Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika skonstruowany jest w taki sposób, aby dokładnie poznać i nauczyć się stosować innowacyjne i nowoczesne metody pracy edukacyjnej i wychowawczej. W stoku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z antropologią kulturową, pedagogiką ogólną, andragogiką i pedagogiką porównawczą. Oprócz tego, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań w konkretnej przestrzeni: pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z poradnictwem rodzinnym oraz pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z socjoterapią.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się interdyscyplinarną wiedzą. Potrafią identyfikować problemy z zakresu rodziny, wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii. Potrafią także inicjować działania społeczne, diagnozować jednostki, grupy i środowiska, planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną. Z szerokim wachlarzem umiejętności mogą pracować w różnych miejscach i w różnych rolach; od wychowawcy w placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych po koordynatora pieczy zastępczej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • komunikacja interpersonalna
 • piecza zastępcza i jej koordynacja
 • metodyka nauczania dorosłych
 • elementy gerontologii
 • psychopedagogiczne podstawy działań terapeutycznych

 

Pedagogika to nauka o ludziach, dla ludzi i ich dobra. Chociaż nie jest to encyklopedyczna definicja, to należy się z nią zgodzić, gdyż dyscyplina ta powstała po to, by wspierać, pomagać i wychowywać. Chociaż wydaje się, że Pedagogika to nauka stara jak świat, to tak naprawdę wyodrębniła się dopiero w XIX wieku, z nauk filozoficznych. W kolejnym stuleciu zaczęło postępować rozróżnianie dziedzin pedagogicznych, które wychodziły poza podział na pedagogikę ogólną, dydaktykę i historię wychowania. Na bazie kryterium instytucjonalnego ukształtowała się pedagogika przedszkolna oraz pedagogika szkolna; według kryterium pozaszkolnych oddziaływań oświatowych pedagogika opiekuńcza, czy andragogika, a na podstawie kryterium deficytów rozwojowych, na przykład: pedagogika rewalidacyjna, oligofrenopedagogika, czy surdopedagogika. Jak widać, Pedagogika to bardzo złożona oraz niełatwa dyscyplina, lecz ciesząca się, nie od wczoraj, dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Gdzie można zgłębiać tę dyscyplinę? W Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to praktyczne przygotowanie do zawodu. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy ogólnej, pedagogicznej, jak również socjologicznej, historyczno- filozoficznej i psychologicznej, która poprowadzi do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci rozwijają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, jak również tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Uczą się diagnozować potrzeby edukacyjne osób z różnych środowisk i w różnym wieku oraz udzielać im właściwej pomocy, planować i realizować działania profilaktyczne, jak również wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu i aktywizujące metody uczenia się w pracy z podopiecznymi oraz wspierać osoby niepełnosprawne.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, komunikacja interpersonalna, piecza zastępcza i jej koordynacja, metodyka nauczania dorosłych, elementy gerontologii, psychopedagogiczne podstawy działań terapeutycznych, diagnoza w działaniach opiekuńczo- wychowawczych i terapeutycznych, psychologia niedostosowanych społecznie, metody twórczej resocjalizacji, aktywizacja społeczno- kulturalna osób dorosłych, prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, praca socjalna i readaptacja społeczna.

Pedagogika to kierunek kształcenia dla osób o konkretnych cechach, z których najważniejszą wydaje się otwartość na innych ludzi. Posiadać tę cechę można rozpocząć kształcenie w konkretnej ścieżce, a tych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie jest bardzo wiele. Studenci uczą się podejmować działania na rzecz zapobiegania wyłączeniu społecznemu i przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na wiek i zdrowie, identyfikować potrzeby opiekuńcze i wychowawcze, opracowywać i realizować programy działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców, projektować działania diagnostyczne i doradcze w zakresie planowania kariery i pracy, czy przeciwdziałać patologiom społecznym. Solidny bagaż wiedzy i umiejętności otwiera wiele drzwi dróg zawodowych. Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia społecznego, świetlicach środowiskowych, ośrodkach interwencji kryzysowych, organizacjach pozarządowych, zakładach karnych, biurach pośrednictwa pracy, fundacjach.

Studia w Warszawie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Kierunków jest bardzo wiele, realizowane są one na wysokim poziomie, zatem niejeden kandydat może mieć kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji. Jeśli planujemy podjąć naukę na kierunku Pedagogika, to warto prześwietlić uczelnię, w której kierunek ten jest realizowany.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie?

Karolina, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to wiedza, umiejętności i kwalifikacje, ale także ćwiczenie, trening, przygotowanie do wykonywania obowiązków. To coś więcej niż studia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Warszawa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka,
 • komunikacji międzypokoleniowej,
 • identyfikowania potrzeb opiekuńczych i wychowawczych,
 • podejmowania działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu,
 • projektowania działań diagnostycznych i doradczych w zakresie planowania kariery i pracy,
 • organizowania współpracy środowiska lokalnego na rzecz rodzin,
 • prowadzenia zajęć o charakterze wychowawczym i terapeutycznym,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach pomocy społecznej,
 • placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach wsparcia społecznego,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • zakładach karnych,
 • działach kadr,
 • świetlicach szkolnych,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • fundacjach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Komentarze (0)