Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

31.01.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w AWL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wiedza o państwie i prawie
 • administracja
 • bezpieczeństwo społeczne
 • historia wojskowości
 • zagrożenia asymetryczne
 • teoria bezpieczeństwa
 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • instytucje bezpieczeństwa narodowego

 

Bezpieczeństwo narodowe, w najprostszy sposób, określić można jako rezultat prawidłowo zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, które mogą mieć zarówno charakter militarny, jak i niemilitarny oraz zewnętrzny i wewnętrzny. To także ogół warunków, jakie należy spełnić, aby państwo chroniło suwerenność, życie i zdrowie obywateli oraz mienie i majątek narodowy. Z każdym rokiem dyscyplina ta zyskuje na popularności i coraz więcej młodych osób wybiera ją jako kierunek swojego kształcenia wyższego. Nie inaczej jest we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska kandydaci mogą zdobywać wiedzę na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, który oferowany jest w Akademii Wojsk Lądowych, a prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk społecznych, jak również konkretnych umiejętności pozwalających tę wiedzę wykorzystywać. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Ponadto, poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, a także sposoby rozwiązywania problemów zawodowych, które poparte są zdolnością gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu to kierunek o charakterze zawodowym, który ma na celu przygotowanie do wykonywania wielu zadań, takich jak: zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wykonywanie projektów, czy analizowanie bieżącej sytuacji politycznej oraz jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. Kierunek realizowany jest na studiach cywilnych.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów, jak: wiedza o państwie i prawie, administracja, bezpieczeństwo społeczne, historia wojskowości, zagrożenia asymetryczne, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, instytucje bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, strategia bezpieczeństwa, konflikty międzynarodowe, metody i techniki badawcze, organizacja i zarządzanie, prawo karne, polityka bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki polityczno- wojskowe, analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, psychologiczne aspekty akcji ratowniczych.

Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Wojsk Lądowych jest kierunkiem, który zakłada nie tylko pozyskanie dogłębnej wiedzy, lecz także kształtowanie pewnych postaw, takich jak: samoświadomość, motywacja, empatia, spostrzegawczość, czy przywództwo. Wszystkie nabyte umiejętności i kwalifikacje mają prowadzić do pełnienia obowiązków w instytucjach i firmach związanych z realizacją zagadnień bezpieczeństwa. Oznacza to, że absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w instytucjach resortu obrony narodowej, administracji państwowej, zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, społecznych organizacjach ratowniczych, służbach i inspekcjach związanych z obronnością kraju, sektorze przemysłu obronnego, strukturach militarnych.

Kierunki studiów we Wrocławiu to bardzo obfity obszar, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wspomnieliśmy, że Bezpieczeństwo narodowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zatem można je studiować w różnych miejscach. Ale jak wybrać najlepsze?

 

Jakie ma Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu opinie?

Krzysiek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Akademia Wojsk Lądowych oferuje praktyczne podejście do tematu. Studia w tej uczelni to najlepsze połączenie wiedzy teoretycznej, rzeczywistych umiejętności oraz cech, bez których praca w zawodzie wydaje się niemożliwa. AWL to miejsce dla ludzi ambitnych, chcących zdobyć najwyższe kwalifikacje.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Wrocław

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Wojsk Lądowych:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • zasad organizacji administracji publicznej w kraju,
 • analizowania i interpretowania problemów organizacji i procesów zarządzania,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • zjawisk towarzyszących polityce bezpieczeństwa,
 • podejmowania racjonalnych decyzji zarządzania i dowodzenia,
 • logistyki w sytuacjach kryzysowych,
 • psychologii zagrożeń,
 • rozpoznawania obszarów kryzysowych we współczesnym świecie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach resortu obrony narodowej,
 • administracji państwowej,
 • zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej,
 • społecznych organizacjach ratowniczych,
 • służbach i inspekcjach związanych z obronnością kraju,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach wdrożeniowych,
 • strukturach militarnych,
 • sektorze przemysłu obronnego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych przeliczonych na punkty kwalifikacyjne komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (0)