• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń.
  Rozumie i umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych.
  Nabędzie umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Powinien także nabyć umiejętności i przyswoić zasady postępowania z informacjami niejawnymi oraz sposoby ich zabezpieczania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
  • Bezpieczeństwo lokalne i regionalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
  • Bezpieczeństwo lokalne i regionalne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Pedagogika
  Absolwent: dysponuje interdyscyplinarną wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną historyczno-filozoficzną niezbędną do zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy edukacyjnej, opiekuńczej, animacyjnej i doradczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Posiada umiejętności budowania relacji interpersonalnych i społecznych, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
  Ma umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Studia przygotowują do prowadzenia diagnozy pedagogicznej i projektowania działań prorozwojowych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami w edukacji oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, doradczych i kulturalnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
  • Pedagogika opiekuńcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
  • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
  • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
  • Pedagogika opiekuńcza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
  • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
  • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Pedagogika specjalna
  Absolwent: zdobywa kwalifikacje przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, kształtując i rozwijając wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej. Przygotowuje się do pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, jak również z osobami z zaburzeniami społecznego funkcjonowania. 
  Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, posiada szerokie przygotowanie zarówno ogólnopedagogiczne jak i specjalistyczne zorientowane na studiowany zakres - specjalność zawodową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z penitencjarystyką
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z penitencjarystyką
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Pedagogika wczesnej edukacji
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika wczesnej edukacji otrzymuje tytuł magistra. Dysponuje pogłębioną wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji, edukacji przez sztukę lub wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Politologia
  Absolwent posiada ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.
  Posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • Samorząd terytorialny
  • Stosunki międzynarodowe - światowa i regionalna perspektywa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Praca socjalna

  Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu pracy socjalnej, budowaną w oparciu o kontekst interdyscyplinarny (podstawy filozofii, pedagogiki społecznej, socjologii, psychologii, polityki, prawa). W toku akademickiej edukacji nabywa kompetencje niezbędne do działania w polu pracy socjalno-wychowawczej i opiekuńczej, organizacji pomocy oraz aktywizacji społecznej na rzecz różnych jednostek i grup wykluczanych lub narażonych na wykluczenie. Po ukończeniu studiów posiada umiejętności profesjonalne niezbędne do wykonywania specjalistycznych działań pomocowych w instytucjach pomocy społecznej, a w szczególności:

  • prawidłowego nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz rozpoznawania sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  • określania celów pomocy i analizowania uwarunkowań trudnych sytuacji osób i grup objętych pomocą,
  • planowania form pomocy oraz stosowania skutecznych metod i technik pracy socjalnej,
  • podejmowania współpracy między instytucjami i profesjonalistami, celem skutecznego udzielania pomocy,
  • monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań,
  • projektowania działań socjalnych,
  • doskonalenia organizacji własnej pracy,
  • popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej,
  • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
  • stosowania zasad etyki zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Socjologia
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Wie jak zdobyte umiejętności wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Zdobył wiedzę w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Potrafi pracować w zespole, rozwiązywać problemy zawodowe, jak i prowadzić działania w zakresie reklamy i public relations. Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających.
  Jest kompetentny by realizować prace badawcze w zakresie diagnozy problemów społeczno-ekonomicznych, występujących na poziomie lokalnym i krajowym. Potrafi wykonywać analizy społeczne, a także opracowywać i wdrażać programy (w tym unijne) skierowane do różnych grup społecznych. Wyposażony został w wiedzę, która umożliwia konstruowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego i regionalnego przy doborze adekwatnych teorii, czynników, mechanizmów i środków finansujących. Posiada umiejętności współdziałania z grupami podlegającymi wykluczeniu społecznemu.
  Potrafi wyjaśnić i ocenić różne aspekty interakcji społecznych i funkcjonowania rodziny. Umie korzystać z wiedzy socjologicznej w warunkach życia w społeczeństwie informacyjnym i zastosować ją praktycznie w zakresie nowych mediów. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i NGO, a także zna zasady samozatrudnienia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Socjologia nowych mediów
  • Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kierunek ten stanowi odpowiedź na aktualne i przyszłe potrzeby społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim wynika z intensywnie zwiększającej się liczby organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, jak i obszarów zadań jakimi się one zajmują. Uwzględnia zmieniające się trendy zarządzania w sferze publicznej oraz główne kierunki zmian kultury organizacyjnej.

  Kierunku studiów ma przygotować absolwenta do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze instytucji publicznych. Koncepcja kształcenia opiera się na wykorzystaniu najnowszej wiedzy oraz metod dydaktycznych i form kształcenia, które odnoszą się do narzędzi on-line, symultanicznej pracy na dokumentach, opracowywania projektów i analiz case studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Absolwent: dysponuje pogłębioną wiedzą ogólnopedagogiczną i psychologiczną oraz w zaawansowanym stopniu wiedzą w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania dziecka oraz opieki nad nim, do kształtowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne w powiązaniu z praktyką umożliwia absolwentowi podejmowanie profesjonalnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

  Absolwent potrafi analizować, prognozować i racjonalnie oceniać złożone sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi pedagogicznych. Jest gotowy do podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społeczno-kulturalnymi prowadzącymi działalność zgodną z profilem kształcenia, działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.

  Posiada kompetencje niezbędne do podejmowania pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, w klasach I-III szkoły podstawowej, w innych formach wychowania przedszkolnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Absolwent: dysponuje szeroką wiedzą z psychologii ogólnej i podstawowych działów psychologii. Rozumie istotę rozwoju i funkcjonowania osoby w perspektywie indywidualnej i społecznej, potrafi zastosować zdobytą wiedzę na rzecz dobra drugiego człowieka – udzielać pomocy psychologicznej osobom w potrzebie oraz podnosić jakość życia jednostek oraz całych społeczności.

  Studia na kierunku psychologa sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta, przygotowują go do praktycznego wykonywania zawodu psychologa oraz wyposażają absolwenta w kompetencje związane z prowadzeniem badań naukowych i społecznych. Zajęcia obligatoryjne obejmują postawy psychologii, zaś ścieżki specjalizacyjne umożliwiają absolwentom kształcenie zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (4)

niestacjonarne zobacz Ocena

FILOLOGIA PEDAGOGIKA PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLA PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PEDAGOGIKA SPECJALNA POLITOLOGIA

??????? ???? Ocena

Witam, czy wasz uniwersytet może studiować niestacjonarne studia z zakresu filologii, pedagogiki lub socjologii?

Andrzej Ocena

Trwa nabór do 31.03.19r. na Podyplomowe Studia "Kształcenie Pedagogiczne" Trwa nabór na studia podyplomowe"Kształcenie Pedagogiczne" na UWM Olsztyn. - nabór jest do 31.03.19r. Więcej na stronie: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_18_19_SP/programme/SP1908N/?from=field:SP1908N

filip Ocena

w liceum długo zastanawiałem się nad studiami, wiedziałem tylko, że chcę mieć mało wspólnego z matematyką dlatego szukałem czegoś w obrębie studiów humanistycznych. Ostatecznie zdecydowałem się na politologię. Studia są bardzo ciekawe, w przyszłości mam zamiar pracować w mediach lub pr.