Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia pracy socjalnej
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • pedagogika społeczna
 • komunikacja interpersonalna
 • psychologia społeczna
 • podmioty ekonomii społecznej
 • propedeutyka prawa
 • psychologia biegu życia

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych w regionie. W bogatej ofercie dydaktycznej, zbudowanej na bazie siedmiu wydziałów, kandydaci odnajdą kierunek Praca socjalna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy filozoficznej i socjologicznej, które stanowi fundament poznania i zrozumienia istoty ludzkiej i procesów społecznych. Ponadto, studenci zaznajamiają się z zagadnieniami przyrodniczymi i psychologicznymi, dzięki którym zrozumieją także egzystencję systemu człowiek- środowisko oraz procesy zachodzące w organizmie człowieka gwarantujące jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Praca socjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także zgłębienie sfery ekonomicznej i prawnej, na bazie których można zrozumieć mechanizmy rzutujące na system podziału i działalność służb społecznych.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: historia pracy socjalnej, biomedyczne podstawy rozwoju, pedagogika społeczna, komunikacja interpersonalna, psychologia społeczna, podmioty ekonomii społecznej, propedeutyka prawa, psychologia biegu życia, socjologia rodziny, partnerstwo lokalne i dialog społeczny, formy opieki zastępczej, struktura i organizacja pomocy społecznej, metody badań społecznych, metodyka pracy socjalnej, antropologia kulturowa, ewaluacja pomocy społecznej, profilaktyka w środowisku lokalnym, aktywizacja społeczności lokalnych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w publicznych i niepublicznych instytucjach pomocowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w sektorze pozarządowym w zakresie opracowywania programów kształcenia, planowania, przygotowywania i realizacji strategii działań w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Ewelina, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie uwrażliwiły mnie na problemy innych ludzi. Nauczyły mnie zwracać uwagę, określać problem i jego rozwiązania. To uczelnia dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy chcą zdobyć bardzo dobre wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania i rozwiązywania podstawowych problemów filozoficznych,
 • funkcji etyki w życiu społecznym,
 • współczesnej roli i zadań pedagogiki w kontekście zmian społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • zaburzeń i chorób psychicznych,
 • zjawisk społecznych,
 • projektowania i wykonywania pracy badawczej,
 • przepisów prawa w działalności opiekuńczej i pomocy rodzinie,
 • technik pracy socjalnej,
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy,
 • rozpoznawania problemów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych instytucjach pomocowych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • sektorze pozarządowym w zakresie opracowywania programów kształcenia, planowania, przygotowywania i realizacji strategii działań w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Praca socjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym UP

Komentarze (0)