Teologia

Teologia

Teologia

30.01.2022

Teologia – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku teologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku teologia w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku teologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • historia zbawienia
 • język łaciński
 • muzyka kościelna
 • psychologia ogólna
 • archeologia chrześcijańska
 • historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu
 • wstęp ogólny do pisma świętego

 

Teologia nie posiada jednej, oficjalnej definicji, co czyni ją dyscypliną wyjątkową. Sam termin składa się z greckich słów „teos” i „logos”, tak więc jawi się jako nauka o Bogu, traktat o Bogu, czy też słowo Boga o Bogu. Można wyróżnić dwa typy określeń teologii: przedmiotowe i personalistyczne. Definicje przedmiotowe koncentrują się na przedmiocie teologii, czyli na objawieniu, wierze, prawdach wiary i dogmatach. Definicje personalistyczne zaś wskazują na Boga, Chrystusa, człowieka jako przedmiot teologii. Warto nadmienić, że wyróżnia się trzy główne rodzaje teologii: naturalną, fundamentalną i właściwą. Teologia naturalna, nazywana również teodyceą, traktuje o Bogu w świetle rozumu. Ma ona charakter filozoficzny i jest częścią metafizyki. Natomiast teologia fundamentalna bada i szuka uzasadnienia faktu, że Bóg objawił się w Chrystusie i jest wciąż obecny w Kościele. Teologia właściwa natomiast dzieli się na trzy obszerniejsze dziedziny: historyczną, systematyczną i praktyczną. Jak widać jest to dyscyplina o szerokiej przestrzeni, w którą zagłębienie się można rozumieć jako interesującą podróż. Na wszystkich zainteresowanych tą podróżą czeka kierunek Teologia, realizowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Teologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowany jest wedle podziału na kursy A i B, czyli dla alumnów oraz osób świeckich. Charakteryzuje się zasadą interdyscyplinarności, koncentrującą się na tradycji teologicznej oraz przekazywaniu prawdy pojmowanej integralnie, a więc z uwzględnieniem jej ostatecznego źródła jakim jest Bóg. Studenci poznają koncepcje człowieka, koncepcje ontologii ze szczególnym uwzględnieniem metafizyki klasycznej oraz koncepcje filozoficznego opisu i wyjaśniania świata przyrody. Poznają zagadnienia dogmatyczne zgodnie z nauczaniem Kościoła po Soborze Watykańskim II, zagadnienia dialogu ekumenicznego, jak również zgłębiają proces rozwoju religijnego osoby ludzkiej, z uwzględnieniem egzystencjalnej wartości sakramentów. Czym dokładniej różnią się prowadzone kursy? Kurs A stanowi przygotowanie do pełnienia posługi duszpasterskiej, prezbitera, czy brata zakonnego. Kurs B jest przygotowaniem między innymi do wykonywania zawodu nauczyciela religii.

Studia na kierunku Teologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, historia zbawienia, język łaciński, muzyka kościelna, psychologia ogólna, archeologia chrześcijańska, historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu, wstęp ogólny do pisma świętego, metafizyka, teoria poznania, historia sztuki, literatura religijna, metodologia teologii, historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych, teologia dogmatyczna, antropologia z elementami filozofii kultury, religiologia, filozofia przyrody, historia Kościoła w Polsce, teologia moralna ogólna, dydaktyka katechezy, psychologia rozwojowa i wychowawcza, prawo kanoniczne, język łaciński w dokumentach i życiu Kościoła, technologie informacyjne w dydaktyce i ewangelizacji.

Pozyskiwaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zawarte w programie przedmioty, lecz także inna działalność w przestrzeni studenckiej. Studenci organizują i koordynują wydarzenia o charakterze naukowym, kulturalnym i religijnym w ramach organizacji wydziałowych, takich jak Samorząd Studentów Wydziału Teologii, czy Koło Naukowe Teologów KUL oraz organizacji uniwersyteckich takich jak Duszpasterstwo Akademickie, Teatr ITP, czy Legia Akademicka. Ponadto, studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia poprzez działania o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz ewangelizacyjnym w parafiach, grupach duszpasterskich, podczas obozów wypoczynkowych i formacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów integracyjnych z osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Mówiąc o przyszłości po ukończeniu studiów należy ponownie wrócić do podziału na kursy. Absolwenci kursu A przygotowani do są do posługi, natomiast absolwenci kursu B do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół, pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni i telewizji katolickich, czy też pracy w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich.

 

Opinie

Studia w Lublinie można określić jako szeroką przestrzeń kształcenia, w której każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia odnajdzie się bez problemów. Mówiąc o studiowaniu teologii należy w pierwszym rzędzie wymienić KUL, jako uczelnię idealnie pasującą do tej dyscypliny. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Sebastian, student Teologii mówi:

„Jeśli studia teologiczne, to tylko na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nie ma innej opcji. To najlepsza uczelnia do nauki, przygotowania do pracy i życia według zasad i wartości.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

TEOLOGIA - ważne informacje

Teologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Teologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • treści Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz zagadnień z zakresu teologii słowa Bożego i sakramentów,
 • koncepcji ontologii ze szczególnym uwzględnieniem metafizyki klasycznej,
 • teorii muzyki kościelnej i sztuki sakralnej,
 • zagadnień dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, światopoglądowego,
 • dokumentów współczesnego nauczania Kościoła,
 • treści symboli i gestów religijnych i liturgicznych,
 • modeli duchowości chrześcijańskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Teologia:

Absolwent kierunku Teologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • duszpasterstwie,
 • szkolnictwie,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych,
 • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)