Logistyka

Logistyka

Logistyka

06.07.2022

Logistyka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku logistyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 75
 • studia niestacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • psychologia pracy
 • geografia ekonomiczna
 • mikroekonomia
 • prawo
 • marketingrynki produktów rolno- żywnościowych

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kształci studentów w ramach trzynastu wydziałów, które realizują łącznie prawie czterdzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie umiejętności niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Studenci zgłębiają dziedzinę logistyki, jej podziały funkcjonalne, ze szczególnym uwzględnieniem agrologistyki oraz specyfiki agrobiznesu. Ponadto, zaznajamiają się z problematyką transportu, działaniem instytucji logistycznych oraz ich powiązaniami ze strukturami państwowymi i samorządowymi, jak również relacjami między podmiotami gospodarczymi związanymi logistyką w skali mikro, mezo, makro, eurologistyki, ze szczególnych uwzględnieniem instytucji z branży agrobiznesu i logistyki produktów rolno-spożywczych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, psychologia pracy, geografia ekonomiczna, mikroekonomia, prawo, marketing, rynki produktów rolno- żywnościowych, zarządzanie produkcją i usługami, ekologistyka, ekonomika transportu, infrastruktura logistyczna, logistyka dystrybucji i zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie strategiczne, rachunek kosztów działań logistycznych, gospodarka elektroniczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logistyki w SGGW będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach transportowych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem.

 

Opinie

Decyzje związane ze studiami nierzadko przychodzą z niemałym trudem. Którą uczelnię wybrać? Czy program nauczania będzie ciekawy i satysfakcjonujący? Jeśli postawiliśmy na Logistykę, warto zapytać: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Tomek, student Logistyki mówi:

„Studia w SGGW prowadzą do zdobycia praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Ucząc się zdobywasz kwalifikacje, które potem wykorzystasz prowadząc swoją karierę zawodową. To dla mnie najważniejsze.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Warszawa

Logistyka studia

Logistyka studia online

Logistyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Logistyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury międzynarodowych łańcuchów logistycznych,
 • struktury przepływu towarowego, osób, zwierząt i żywności,
 • prawidłowości i zjawisk zachodzących w działalności agrobiznesu,
 • metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • gospodarki magazynowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • jednostkach zaopatrzenia i zbytu,
 • hurtowniach,
 • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Logistykę rozpoczyna się na początku czerwca i pierwszym jego elementem jest zalogowanie się do Systemu Obsługi Kandydata. Wszyscy zainteresowani studiami w SGGW zakładają indywidualne konto, dzięki któremu mogą zgłaszać chęć ubiegania się o indeks oraz wykonywać wszystkie kroki niezbędne do osiągnięcia tego celu. Cały proces rekrutacyjny kończy się w drugiej połowie lipca, chyba że z powodu niewyczerpania limitu miejsc zostanie on wydłużony o miesiąc, bądź dwa.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to nieodzowny element procesu kwalifikacyjnego, choć dotyczy już wyłącznie tych kandydatów, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia. Są oni zobowiązani do złożenia pakietu niezbędnych dokumentów, w którym powinny się znaleźć:

 • ankieta osobowa pobrana z Systemu Obsługi Kandydata,
 • oryginał albo wydany przez szkołę odpis świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (z oryginałem do wglądu),
 • aktualne zdjęcie,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata albo finalisty konkursu bądź olimpiady.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Spraw Studenckich, jak również można je przesłać pocztą lub kurierem.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną musi wnieść każdy kandydat, niezależnie od tego czy wybiera studia stacjonarne czy niestacjonarne. Ta opłata jest swego rodzaju biletem wstępu do postępowania kwalifikacyjnego. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta albo rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata i przypisywana automatycznie do właściwej osoby.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Każdy kierunek kształcenia posiada odrębny charakter i wymaga przygotowania w konkretnym zakresie. W procesie rekrutacji na Logistykę w SGGW brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, język obcy nowożytny, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Wyniki są sumą punktów SGGW z wagami z 3 przedmiotów:

 • matematyki z uwzględnieniem wagi – 0,6 dla punktów SGGW z matematyki,
 • języka obcego nowożytnego z uwzględnieniem wagi 0,2 dla punktów SGGW z języka obcego oraz
 • jednego przedmiotu spośród: język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia z uwzględnieniem wagi 0,2 dla punktów SGGW z tego przedmiotu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na Logistykę brane są pod uwagę następujące konkursy i olimpiady:

 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”,
 • Olimpiada Statystyczna,
 • Konkurs „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”,
 • Akademia przedsiębiorczości WNE SGGW.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)