sylwetka absolwenta:
  Obszary zatrudnienia absolwentów:
  • Różnego typu przedszkola (publiczne i niepubliczne) 
  • Klasy I – III w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych – w charakterze nauczyciela prowadzącego 
  • Klasy IV – VI w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych – zajęcia z uczniami specjalnej troski (z trudnościami w nauce i uzdolnionymi) 
  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne związane z dzieckiem w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
  • Placówki organizujące różne formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i dzieciom szczególnie uzdolnionym
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Pedagogika specjalna
  Studenci kierunku pedagogika specjalna zdobywają umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych; uczą się korzystać z osiągnięć współczesnej nauki, postępu technicznego i informacyjnego we wszelkich działaniach podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych znajdujących się w wieku senioralnym. W zależności od specjalności student otrzymuje  szerokie przygotowanie zarówno ogólnopedagogiczne jak i w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Szeroki dobór treści w zakresie problemów resocjalizacji w połączeniu z odbytą praktyką pozwala wyposażyć studentów zarówno w wiedzę jak i umiejętności niezbędne do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.
  Sylwetka absolwenta:
  Pedagog specjalny jest zatrudniany nie tylko w tradycyjnych placówkach kształcenia specjalnego, ale również w szkołach masowych, w oświacie pozaszkolnej, w instytucjach i organizacjach społecznych, w służbie zdrowia, czy też nowych, dopiero rodzących się formach pomocy osobom z zaburzeniami rozwojowymi. Absolwenci mogą pracować w instytucjach resocjalizacyjnych o charakterze zamkniętym (np. zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich), z drugiej zaś - w instytucjach resocjalizacyjnych funkcjonujących w środowiskach otwartych (kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, świetlicach socjoterapeutycznych i innych). Ponadto absolwenci tej specjalności są preferowani do pracy w charakterze pedagogów szkolnych, a także do pracy w Policji oraz innych organach administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z profilaktyką i utrzymaniem porządku publicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Pedagogika wczesnej edukacji
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika wczesnej edukacji dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy na poziomie wczesnej edukacji z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań opiekuńczo-wychowawczych W zależności od wybranej specjalizacji absolwent uzyska dodatkowe przygotowanie do opieki nad małym dzieckiem w żłobku lub animacji artystycznej w szkole i instytucjach dla dzieci.. Istotną częścią kształcenia jest praktyka pedagogiczna (w przedszkolu i w szkole), w toku której student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności profesjonalnych. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie a efekty kształcenia uzyskane na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli. Absolwent posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do pracy w żłobku, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych oraz w różnych formach wychowania przedszkolnego, a także w klasach I-III szkoły podstawowej na stanowisku nauczyciela oraz jako animator artystyczny w szkole oraz w różnych instytucjach prowadzących zajęcia artystyczne dla dzieci.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Politologia
  Student kierunku politologia zdobywa ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Poznaje historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Zdobywa  umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Uczy się rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikacji się z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może otrzymać zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Praca socjalna
  Praca socjalna jako nauka i profesja ma charakter interdyscyplinarny i promuje społeczne zmiany oraz rozwiązywanie problemów we wzajemnych relacjach człowieka ze środowiskiem, zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej, ochrony praw człowieka i podnoszeniem jakości życia społeczeństw. Praca socjalna łączy co najmniej dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na działalności prorozwojowej (opiekuńczej, socjalno-wychowawczej, animacyjnej) oraz społeczną, dotyczącą efektywnego, sprawiedliwego i humanitarnego działania służb zapewniających jednostkom, grupom lub zbiorowościom,  środki, świadczenia i możliwości pomocy. Praca socjalna  analizuje procesy prorozwojowe, organizację i systemy pomocy oraz ich historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne konteksty.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent pracy socjalnej jest przygotowany do zawodu pracownika socjalnego podejmującego działania profesjonalne w instytucjach sieci pomocy społecznej lub innych organizacjach o charakterze pomocowym, może też pracować jako asystent rodziny, pracownik socjalny współpracujący z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych każdego typu, w domach pomocy społecznej dla dzieci, w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci, organizacjach pozarządowych wspierających dzieci i rodziny w środowiskach lokalnych lub pracownik socjalny, opiekun czy asystent osoby starszej w domach pomocy społecznej lub innych ośrodkach wsparcia dla osób dorosłych i starszych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Socjologia
  Student kierunku socjologia zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych o charakterze ogólno socjologicznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Na trzecim roku studiów student realizuje przedmioty kierunkowe i specjalnościowe z zakresu wymienionych specjalności. W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej samorządowej, organizacjach społecznych, gospodarczych i różnego typu mediach. Kształcenie obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych. 
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
  • urzędach i instytucjach publicznych (państwowych, samorządowych, szkołach*, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, zakładach resocjalizacyjnych, penitencjarnych); 
  • mediach (prasie, radiu, telewizji); 
  • agencjach public relations i w agencjach reklamowych; 
  • firmach doradztwa personalnego; 
  • instytucjach kulturalno - oświatowych; 
  • ośrodkach badań opinii społecznej i innych ośrodkach badawczych; 
  • Instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO); 
  • partiach politycznych i sztabach wyborczych; 
  • organizacjach rządowych i pozarządowych; 
  • małych firmach i wielkich korporacjach; 
  • podjąć samozatrudnienie. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent: dysponuje pogłębioną wiedzą ogólnopedagogiczną i psychologiczną oraz w zaawansowanym stopniu wiedzą w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania dziecka oraz opieki nad nim, do kształtowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne w powiązaniu z praktyką umożliwia absolwentowi podejmowanie profesjonalnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Absolwent potrafi analizować, prognozować i racjonalnie oceniać złożone sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi pedagogicznych. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest gotowy do podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społeczno-kulturalnymi prowadzącymi działalność zgodną z profilem kształcenia, działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci. Posiada kompetencje niezbędne do podejmowania pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, w klasach I-III szkoły podstawowej, w innych formach wychowania przedszkolnego, w żłobkach, placówkach animacji kulturalnej. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie zajęć artystycznych i do wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu i w szkole oraz rozwijania zdolności i twórczości dzieci.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wos

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Program studiów przez pierwsze 3 lata da studentom solidne podstawy psychologii jako dyscypliny nauki. W kolejnych latach wejdą przedmioty specjalnościowe. Pojawią się zagadnienia dotyczące psychologii emocji, osobowości, pakiet umiejętności potrzebnych do diagnozowania osobowości oraz zaburzeń psychicznych. Studenci będą mieć zajęcia z psychoterapii czy diagnozy umiejętności szkolnych.

  Od II roku studiów rozpoczną się zajęcia z praktykami. Zgodnie z założeniami, co najmniej 50% zajęć poprowadzą psychologowie praktycy.

  - Chcemy, aby były to kilkugodzinne bloki zajęć pokazujące, jak psycholog pracuje, co może zaoferować osobie, która ma problem. Psycholog praktyk będzie przychodził do nas na zajęcia i pracował w oparciu o przypadki z własnej praktyki, analizując ze studentami, np. zaburzenia zachowania, osobowości, problemy emocjonalne, lub adaptacyjne – wyjaśnia prof. Krzywosz-Rynkiewicz.

  Mała liczba praktyk to jedna z bolączek programów kształcenia psychologów na polskich uczelniach. Zespół naukowców z UWM chce zwiększyć liczbę zajęć praktycznych, aby zrównać ją z europejskim modelem kształcenia.

  - Chcemy aby kierunek otrzymał wsparcie psychologów praktyków zatrudnionych w szpitalach, ośrodkach psychoterapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Olsztynie i regionie. Często są to wieloletni praktycy, po wielu kursach i szkoleniach, gotowi podzielić się z wchodzącymi na rynek pracy młodymi psychologami – dodaje prof. Krzywosz-Rynkiewicz.

  Pomoc w przygotowaniu programu kształcenia zaoferowała też wojewódzka konsultant psychologii klinicznej.

Opinie (4)

niestacjonarne zobacz Ocena

FILOLOGIA PEDAGOGIKA PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLA PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PEDAGOGIKA SPECJALNA POLITOLOGIA

??????? ???? Ocena

Witam, czy wasz uniwersytet może studiować niestacjonarne studia z zakresu filologii, pedagogiki lub socjologii?

Andrzej Ocena

Trwa nabór do 31.03.19r. na Podyplomowe Studia "Kształcenie Pedagogiczne" Trwa nabór na studia podyplomowe"Kształcenie Pedagogiczne" na UWM Olsztyn. - nabór jest do 31.03.19r. Więcej na stronie: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_18_19_SP/programme/SP1908N/?from=field:SP1908N

filip Ocena

w liceum długo zastanawiałem się nad studiami, wiedziałem tylko, że chcę mieć mało wspólnego z matematyką dlatego szukałem czegoś w obrębie studiów humanistycznych. Ostatecznie zdecydowałem się na politologię. Studia są bardzo ciekawe, w przyszłości mam zamiar pracować w mediach lub pr.