• ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

  Nowy, interdyscyplinarny  kierunek studiów pierwszego stopnia pod nazwą animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną będzie zapewniał wielostronną ofertę edukacyjną dla przyszłych kadr dla kultury, kadr do działów oświatowych i około oświatowych instytucji kultury, będzie wyposażał  w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające animowanie do aktywności społecznej i uczestnictwa w kulturze różnych grup wiekowych (w tym aktywizowanie i edukowanie seniorów, prowadzenie systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą), różnych środowisk, społeczności lokalnych i ponad lokalnych, środowisk o specjalnych potrzebach a także środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym. 

  Program  studiów przewiduje  poznanie przez studentów podstaw  filozofii, socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych),  wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej.

  Jednocześnie uwzględnia się przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim. Istotnym elementem procesu kształcenia jest możliwość wyboru przez studentów kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin  twórczości a także  zajęć terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozów twórczych i badawczych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Etap I — Konkurs świadectw dojrzałości Etap II — Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych gwarantują uzyskanie umiejętności i wiedzy wykwalifikowanego plastyka — twórcy, zdolnego do samodzielnego podejmowania wyzwań artystycznych i kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zagadnień plastycznych ze świadomością ich kontekstu artystycznego, kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego.

  Ponadto kształcenie nakierunkowane jest na  kształtowanie świadomych odbiorców sztuki i designu potrafiących wyrażać uzasadnione opinie krytyczne oraz edukować innych w tym zakresie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w charakterze animatora działań twórczych w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach, oraz strukturach promocyjnych i reklamowych.

  Posiada świadomość praktycznych uwarunkowań dyscyplin artystycznych i potrafi kreatywnie stosować je w działaniach edukacyjnych oraz upowszechniających sztukę, jest przygotowany do współpracy edukacyjnej zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi.

  Podstawą programu kształcenia jest holistyczne kształtowanie umiejętności, wiedzy i kompetencji studenta w zakresie sztuki. Program wpisuje się w koncepcję kształcenia uniwersalnego, nie ograniczającego się ściśle do wybranej dziedziny — nawiązując tym samym do współczesnych koncepcji dydaktyki sztuki krajów zachodnich, ale również do bliskiej polskiej tradycji koncepcji korespondencji sztuk — „sztuki totalnej”.

  Pomimo wyodrębnienia konkretnych specjalności student jest gotowy do podejmowania wyzwań w szeroko rozumianym tzw. edu-arcie. Opracowany system edukacyjny pozwala na kształtowanie postaw studenta skupionych na dialogu, życzliwym rozpoznaniu partnerów, współdziałaniu i otwartości na różnice zdań, przekonań, poglądów.

  Pozwala w sposób pełny zidentyfikować siebie w kontekście sztuki – twórczości i społeczeństwa przy równoczesnym poczuciu wartości jaką stanowią odmienności. Edukacyjność w sztuce musi zakładać kształtowanie w tolerancji i naczelnym przekonaniu o roli wartości etycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sztuki piękne
  • Sztuki użytkowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Sztuki piękne
  • Sztuki użytkowe

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna, przegląd teczek z pracami kandydata.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, adresowany jest do każdego absolwenta szkoły muzycznej, a także do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, lecz nie posiadają dyplomu jej ukończenia.

  Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka obszarów. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry).

  Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Realizowany na kierunku program zapewnienia studentom pozyskanie zarówno wiedzy ogólnej dotyczącej muzyki jako fenomenu kulturowego, jak i wiedzy szczegółowej dotyczącej różnych praktycznych pól działania w zakresie sztuki muzycznej oraz nabycie zespołu umiejętności, które pozwolą im na twórcze uprawianie sztuki muzycznej, a także dalsze przekazywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

  Kierunek, ze względu na specyfikę sztuki muzycznej, od początku cyklu kształcenia nie ogranicza się tylko do biernego przyswajania wiedzy, ale zakłada i wspiera aktywne uczestnictwo studentów w procesie kształcenia problemowego. Studenci w całym przebiegu studiów konfrontowani są z potrzebą twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania własnej kreatywności oraz stosowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Program kształcenia oferuje także specjalności, wyboru jednej z nich dokonuje student i realizuje ją od trzeciego semestru studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rytmika w edukacji dziecka
  • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej
  • Muzyka popularna-produkcja i wykonawstwo
  • Zespołowa praktyka wykonawcza

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA KULTURALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów edukacja kulturalna

  Kierunkowy program kształcenia obejmuje blok przedmiotów teoretycznych związanych z zagadnieniami kultury, w tym kultury współczesnej, edukacji kulturalnej, pracy z publicznością oraz zagadnienia z zakresu historii sztuki, filozofii a także rozwijających wiedzę z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, mediacji i partycypacji.

  Wypełniając wymagania kształcenia ogólnoakademickiego studenci kierunku uczestniczą w zajęciach tutoringu, w ramach których przewidziano indywidualną, tutorską opiekę nad studentem, obejmującą pomoc w wyborze zajęć i działań badawczych uwzględniającą jego zainteresowania, uzdolnienia, posiadane kompetencje i wcześniejsze doświadczenia oraz udział w badaniach pod opieką tutora.

  Uzyskane w ten sposób kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku uczestniczyć aktywnie w badaniach naukowych a także podejmować własne inicjatywy w tym zakresie na potrzeby zawodowej praktyki społeczno-kulturalnej. Istotnym, a punktu widzenia przygotowania do wykonywania zawodu, wymaganym elementem kształcenia teoretycznego jest psychopedagogiczne przygotowanie absolwenta kierunku do diagnozowania potrzeb publiczności oraz tworzenia programów edukacyjnych (w tym interdyscyplinarnych, integrujących różne dziedziny kultury). Przygotowanie teoretyczne uzyskuje swój praktyczny wymiar w kolejnym bloku przedmiotowym.

  Drugi blok zajęć obejmuje zestaw przedmiotów przygotowujących do pracy w konkretnych środowiskach i instytucjach kultury. Zajęcia prowadzone są w formie kursowej łączącej metody zajęć konwersatoryjnych, warsztatowych i ćwiczeń praktycznych. Studenci wybierają kursy spośród zaproponowanych do wyboru w każdym roku akademickim (do wyboru przewidziano: teatr, taniec, film, muzykę, literaturę, edukację muzealną, edukację w galerii sztuki). Kursowa forma zajęć pozwala na wybór co najmniej trzech propozycji z listy wskazanej w każdym roku akademickim.

  Ostatni blok tworzą zajęcia praktyczne realizowane jako zajęcia badawcze i warsztatowe we współpracy z wybranymi instytucjami kultury. Biorąc pod uwagę specyfikę miasta Cieszyna (jako miejsca prowadzenia zajęć) warto podkreślić, że istnieje możliwość zaliczania zajęć terenowych poprzez udział w cyklicznych imprezach artystycznych i kulturalnych organizowanych na jego terenie a także w licznych stowarzyszenia, grupach i instytucjach kultury działających na terenie miasta i regionu.

  Specyfikę kierunku podkreślają praktyczne zajęcia twórcze i zajęcia poświęcone rozwijaniu indywidualnej aktywności twórczej oraz moduły prowadzone w języku angielskim (obok zajęć lektoratowych). Zakres tych zajęć i sposób ich realizacji jest oparty na autorskich programach, co podkreśla niepowtarzalny charakter kształcenia w ramach kierunku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej, i/lub społecznej, i twórczej związanej z kulturą realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji, organizacji, instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą działań społecznych i/lub kulturalnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów etnologia i antropologia kulturowa

  Obszar kształcenia. Kierunek studiów „etnologia i antropologia kulturowa” należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Przedmiot badań kierunku jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei, jak i praktyk społecznych. 

  Przedmiot badań. Etnologia (używa się również terminu antropologia kulturowa) jako nauka zajmująca się opisem historią i teorią kultury łączy dwie perspektywy: (1.) humanistyczną, koncentrującą się zarówno na dokumentowaniu lub rekonstruowaniu czasowego i przestrzennego zróżnicowania kultur jak i modelowego wyjaśniania lub interpretacji znaczeniowych kultury, (2.) społeczną, dotyczącą interakcyjnego komunikacyjnego i instytucjonalnego wymiaru zjawisk kulturowych. Etnologia obejmuje analizy procesów enkulturacyjnych i akulturacyjnych oraz ich kontekstów społecznych, historycznych ekonomicznych i ideologicznych. 

  Kształtowanie praktycznych umiejętności. Program nauczania kładzie spory nacisk na kształcenie kompetencji społecznych oraz umiejętności działania w otoczeniu wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzykowym. Założenia teoretyczne kierunku mają praktyczne przełożenie, np. w działaniach zmierzających do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego zarówno najbliższego otoczenia, jak i odległych regionów świata.

  Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów pomagają w kreatywnym podejściu do artefaktów związanych z kulturą typu tradycyjnego i dostosowania ich do potrzeb współczesnego społeczeństwa. Poprzez wskazywanie możliwości ich przekształcenia, nadawania im nowych znaczeń możliwe staje się ich praktyczne wykorzystanie między innymi w sektorach kreatywnych.  W trakcie studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy ogólnohumanistycznej oraz nabywa wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii i antropologii kulturowej.

  Poznaje praktycznie metody i techniki badawcze w ramach obozów naukowych, odbywa też praktykę terenową, której zasadniczym celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką etnologicznej i antropologicznej pracy terenowej oraz wdrożenie do realizacji konkretnych zadań o charakterze naukowo-badawczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekologia kulturowa
  • Antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

  STUDIA I STOPNIA

  Pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego mnożony będzie x 2. W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy wynik.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów grafika

  Nowoczesny program kształcenia został opracowany z uwzględnieniem potrzeb wszechstronnego rozwoju artystycznego oraz wymogów rynku pracy. Zapewnia wykształcenie w zakresie sztuki ze szczególnym uwzględnieniem grafiki. Uzyskiwane kwalifikacje pozwalają na kreatywne podejmowanie wyzwań w obszarze projektowania graficznego i grafiki artystycznej.

  Pięcioletnie studia umożliwiają rozwój zainteresowań twórczych na różnorodnych polach współczesnej grafiki — od klasycznych technik grafiki warsztatowej, poprzez grafikę cyfrową i technologie informacyjne po sztukę komiksu; od projektowania publikacji i ilustracji, poprzez techniki współczesnej reklamy po działania multimedialne.

  Rozwój grafika — artysty/projektanta wspierany jest pełnym spektrum przedmiotów ogólnoplastycznych: rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, fotografią oraz wiedzą z zakresu historii sztuki oraz wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej. Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny.

  W ramach kierunku, po drugim roku studiów, wybiera się specjalność: grafika artystyczna lub grafika projektowa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Grafika artystyczna
  • Grafika projektowa

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna, przegląd teczek z pracami kandydata.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZYKA W MULTIMEDIACH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów muzyka w multimediach
  Szeroko rozumiany rynek muzyczny współczesnego, globalnego świata medialnego wykazuje znaczne zapotrzebowane na w pełni autorską i indywidualną ofertę twórców sztuk muzycznych. Spełnienie tak określonych oczekiwań rynku multimedialnego wymaga od jego uczestników pełnej świadomości działań twórczych w obszarze technologicznym oraz obszarze estetycznym. Muzyka jako jeden z najistotniejszych elementów warstwy dźwiękowej produktu audiowizualnego wypełnia w nim znaczące funkcje i role. Wraz z pozostałymi elementami, takimi jak słowo i efekt dźwiękowy tworzy strumień informacji, znaczeń i emocji.
  Proponowany program kształcenia na kierunku Muzyka w multimediach zawiera możliwość wyboru przez studenta własnej ścieżki edukacyjnej, z której jedna dotyczy tworzenia dźwięku w grach komputerowych, druga - komponowania muzyki w sztukach audiowizualnych. Tak więc studia te adresowane są do osób o szerokich zainteresowaniach w zakresie kreacji i przetwarzania muzyki i dźwięku.
  Będą przygotowywały specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych.
  Studia II stopnia
  Nabór zostanie uruchomiony w momencie uzskania zgody MNiSW na prowadzenie kierunku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów pedagogika

  Trzyletnie studia (studia 1 stopnia) na kierunku pedagogika kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pedagogika jako nauka o wymiarze teoretycznym i praktycznym zarówno w obszarze nauk społecznych i humanistycznych jest realizowana na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w zakresie działań dydaktycznych, naukowych, społecznych na rzecz środowiska lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego.

  Realizuje przyjęte i wytyczone przez Uniwersytet Śląski zadania rozwojowe. Pedagogika bada i tworzy teorie w zakresie rozwoju i uczenia się człowieka w ciągu całego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wiedza i praktyka w pedagogice poddawana jest krytycznej analizie pod kątem zmian procesów edukacyjnych w odniesieniu do kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

  Na studiach 1 stopnia student poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i kształtuje relacje ze środowiskiem społecznym na bazie podstaw teoretycznych i praktycznych (metodycznych w tym nauczycielskich). Poznaje pedagogikę jako naukę, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi, elementarną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych.

  Założone efekty uczenia się na kierunku pedagogika zostały sformułowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 14 listopada 2018 roku. Podzielone są na trzy grupy obejmujące efekty odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawierają zestawy efektów uczenia się przewidziane dla specjalności przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie
  • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
  • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Resocjalizacja z edukacją międzykulturową
  • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie
  • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
  • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Resocjalizacja z edukacją międzykulturową
  • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

  STUDIA I STOPNIA

  Pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego mnożony będzie x 2. W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy wynik.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. W przypadku kandydatów z innych kierunków niż pedagogika (dyscyplin pokrewnych) decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

  Podstawowe założenia autorskiego kierunku, a zarazem jego nowatorski charakter, został zakreślony w kilku założeniach:

  • pogłębiona (w odniesieniu do studiów I stopnia) wiedza na temat niepełnosprawności, mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych stanowi punkt wyjścia w specjalistycznym przygotowaniu studentów,
  • nabycie przez absolwenta studiów szerokiej wiedzy o sztuce oraz kompetencji w zakresie jej wykorzystywania w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych,
  • kompetencje absolwenta obejmują umiejętność wykorzystywania różnych technik arteterapeutycznych (m.in. w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich) nie tylko w wymiarze terapeutycznym, ale także animacyjnym, np. czasu wolnego osób niepełnosprawnych,
  • głównym ale nie jedynym obszarem terapeutycznym są umiejętności wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych stanowią główny, ale nie jedyny obszar kompetencji terapeutycznych, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań terapeutycznych,
  • kompetencje absolwenta kierunku budowane są na szerokiej wiedzy humanistycznej,
  • ważny element kompetencji stanowi wiedza na temat mechanizmów społecznych funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz stosowanych wobec nich praktyk społecznych,
  • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe,
  • w zajęciach programowych zostają uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość,
  • ważna rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Surdopedagogika i edukacja plastyczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Surdopedagogika z arteterapią

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Pre-school and early-school pedagogy) przygotowuje absolwentów do samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego funkcjonowania w obszarze szeroko pojętej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

  W toku studiów studenci realizują moduły, obejmujące przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, które ujęte zostały w następujące bloki: psychologiczny; ogólnopedagogiczny; humanistyczno-społeczny; ogólnodydaktyczny; pedeutologiczny; medialno-technologiczny; zdrowotny; projektowo-badawczy; wprowadzający; polonistyczny; matematyczny; społeczno-przyrodniczy; techniczno-informatyczny; artystyczny; diagnostyczno-terapeutyczny; prakseologiczny – wychowanie przedszkolne; prakseologiczny – edukacja wczesnoszkolna; język obcy; praca z dzieckiem w środowisku zróżnicowanym kulturowo; przedmioty fakultatywne i praktyki pedagogiczne.

  Program zakłada indywidualizację procesu nauczania, organizację środowiska wychowawczego, a także przekazanie kompleksowej wiedzy merytorycznej i metodycznej, przygotowującej studenta do aktywnej, nowatorskiej pracy edukacyjnej z dzieckiem, szerokie przygotowanie w zakresie metod oraz technik aktywizujących i kompensacyjnych w edukacji oraz różnorodnych form stymulacji aktywności dziecka.

  Celem studiów jest przygotowanie studenta do pełnienia roli kompetentnego nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji wychowawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego mnożony będzie x 2. W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy wynik.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Pięcioletnie (liczące dziesięć semestrów) studia magisterskie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)  przeznaczone dla osób chcących zdobyć wiedzę naukową oraz umiejętności praktyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi, w różnych instytucjach oświatowych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki specjalnej w zakresie wybranej specjalności:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
  • Surdopedagogika z arteterapią.

  Szerokie kompetencje specjalizacyjne absolwentów budowane są na podstawach wiedzy humanistycznej i społecznej oraz elementów wiedzy medycznej, w tym szczególnie z obszarów pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii.

  Studia pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej:

  • rozwoju człowieka, przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy;
  • typów i stopni niepełnosprawności,
  • społecznych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów integracji, inkluzji, a także mechanizmów segregacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnościami,
  • metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie;
  • technik terapii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Surdopedagogika z arteterapią

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Surdopedagogika z arteterapią

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego mnożony będzie x 2. W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy wynik.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Cieszynie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

  Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształceniu pozwoli mu na  otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej indywidualności.

  Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności bardzo poszukiwanych na rynku pracy zdobędzie możliwość zatrudnienia w szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej.

  Program specjalności „Grafika komputerowa gier”  funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu grafika w przemyśle gier komputerowych.

  Specjalność „Grafika komputerowa gier” łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego z naciskiem na znajomość warsztatu grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie silników gier, projektowanie poziomów gier, efektów specjalnych, oświetlenia, tekstur, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry).

  Niezwykle ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika komputerowa gier

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Animacja
  • Mixed reality

  STUDIA I STOPNIA

  Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami Etap II – egzamin praktyczny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Etap I — Przegląd i ocena teczek z pracami — on-line Etap II — Rozmowa kwalifikacyjna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opinie (7)

Bartek Ocena odpowiedz

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to kierunek, który prowadzi do rozpoczęcia kariery w najciekawszej branży na świecie.

Milena Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, wyczulają nie tylko na dźwięk, ale także na drugiego człowieka. Studia te uwrażliwiają, rozwijają wyobraźnię, a także pchają w kierunku otwartości do ludzi, do kontaktu z nimi. To coś więcej niż nauka o muzyce

Weronika Ocena odpowiedz

Rozwijanie zainteresowań powinno być najważniejszym czynnikiem studiowania. Właśnie tak jest na Uniwersytecie Śląskim. Studia rozwijają umiejętności, przekazują wiedzę, przygotowują do życia zawodowego

Joachim Ocena odpowiedz

Grafika super.

Gabrysia Ocena odpowiedz

Tez polecam. Fajna kadra i ludzie. Jestem dopiero na pierwszym roku ale nie moge narzekac.

Marek95 Ocena odpowiedz

Negatywne komentarze nniżej są napisane w tym samym stylu. Może napiszcie konkretnie co jest nie tak? Ja studiuje edukację w zakresie sztuk plastycznych i jestem zadowolony.

Ann Ocena odpowiedz

A ja polecam.