Socjologia

Socjologia

Socjologia

30.01.2022

Socjologia – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikrostruktury społeczne
 • logika
 • elementy psychologii społecznej
 • współczesne społeczeństwo polskie z perspektywy socjologii
 • historia myśli społecznej i socjologicznej
 • klasyczne teorie socjologiczne
 • rodzina w kontekście lokalnym i globalnym

 

Najciekawsze nauki to te, które prowadzą do zrozumienia nas samych. Czy taką nauką jest socjologia? W najszerszym znaczeniu jest to dyscyplina o społeczeństwie, którą zajmowano się już w czasach Arystotelesa, choć sama nazwa upowszechniła się dopiero w drugiej połowie XIX wieku, a nauką akademicką stała się na początku wieku XX. Niezwykle trudno ujednolicić definicję tej dziedziny, ponieważ zakres zjawisk społecznych jest dość szeroki. W socjologii współczesnej wyróżnia się wiele nurtów, takich jak funkcjonalizm, teoria konfliktu, interakcjonizm symboliczny, czy socjologia krytyczna. Co jeszcze sprawia, że jest to nauka niełatwa do włożenia w konkretne ramy i schematy? Między innymi czas i zmiany jakie dzięki niemu zachodzą. Jedyne czego można być pewnym to fakt, że w głównej mierze zajmuje się badaniem społecznych reguł, procesów i struktur, które wpływają na ludzi na różne sposoby tworząc pomiędzy nimi relacje. A jak zmieniają się ludzie? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie należy wybrać Socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie wiedzy na temat człowieka i jego form aktywności oraz ich instytucjonalizacji w zbiór zasad i reguł życia społecznego. Studenci poznają metody i techniki jakościowe i ilościowe w badaniach socjologicznych, a także etyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania działalności zawodowej socjologa. Socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim to nabywanie umiejętności dostrzegania i identyfikowania w otaczającej rzeczywistości społecznej przemian, zjawisk, potrzeb i problemów. Nauka wyjaśniania ludzkiego zachowania w grupie, wyborów konsumenckich, sposobów komunikacji, czy preferencji politycznych, a także zrozumienie współczesnych procesów społecznych oraz wpływu nowoczesnych technologii i mediów na funkcjonowanie społeczeństwa.

Studia na kierunku Socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II proponują szeroki program kształcenia, w którym znajdują się między innymi takie przedmioty jak: mikrostruktury społeczne, logika, elementy psychologii społecznej, współczesne społeczeństwo polskie z perspektywy socjologii, historia myśli społecznej i socjologicznej, klasyczne teorie socjologiczne, rodzina w kontekście lokalnym i globalnym, metody badań ilościowych, współczesne teorie socjologiczne, socjologia rodziny, diagnoza społeczna, socjologia gospodarki, analiza sieci społecznych, socjologia społeczności lokalnych, socjologia problemów społecznych, socjologia organizacji i administracji, strategie rozwiązywania problemów społecznych, socjologia miasta i regionu, demografia społeczna, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, polityka społeczna, administracja publiczna i prawa człowieka.

Socjologia realizowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dostarcza studentom wielu różnorodnych kompetencji. Są to kompetencje: zawodowe, komunikacyjne, przedsiębiorcze, analityczno- informatyczne i naukowo- badawcze. Studenci i późniejsi absolwenci wyróżniają się umiejętnościami, które pozwalają uczestniczyć w systemie służb publicznych poprzez kształtowanie lokalnej lub krajowej polityki publicznej. Co jeszcze? Posiadają kompetencje przydatne w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w grupach, kreacji wizerunku firm i budowaniu społecznej odpowiedzialności firm, zarządzaniu kampaniami informacyjnymi i medialnymi. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Do wymienionych kompetencji można dodać jeszcze umiejętności pozwalające prowadzić działania animacyjne w społecznościach lokalnych, a także – co wydaje się niemal fundamentalne - kompetencje rozpoznawania i rozumienia zjawisk społecznych, kreatywnego i innowacyjnego reagowania na dostrzegane potrzeby i problemy, współdziałania międzysektorowego, działania w organizacjach pozarządowych, stymulowania aktywizacji obywatelskiej, prowadzenia dialogu społecznego. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach naukowych, placówkach kulturalnych, organizacjach badawczych, środkach masowego przekazu, organizacjach pozarządowych, agencjach reklamowych. W wymienionych miejscach można pełnić obowiązki specjalisty do spraw komunikacji wewnętrznej, specjalisty do spraw public relations, doradcy personalnego, specjalisty do spraw zasobów ludzkich, mediatora, negocjatora, specjalisty do spraw dialogu społecznego, czy badacza opinii publicznej.

 

Opinie

Socjologia jest jednym z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Lublinie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Dominika, studentka Socjologii mówi:

„Studia na KUL to czas intensywnej nauki, działania w kołach naukowych, uczestnictwa w konferencjach. Co ważne, studenci nigdy nie mają dosyć. Polecam tę uczelnię wszystkim, którzy chcą przygotować się nie tylko do przyszłej pracy zawodowej, ale także do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Lublin

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • antropologii kulturowej,
 • systemów, struktur i procesów społecznych w różnych perspektywach teoretycznych,
 • mechanizmów dynamiki grupy społecznej i wpływu grupy na jednostkę,
 • roli grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka,
 • polityki społecznej i prawa rodzinnego,
 • organizacji czasu wolnego i organizacji aktywnego wypoczynku,
 • stymulowania aktywizacji obywatelskiej,
 • prowadzenia dialogu społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach naukowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • organizacjach badawczych,
 • środkach masowego przekazu,
 • organizacjach pozarządowych,
 • agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)