ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel.  (22) 849-97-95

fax.  (22) 849-94-34

e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl

http://www.wip.pw.edu.pl

ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel.  (22) 849-97-95

fax.  (22) 849-94-34

e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl

http://www.wip.pw.edu.pl

 • AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych na studiach inżynierskich Wydziału Inżynierii Pro­dukcji kształci specjalistów przygotowanych do pracy w zakładach przemysłu elek­tromaszynowego projektujących i eksploatujących zautomatyzowane, zrobotyzo­wane i skomputeryzowane maszyny technologiczne i systemy wytwórcze.

  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • posiada wiedzę z podstaw programowania sterow­ników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowa­nia CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwa­rzania sygnałów a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń;
  • tworzy sieci komputerowe i systemy mikroprocesorowe;
  • zna możliwości automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych.

  Perspektywy zawodowe:

  • projektanci systemów sterowania;
  • programiści;
  • pracownicy działów utrzymania ruchu;
  • przedstawicielstwa techniczne, serwisowe i handlowe firm oferujących najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elastyczne systemy wytwarzania
  • Automatyzacja procesów wytwórczych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Mechanika i budowa maszyn

  Absolwenci:

  • posiada wiedzę obejmującą podstawy technik wytwarzania i wybrane technologie, a także podstawy ich projektowania. Wiedza ta uzupełniona jest o modelowanie procesów, projektowanie wybranych narzędzi i oprzyrządowania oraz pomiary wybranych, charakterystycznych parametrów pro­cesów;
  • racjonalizuje działania we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, rozwiązuje problemy z zakresu optymalizacji techniczno - ekonomicznej, pla­nuje rozwój przedsiębiorstwa oraz kooperacji z partnerami, rozwiązuje problemy z zakresu cyklu życia produktu, analizuje kosz­ty i zmieniające się uwarunkowania działalności ekonomicznej.

  Perspektywy zawodowe:

  • inżynierowie produkcji;
  • projektanci procesów technologicznych i konstrukcji inżynierskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji
  • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych
  • Konstrukcja i produkcja broni i amunicji
  • Projektowanie i modelowanie procesów technologicznych
  • Techniki wytwarzania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biomechanika inżynierska
  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych i obróbka plastyczna metali
  • Spawalnictwo i odlewnictwo
  • Systemy cad/cam/cae w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji maszyn
  • Systemy cad/cam/cnc w technologii skrawania i obróbkach erozyjnych
  • Uzbrojenie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biomechanika inżynierska
  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych i obróbka plastyczna metali
  • Spawalnictwo i odlewnictwo
  • Systemy cad/cam/cnc w technologii skrawania i obróbkach erozyjnych
  • Uzbrojenie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Papiernictwo i poligrafia

  Politechnika Warszawska ma najdłuższe w Polsce tradycje kształcenia w zakresie technologii poligra­ficznych. W związku z intensywnym udziałem tech­nik cyfrowych w poligrafii na Wydziale prowadzone są studia według elastycznego programu dostosowanego do zmian zachodzących w poligrafii światowej. Studia na tym kierunku obejmują np. komputerowe przygotowanie publi­kacji, grafikę komputerową, cyfrowe metody wytwarzania form drukowych, techniki drukowania klasycznego i cyfrowego, cyfrowe systemy zarządzania produkcją.

  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • uzyskują szeroką wiedzę z zakresu technologii poligraficznej i papierniczej oraz zastosowań technologii informacyjnych (IT) w nowoczesnej poligrafii;
  • po ukończonych studiach posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zagadnień współczesnych technologii przygotowania, drukowania i wykańczania produkcji poligraficznej, a także procesów w których są stosowane zaawansowane technologie informacyjne i materiałowe oraz systemy sterowania automatycznego. Ponadto nabywa umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych.

  Perspektywy zawodowe

  • duże i małe zakłady poligraficzne, wydawnicze i agencje reklamowe;
  • jednostki badawczo-naukowe przemysłu poligraficznego;
  • przedstawicielstwa handlowe firm krajowych i zagranicznych pracujące dla przemysłu poligraficznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika komputerowa i technologie cyfrowe poligrafii
  • Technologie poligrafii i produkcji opakowań

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia poligrafii

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek pozwala na uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie działalności gospodar­czej, projektowania, organizacji i zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi, systemów infor­matycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, zarządzania in­nowacjami i technologiami. Wiedza ta pozwala między innymi na roz­wiązywanie problemów z zakresu optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowa­nia i rozwoju produkcji i przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • uzyskuje wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarzą­dzania, ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również nauk technicznych;
  • zdobywa praktyczne umiejętności: projektowania procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania ARIS, zarządzania projektami wdrożenia systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, projektowania tych systemów;
  • uczy się podstaw programowania oraz algorytmizacji zagadnień organizacyjnych w przedsiębiorstwach, projektowania aplikacji bazodanowych wspierających zarządzanie przedsiębior­stwem, opracowywania oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie.

  Perspektywy zawodowe

  • projektowanie, analiza i i zarządzanie złożonymi systemami produkcyjnymi;
  • polskie i zagraniczne firmy konsultingowe wdrażające systemy ERP, CRM, BI;
  • inżynierowie procesowi w firmach produkcyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie produkcja
  • Systemy cad/cam
  • Informatyczne systemy zarządzania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
  • Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją
  • Global production engineering and management

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
  • Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

michał Ocena

Myśląc o studiach nie wiedziałem który kierunek wybrać. Długo męczyłem się z tym wyborem. W końcu wypadło na Mechanikę i budowę maszyn i teraz wiem, że był to najlepszy wybór. Ten kierunek to inwestycja. Inwestycja w przyszłość i, co oczywiste, inwestycja w samego siebie

robert Ocena

Automatyka i robotyka to studia dla prawdziwych pasjonatów. Plan zajęć bywa dość napięty, ale wiem że kształcę się na jednej z najważniejszych uczelni w kraju a jej dyplom może pokierować moją karierą zawodową