• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Administracja jest kierunkiem studiów, który umożliwia połączenie wiedzy prawniczej z zarządzaniem i kompetencjami menedżerskimi. Profil praktyczny został opracowany pod kątem potrzeb rynku pracy oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizowane przedmioty umożliwiają nabycie umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej, służby cywilnej, organów wymiaru sprawiedliwości, administracji celno-skarbowej, instytucji społecznych, sektora outsourcingowego.

  Program studiów uwzględnienia standardy prawa do dobrej administracji (good governance), normy administracji elektronicznej (e-administracja) oraz przeobrażenia w europejskiej przestrzeni administracyjnej. Student może wybrać indywidualną ścieżkę rozwoju, która łączy wiedzę z zakresu nauk prawnych z ekonomią oraz interdyscyplinarnym wymiarem funkcjonowania administracji publicznej. W toku studiów Studenci będą mogli wybrać jeden z przygotowanych modułów poszerzonych kompetencji w zakresie: administracji publicznej, administracji samorządowej, administracji skarbowej oraz administracji gospodarczej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek studiów należy do dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie, która obejmuje problematykę bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa państwa, obronności, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Profil praktyczny studiów oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym.

  Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym, jak i praktykę w środowisku pracy (3 miesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi, w tym: zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo narodowe mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność państwa, zarządzanie i dowodzenie lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność państwa, zarządzanie i dowodzenie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowani są do pracy w jednostkach publicznych i prywatnych w sferze zapewnienia bezpieczeństwa. Sprawdzą się na stanowiskach związanych z organizacją działalności (Policja, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), w zespołach zarządzania kryzysowego występujących w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Jednocześnie obserwuje się wzrost zainteresowania na specjalistów ds.bezpieczeństwa w sektorze przedsiębiorstw.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • GEOPOLITYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Perspektywy zawodowe. Obecnie na rynku krajowym jak i regionalnym obserwuje się  braki kadrowe z dziedziny logistyki, a  w najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu popytu na specjalistów w tym zakresie. Z największymi brakami mierzą się firmy i operatorzy zwłaszcza w Wielkopolsce, województwie łódzkim, mazowieckim oraz na Śląsku. Są to regiony, gdzie kumulują się największe huby magazynowe i kurierskie oraz gdzie realizowane są  największe inwestycje.

  Rosną również  oczekiwania pracodawców zwłaszcza w zakresie znajomość i umiejętności obsługi programów komputerowych, usprawniających realizację procesów logistycznych. Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują laboratoria logistyczne pozwalające na kształcenie studentów na oprogramowaniu ERP ( SAP Alliance University) WMS, TMS. Firmy wskazują także na pożądane umiejętności  w zakresie: analizowania ryzyka, optymalizacja zapasów, planowania ciągłości w łańcuchu dostaw, znajomość procesów i narzędzi pracy w e-commerce, znajomość zagadnień w zakresie sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów oraz umiejętność prognozowania.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

  STUDIA II STOPNIA

  Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek logistyka mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków: zarządzanie, ekonomia, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków zarządzanie, ekonomia, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Program jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo obejmuje kształcenie we wszystkich obszarach tradycyjnie łączonych z naukami prawnymi, tj. w obszarze szczegółowych nauk prawnych (m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne), ogólnych nauk o prawie (m.in. teoria i filozofia prawa) oraz nauk historycznoprawnych (m.in. prawo rzymskie).

  Profil praktyczny proponowanych studiów determinuje przewidziane programem praktyki zawodowe, realizowane w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawniczych i w administracji publicznej.

  Studenci prawa będą mieli możliwość wyboru modułu specjalnościowego: prawa sądowego lub prawa w administracji, obejmującego grupy przedmiotów istotnych ze względu na indywidualnie planowaną ścieżkę kariery prawniczej. Absolwent kierunku będzie miał możliwość przystąpienia do każdego z egzaminów na aplikacje prawnicze.

  Wiedza, umiejętności i kompetencje, nabyte w trakcie jednolitych studiów prawniczych, wszechstronnie przygotowują nie tylko do dalszej kariery prawniczej, ale również do służby publicznej, pracy w administracji lub w biznesie.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Perspektywy zawodowe. Przygotowywany program  studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie ma na celu wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę z  zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych, w tym zagadnień: kierowanie i zarządzanie organizacją, finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość i innowacyjność.

  Struktura przedmiotów oraz ich szczegółowe treści programowe są tak dobrane, że zapewnią absolwentom możliwość pełnienia funkcji kierowniczych i organizatorskich na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości oraz formy własności. Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawienia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

  STUDIA II STOPNIA

  Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków: zarządzanie, ekonomia, logistyka lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu. W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków zarządzanie, ekonomia, logistyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i dowodzenie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków: zarządzanie, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków: zarządzanie; ekonomia; bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie kryzysowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)