Ochrona środowiska studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Ochrona środowiska studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

15.04.2022

Ochrona środowiska studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  – rekrutacja 2022/2023

Ochrona środowiska to kierunek dostarczający wiedzy i umiejętności z obszaru nauk przyrodniczych i przygotowujący do wykonywania działań w różnych miejscach, takich jak: laboratoria, parki krajobrazowe, czy jednostki zajmujące się ochroną przyrody.

Studia na kierunku ochrona środowiska w UKW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Ochrona środowiska jest popularnym kierunkiem reprezentującym studia przyrodnicze. W toku kształcenia studenci poznają relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną, uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody, mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu, budowę i funkcjonowanie organizmów żywych, metody ochrony gatunków i ekosystemów, związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka oraz uwarunkowaniami gospodarczymi, metody i techniki prowadzenia badań terenowych w środowisku przyrodniczym.

W programie studiów na kierunku Ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak:

 • geologia i geomorfologia,
 • botanika,
 • chemia ogólna i organiczna w ochronie środowiska,
 • mikrobiologia ogólna,
 • zanieczyszczenia i ochrona atmosfery,
 • mikrobiologia środowiskowa,
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studenci nabywają umiejętności w zakresie rozpoznawania elementów środowiska abiotycznego i procesów w nim zachodzących, przeprowadzania obserwacji i pomiarów w terenie, oceniania zasobów, zagrożeń i możliwości regeneracyjnych przyrody, stosowania technik oceny zasobów genetycznych.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Ekoturystyka – specjalność, w ramach której studenci poznają walory turystyczne wybranych regionów kraju oraz uczą się jak integrować działalność turystyczną z celami ochrony przyrody oraz z życiem społeczno- gospodarczym.

Ochrona i kształtowanie środowiska – specjalność, w ramach której studenci poznają zagrożenia i sposoby eliminowania niekorzystnych zmian spowodowanych działalnością człowieka, a także uczą się jak oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w celu przywrócenia ekologicznych funkcji poszczególnych ekosystemów i całych krajobrazów.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Ochrona środowiska posiadają obszerną wiedzę i szeroki wachlarz umiejętności. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach ekologii roślin, systematyki zwierząt, genetyki populacyjnej, bioinżynierii środowiska, dendrologii, biologicznych metod oczyszczania środowiska, zarządzania zasobami przyrody na obszarach wiejskich.

Absolwenci Ochrony środowiska mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
 • jednostki zajmujące się ochroną przyrody w urzędach gminnych, miejskich i wojewódzkich,
 • zakłady przemysłowe,
 • laboratoria,
 • biura ocen i ekspertyz środowiskowych,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • stacje sanitarno- epidemiologiczne,
 • gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Ochrona środowiska w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy to zagadnienie złożone z wielu elementów, a zatem każdy zainteresowany studiowaniem takiego kierunku jak Ochrona środowiska odnajdzie odpowiednią ofertę. Kształcenie w tym zakresie prowadzi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, będący największą uczelnią w mieście i jedną z największych w całym regionie, w której kształci się dziewięć tysięcy studentów.

 

Komentarze (0)