Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

27.01.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej cenionych wartości. Jego zapewnienie stanowi fundament rozwoju zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa państwa. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż definicje bezpieczeństwa się zmieniają, a także ulegają zmianie strategie i pomysły na jego zapewnienie. Na wszystkich, którzy interesują się tym tematem czeka kierunek Bezpieczeństwo narodowe, realizowany na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady negocjacji i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • prawne podstawy bezpieczeństwa,
 • polityka bezpieczeństwa,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • międzynarodowe stosunki wojskowe,
 • system bezpieczeństwa narodowego,
 • logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego,
 • negocjacje w sytuacjach kryzysowych,
 • geografia bezpieczeństwa,
 • prawo obronne RP,
 • międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne,
 • regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe pozyskują szeroką wiedzę i nabywają licznych umiejętności. Poznają procesy zachodzące w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw, zasady interpretacji przepisów prawnych, zasad organizacji administracji publicznej, czy zasad analizowania i interpretowania problemów organizacji i procesów zarządzania. Uczą się opisu i interpretacji zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu, dostrzegania związków i zależności między prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym, rozpoznawania relacji występujących między elementami systemu bezpieczeństwa na wszystkich poziomach jego organizacji.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcjach Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu, Służbach Kontrwywiadu Wojskowego, Służbach Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, Służbach Granicznych, Służbach Celnych, Służbach Więziennych.

 

Opinie

Poznań to niezwykle istotny punkt na akademickiej mapie naszego kraju, a wybór dyscyplin w jakich mogą kształcić się studenci należy do najobszerniejszego. Omawiany przez nas kierunek cieszy się rosnącą popularnością, zatem kandydaci na studia nie będą mieli problemów z odnalezieniem go w ofertach dydaktycznych poznańskich szkół wyższych. Ale którą z nich wybrać? Skupiając się opisywanej uczelni, warto odpowiedzieć na pytanie: jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Robert, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„UAM to uczelnia wszystkim znana i bardzo popularna. Dyplom jej ukończenia to ważny dokument, otwierający wiele drzwi do kariery zawodowej. Dlatego warto tutaj studiować, włożyć w naukę trochę wysiłku i zaangażować się w życie uczelni. Wszystko to przyniesie efekty.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Poznań

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe na UAM w Poznaniu:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • właściwego reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego w tym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • polityki i strategii bezpieczeństwa,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków politycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • Siłach Zbrojnych RP,
 • Policji,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Inspekcjach Transportu Drogowego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służbach Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbach Wywiadu Wojskowego,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • Służbach Granicznych,
 • Służbach Celnych,
 • Służbach Więziennych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)