Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

Email: filolog@uwb.edu.pl

Sekretariat: tel. (085) 7457446, 

tel./fax (085) 7457478

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

Email: filolog@uwb.edu.pl

Sekretariat: tel. (085) 7457446, 

tel./fax (085) 7457478

 • ENGLISH PHILOLOGY Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  The professional title of magister ( equivalent of M.A.) in the field of Philology is awarded upon completion of all courses prescribed in the study plan, and after a candidate has submitted their M.A. thesis and successfully passed their final (degree) examination. Holders of M.A. degree in English Philology  have gained extensive knowledge pertaining to the selected major: linguistics, literary and cultural studies, or applied linguistics.

  The graduates are characterized by high level of linguistic competence in one foreign language (the C2 level of the Common European Framework of Reference for Languages). They can integrate different streams of knowledge (especially the humanities) and employ them in typical professional situations.

  The holders of Master’s degree in English Philology can solve professional problems on their own and express relevant opinions (within the scope of their competence)  based on incomplete or limited data, while observing the principles of ethics, law and economics. In professional contexts, they can communicate freely with both experts and non-experts; they can also organize and manage teamwork. 

  The graduates exhibit an open-minded attitude towards other languages and cultures. Depending on the selected major, the graduates are well-prepared to work in the institutions of culture, state administration, education, as well as in publishing houses, editorial boards, mass media, in research centres or in service sector -  that is, they are fit for the positions that require excellent  knowledge of foreign languages and cultures. The holders of M.A. in English Philology  are ready  to accept academic  challenges and pursue doctoral degree.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Foreign candidates applying for master degree program offered by the University of Bialystok should take the following steps in the recruitment procedure:

  1. Fill in Application Form and send it back to the address: studyinuwb@uwb.edu.pl

  2. Foreign candidates should register in the System of Online Registration for Studies (IRK), fill in (enter) only personal data and pay a recruitment fee (PLN 85).

  3. Foreign candidates qualified for admission to study must submit the following documents: 

  • a personal questionnaire (printed from the IRK System of Online Registration for Studies),
  • a secondary school graduation certificate - candidates to first cycle (BA) studies (original document together with certificate of recognition and their translation*),
  • a higher education diploma (MA, BA or long-cycle) - candidates to second-cycle (MA) studies (original document together its translation*),
  • apostille attached to the secondary school graduation certificate (the original document together with its translation*),
  • a health certificate (the original document together with its translation*) stating that there are no objections to study a selected field of study/specialization,
  • a copy of an ID (e.g. passport or residence permit) confirmed on the basis of the submitted original document or other document certifying the candidate’s identity,
  • an application for the issue of Electronic Student ID [a color photo: JPG, 300x375 px (20x25mm), 300 dpi],
  • a foreign language declaration (downloaded from IRK) – only when a foreign language course is obligatory from the first year of study,
  • a document of proficiency in Polish,

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz po złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

  Absolwent posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności powinny mu umożliwić podjęcie pracy w instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty (w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług, etc.), wszędzie tam gdzie wymagana jest dobra znajomość języka i kultury.

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  Oprócz wysokich kompetencji językowych (Poziom biegłości C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent studiów drugiego stopnia posiada podstawowe umiejętności, zarówno niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza języka angielskiego, jak i umożliwiające mu w przyszłości (np. po ukończeniu studiów podyplomowych z translatoryki) podjęcie pracy w powyżej wspomnianym zawodzie.

  Ponadto ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa/ językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk humanistycznych (głównie dyscyplin językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Potrafi porozumieć się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami.

  Potrafi organizować pracę grupową. Absolwent charakteryzuje się postawą otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent jest przygotowany w podstawowym zakresie do pracy  tłumacza w  instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska z elementami translatoryki jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Filologia, moduł specjalizacyjny: Filologia angielska z językiem hiszpańskim otrzymuje tytuł zawodowy licencjata specjalności: Filologia angielska z językiem hiszpańskim po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz po złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

  Studia pozwalają mu zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim w praktyce zawodowej.

  Absolwent tego kierunku osiąga wysoki poziom praktycznej znajomości języka angielskiego (C1, zgodnie z poziomami biegłości Rady Europy, ESOKJ). Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  W ciągu trzech lat studiów student zdobywa kompetencję lingwistyczną i komunikacyjną w języku hiszpańskim na poziomie B1+/B2 (kurs od podstaw). 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska z językiem hiszpańskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Absolwent kierunku: Filologia, moduł specjalizacyjny: Filologia angielska z językiem niemieckim (studia stacjonarne pierwszego stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

  Studia pozwalają mu zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim w praktyce zawodowej.

  Absolwent tego kierunku osiąga wysoki poziom praktycznej znajomości języka angielskiego (C1, zgodnie z poziomami biegłości Rady Europy, ESOKJ). Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  W ciągu trzech lat studiów student zdobywa bardzo dobrą znajomość drugiego języka obcego (języka niemieckiego) na poziomie B1+/B2 ((kurs od podstaw).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Absolwent kierunku: Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim (studia stacjonarne pierwszego stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

  Studia pozwalają mu zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim w praktyce zawodowej.

  Absolwent tego kierunku osiąga wysoki poziom praktycznej znajomości języka angielskiego (C1, zgodnie z poziomami biegłości Rady Europy, ESOKJ). Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  W ciągu trzech lat studiów student zdobywa bardzo dobrą znajomość drugiego języka obcego (języka rosyjskiego) na poziomie B1+/B2 ((kurs od podstaw).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska z językiem rosyjskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA FRANCUSKA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia francuska (nauka języka od podstaw) posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości B2+Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Nabyte umiejętności powinny mu umożliwić podjęcie pracy w instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty (w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług, etc.), wszędzie tam gdzie wymagana jest dobra znajomości języka i kultury.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia francuska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub język obcy

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Absolwent filologii polskiej studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku - dzięki bogatej propozycji zajęć podstawowych i kierunkowych, ale również specjalistycznych i fakultatywnych – posiada rzetelne i rozbudowane wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz polonistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, może również uzyskać przygotowanie specjalistyczne z zakresu dziennikarstwa cyfrowego, edytorstwa tradycyjnego, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, promocji, wiedzy o regionie, nauczania języka polskiego. Student filologii polskiej ma szansę ugruntować i rozwinąć swoją kompetencję językową połączoną z głębszym rozumieniem zjawisk kulturowych i społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Absolwent, oprócz elementarnego wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze rosyjskiej. Legitymuje się praktyczną znajomością języka rosyjskiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Potrafi też posługiwać się terminologią specjalistyczną umożliwiającą prowadzenie badań filologicznych i formułowanie wypowiedzi dotyczących zagadnień z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa wschodniosłowiańskiego. Zdobyte umiejętności pozwalają mu na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury rosyjskiej. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub język obcy

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA - PRZEKŁADOZNAWSTWO Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  Absolwent posiada wysokie kwalifikacje w zakresie znajomości języka rosyjskiego na poziomie C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, dlatego jest przygotowany do podejmowania filologicznych badań naukowych, jak również do samodzielnego formułowania wypowiedzi na tematy dotyczące języka, literatury i kultury rosyjskiej. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuację nauki na studiach  w szkole doktorskiej.

  Celem modułu specjalizacyjnego: filologia rosyjska – przekładoznawstwo jest przygotowanie jej absolwenta do podjęcia pracy tłumacza. Szczególny nacisk w programie studiów położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie (m.in. współczesne teorie przekładoznawcze, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie ustne).

  Realizacja przedmiotów specjalizacyjnych ma na celu poszerzenie horyzontów intelektualnych i wiedzy lingwistycznej, które warunkują adekwatny przekład. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na podjęcie samodzielnej pracy tłumacza w turystyce (instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.), w biurach tłumaczeń, w firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji, w przedstawicielstwach rosyjskich firm i instytucji, w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska - przekładoznawstwo jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W SFERZE BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska –  komunikacja językowa w sferze biznesu został przygotowany dla osób, którzy pragną po ukończeniu studiów pracować w przedsiębiorstwach i instytucjach utrzymujących kontakty z partnerami z terenu Federacji Rosyjskiej.

  Absolwent, oprócz elementarnego wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze rosyjskiej. Legitymuje się praktyczną znajomością języka rosyjskiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Wybór modułu specjalizacyjnego: filologia rosyjska –  komunikacja językowa w sferze biznesu daje absolwentowi umiejętności prowadzenia korespondencji urzędowej i handlowej, tłumaczenia rozmów biznesowych oraz kontraktów i umów zawieranych z partnerami rosyjskimi.

  Pozwala to na podjęcie pracy w w firmach handlowych, turystycznych i kulturalnych, w których, ze względu na specyfikę kontaktów międzynarodowych, niezbędna jest czynna znajomość języka rosyjskiego. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język rosyjski

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin wynosi 2030. Liczba punktów ECTS (EuropeanCredit Transfer System) wynosi 180.

  Absolwent kierunku: Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie: Filologii, moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz po złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

  Studia pozwalają mu zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język francuski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nimi w praktyce zawodowej. Absolwent tego kierunku osiąga poziom B2+ praktycznej znajomości języka francuskiego.

  W ciągu trzech lat studiów student zdobywa kompetencję językową i komunikacyjną w języku hiszpańskim na poziomie B1+/B2 (kurs od podstaw). 

  Oprócz biegłości w posługiwaniu się oboma językami w każdej ze sfer życia codziennego: prywatnej, edukacyjnej, publicznej, student zdobywa umiejętności posługiwania się każdym z nich (w podstawowym zakresie, w zależności od wyboru grupy zajęć przedmiotów fakultatywnych), w ściśle określonych obszarach specjalizacyjnej komunikacji zawodowej: usługi, prawo, ekonomia, korespondencja oficjalna i handlowa, administracja i biznes, kultura i sztuka, język mediów. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język francuski stosowany z hiszpańskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub dowolny język obcy

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski (od podstaw) z angielskim-profil tłumaczeniowy posiada podstawową wiedzę kulturze, języku i literaturze krajów francuskojęzycznych i anglojęzycznych i umie wykorzystać ją w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

  - Legitymuje się znajomością dwóch języków obcych (francuskiego i angielskiego) na poziomie biegłości B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy.

  - Potrafi posługiwać się podstawową terminologią specjalistyczną (w takich dziedzinach, jak prawo, ekonomia, media, usługi) w zakresie języka francuskiego i angielskiego.

  - Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami i strategiami w tłumaczeniu w zakresie języka francuskiego i angielskiego.

  - Posiada interdyscyplinarne i interkulturowe kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i kulturze w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

  - Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe.

  - Potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje.

  - Potrafi uczestniczyć w pracy zespołowej i podejmować w niej różne role.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub dowolny język obcy
  • język angielski

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)