Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

04.02.2022

Biotechnologia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w ZUT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia komórki
 • botanika
 • zoologia i podstawy ekologii
 • mikroorganizmy w biotechnologii
 • biologia molekularna
 • immunologia
 • biotechnologia w przemyśle spożywczym
 • inżynieria genetyczna

 

Biotechnologia jest dziedziną złożoną z kilku elementów, a jej interdyscyplinarność wskazuje nam już sama jej nazwa: „bios”, czyli życie, „techne”, czyli sztuka i rzemiosło, oraz „logos”, czyli słowo, nauka. Dyscyplina ta posługuje się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych i obejmuje różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych. Biotechnologia jest kierunkiem, który od kilku lat cieszy się popularnością wśród osób, którym standardowa biologia już nie wystarcza i chcą pozyskać wiedzę na jej podstawie, lecz znacznie szerszą, na dodatek o technicznym charakterze. Kierunki studiów w Szczecinie to długa niczym alfabet lista dziedzin, a wśród nich, pod literą „B” kandydaci odnajdą Biotechnologię. A w której uczelni? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Właśnie tam Biotechnologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jako, że wspomnieliśmy o interdyscyplinarności to należy powiedzieć, że w toku nauki studenci zaznajamiają się z różnymi zagadnieniami. Pozyskują wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych, wiedzę na temat budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, jak również wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska, czy też wiedzę związaną z posługiwaniem się metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi.

 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: biologia komórki, botanika, zoologia i podstawy ekologii, mikroorganizmy w biotechnologii, biologia molekularna, immunologia, biotechnologia w przemyśle spożywczym, inżynieria genetyczna, mikrobiologia przemysłowa, metody inżynierii genetycznej zwierząt, biotechnologia w produkcji biopolimerów.

Prawdą jest, że zawody związane z biotechnologią, w naszym kraju, dopiero się rozwijają, ale i zyskują na znaczeniu, zatem możemy określić je mianem perspektywicznych. A jakie są to dokładnie zawody, bądź w jakiej przestrzeni one funkcjonują? Osoby, które ukończyły Biotechnologię w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w jednostkach naukowo- badawczych przemysłu biotechnologicznego, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, paszowego, a także w rolnictwie, chemii gospodarczej, bio-preparatyce oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Im silniej postępować będzie rozwój nauki, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony środowiska, czy farmakologii, tym rosnąc będzie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny biotechnologii.

Studia w Szczecinie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie biotechnologii. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości.

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Basia, studentka Biotechnologii mówi:

„Wielu moich starszych kolegów studiowało w ZUT i dlatego ja również zastanawiałam się nad wyborem tej uczelni. Okazał się on najlepszy. Teraz jestem już na trzecim roku i nie wyobrażam sobie nauki gdzie indziej.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Szczecin

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • chemii organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej,
 • budowy organizmów żywych oraz podstaw biochemicznych, molekularnych i komórkowych funkcjonowania organizmów,
 • analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych,
 • budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska,
 • doboru reaktorów, urządzeń, linii technologicznych i programów komputerowych wykorzystywanych w biotechnologii,
 • wpływu czynników biotechnologicznych na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • różnorodności, funkcjonowania oraz znaczenia mikroorganizmów dla człowieka i środowiska przyrodniczego,
 • budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej,
 • zasad racjonalnego żywienia oraz zdrowego trybu życia,
 • modyfikacji genetycznych oraz ich znaczenia dla człowieka i środowiska przyrodniczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle biotechnologicznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • przemyśle paszowym,
 • rolnictwie,
 • chemii gospodarczej,
 • bio-preparatyce,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)