• FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia polska

  Filologia polska; studia I stopnia

  Filologia polska to najstarszy kierunek na Wydziale Humanistycznym UJK w Kielcach – w tym roku uruchomiony po raz 50.

  Studia na filologii polskiej obejmują przedmioty literaturoznawcze i językoznawcze, między innymi: historię i teorię literatury polskiej, literaturę popularną, literaturę dla Dzieci i młodzieży, literaturę powszechną, analizę utworu literackiego; językoznawstwo, gramatykę historyczną i opisową języka polskiego, dialektologię, praktyczną stylistykę, poprawną polszczyznę a także przedmioty dotyczące szerokiego kontekstu kulturowego (wiedza o kulturze, wiedza o sztuce, wiedza o filmie, wiedza o teatrze). Studenci uczą się także wybranego nowożytnego języka obcego oraz łaciny.

  Na kierunku filologia polska można wybrać jeden z dwóch bloków: filologia polska nauczycielska lub redakcyjno-wydawniczy.

  Absolwent filologii polskiej nauczycielskiej uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ma też kompetencje w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb komunikacyjnych oraz zakłóceń w sferze komunikacji (nauczyciel języka polskiego zostaje wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem diagnostyczno-terapeutycznym i logopedycznym).

  Blok redakcyjno-wydawniczy (grupa przedmiotów z zakresu edytorstwa) przygotowuje do pracy redaktora językowego / merytorycznego, korektora w wydawnictwach, prasie, mediach elektronicznych.

  Naturalnym miejscem pracy dla wszystkich absolwentów filologii polskiej są także placówki kulturalne oraz wszystkie te instytucje, w których wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

  FILOLOGIA POLSKA; studia II stopnia

  Studia na II° obejmują między innymi: najnowszą literaturę polską, literaturę polską wobec literatur europejskich, współczesną literaturę na świecie, metodologie badań literackich / językoznawczych, kulturę języka polskiego, estetykę wypowiedzi; język obcy.

  Kształcenie obejmuje też przedmioty do wyboru z dwóch bloków: nauczycielskiego (nowoczesna polonistyka) oraz nienauczycielskiego (menadżer kultury).

  Blok nauczycielski przygotowuje do pracy we współczesnej szkole. Pozwala na poznanie nowatorskich metod nauczania i pracy z młodzieżą, zdobycie wiedzy oraz kompetencji pedagogicznych i metodycznych, a także informacji o funkcjonowaniu współczesnego szkolnictwa i procesów doskonalenia zawodowego.

  Blok menedżer kultury pozwala zdobyć gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

  Daje także kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach kultury w charakterze: lidera życia kulturalnego i artystycznego (np. animacja oraz promocja działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności), komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury, doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (np. diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw :język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Studia stacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Studia niestacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Studia niestacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: stacjonarne: 45 osób - nauczycielskie i nienauczycielskie (w tym na drugi kierunek); niestacjonarne 30 osób- nauczycielskie i nienauczycielskie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

  • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska z elementami neurodydaktyki) oraz przygotowanie logopedyczne (filologia polska I stopnia, specjalność nauczycielska z logopedią) i przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska nauczycielska:

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska ze specjalnością menedżer kultury (specjalizacja nienauczycielska), filologia polska ze specjalnością media i reklama (specjalizacja nienauczycielska): filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska):

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska nauczycielska:

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska):

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), w tym (drugi kierunek), studia niestacjonarne 30 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie). Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Filologia angielska; studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem obowiązujących zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

  Posiada kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi Filologii angielskiej pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole – po ukończeniu zajęć wymaganych stosownymi przepisami. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne 

  Filologia angielska; studia II stopnia

  Absolwent Filologii angielskiej otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz wykształcenie językoznawcze. Posiada dobrą znajomość dydaktyki nauczania języka angielskiego, przedmioty pedagogiczno-metodyczne oraz praktyki dydaktyczne pozwalają na dobór właściwego materiału gramatycznego i tekstowego w celu opracowania programów i strategii kształcenia na różnych poziomach nauczania języka angielskiego. Przygotowanie anglisty stanowi również podstawę do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego.

  Zaplanowane na studiach drugiego stopnia zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego umożliwiają studentom dalsze doskonalenie umiejętności językowych potrzebnych do efektywnej komunikacji międzykulturowej i specjalistycznej, co prowadzi do uzyskania wysokiej kompetencji językowej.

  Absolwent kierunku Filologia angielska posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie w sposób zbliżony do rodzimego użytkownika języka na najwyższym poziomie biegłości (C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy).

  Od pierwszego semestru studenci wybierają jedną z następujących specjalizacji akademickich mieszczących się w dyscyplinach naukowych:

  - literaturoznawstwo

  - kulturoznawstwo

  - językoznawstwo

  Wykłady, seminarium magisterskie oraz seminaria specjalizacyjne wchodzące w skład każdej z w/w specjalizacji pozwalają na ugruntowanie oraz pogłębienie specjalistycznej wiedzy z wybranej dziedziny. W obrębie specjalizacji akademickiej student otrzymuje również szeroką wiedzą ogólnohumanistyczną, kreującą jego postawę otwartości wobec innych języków i kultur.

  Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej (np. podjęcia studiów doktoranckich) oraz dalszego samokształcenia. Potrafi zastosować w działalności zawodowej zdobytą w trakcie studiów wiedzę specjalistyczną.

  W pierwszym semestrze studiów, student wybiera również specjalizację zawodową zawartą w odpowiednim module:

  - translatorskim

  - nauczycielskim

  Gruntowne i wszechstronne kształcenie w obrębie praktycznej nauki języka angielskiego oraz wybranych specjalizacji akademickich i zawodowych przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów zawodowych, wydawania opinii oraz komunikacji międzykulturowej.

  Absolwent może podjąć pracę tłumacza, nauczyciela języka obcego we wszystkich typach szkół (pod warunkiem ukończenia bloku zajęć nauczycielskich), w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, redakcjach czasopism, działach promocji oraz szeroko rozumianej nauce i kulturze. Oferując wszechstronne przygotowanie, filologia angielska przygotowuje do podjęcia pracy w wielu atrakcyjnych zawodach wymagających kreatywności i umiejętności językowych.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne filologia angielska

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: test pisemny z języka angielskiego; konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 80 osób.

  Studia niestacjonarne filologia angielska

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: test pisemny z języka angielskiego w terminie

  10-07-2018; konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia

  - konkurs dyplomów - ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

  - ranking ocen - w przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 45 osób.

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia

  - konkurs dyplomów - ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

  - ranking ocen - w przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia germańska

  Filologia germańska, studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Filologia germańska posiada podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

  Absolwent Filologii germańskiej otrzyma przygotowanie do podejmowania działań na rzecz promocji walorów turystycznych, do pracy w biurach podróży, w biznesie, administracji, szczególnie w zakresie kontaktów polsko-niemieckich, jak również nauczania języka niemieckiego w szkole – po zrealizowaniu przedmiotów bloku nauczycielskiego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymienione kompetencje absolwent uzyska w trakcie zajęć na wybranych podczas studiów modułach: języka biznesu, niemcoznawstwa z turystyką oraz przygotowującym do pracy w szkole.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Filologia germańska, studia II stopnia

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Filologia germańska zdobędzie poszerzoną wiedzę o literaturze, kulturze, historii krajów niemieckiego obszaru językowego, jak też o strukturze języka niemieckiego. W zależności od wybranej ścieżki studia umożliwią mu wykształcenie zaawansowanych umiejętności translatorskich, pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu pisanego i mówionego, wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia.

  Ścieżka tłumaczeniowa ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza, zarówno tekstów pisanych, jak i mówionych, a w szczególności tłumaczeń tekstów społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz prawniczych. Studenci nie tylko doskonalą swoją wiedzę z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego, ale także zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu tłumaczenia oraz poznają warsztat tłumacza przysięgłego.

  Ścieżka nauczycielska ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Absolwent doskonali swoje kompetencje językowe w zakresie języka obcego, posiada wiedzę teoretyczną z psychologii oraz pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej i społecznej, pedagogiki społecznej. Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu diagnozy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej, emisji głosu, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki języka niemieckiego.

   

  Absolwent kierunku Filologia germańska może znaleźć zatrudnienie:

  - jako tłumacz (w biurach tłumaczeń, korporacjach międzynarodowych),

  - jako asystent językowy i referent (w prowadzeniu dokumentacji firmy w języku obcym, analiza tekstów),

  - w branży turystycznej jako przewodnik i/lub pracownik biura podróży,

  - jako specjalista do spraw komunikowania społecznego,

  - jako osoba organizująca konferencje, sympozja oraz konferencje prasowe,

  - jako specjalista w szeroko rozumianym sektorze kultury i mediów (rynek mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych, a także instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów niemieckojęzycznych, odpowiedzialny za współpracę z miastami i regionami partnerskimi),

  - nauczyciel języka niemieckiego.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia na filologii germańskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego.

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia

  - konkurs dyplomów - ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia) .

  - ranking ocen - w przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 25 osób.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia rosyjska

  Filologia rosyjska; studia I stopnia

  Student w czasie studiów pierwszego stopnia wybiera jedną z dwóch ścieżek rozwoju. Pierwsza ścieżka ukierunkowana jest na rozwój ogólnych umiejętności tłumaczeniowych z języka rosyjskiego na język polski i odwrotnie w ramach różnych rodzajów dyskursu.

  Ważnym elementem kształcenia jest poznanie literatury rosyjskiej i nabycie umiejętności przekładu tekstów literackich. Studenci kierunku Filologia rosyjska kształtują umiejętność tłumaczenia pisemnego i ustnego. Druga ścieżka stworzona jest w celu rozwinięcia u studentów umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w zawodowym dyskursie związanym z obsługą biznesową.

  W ramach tej ścieżki studiów odbywa się kształtowanie dodatkowych umiejętności zawodowych absolwenta w języku rosyjskim. Do tych umiejętności zaliczyć można: analizę i redagowanie korespondencji biznesowej i dokumentacji biznesowej oraz umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji w języku rosyjskim.

  Wśród nauczycieli akademickich przewidywanych do prowadzenia studiów są native speakerzy.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii Rosji i kultury rosyjskiego obszaru językowego, zna literaturę rosyjską i kanoniczne dzieła literatury europejskiej, operuje terminologią literaturoznawczą i językoznawczą. Legitymuje się znajomością gramatyki, leksyki, frazeologii i składni języka rosyjskiego, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tego języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym.

  Zna przynajmniej jeden język zachodni (angielski lub niemiecki) na poziomie umożliwiającym konwersację oraz korzystanie z literatury obcojęzycznej. Program nauczania umożliwia także zdobycie elementarnej znajomości języka biznesu oraz podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki przekładu tekstów rosyjskich na język polski i odwrotnie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska.

  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również, po zdobyciu uprawnień nauczycielskich, nauczanie języka w szkole.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Filologia rosyjska; studia II stopnia

  Student studiów drugiego stopnia poszerzy i pogłębi umiejętności prowadzenia efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej) w języku rosyjskim w obrębie różnych odmian dyskursu społecznego poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach z praktycznej nauki języka rosyjskiej komunikacji społecznej: języka polityki, publicystyki, reklamy, gospodarki i prawa.

  Student wybiera jedną z trzech ścieżek rozwoju. Pierwsza ścieżka ukierunkowana jest na rozwój ogólnych umiejętności translatorskich z języka rosyjskiego na język polski i odwrotnie w ramach różnych rodzajów dyskursu. Studenci kierunku Filologia rosyjska mogą dalej rozwijać i pogłębiać umiejętność tłumaczenia pisemnego i ustnego.

  Druga i trzecia ścieżka stworzona jest w celu rozwinięcia u studentów umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w zawodowym dyskursie związanym z obsługą biznesową oraz pracą w zakresie biznesu turystycznego. W ramach tych ścieżek studiów odbywa się kształtowanie dodatkowych umiejętności zawodowych absolwenta w języku rosyjskim. Do tych umiejętności zaliczyć można: analizę i redagowanie korespondencji ogólnobiznesowej i turystycznej oraz umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji w języku rosyjskim.

  Studenci mają także możliwość wszechstronnego rozwoju naukowego dzięki działalności Koła Naukowego Studentów i Doktorantów „Tekst” w trzech formach: kształcenia swoich inklinacji lingwistycznych na zajęciach koła, publikacji w międzynarodowym czasopiśmie naukowym dla studentów i doktorantów „Szkoła Otwartego Umysłu” oraz aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych w ramach Międzynarodowego Projektu Integracyjnego „Szkoła Otwartego Umysłu”.

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia rosyjska wykaże się znajomością języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie tłumaczenia leksemów, zwrotów, zdań i różnego rodzaju tekstów na język ojczysty i język rosyjski na poziomie rozszerzonym, a także w zakresie zarządzania komunikacją społeczną i ekonomiczną, zarządzania sytuacjami dyskursywnymi, kultury komunikowania i informowania, życia politycznego i medialnego oraz realiów rosyjskiego obszaru językowego, organizacji wydarzeń komunikacyjnych w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, a także pracy w sieci Internet.

  Wśród nauczycieli akademickich przewidywanych do prowadzenia studiów są native speakerzy.

  Absolwenci kierunku Filologia rosyjska mogą kontynuować pracę naukowo-badawczą w szkołach doktorskich w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

  Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia rosyjska: nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury rosyjskiej. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień nauczycielskich absolwent ma również możliwość nauczania języka rosyjskiego w szkole.

  Więcej informacji na stronie:

  Stacjonarne

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia na filologii rosyjskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka rosyjskiego.

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski.

  - dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

  - dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 20 osób.

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Lingwistyka stosowana

  Lingwistyka stosowana; studia I stopnia

  Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana (studia licencjackie) wykaże się znajomością dwóch języków obcych (angielskiego i rosyjskiego lub angielskiego i niemieckiego) w stopniu zaawansowanym (na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju tekstów, a także w zakresie zarządzania komunikacją społeczną i ekonomiczną, kultury komunikowania się, życia politycznego i medialnego oraz realiów krajów studiowanych języków obcych, organizacji wydarzeń komunikatywnych w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, a także pracy w sieci Internet. 

  W trakcie studiów wiedza i znajomość języka angielskiego będą poszerzane, a dodatkowy nacisk kładzie się na naukę języka niemieckiego lub rosyjskiego (w zależności od dokonanego wyboru). Student poszerzy i pogłębi umiejętności prowadzenia efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej) w językach obcych w obrębie różnych odmian dyskursu społecznego poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach z języka komunikacji społecznej: języka polityki, publicystyki, reklamy, gospodarki i prawa. 

  Pierwszy blok specjalnościowy ukierunkowany jest na rozwój ogólnych umiejętności tłumaczeniowych w dwóch językach obcych. Absolwenci kierunku Lingwistyka stosowana zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczenia naukowo-technicznego i prawniczego, finansowego a także posiądą umiejętność tłumaczeń audiowizualnych i poświadczonych. 

  Drugi blok specjalnościowych stworzony jest w celu rozwinięcia u studentów umiejętności posługiwania się językiem obcym w zawodowym dyskursie związanym z obsługą biznesową. Trzeci blok specjalnościowy określony jako Management językowy poświęcony jest kształtowaniu dodatkowych umiejętności zawodowych absolwenta w jednym z języków obcych. Do tych umiejętności zaliczyć można: diagnozę potrzeb informacyjnych w obrębie komunikacji międzykulturowej, analizę i redagowanie przekazów medialnych i zawodowych oraz umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji w języku obcym.

  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszarów kierunkowych. We własnym zakresie może zdobyć uprawnienia pedagogiczne, które umożliwią mu pracę nauczyciela języka obcego w szkole.

  Blok angielski obejmuje tłumaczenia ogólne i specjalistyczne (naukowo-techniczne, prawnicze, w zakresie finansów i bankowości, poświadczone).

  Blok rosyjski: tłumaczenia ogólne, tłumaczenia w biznesie oraz urzędowe.

  Blok niemiecki: tłumaczenia ogólne i specjalistyczne (naukowo-techniczne, prawnicze, biznesowe).

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Lingwistyka stosowana; studia II stopnia

  Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana (studia magisterskie) wykaże się znajomością dwóch języków obcych (angielskiego i rosyjskiego) w stopniu zaawansowanym (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), pogłębi wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju tekstów na język ojczysty oraz na dwa wybrane języki obce.

  Student pogłębi także swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia pisemnego i ustnego (symultanicznego i konsekutywnego) tekstów z zakresu m.in. nauki i techniki, ekonomii i biznesu, polityki i reklamy. Absolwent kierunku lingwistyka stosowana pogłębi także swoją wiedzę  i umiejętności z zakresu tłumaczeń audiowizualnych i poświadczonych. Zdobyta wiedza z zakresu tłumaczeń poświadczonych może stanowić podstawę do przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana II st. zdobędzie także kompetencje społeczne i interpersonalne, które są niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

  - dla kandydatów z nową maturą: konkurs świadectw - wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub
  język rosyjski, język polski, matematyka.

  - dla kandydatów ze starą maturą: konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 30 osób.

  Dowiedz się więcej

   


   

   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku lingwistyka stosowana jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Podstawowym celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych, m.in. filozofii, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, nauk o polityce, psychologii, socjologii, ekonomii, prawa i etyki oraz języka obcego. Studia mają charakter praktyczny.

  Kształcenie na I stopniu studiów (6 semestrów) obejmuje moduł ogólnouczelniany, moduł podstawowy/kierunkowy oraz moduły do wyboru przez studenta: dziennikarstwo nowych mediów; realizacja radiowo-telewizyjna; wizerunek, promocja i reklama.

  Blok przedmiotów z zakresu dziennikarstwa nowych mediów poszerza umiejętności wymagane w redakcjach prasowych i internetowych. Absolwent ma opanowany warsztat dziennikarski, w tym także warsztat fotografa nowych mediów, potrafi biegle posługiwać się programami edycyjnymi, a w podstawowym zakresie także projektowania strony WWW.

  Blok przedmiotów z zakresu realizacji radiowo-telewizyjnej umożliwia nabycie specyficznych kompetencji w zakresie sztuki autoprezentacji, emisji głosu, umiejętności posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w pracy reportera radiowego i telewizyjnego, przygotowania materiałów dźwiękowych i filmowych.

  Blok przedmiotów z zakresu wizerunek, promocja i reklama rozwija umiejętności warsztatowe pozwalające przygotować materiały reklamowe i promocyjne w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki instytucji, dla których są przeznaczone.

  Ze względu na realia rynku, jako jedna z fakultatywnych możliwości (moduł komunikowanie w społecznościach lokalnych), prowadzone są zajęcia dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej oraz komunikacji społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Alternatywą dla tych zajęć jest blok przedmiotów nazwanych ogólnie oblicza komunikacji społecznej.

  Studenci mogą wybierać także formę pracy dyplomowej. Oprócz tradycyjnej rozprawy teoretycznej mogą przygotować projekt z zakresu PR i reklamy lub portfolio obejmujące opublikowane prace dziennikarskie.

  Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) mają możliwość kontynuowania studiów na II stopniu (studia magisterskie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz na innych kierunkach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

  Kształcenie na II stopniu studiów (4 semestry) obejmuje moduł ogólnouczelniany, moduł podstawowy/kierunkowy oraz moduły do wyboru przez studenta: współczesne dziennikarstwo lub menadżer mediów i reklamy.

  Bloki przedmiotów do wyboru stanowią uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz umiejętności dziennikarskich o problematykę szczegółową, pozwalającą zdobyć dodatkowe kompetencje. Ofertę kształcenia poszerzają jeszcze moduły fakultatywne – współczesny język i kultura oraz mediatyzacja sfery publicznej.

  Zatrudnieni w Instytucie praktycy zapewniają realizację programu zajęć zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. W Uniwersyteckim Centrum Mediów, dysponującym nowoczesnym (otwartym w 2020 r.) studiem telewizyjnym i radiowym, studenci doskonalą swe umiejętności w zakresie tworzenia materiałów filmowych i dźwiękowych, pracy przed kamerą i mikrofonem w warunkach studyjnych i w terenie, w tym także prowadzenia audycji na żywo czy transmitowania wydarzeń. Wymiernym efektem ich pracy są m.in. audycje w radiu Fraszka, publikacje na stronie internetowej radia, na której dostępne są materiały tekstowe, dźwiękowe i filmowe.

  Pod okiem fachowców przygotowują i realizują projekty kampanii reklamowych dla konkretnych firm. Umiejętności weryfikują podczas praktyk zawodowych i staży, oferowanych przez uczelnię. Mają także możliwość uczestniczenia w projektach, realizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, np. NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, podnoszących kompetencje oraz dających szansę na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.

  Absolwenci są przygotowani do pracy w prasie, portalach internetowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach informacyjnych, wydawnictwach, w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, a także w różnych sektorach życia publicznego (kulturze, administracji), podmiotach gospodarczych, usługowych, stowarzyszeniach itp., w tym także na stanowiskach zarządczych.

  Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) mogą podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplinach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

  Więcej informacji na stronie UJK.

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Historia

  Historia; studia I stopnia

  Jeśli interesujesz się dziejami i kulturą regionu, Polski, Europy, świata i szeroko pojmowaną przeszłością – zapraszamy Cię na studia do Instytutu Historii UJK w Kielcach. W ramach studiów oferujemy atrakcyjne zajęcia i wykłady prowadzone przez cenionych znawców historii, a także możliwości wyjazdu na zagraniczne studia w zakresie programu Erasmus+, wymianę studencką między uczelniami z całej Polski w ramach programu MOST, udział w projektach oraz płatnych stażach w muzeach, a także instytucjach oświatowych i kulturalnych w całej Polsce.

  Studia w Instytucie Historii pod okiem wyspecjalizowanej kadry naukowej pozwolą Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które uczynią Cię osobą poszukiwaną przez przyszłych pracodawców.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii.

  Absolwent, który zrealizował w trakcie studiów profil kształcenia z przedmiotami z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i promocji, został wyposażony m.in. w specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw prawa ochrony dóbr kultury oraz rejestracji zabytków, muzealnictwa, architektury i urbanistyki, kultury materialnej, a także dziedzictwa społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu Małopolski. Studiujący przedmioty z zakresu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela otrzymują gruntowną wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną.

  Absolwenci zostają ponadto wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z zakresu historii życia codziennego i historii wojskowości, a także uzyskują doświadczenie zawodowe podczas praktyk pedagogicznych i niepedagogicznych realizowanych w procesie kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania historii w szkole podstawowej.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

  Historia; studia II stopnia

  Absolwent studiów drugiego stopnia jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych i ochrony dóbr kultury.

  Absolwent, który zrealizował w trakcie studiów profil kształcenia z przedmiotami z zakresu historii kultury i zarządzania jej dobrami został wyposażony m.in. w specjalistyczną wiedzę w zakresie norm prawnych dotyczących zarządzania instytucjami i dobrami kultury oraz w zakresie funkcjonowania instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto posiada wiedzę o kulturze cywilizacji na przestrzeni dziejów, w tym m.in. o cywilizacjach starożytnych, miastach i dworach średniowiecznych, kulturze szlacheckiej i rezydencjach magnackich doby nowożytnej, miejscach pamięci historycznej XIX i XX wieku, ziemiaństwie i dworach ziemiańskich XIX-XX wieku oraz antropologii historycznej.

  Studiujący przedmioty z zakresu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela otrzymują gruntowną wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną w zakresie historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Absolwenci zostają ponadto wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z zakresu najnowszej historii Polski i świata współczesnego, uzyskują także doświadczenie zawodowe podczas praktyk pedagogicznych i niepedagogicznych realizowanych w procesie kształcenia.

  Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania historii w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, a także do nauczania wiedzy o społeczeństwie, jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia stacjonarne nienauczycielskie:

  historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja;

  kultura materialna i rekonstrukcja historyczna

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

  Studia stacjonarne nauczycielskie: historia

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

  Studia niestacjonarne nienauczycielskie:

  historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja;

  kultura materialna i rekonstrukcja historyczna

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

  Studia niestacjonarne nauczycielskie: historia

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

  • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska)

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska:

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: historia ze specjalnością historia kultury i zarządzanie jej dobrami; historia ze specjalnością turystyka historyczna

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych,

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), w tym (drugi kierunek), studia niestacjonarne 30 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie).

  Absolwent po kierunkach spoza obszaru nauk humanistycznych

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia.

  Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 2018-07-10.

  W przypadku nieprzekroczenia limitu przyjęć odstępuje się od rozmowy kwalifikacyjnej.

  Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych

   Konkurs dyplomów

  Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

  Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

   Ranking ocen

  W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Przedmioty:

  średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

   

   

 • LOGOPEDIA OGÓLNA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów logopedia ogólna ma wiedzę z zakresu logopedii, lingwistyki, psychologii, pedagogiki i medycyny dającą podstawy do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w placówkach oświatowych. Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

  • poradnictwa ogólnego obejmującego diagnozę i terapię zaburzeń mowy (oraz komunikacji) w placówkach oświatowych;
  • projektowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy i komunikacji językowej;
  • podejmowania współpracy z członkami środowiska ucznia w celu wspierania jego rozwoju i zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego;
  • współpracy z psychologami, pedagogami, lekarzami w celu konsultowania diagnozy i terapii zaburzeń mowy oraz do wspierania działań profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego placówek oświatowych.

  Studenci filologii polskiej oraz logopedii ogólnej mogą – w ramach studiów – korzystać z możliwości, jakie dają programy Most (semestr studiów spędzony w innej uczelni w Polsce) oraz Erasmus + (wyjazdy na semestr / rok na uczelnię partnerską w Europie). Naszym studentom oferujemy również różnego rodzaju staże w firmach, gdzie mogą sprawdzić w praktyce swoją wiedzę i umiejętności, zapoznać się ze specyfiką firmy. Niejednokrotnie jest to początek drogi zawodowej naszych absolwentów.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne 

Opinie (5)

Kuba Ocena

Polecam!

Sandra Ocena

Studiowałam tutaj filologie angielską i był to najlepszy wybór!

Ola Ocena

Bardzo mili i uprzejmi wykładowcy

Emil Ocena

Najlepszy Wydział na tej Uczelni!!

Baks Ocena

Fajna oferta dla mądrych