Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest poznanie zagadnień związanych z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym i komunikacyjnym. Istotą jest nauka projektowania obiektów i elementów budowlanych, a także całych konstrukcji. Budownictwo na Politechnice Warszawskiej to wykorzystywanie nowoczesnych technik komputerowych oraz poszerzanie umiejętności kierowania zespołami fachowców.

Przedmioty realizowane w programie nauczania mają na celu naukę stosowania modeli obliczeniowych, organizowania i nadzorowania produkcji elementów budowlanych, doboru i stosowania materiałów budowlanych, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, czy też wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Dominik student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Budownictwo to kierunek dla osób o wyobraźni przestrzennej, kreatywności i wrażliwości, które łączą się z logicznym i ścisłym myśleniem. Budownictwo to kierunek przyszłości i bardzo chciałbym zaznaczyć swój wkład w tej materii. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów i elementów budowlanych budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • organizacji i nadzorowania produkcji elementów budowlanych,
 • tworzenia i odczytywania rysunków technicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach projektowych,
 • w ośrodkach doradczych,
 • w przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • w nadzorze budowlanym,
 • w wytwórni materiałów budowlanych, betonu, elementów budowlanych i konstrukcji,
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Budownictwo na Politechnice Warszawskiej najważniejszym przedmiotem jest matematyka. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, informatyka, chemia. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Budownictwo należy do zdecydowanej czołówki najpopularniejszych kierunków obieranych na Politechnice Warszawskiej. Co się z tym wiąże, konkurencja w gronie kandydatów jest niemała. Naturalnie, każdy aby zostać przyjętym w poczet studentów musi wykonać te same zadania, począwszy od założenia indywidualnego konta w specjalnym internetowym systemie. Kiedy należy to zrobić? Okres rekrutacji zazwyczaj zaczyna się w maju, bądź czerwcu, a jego zakończenie przypada na pierwszą połowę lipca. Naturalnie, zawsze może to ulec zmianie, gdy niewypełniony zostanie limit miejsc na kierunku. Do czego służy jeszcze wspomniany już internetowy system? Przy jego pomocy kandydaci wnoszą opłaty rekrutacyjne studia, wpisują wyniki egzaminów maturalnych i co najważniejsze dowiadują się o tym, czy zostali przyjęci na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które są niezbędne do tego, by stać się oficjalnym studentem Budownictwa. Należy podkreślać to bardzo wyraźnie, że niezłożenie ich może sprawić, że zostaniemy wykreśleni z listy ubiegających się o przyjęcie na studia. O czym jeszcze warto pamiętać? O tym, że dokumenty rekrutacyjne musimy dostarczyć do dziekanatu osobiście. Jeśli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, osoba składająca je w naszym imieniu musi posiadać specjalne upoważnienie. Lista dokumentów rekrutacyjnych przedstawia się następująco:

 • świadectwo dojrzałości i jego kserokopia,
 • zaświadczenie laureata albo finalisty olimpiady lub konkursu,
 • 2 aktualne fotografie,
 • do wglądu dokument tożsamości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Wybierając się nawet na studia stacjonarne, czyli ogólnie rzecz ujmując nieodpłatne, i tak musimy przygotować się na niewielkie opłaty. Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i o uiszczeniu jej zostaniemy powiadomieni po założeniu swojego konta w internetowym systemie rekrutacyjnym. Tam także znajdziemy numer konta, na który należy tej opłaty dokonać.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Budownictwo to niezwykle złożona dyscyplina. Należy mieć wyobraźnie, jak również mocno stąpać po ziemi i posiadać zdolności matematyczne. W procesie rekrutacji na Budownictwo brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, język obcy oraz przedmiot do wyboru. Co może być przedmiotem do wyboru? Na przykład chemia, fizyka, czy informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalny wzór, dzięki któremu jesteśmy w stanie obliczyć jakie mamy szanse w procesie rekrutacyjnym. Wygląda on następująco:

PK (Punkty Kwalifikacyjne) = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Olimpiady i konkursy uprawniające do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego to między innymi:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Komentarze (0)