Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024

16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego odbył się w czwartek 16 maja 2024 r. o godzinie 9:00. Egzamin trwał 90 minut, w arkuszach znalazło się od 45 do 55 zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać można będzie 55 punktów. Arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego są już dostępne tutaj.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2024 roku. Sprawdź wyniki egzamin ósmoklasisty 2024.

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku wyniósł 66 procent i był gorszy od tego z 2022 roku, który wyniósł 67 procent. Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

Opinie ósmoklasistów – język angielski

Zdecydowana większość uczniów szkoły podstawowej uznała tegoroczny arkusz ósmoklasisty za stosunkowo łatwy i przyjemny: „no i łatwo, angielski napisany”- pisali w sieci. Pokusili się nawet o stwierdzenie, że był to „najłatwiejszy egzamin z ostatnich trzech lat!”. Zdający byli w szoku, nie spodziewali się si, że poziom trudności egzaminu będzie tak niski: „Nigdy takiego łatwego arkusza nie dostałam”. Niektórzy przyznali, że więcej czasu zajęło im przenoszenie odpowiedzi na kartę niż samo rozwiązywanie zadań!

W ostatnim zadaniu arkusza będącym otwartą wypowiedzią pisemną pojawił się wpis na bloga. Polecenie brzmiało: „Twoja klasa nakręciła film o Dniu Sportu, który odbył się w Waszej szkole. Przygotuj wpis na stronę internetową Twojej szkoły [...]” Przypominamy, że ósmoklasiści poznają swoje wyniki już 3 lipca 2024 r. Właśnie wtedy dowiedzą się, czy mają szansę dostać się do wymarzonej szkoły średniej! Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

Zdecydowana większość uczniów zdecydowała się podejść do egzaminu z języka angielskiego – 97,7%, na drugim miejscu znalazł się język niemiecki – 1,9%, ostatnie 0,4% stanowią język: francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Egzaminy rozpoczęły się o godzinie 9:00, zakończą się natomiast o 10:30.

Każdy uczeń powinien spełniać następujące wymagania ogólne: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, oraz przetwarzanie wypowiedzi w wybranym języku obcym. Ponadto, powinien posługiwać się zasobem środków językowych z zakresu m.in.: żywienie, świat przyrody, człowiek, nauka i technika, kultura czy podróżowanie i turystyka.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Kiedy egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego w terminie podstawowym odbędzie się 16 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Termin ten dotyczy każdego języka obcego nowożytnego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła również termin dodatkowy – dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli podejść do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w terminie podstawowym.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00. Również ten termin dotyczy wszystkich egzaminów z języków obcych nowożytnych.

Sprawdź 

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

terminy rekrutacji do liceum i technikum

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

W 2024 roku egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zostanie przeprowadzony na podstawie wyodrębnionych wymagań egzaminacyjnych.

Te wymagania będą zawężone w stosunku do wymagań, które są zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W praktyce oznacza to, że arkusz egzaminacyjny będzie ułożony z pominięciem niektórych tematów z podstawy programowej.

Uczeń, by zorientować się, czego będą dotyczyły pytania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, powinien zapoznać się z Informatorem na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wiadomo jednak, że wymagania będą tożsame z tymi, które obowiązywały na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych:

  • Znajomość środków językowych
  • Rozumienie wypowiedzi
  • Tworzenie wypowiedzi
  • Reagowanie na wypowiedzi
  • Przetwarzanie wypowiedzi.

 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego będzie sprawdzał, na jakim poziomie jest wiedza i umiejętności ucznia po wszystkich latach nauki w szkole podstawowej.

 

I Ogólne wymagania egzaminacyjne:

Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

III Tworzenie wypowiedzi

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

IV Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

V Przetwarzanie wypowiedzi

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Dowiedz się więcej

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2024

jak napisać bloga po angielsku

co było na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023

 

Jakie formy pisemne mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku?

Według informacji opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na pisemnym egzaminie ósmoklasisty może pojawić się kilka form pisemnych. Będzie to krótka wypowiedź o charakterze informacyjnym z elementami: opisu, zaproszenia, opowiadania, a także wyrażania i uzasadniania opinii.

W Aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty na lata 2023 i 2024 jest podana informacja, że średni oczekiwany poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) to A2 (również w zakresie użytych środków językowych).

Uczniowie ósmych klas będę musieli wykazać się umiejętnością napisania jednej z pięciu następujących form: notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu. To właśnie któraś z tych form pojawi się na egzaminie w 2023 roku, dlatego przygotowując się do niego, należy położyć nacisk właśnie na te formy wypowiedzi.

 

Ile będzie zadań z języka angielskiego

W arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego będą się znajdować zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte.

Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

W arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego dotąd znajdowało się od 45 do 55 zadań ujętych w 12-15 wiązek (taka informacja jest podana w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.

W aneksie jest jednak zawarta informacja o tym, że w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Sprawdź 

arkusze egzamin ósmoklasisty

arkusze z języka angielskiego egzamin ósmoklasisty

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka obcego trwa 90 minut, czyli uczeń na rozwiązanie wszystkich zadań ma 1,5 godziny zegarowej. W określonych przypadkach czas ten może jednak zostać wydłużony do 135 minut. Dotyczy to uczniów, którzy posiadają na przykład:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza,
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • orzeczenie Rady Pedagogicznej.

W innym wypadku podstawowy czas na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego nie może pod żadnym pozorem zostać wydłużony.

dowiedz się więcej 

ile trwa egzamin ósmoklasisty

Ile punktów można zdobyć

Uczeń na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego za rozwiązanie wszystkich zadań może uzyskać maksymalnie 55 punktów. Za zadania otwarte przyznawane jest 21 punktów, natomiast za zadania zamknięte – 34 punkty.

Łączna liczba punktów, które ósmoklasista może uzyskać za egzamin ósmoklasisty to 100 punktów. Wyniki przedstawione w procentach mnoży się przez 0,3 w przypadku języka obcego. Po zsumowaniu otrzymanych liczb otrzymuje się liczbę punktów zdobytych na egzaminie ósmoklasisty.

dowiedz się więcej

kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

progi punktowe do liceów i techników

sprawdź gdzie byś się dostał w 2023 roku

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Uczeń nie może nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (w przeciwieństwie na przykład do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu), ponieważ nie ma progu punktowego.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Uczeń na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego może przynieść wyłącznie przybory do pisania, czyli pióro z czarnym atramentem lub długopis z czarnym tuszem. Żadne inne przybory nie będą mu potrzebne podczas tego egzaminu, w odróżnieniu na przykład od egzaminu ósmoklasisty z matematyki, na którym uczeń musi posiadać linijkę.

Na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego uczniowie nie mogą korzystać ze słowników. Zabronione jest także korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych.

Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego uczniowie poznają 3 lipca 2024 roku. Termin ten będzie dotyczył wszystkich przedmiotów. 

Średnie wyniki na egzaminie ósmoklasisty 2023

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego to 66 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Dowiedz się więcej

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia