Teologia

Teologia

Teologia

14.01.2022

Teologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku teologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lub 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku teologia w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku teologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia komunikacji
 • wprowadzenie do Pisma Świętego
 • historia Kościoła w średniowieczu
 • teoria poznania, patrologia
 • teologia fundamentalna
 • lektorat języka łacińskiego
 • teologia dogmatyczna

 

Teologia, choć jej dokładne tłumaczenie oznacza uporządkowaną wiedzę religijną, używana jest do określania różnych, choć spokrewnionych ze sobą zagadnień. Przez teologię chrześcijańską najczęściej rozumie się wiedzę na temat Boga, człowieka, wiary i jej zasad, także oceny religijne rozmaitych zjawisk zachodzących w świecie bądź chrześcijaństwie, jak również uporządkowane poglądy religijne wyrażone w danej księdze czy przez danego autora. Teologią jest także, po prostu, poznanie samego Boga, czyli doświadczanie jego osoby mistycznie i intelektualnie. Nie ma wątpliwości, że jest to szeroka dziedzina i ciekawych do jej zgłębienia nie brakuje. Studia w Warszawie to ogromna przestrzeń edukacyjna, więc znajdzie się w niej miejsce również na omawianą dyscyplinę. A w której uczelni? Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Właśnie tam odnajdziemy Teologię, prowadzoną na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy teologicznej opartej na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Studenci zaznajamiani są także z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczących się w kanonie wykształcenia teologicznego. Ponadto, otrzymują wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, zwłaszcza w zakresie nauk biblijnych, teologii systematycznej, historii Kościoła, jak również poznają główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, a także zasady dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Teologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to także poznanie procesu i uwarunkowań rozwoju religijno- duchowego oraz jego zagrożeń, a także kulturotwórczej roli Kościoła.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia komunikacji, wprowadzenie do Pisma Świętego, historia Kościoła w średniowieczu, teoria poznania, patrologia, teologia fundamentalna, lektorat języka łacińskiego, teologia dogmatyczna, teologia moralna fundamentalna, katolicka nauka społeczna, teologia pastoralna, teologia duchowości, teologia moralna życia osobistego, zarys historii kultury materialnej, Kościół katolicki na świecie i w Polsce.

Teologia może być szeroką dyscypliną, nie tylko z faktu kilku powiązanych ze sobą definicji. Może być szeroką dyscypliną także dlatego, że może służyć ludziom w różnych obszarach, na różnych płaszczyznach. Oznacza to, że absolwenci Teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta, w mediach, instytucjach organizujących i animujących ruch pielgrzymkowy i turystyczny na terenie krajów biblijnych, domach opieki, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych i opiekuńczo- leczniczych, a także w ośrodkach pomocy rodzinie, pomocy imigrantom i repatriantom, jako osoba kompetentna w zakresie problemu bezdomności, uzależnień, socjoterapii, przygotowania i realizacji projektów dla organizacji zajmujących się pomocą społeczną, czy szkoleniem wolontariatu.

Jak już wspomnieliśmy, studia w Warszawie to duża przestrzeń i każdy znajdzie w niej interesującą dziedzinę. Naturalnie, teologia także ma swoje miejsce. Ale którą uczelnię wybrać? Która szkoła wyższa będzie dla nas najlepsza?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Kacper, student Teologii mówi:

„Od dawna wiedziałem, że chcę studiować teologię. Czy wybór uczelni był trudny? Nie, zdecydowanie nie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to najlepsza uczelnia do studiowania teologii. Koniec i kropka. Polecam wszystkim.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TEOLOGIA - ważne informacje

Teologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Teologię:

Absolwent kierunku Teologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk biblijnych, teologii systematycznej, historii Kościoła,
 • zasad działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego,
 • dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego,
 • współczesnego nauczania Kościoła katolickiego,
 • procesu i uwarunkowań rozwoju religijno- duchowego oraz jego zagrożeń,
 • analizowania tekstów biblijnych, teologicznych i filozoficznych,
 • analizowania i interpretowania poglądów teologicznych,
 • interpretowania zjawisk społecznych,
 • wytworów kultury chrześcijańskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Teologia:

Absolwent kierunku Teologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • parafiach,
 • mediach,
 • instytucjach organizujących i animujących ruch pielgrzymkowy i turystyczny na terenie krajów biblijnych,
 • domach opieki,
 • ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • ośrodkach pomocy rodzinie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna oraz wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (1)

Mrówka odpowiedz

Ilu jest studentow łącznie na wydziale teologii?