Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

30.01.2022

Nauki o rodzinie – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku nauki o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku nauki o rodzinie w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku nauki o rodzinie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia małżeństwa i rodziny
 • teologia małżeństwa i rodziny
 • psychologia małżeństwa i rodziny
 • andragogika
 • religijno- moralne aspekty zarządzania gospodarstwem domowym
 • prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Pomimo tego, że każdy z nas posiada własne wyobrażenie rodziny i dla wielu ludzi jest ono identyczne, to encyklopedyczna jej definicja może wydawać się skomplikowana, ponieważ mówi, że jest to forma życia zbiorowego, występująca w zróżnicowanych historycznie i kulturowo formach. Istotą rodziny są dwa rodzaje więzi społecznej, czyli małżeńska i rodzicielska, a w niektórych typach rodzin również więź powinowactwa. W życiu społeczeństwa rodzina spełnia kilka istotnych funkcji: zapewnienia ciągłości biologicznej, socjalizacyjnej, utrzymywania ciągłości kulturowej, prowadzenia gospodarstwa domowego, czy organizowania życia swoich członków. Zależnie od miejsca i czasu, w którym występuje, rodzina spełnia też ważne obowiązki w stosunku do poszczególnych zbiorowości społecznych, w których skład wchodzi, czyli rodu, państwa, bądź społeczności lokalnej. Rodzina może przybierać różne formy i można ją określać na różnorodne sposoby. Ale jak wygląda rodzina współczesna? Czy pełni dodatkowe funkcje? Czy definicja jej odbiega od tej oficjalnie stosowanej? Poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania służy kierunek Nauki o rodzinie, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Nauki o rodzinie oferowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zakłada pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy obejmującej zagadnienia małżeństwa i rodziny, a także wiedzy z obszaru nauk psychologiczno- pedagogicznych, socjologiczno- prawnych, biomedycznych i filozoficzno- teologicznych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia poradnictwa w placówkach pomocy społecznej, prowadzenia negocjacji i mediacji małżeńskich i rodzinnych, poradnictwa w uzależnieniach czynnościowych, czy też prowadzenia poradnictwa wychowawczego na wszystkich etapach rozwojowych dziecka. To także rozwinięcie kompetencji do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach i stosowania dla nich różnych form edukacji oraz kompetencji do aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. Nauki o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to kierunek prowadzony wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Nauki o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II posiadają bogaty program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: socjologia małżeństwa i rodziny, teologia małżeństwa i rodziny, psychologia małżeństwa i rodziny, andragogika, religijno- moralne aspekty zarządzania gospodarstwem domowym, prawo rodzinne i opiekuńcze, psychologia rozwojowa, funkcjonowanie zdrowego systemu rodziny, diagnoza środowiska społecznego i rodzinnego, pedagogika rodziny, rodziny dysfunkcyjne, pozarządowe formy opieki społecznej i długoterminowej, metody diagnozowania rodziny, instytucje i organizacje zajmujące się pomocą rodzinie, małżeństwo i rodzina w wybranych kulturach i religiach świata, gerontologia, aspekty prawne opieki nad osobą niesamodzielną, poradnictwo małżeńsko- rodzinne w instytucjach kościelnych, biologiczno- medyczne i moralne podstawy metod planowania rodziny, metodologia badań społecznych, duszpasterstwo rodzin w sytuacjach szczególnych.

Pozyskiwaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zamieszczone w programie zajęcia. Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk. W jakich miejscach takie praktyki są odbywane? Między innymi w: Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniach i fundacjach działających w obszarze pomocy rodzinie, czy Pogotowiach Opiekuńczych i Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku posiadają kompetencje prowadzenia poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa małżeńsko- rodzinnego, poradnictwa wychowawczego, jak również wyróżniają się umiejętnościami prowadzenia dialogu, aktywnego słuchania, a także rozwiązywania konfliktów. Z tak bogatym bagażem wiedzy osoby, które ukończyły Nauki o rodzinie znajdą zatrudnienie w poradniach specjalistycznych, świetlicach środowiskowych, ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, poradniach małżeńsko- rodzinnych, świetlicach socjoterapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Opinie

Kierunki studiów w Lublinie tworzą razem ogromną przestrzeń edukacyjną, w której każdy znajdzie dyscyplinę odpowiadającą własnym zainteresowaniom. Uczelnie proponują bogaty oferty dydaktyczne, a omawiana przez nas szkoła wyższa przoduje w tych standardach. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Marzena, studentka Nauk o rodzinie mówi:

„Katolicki Uniwersytet Lubelski to uczelnia dla każdego, ponieważ wachlarz kierunków jest niezwykle szeroki. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce i otrzyma najlepsze warunki do zdobywania wiedzy. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

NAUKI O RODZINIE - ważne informacje

Nauki o rodzinie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nauki o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Nauki o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania, analizowania i rozwiązywania dylematów moralnych,
 • identyfikowania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,
 • analizowania zjawisk społecznych,
 • problemów współczesnej pedagogiki,
 • funkcjonowania małżeństwa i rodziny,
 • rozpoznawania zagrożeń i kryzysów w rozwoju człowieka,
 • analizy struktury i funkcji rodziny,
 • przygotowywania diagnozy i prognozy w procesie terapeutycznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nauki o rodzinie:

Absolwent kierunku Nauki o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • poradniach specjalistycznych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach dziecka,
 • poradniach małżeńsko- rodzinnych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Teologii KUL

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia KUL w Stalowej Woli

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Teologii KUL

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)