Psychologia Akademia Ignatianum

Psychologia – Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Psychologia w Akademii Ignatianum realizowany jest na Wydziale Filozoficznym. Celem kształcenia jest przekazanie narzędzi służących do rozumienia i rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa. Psychologia w Akademii Ignatianum to przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia badań i udzielania pomocy.

Studia na kierunku Psychologia w Akademii Ignatianum dzielą się na następujące specjalności: Wspomaganie rozwoju, Psychokryminologia, Psychologia kliniczna. Każda realizowana specjalność ma za zadanie rozwinąć konkretne umiejętności oraz nakierować studenta na przyszłą ścieżkę zawodową. Na przykład:

specjalność „Wspomaganie rozwoju” polega na przekazaniu dogłębnej wiedzy z zakresu rozwoju człowieka w ciągu całego życia i pokazanie, w jakich obszarach i w jaki sposób wiedza ta może być wykorzystana w praktyce. W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: psychologia języka i komunikacji, komunikacja w środowisku wychowawczym, wprowadzenie do logopedii i terapii logopedycznej, stymulowanie rozwoju dziecka, doradztwo edukacyjno- zawodowe, psychologia rozwoju w późnej dorosłości;

specjalność „Psychokryminologia” to zapoznanie studentów z formami pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw, szczególnie w odniesieniu do ofiar wykorzystywania seksualnego i przemocy domowej. To także zapoznanie się z technikami negocjacji w sytuacjach kryzysowych oraz z zadaniami psychologa w służbach mundurowych, zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych. W gronie przedmiotów, które stanowią podstawę specjalności znajdują się, między innymi: psychologia sądowa, wiktymologia, psychologia penitencjarna, podstawy prawa karnego, wybrane elementy psychologii śledczej;

specjalność „Psychologia kliniczna” to pogłębienie wiedzy z zakresu trudności i zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym jednostki oraz zapoznanie z metodami diagnozy, psychoprofilaktyki i formami psychoterapii. To także poszerzanie umiejętności diagnostycznych, umiejętności pozostawania w kontakcie klinicznym z pacjentem oraz umiejętności związanych z poradnictwem psychologicznym i interwencją kryzysową. W ramach specjalności studenci zaliczają, między innymi, takie przedmioty jak: psychologia kryzysu, formy pracy profilaktycznej i terapeutycznej z rodziną, diagnoza psychologiczna parcjalnych deficytów rozwojowych, psychologia osoby ludzkiej, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą wykorzystać w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach socjoterapii, gabinetach terapeutycznych, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, placówkach oświatowych, szpitalach, placówkach penitencjarnych, czy poradniach zdrowia psychicznego.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Ignatianum opinie? Sylwia studentka IV - roku Psychologii mówi:

„Wychodzę z założenia, że aby móc pomagać innym, najpierw należy jak najlepiej poznać siebie. I te studia dają mi do tego najlepszą możliwość. Psychologia w Akademii Ignatianum to nowoczesne podejście do kształcenia i dlatego właśnie wybrałam tę uczelnię.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik negocjacji w sytuacjach kryzysowych,
 • zadań psychologia w służbach mundurowych, zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych,
 • stymulowania rozwoju dziecka,
 • rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • rozpoznania i oceny przebiegu różnych zjawisk społecznych,
 • diagnozy i form pomocy psychologicznej w obszarze zaburzeń mowy,
 • form wczesnej interwencji psychologicznej,
 • komunikacji w środowisku wychowawczym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Ignatianum w Krakowie  znajdzie zatrudnienie:

 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • placówkach oświatowych,
 • zakładach karnych,
 • placówkach penitencjarnych,
 • ośrodkach socjoterapii,
 • ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • gabinetach terapeutycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmioty, które należy zdawać na maturze, aby dołączyć do grona studentów na kierunku Psychologia w Akademii Ignatianum w Krakowie to: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny, wiedza o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Krakowie

Akademia Ignatianum kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum

Komentarze (0)