Astronomia

Astronomia

Astronomia

22.03.2022

Astronomia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku astronomia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku astronomia w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku astronomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza
 • fizyka
 • matematyka
 • analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna
 • mechanika klasyczna
 • metody numeryczne dla astronomów
 • podstawy fizyki kwantowej i budowy materii
 • termodynamika z elementami fizyki statystycznej
 • astrofizyka obserwacyjna
 • elektrodynamika

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą Astronomię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wszechstronnej wiedzy z obszaru fizyki, matematyki wyższej, metod matematycznych, technik informatycznych, a przede wszystkim obserwacyjnych i teoretycznych metod badawczych astronomii. Studenci poznają zasady działania układów pomiarowych i elektronicznych, posługiwania się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych, jak również projektowania i realizacji programów badawczych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: analiza, fizyka, matematyka, analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna, mechanika klasyczna, metody numeryczne dla astronomów, podstawy fizyki kwantowej i budowy materii, termodynamika z elementami fizyki statystycznej, astrofizyka obserwacyjna, elektrodynamika, mechanika kwantowa, statystyka astronomiczna, astronomia pozagalaktyczna, mechanika nieba, kosmologia. A co po studiach? Absolwenci Astronomii na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne, a także w grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce oraz w ośrodkach zagranicznych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Filip, student Astronomii mówi:

„Astronomia to nie jest zwyczajny kierunek studiów. To wciągająca przygoda. Dlatego trzeba studiować na dobrej uczelni, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ASTRONOMIA - ważne informacje

Astronomia studia Warszawa

Astronomia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Astronomię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk astronomicznych i praw rządzących zjawiskami astronomicznymi,
 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi,
 • opisu zjawisk fizycznych i formułowania problemu oraz wykorzystywania metodyki badań fizycznych do jego rozwiązania,
 • zjawisk elektrodynamicznych,
 • zjawisk kwantowych,
 • przygotowywania i wykonywania obserwacji astronomicznych,
 • opisu ruchu ciał niebieskich,
 • fizyki planet i ich atmosfer,
 • interpretacji wyników obserwacji astronomicznych,
 • mechaniki nieba.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Astronomia:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • obserwatoriach astronomicznych,
 • instytutach astrofizycznych,
 • instytutach meteorologicznych,
 • zespołach prowadzących obserwacje satelitarne,
 • grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze,
 • centrach nauki,
 • planetariach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Pierwszym krokiem procesu kwalifikacyjnego na studia jest zarejestrowanie się kandydata w specjalnym systemie internetowym – IRK. Rejestracji można dokonywać przez miesiąc, zaczynając od pierwszego tygodnia czerwca. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji w okresie sierpniowo- wrześniowym. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje zazwyczaj w drugiej połowie lipca, po czym rozpoczyna się proces przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każdy, kto chce dołączyć do grona studentów musi złożyć w dziekanacie określone dokumenty. Co ważne, należy to zrobić w wyznaczonym terminie. Do najważniejszych dokumentów rekrutacyjnych należą:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS,
 • jeśli wybieramy studia w języku angielskim: honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Dobrze jest składać wszystkie dokumenty osobiście. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy stawić się w dziekanacie, to osoba składająca dokumenty w naszym imieniu musi posiadać ze sobą specjalne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Idąc na studia trzeba liczyć się z różnymi opłatami, nawet wtedy, gdy planujemy naukę na studiach dziennych. Najważniejszą opłatą jest opłata rekrutacyjna, którą musi wnieść każdy kandydat. Następną opłatą będzie dopiero opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Astronomia należy do nauk fizycznych, zatem oczywistym jest, że najważniejszymi dla nas będą przedmioty ścisłe, z fizyką i matematyką na czele. Obowiązkowo zdajemy na maturze język polski, matematykę oraz język obcy, a w gronie przedmiotów dodatkowych powinny się znaleźć: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Każdy kandydat na studia może obliczyć szanse swojego powodzenia w procesie rekrutacji. Wystarczy tylko użyć odpowiedniego wzoru. Dla tych, którzy legitymują się egzaminem dojrzałości zdawanym po 2005 roku wygląda on następująco:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną ilość punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci i finaliści następujących olimpiad:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna.

Ponadto, w procesie rekrutacji na Astronomię brane są także inne konkursy, takie jak:

 • polskie eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie talentów”,
 • konkurs „Fizyczne ścieżki”,
 • Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)