Administracja

Administracja

Administracja

06.07.2022

Administracja – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 70
 • studia niestacjonarne I stopnia: 70
 • studia niestacjonarne II stopnia: 80

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Administracja nastawiony jest na wykształcenie nowoczesnych menedżerów, przygotowanych do pracy w szeroko rozumianej administracji. Studenci zdobywają obszerną wiedzę, na którą składają się zagadnienia dotyczące między innymi prawa konstytucyjnego, legislacji administracyjnej, prawa pracy, prawa finansowego, organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Uczą się interpretować zjawiska społeczne i prawne, stosować przepisy prawne oraz inne reguły i procedury, analizować problemy społeczne przez pryzmat prawa i administracji. W trakcie studiów uczestniczą w zajęciach, na których poruszane są problemy związane z prawem międzynarodowym publicznym, prawem handlowym, prawem urzędniczym, czy publicznym prawem gospodarczym.

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz niezbędnymi dzisiaj kompetencjami społecznymi. Potrafią identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zadań administracyjnych, jak również pracować i współdziałać w zespole wykonując zadania z zakresu prawa bądź administracji.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo konstytucyjne
 • wstęp do prawoznawstwa
 • technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze
 • historia administracji od połowy wieku XVIII
 • filozofia
 • logika prawnicza

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz uzyskanie wiedzy ekonomicznej. Administracja na UKSW w Warszawie to przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej.

Studenci Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UKSW mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności licznych kół naukowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Sylwia studentka II- stopnia Administracji mówi:

„Studia na kierunku Administracja oceniam jako ciekawe bo zawierają w sobie różne dziedziny wiedzy. Uczymy się analizować zjawiska społeczne, poznajemy różne aspekty prawne… no, nie ma czasu nudę."

 

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Warszawa

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk społecznych i prawnych,
 • technik negocjacji i mediacji,
 • zasad ustroju politycznego państwa,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji,
 • organizowania i kierowania zespołami,
 • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • metod i technik pracy w administracji,
 • prawa urzędniczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach i agendach Unii Europejskiej i służbach dyplomatycznych,
 • firmach prywatnych i państwowych jako doradca finansowy lub ekspert do spraw podatków,
 • biurach nieruchomości,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • działach marketingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Administrację rozpoczyna się na początku czerwca, kiedy uczelnia oficjalnie otwiera okres rejestracji w internetowym systemie IRK. System ten służy kandydatom do aplikowania na kierunek, wprowadzania uzyskanych wyników, wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz – co najistotniejsze- otrzymywania informacji o przebiegu kwalifikacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które musimy dostarczyć wtedy, kiedy nasz status zmieni się na: „zakwalifikowany”. Powinniśmy złożyć ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna to w pewnym sensie bilet wstępu do procesu kwalifikacyjnego, zatem każdy kandydat zobligowany jest do jej wniesienia. Możemy dokonać jej od razu po założeniu konta w systemie IRK. Kolejną opłatą, jaką przyjdzie nam uiścić będzie ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W gronie przedmiotów kwalifikacyjnych na Administrację znajdują się: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci i finaliści ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)