• FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Fizjoterapia
  Kierunek studiów Fizjoterapia jest niedawno powołanym w Akademii im. Jana Długosza odmiennym od wielu dotychczas funkcjonujących. Studenci Fizjoterapii pod  względem programu kształcenia jak i wykonywanego zawodu będą przygotowani do działania w zakresie usprawniania i regeneracji organizmu.  Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji człowieka chorego, profilaktyki, metod usprawniania ruchowego i metod fizykalnych wykorzystywanych w fizjoterapii. Wraz z lekarzem i pielęgniarką tworzą zespół terapeutyczny uwzględniający wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia chorych, w których dostosowane do możliwości i wskazań metody i techniki są ważnym elementem leczenia. Zatem działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i planowe udzielanie profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, pozycji społecznej oraz prezentowanych poglądów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunek Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • średnia z trzech przedmiotów: j. polski, j. obcy nowożytny, biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka lub geografia

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Pedagogika
  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretna specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją powstała w odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo oraz na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

  Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, laboratoria i warsztaty dostarczające  wiedzy na temat mniejszości narodowych, religijnych i kulturowych, cudzoziemców, imigrantów i uchodźców. Zdobywana wiedza pozwala na planowanie i realizację skutecznych działań na rzecz porozumienia i współpracy międzykulturowej. Absolwent kierunku dysponuje umiejętnościami prowadzenia skutecznej mediacji w różnych środowiskach i grupach społecznych oraz uzyskuje kwalifikacje pedagoga z uprawnieniami nauczycielskimi i kompetencjami mediatora.

  Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją pozwala na podjęcie pracy w szkołach podstawowych, w strukturach instytucji rządowych i samorządowych ds. mniejszości narodowych i etnicznych, ds. cudzoziemców, w korporacjach międzynarodowych oraz polskich zatrudniających obcokrajowców jako konsultant specjalistów od human resources, w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych (np. stowarzyszeniach, fundacjach) oraz instytucjach edukacyjnych, zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz konfliktom społecznym, a także w organach administracji państwowej i samorządowej lub placówkach badawczych jako organizator pracy międzynarodowych zespołów projektowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski,
  • J. obcy nowożytny
  • dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to, zgodnie z wytycznymi MNiSW, można będzie rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nowy standard kształcenia nauczycieli zostanie określony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i będzie obowiązywał od dnia 1 października 2019 r.

  Kandydatów zainteresowanych studiowaniem na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Link do wiadomości: https://www.gov.pl/web/nauka/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” (albo na kierunkach o innych nazwach), na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy chcieliby podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i starać się o przeniesienie części osiągnięć.

  Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna otrzymuje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje merytoryczne i metodyczne z zakresu edukacji elementarnej. Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego, zintegrowanego stosowania metod w praktyce przedszkolnej i szkolnej, poparte praktykami w placówkach oświatowych. Model absolwenta dopełnia obszerna wiedza w zakresie nauk społecznych, z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz umiejętność jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych opartych na kształtowaniu społecznych, kreatywnych i otwartych postaw dzieci. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent jest przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego w różnych obszarach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wspomagania rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski
  • j. obcy nowożytny
  • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent  jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie na kierunku pedagogika specjalna: specjalność „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” oraz „Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”, to profesjonalista działający na rzecz jednostek, grup i środowisk niepełnosprawnych a także niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin, zgodnie z tezą wyrównywania szans i koncepcją życia integracyjnego w edukacji, pracy i życiu codziennym. Jest wyposażony w kompetencje zawodowe, aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, aktywizowania środowiska rodzinnego i dalszego otoczenia, które są konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz resocjalizacji społecznie niedostosowanych. Zawód swój wykonuje samodzielnie z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki i aksjologii zawodowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski
  • j. obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot 

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Praca socjalna
  Trzyletnie studia licencjackie (pierwszego stopnia) obejmują wiedzę ogólną z pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną w zawodzie pracownika socjalnego. Absolwent kierunku Praca socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu studiowanego kierunku a także jest przygotowany do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia. Specyfika przygotowania zawodowego absolwenta kierunku Praca socjalna jest dostosowana do pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, na pomocy, opiece, ratownictwie i zabezpieczeniu społecznym. Z tego względu w toku studiów student poznaje zagadnienia z zakresu: historii i teorii pracy socjalnej oraz pomocy społecznej, metodyki działania w pracy socjalnej z jednostkami i grupami, projektowania socjalnego i animacji środowiskowej, funkcjonowania rodziny i środowiska lokalnego oraz polityki społecznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PSYCHOPROFILAKTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Psychoprofilaktyka to nowy praktyczny kierunek na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Oferujemy interdyscyplinarne 3-letnie studia licencjackie, które sięgają m.in. po psychologię, pedagogikę, socjologię i filozofię, ale także ekonomię i promocję zdrowia. To wszystko po to, by pomóc zrozumieć mechanizmy, które nas otaczają tak w skali globalnej jak i interpersonalnej. Na tych fundamentach pokażemy jak budować dobre relacje, jak właściwie się komunikować, jak dbać o zdrowie - dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny - zarówno swoje jak i innych, jak zapobiegać jego utracie i jak poprzez terapię zatroszczyć się o jego powrót. Zaoferujemy wgląd w podstawy licznych form terapii i szkół psychoterapeutycznych, a także możliwość przyjrzenia się metodom indywidualnej pracy z klientem.

  Psychoprofilaktyka to studia z pasją. Dajemy możliwość elastycznego wyboru interesujących studenta przedmiotów, okazję do pracy z indywidualnym nauczycielem - tutorem, bogate praktyki zawodowe, zajęcia w małych grupach. Odbyte ćwiczenia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości czy poradnictwa zawodowego pozwolą absolwentom odnaleźć się na rynku pracy, rozpocząć działania zmierzające do samozatrudnienia i założenia organizacji pozarządowej. Pokażą, jak skutecznie poszukiwać źródła finansowania na realizację własnych, autorskich programów psychoprofilaktycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Psychoprofilaktyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski
  • j. obcy nowożytny
  • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Turystyka i rekreacja
  Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja jest niedawno powołanym w Akademii im. Jana Długosza odmiennym od wielu dotychczas funkcjonujących i najbardziej zbieżnym z kierunkiem kształcenia Wychowanie Fizyczne. Studenci Turystyki i Rekreacji Przygotowywani są w zakresie trzech specjalności tj. Obsługi Ruchu Turystycznego, Odnowy Psychofizycznej i Instruktora Rekreacji. Specjalności te poza podstawowymi wymaganiami omawianego kierunku rozszerzają zakres zawodowy absolwenta tak by jego kompetencje były jak najszersze. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja są wyzwaniem dla lokalnego rynku turystycznego wyżyny krakowsko-częstochowsko-wieluńskiej jak i przygotowują absolwentów z zakresu ruchu turystycznego dają im wiedzę umiejętności i kompetencje do pracy w biurach turystycznych i tworzenia własnych biur. Istotnymi dla prowadzonego kierunku Turystyka i Rekreacja są uprawiane na nim nauki związane z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i nauk społecznych. Student podczas odbywania nauki zapoznaje się z podstawowymi zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego i środkami dobieranymi tak by funkcje te podtrzymywać na optymalnym poziomie w jak najdłuższym czasie ontogenezy. Ponadto wzorce z zakresu nauk społecznych sytuują studenta w obrębie danej społeczności i uczą go współdziałania w grupie. Odbywane praktyki w różnych ośrodkach mających na celu relaksacje, umacnianie zdrowia i działalność poznawczą  różnych obszarów turystycznych podsumowują praktycznie zakres zdobywanej wiedzy, prowadzą do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Możliwości odkrywania różnych walorów turystycznych dokonujące się podczas studiowania i praktyk rozszerzają horyzonty myślowe studenta kierunku turystyki i rekreacji , który przez to staje się równorzędnym partnerem dla studentów innych kierunków prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest konkurs dyplomów.
   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Wychowanie fizyczne
  Zadaniem programu studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające prawidłowo i celowo oddziaływać na organizm ludzki w kierunku jego usprawnienia. Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i  środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków lub klientów. Zakłada się opanowanie przez absolwentów praktycznego stosowania metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości, gwarantujących efektywną realizację zajęć w zakresie wybranych form sportu, rekreacji i turystyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz ocena stanu zdrowia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)