Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

06.07.2022

Pedagogika – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 60
 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 60
 • studia niestacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Pedagogika to bogata przestrzeń, w której znajdują się zagadnienia związane nie tylko z pedagogiką, ale i psychologią, socjologią, czy filozofią. To przestrzeń, w której istotną rolę odgrywają przedmioty dotyczące teorii wychowania, pedagogiki szkolnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dydaktyki, andragogiki, poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, socjologii pracy i psychologii pracy oraz edukacji dorosłych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie obserwowania i interpretowania potrzeb jednostek w zakresie doradztwa edukacyjno-  zawodowego, projektowania i realizowania programów działań opiekuńczych i wychowawczych, czy też diagnozowania zaburzeń rozwoju.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencji społeczne, jak również świadomość niemal nieustannego pogłębiania wiedzy, bowiem wymaga tego od nich współczesny świat i jego problemy. Z pozyskanym wykształceniem mogą wykonywać różne obowiązki zawodowe. Przygotowani są do różnego rodzaju działań.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia edukacji
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • pedagogika opiekuńcza
 • emisja głosu
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • antropologia kulturowa
 • elementy logopedii

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest kształtowanie w studentach postaw otwartości i szacunku wobec drugiej osoby oraz samego siebie. Istotą jest pomoc w zdobyciu konkretnych kwalifikacji zawodowych, by dostrzegając osobę i jej potrzeby móc kompetentnie towarzyszyć jej w jej integralnym rozwoju. Pedagogika na UKSW to umiejętności pozwalające na profesjonalną działalność opiekuńczo- wychowawczą i dydaktyczną, kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, przygotowanie do prowadzenia diagnozy.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: socjologia edukacji, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika opiekuńcza, emisja głosu, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, antropologia kulturowa, elementy logopedii, praca z dzieckiem zdolnym, metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki mogą wykorzystać w agencjach pracy tymczasowej, ośrodkach pomocy społecznej, poradniach pedagogicznych, instytucjach interwencyjnych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW oferuje jeszcze jeden kierunek kształcenia – Pedagogikę specjalną, realizowaną na studiach pierwszego stopnia. Studenci mają do wyboru trzy specjalności: Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Julia studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Bardzo istotnym założeniem tych studiów jest to, aby poznać samego siebie. Rzeczywiście tak jest. Ucząc się jak pomagać i wspierać innych odkrywasz pokłady swojej wrażliwości, ale także otrzymujesz wyraźny sygnał ile możesz, ile potrafisz, ile jesteś w stanie. Te studia to faktyczna szkoła życia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Warszawa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym,
 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania,
 • diagnozowania i prognozowania przydatności zawodowej w oparciu o technologię pomiarową,
 • stosowania teorii i modeli rozwoju zawodowego,
 • planowania działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach przedszkolnych i klasach nauczania zintegrowanego,
 • samodzielnego konstruowania programów terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka o zaburzonym rozwoju,
 • dostrzegania i identyfikowania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży,
 • doboru optymalnej strategii aktywnego poszukiwania pracy,
 • prowadzenia dokumentacji pracy terapeutycznej i edukacyjnej,
 • projektowania i prowadzenia badań w obszarze pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach edukacji ustawicznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • instytucjach interwencyjnych,
 • urzędach pracy,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • działach szkoleniowych,
 • centrach integracji społecznej,
 • placówkach oświatowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Pedagogika zajmuje czołowe miejsce w rankingu najchętniej wybieranych kierunków przez kandydatów na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiadomość ta powinna zadziałać na nas motywująco nie tylko podczas zdawania egzaminów maturalnych, lecz także w procesie kwalifikacyjnym po to, aby dokładnie wykonać wszystkie jego zadania.

Rekrutacja rozpoczyna się na początku czerwca wraz z uruchomieniem rejestracji w systemie IRK. Przez miesiąc kandydaci wnoszą opłaty rekrutacyjne, wprowadzają uzyskane wyniki oraz co dla nich najistotniejsze, otrzymują informacje o przebiegu postępowania. Jego finałem będzie zmiana statusu. Może on mieć trzy oblicza ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Do dokumentów rekrutacyjnych należą ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjnej dokonujemy po zarejestrowaniu w systemie. Uiścić ją można zarówno przez zlecenie przelewu w banku, na poczcie oraz za pomocą przelewu internetowego, z którego można potem wydrukować potwierdzenie ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W gronie przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji na Pedagogikę znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, a także historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach wiedzy posiada wyłącznie dobre strony. Przygotowując się do nich pogłębiamy naszą wiedzę, pozyskujemy nowe umiejętności, a uzyskane w nich sukcesy ułatwiają drogę do zdobycia wymarzonego indeksu. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Pedagogikę? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)