• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Automatyka i robotyka
  Podstawowym założeniem kształcenia w specjalności elektoroautomatyka okrętowa jest przekazanie studentom wiedzy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych zgodnej z wymaganiami określonymi w standardzie nauczania MNiSW oraz w zakresie specjalistycznym zgodnej z prawidłami zawartymi w przepisach konwencji STCW. Kształtowanie sylwetek absolwentów następuje w trzech fazach kształcenia. W pierwszej fazie studenci uzyskują przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnych, języków obcych, matematyki i fizyki. W drugiej uzyskują wiedzę podstawową w zakresie przedmiotów kierunkowych: elektrotechniki, elektroniki, informatyki, mechaniki, podstaw automatyki i robotyki, teorii sterowania, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej. W trzeciej następuje ostateczne ukształtowanie wiedzy i umiejętności studentów jako przyszłych specjalistów – inżynierów elektroautomatyków okrętowych.  Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w zastosowaniach morskich. Wyposażeni są w nowoczesną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dające możliwość podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej, przemyśle zbrojeniowym i okrętowym, a także w innych dziedzinach gospodarki.
  Zakres tematyczny przedmiotów oferowanych w programie studiów kładzie nacisk na teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do łatwego przyswajania oraz praktycznego wykorzystania nowych zdobyczy techniki komputerowej w wielu zastosowaniach inżynierii okrętowej. Przewidujemy, że mogą one okazać się bardzo użyteczne na obecnym i perspektywicznym rynku pracy. 
  Absolwenci  Wydziału mają następujące perspektywy zatrudnienia: 
  • statki pasażerskie i handlowe oraz specjalnego przeznaczenia;
  • stocznie i zakłady projektowo-produkcyjne związane z przemysłem okrętowym;
  • przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne wykorzystujące komputerowe technologie projektowania, wspomagania CAD, CAM, CAE;
  • działy techniczne i marketingowe firm oferujących aparaturę pomiarową do maszyn i urządzeń okrętowych, i nie tylko; 
  • firmy aplikujące przemysłowy sprzęt kontrolno-pomiarowy i sterujący; 
  • firmy rozwijające systemy sterowania komputerowego siłowni okrętowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w specjalności eksloposiadają podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomości zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwenci są przygotowani do: 
  • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, 
  • prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stoso-wanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją
  • pracy w zespole, 
  • koordynacji prac i oceny ich wyników,
  • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
  Absolwenci studiów znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do podjęcia do pracy w: 
  • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
  • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych 
  • z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
  • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych 
  • i atestacyjnych,
  • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych
  • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
  Studia stacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów, w tym semestr VI przeznaczony na praktykę morską). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera i może ubiegać się o stopień oficera mechanika wachtowego. Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu operacyjnego. Integralną częścią programu studiów są praktyki morskie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechatronika
  Kierunek mechatronika jest adresowany do abiturientów szkół średnich chcących swą przyszłość zawodową związać z nowoczesnymi technologiami. Studia te mają umożliwić zdobycie wiedzy teoretycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie projektowania i eksploatacji przede wszystkim okrętowych systemów mechatronicznych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia technologiczne.Pozyskana teoretyczna i praktyczna wiedza, poparta czynną znajomością języka obcego na poziomie wymaganym przez MNiSW, pozwoli na uzyskanie pracy w zespołach inżynierskich 
  w kraju i za granicą. Absolwenci znajdą zatrudnienie przede wszystkim w branżach związanych z gospodarką morską, w tym w szczególności w biurach projektowych, służbach i organizacjach związanych z flotą handlową oraz infrastrukturą portową. 
  Absolwenci będą przygotowani również do pracy w przemyśle elektromaszynowym, ośrodkach wdrożeniowych oraz w firmach wykorzystujących zautomatyzowane linie produkcyjne. Ponadto, będą mieć przygotowanie do samodzielnego prowadzenia własnych firm.Ukończenie studiów pozwoli absolwentom na dalsze samokształcenie i doskonalenie zawodowe w zakresie mechatroniki, mechaniki, informatyki i elektroniki, a także na kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)