Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

tel. 41 349 69 98

fax 41 349 71 08

e-mail: whum@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/whum

Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

tel. 41 349 69 98

fax 41 349 71 08

e-mail: whum@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/whum

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia polska

  Filologia polska; studia I stopnia

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent filologii polskiej studiów I stopnia:

  - posiada usystematyzowaną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej (wiedzę humanistyczną i filologiczną) w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów językowych, literackich i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie;

  - potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej;

  - ma wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem (również blokiem/ścieżką kształcenia);

  - może kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych na studiach magisterskich drugiego stopnia, do których uprawniają go zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów uczenia się.

  W ramach filologii polskiej (studia I stopnia) oferujemy dwa bloki kształcenia:

  - nauczycielski (przedmioty z zakresu specjalnych potrzeb komunikacyjnych)

  - nienauczycielski (przedmioty redakcyjno-wydawnicze)

  Bloki kształcenia:

  1. Filologia polska nauczycielska (blok - specjalne potrzeby komunikacyjne)

  Absolwent filologii polskiej nauczycielskiej (blok - specjalne potrzeby komunikacyjne) może być zatrudniony jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych z kompetencjami w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb komunikacyjnych oraz zakłóceń w sferze komunikacji (nauczyciel języka polskiego zostaje wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem diagnostyczno-terapeutycznym i logopedycznym).

  1. Filologia polska nienauczycielska (blok redakcyjno-wydawniczy)

  Absolwent filologii polskiej nienauczycielskiej – blok redakcyjno-wydawniczy (grupa przedmiotów z zakresu edytorstwa) przygotowany jest do pracy w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych jako redaktor językowy i merytoryczny, korektor; miejscem pracy mogą być również firmy zajmujące się PR, komunikacją społeczną, reklamą, media, urzędy.

  Naturalnym miejscem dla wszystkich absolwentów filologii polskiej są także placówki kulturalne oraz wszystkie te instytucje, w których wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim. Absolwenci, dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem danej firmy, bazującego na efektach uczenia się kierunku filologia polska.

  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

  Absolwent ścieżki nauczycielskiej uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

  FILOLOGIA POLSKA; studia II stopnia

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia):

  - posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności;

  - ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych, zgodnie z kierunkiem i wybraną ścieżką kształcenia.

  W ramach filologii polskiej (studia II stopnia) oferujemy bloki kształcenia:

  - nauczycielski (filologia polska z logopedią oraz nowoczesna polonistyka)

  - nienauczycielski (menedżer kultury)

  1. Blok: filologia polska z logopedią (nauczycielski)

  Istotnym celem powstania bloku przedmiotów nauczycielskich z logopedią było przygotowanie absolwentów do podjęcia samodzielnej aktywności na rynku pracy. Jego specyfika pozwala bowiem na uzyskanie m.in. umiejętności związanych z rozpoznaniem zaburzeń w komunikacji i wdrażaniu niezbędnej pomocy (np. odpowiednia diagoza, terapia), które pozwalają na pełnienie ról: filologa, logopedy, terapeuty zaburzeń mowy, działających w obszarze edukacji, diagnozy i terapii.

  W związku z powyższym tak zorganizowano proces kształcenia na drugim stopniu, aby rozwijać kompetencje studentów, zapewnić im maksymalnie kompletny poziom wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów do wyboru, aby zasadniczy cel – wykształcenie polonisty, posiadającego również umiejętności logopedyczne – był do osiągnięcia w toku studiów.

  Absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować naukę i podnosić kwalifikacje na studiach doktoranckich. Łączenie kompetencji zawodowych nauczyciela i umiejętności logopedycznych zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy oraz znacząco wpływa na kształtowanie samodzielnej ścieżki rozwoju zawodowego (także poza szkołą).

  2. Blok: nowoczesna polonistyka (nauczycielski)

  Istotnym celem powstania bloku przedmiotów z zakresu nowoczesnej polonistyki było przygotowanie absolwentów do podjęcia samodzielnej aktywności na rynku pracy w charakterze nauczyciela polonisty. W związku z powyższym tak zorganizowano proces kształcenia na drugim stopniu, aby rozwijać potencjał studentów, zapewnić im maksymalnie kompletny poziom wiedzy i umiejętności, aby zasadniczy cel – wykształcenie polonisty, posiadającego wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy w szkole – był do osiągnięcia w toku studiów.

  Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia), który zaliczył blok przedmiotów „nowoczesna polonistyka”, posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności; ma ponadto umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie profesji nauczyciela języka polskiego; jest wszechstronnie przygotowany do pracy we współczesnej szkole, zna nowatorskie metody nauczania i pracy z młodzieżą, zdobył wiedzę oraz kompetencje pedagogiczne i metodyczne, a także informacje o funkcjonowaniu współczesnego szkolnictwa i procesów doskonalenia zawodowego.

  3. Blok: menedżer kultury (nienauczycielski)

  Istotnym celem powstania ścieżki merytorycznej menedżer kultury było przygotowanie absolwentów do podjęcia samodzielnej aktywności na rynku pracy. Absolwent kierunku filologia polska studia II stopnia, który zaliczył przedmioty z bloku menedżersko-kulturowego, posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności; ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp.).

  Absolwent kierunku filologia polska II stopnia (menedżer kultury) może pracować w instytucjach kultury, placówkach samorządowych i edukacyjnych. Oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, uzyskuje kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach kultury w charakterze: lidera życia kulturalnego i artystycznego (np. animacja oraz promocja działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności), komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury, doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (np. diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).

  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

  Absolwent ścieżki nauczycielskiej otrzymuje przygotowanie pedagogiczne zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw :język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Studia stacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Studia niestacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Studia niestacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: stacjonarne: 45 osób - nauczycielskie i nienauczycielskie (w tym na drugi kierunek); niestacjonarne 30 osób- nauczycielskie i nienauczycielskie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

  • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska z elementami neurodydaktyki) oraz przygotowanie logopedyczne (filologia polska I stopnia, specjalność nauczycielska z logopedią) i przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska nauczycielska:

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska ze specjalnością menedżer kultury (specjalizacja nienauczycielska), filologia polska ze specjalnością media i reklama (specjalizacja nienauczycielska): filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska):

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska nauczycielska:

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska):

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), w tym (drugi kierunek), studia niestacjonarne 30 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie). Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Filologia angielska; studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi Filologii angielskiej pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne 

  Filologia angielska; studia II stopnia

  Absolwent Filologii angielskiej posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz wykształcenie językoznawcze. Absolwent posiada dobrą znajomość dydaktyki nauczania języka angielskiego, przedmioty pedagogiczno-metodyczne oraz praktyki dydaktyczne pozwalają na dobór właściwego materiału gramatycznego i tekstowego w celu opracowania programów i strategii kształcenia na różnych poziomach nauczania języka angielskiego. Przygotowanie anglisty stanowi również podstawę do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego.

  Zaplanowane na studiach drugiego stopnia zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego umożliwiają studentom dalsze doskonalenie umiejętności językowych potrzebnych do efektywnej komunikacji międzykulturowej i specjalistycznej, co prowadzi do uzyskania wysokiej kompetencji językowej. Absolwent kierunku Filologia angielska posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie w sposób zbliżony do rodzimego użytkownika języka na najwyższym poziomie biegłości (C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy).

  Od pierwszego semestru studenci wybierają jedną z następujących specjalizacji akademickich:

  - literaturoznawstwo

  - kulturoznawstwo

  - językoznawstwo

  Wykłady, seminarium magisterskie oraz seminaria specjalizacyjne wchodzące w skład każdej z w/w specjalizacji pozwalają na ugruntowanie oraz pogłębienie specjalistycznej wiedzy z wybranej dziedziny. W obrębie specjalizacji akademickiej student otrzymuje również szeroką wiedzą ogólnohumanistyczną, kreującą jego postawę otwartości wobec innych języków i kultur. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej (np. podjęcia studiów doktoranckich) oraz dalszego samokształcenia. Potrafi zastosować w działalności zawodowej zdobytą w trakcie studiów wiedzę specjalistyczną.

  W pierwszym semestrze studiów, student wybiera również specjalizację zawodową:

  - translatorską

  - nauczycielską

  Gruntowne i wszechstronne kształcenie w obrębie praktycznej nauki języka angielskiego oraz wybranych specjalizacji akademickich i zawodowych przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów zawodowych, wydawania opinii oraz komunikacji międzykulturowej. Absolwent może podjąć pracę tłumacza, nauczyciela języka obcego we wszystkich typach szkół (pod warunkiem ukończenia bloku zajęć nauczycielskich), w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, redakcjach czasopism, działach promocji oraz szeroko rozumianej nauce i kulturze. Oferując wszechstronne przygotowanie w wybranej specjalizacji, specjalność filologia angielska przygotowuje do podjęcia pracy w wielu atrakcyjnych zawodach wymagających kreatywności i umiejętności językowych.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne filologia angielska

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: test pisemny z języka angielskiego; konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 80 osób.

  Studia niestacjonarne filologia angielska

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: test pisemny z języka angielskiego w terminie

  10-07-2018; konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia

  - konkurs dyplomów - ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

  - ranking ocen - w przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 45 osób.

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia

  - konkurs dyplomów - ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

  - ranking ocen - w przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia germańska

  Filologia germańska, studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Filologia germańska posiada podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent Filologii germańskiej otrzyma przygotowanie do podejmowania działań na rzecz promocji walorów turystycznych, do pracy w biurach podróży, w hotelarstwie, do zarządzania gospodarką turystyczną, obsługi ruchu turystycznego, jak również nauczania języka niemieckiego w szkole – po zrealizowaniu przedmiotów bloku nauczycielskiego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymienione kompetencje absolwent uzyska w trakcie zajęć na wybranych podczas studiów modułach: języka biznesu, niemcoznawstwa z turystyką oraz przygotowującym do pracy w szkole.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Filologia germańska, studia II stopnia

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Filologia germańska zdobędzie poszerzoną wiedzę o literaturze, kulturze, historii krajów niemieckiego obszaru językowego, o strukturze języka niemieckiego. W zależności od wybranej ścieżki studia umożliwią mu wykształcenie zaawansowanych umiejętności translatorskich, pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia.

  Ścieżka tłumaczeniowa ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza, zarówno tekstów pisanych, jak i mówionych, a w szczególności tłumaczeń tekstów społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz prawniczych. Studenci nie tylko doskonalą swoją wiedzę z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego, ale także zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu tłumaczenia oraz poznają warsztat tłumacza przysięgłego.

  Ścieżka nauczycielska ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Absolwent doskonali swoje kompetencje językowe w zakresie języka obcego, posiada wiedzę teoretyczną z psychologii oraz pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej i społecznej, pedagogiki społecznej. Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu diagnozy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej, emisji głosu, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki języka niemieckiego.

  Absolwent kierunku Filologia germańska może znaleźć zatrudnienie:

  - jako tłumacz (w biurach tłumaczeń, korporacjach międzynarodowych),

  - jako asystent językowy i referent (w prowadzeniu dokumentacji firmy w języku obcym, analiza tekstów),

  - w branży turystycznej jako przewodnik i/lub pracownik biura podróży,

  - jako specjalista do spraw komunikowania społecznego,

  - jako osoba organizująca konferencje, sympozja oraz konferencje prasowe,

  - jako specjalista w szeroko rozumianym sektorze kultury i mediów (rynek mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych, a także instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów niemieckojęzycznych, odpowiedzialny za współpracę z miastami i regionami partnerskimi),

  - nauczyciel języka niemieckiego.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia na filologii germańskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego.

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia

  - konkurs dyplomów - ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia) .

  - ranking ocen - w przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 25 osób.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia rosyjska

  Filologia rosyjska; studia I stopnia

  Student w czasie studiów pierwszego stopnia wybiera jedną z dwóch ścieżek rozwoju. Pierwsza ścieżka ukierunkowana jest na rozwój ogólnych umiejętności tłumaczeniowych z języka rosyjskiego na język polski i odwrotnie w ramach różnych rodzajów dyskursu. Ważnym elementem kształcenia jest poznanie literatury rosyjskiej i nabycie umiejętności przekładu tekstów literackich. Studenci kierunku Filologia rosyjska kształtują umiejętność tłumaczenia pisemnego i ustnego. Druga ścieżka stworzona jest w celu rozwinięcia u studentów umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w zawodowym dyskursie związanym z obsługą biznesową. W ramach tej ścieżki studiów odbywa się kształtowanie dodatkowych umiejętności zawodowych absolwenta w języku rosyjskim. Do tych umiejętności zaliczyć można: analizę i redagowanie korespondencji biznesowej i dokumentacji biznesowej oraz umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji w języku rosyjskim.

  Wśród nauczycieli akademickich przewidywanych do prowadzenia studiów są native speakerzy.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii Rosji i kultury rosyjskiego obszaru językowego, zna literaturę rosyjską i kanoniczne dzieła literatury europejskiej, operuje terminologią literaturoznawczą i językoznawczą. Legitymuje się znajomością gramatyki, leksyki, frazeologii i składni języka rosyjskiego, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tego języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Zna przynajmniej jeden język zachodni (angielski lub niemiecki) na poziomie umożliwiającym konwersację oraz korzystanie z literatury obcojęzycznej. Program nauczania umożliwia także zdobycie elementarnej znajomości języka biznesu oraz podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki przekładu tekstów rosyjskich na język polski i odwrotnie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska.

  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również, po zdobyciu uprawnień nauczycielskich, nauczanie języka w szkole.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Filologia rosyjska; studia II stopnia

  Student studiów drugiego stopnia poszerzy i pogłębi umiejętności prowadzenia efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej) w języku rosyjskim w obrębie różnych odmian dyskursu społecznego poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach z praktycznej nauki języka rosyjskiej komunikacji społecznej: języka polityki, publicystyki, reklamy, gospodarki i prawa. Student wybiera jedną z trzech ścieżek rozwoju. Pierwsza ścieżka ukierunkowana jest na rozwój ogólnych umiejętności translatorskich z języka rosyjskiego na język polski i odwrotnie w ramach różnych rodzajów dyskursu. Studenci kierunku Filologia rosyjska mogą dalej rozwijać i pogłębiać umiejętność tłumaczenia pisemnego i ustnego. Druga i trzecia ścieżka stworzona jest w celu rozwinięcia u studentów umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w zawodowym dyskursie związanym z obsługą biznesową oraz pracą w zakresie biznesu turystycznego. W ramach tych ścieżek studiów odbywa się kształtowanie dodatkowych umiejętności zawodowych absolwenta w języku rosyjskim. Do tych umiejętności zaliczyć można: analizę i redagowanie korespondencji ogólnobiznesowej i turystycznej oraz umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji w języku rosyjskim.

  Studenci mają także możliwość wszechstronnego rozwoju naukowego dzięki działalności Koła Naukowego Studentów i Doktorantów „Tekst” w trzech formach: kształcenia swoich inklinacji lingwistycznych na zajęciach koła, publikacji w międzynarodowym czasopiśmie naukowym dla studentów i doktorantów „Szkoła Otwartego Umysłu” oraz aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych w ramach Międzynarodowego Projektu Integracyjnego „Szkoła Otwartego Umysłu”.

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia rosyjska wykaże się znajomością języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie tłumaczenia leksemów, zwrotów, zdań i różnego rodzaju tekstów na język ojczysty i język rosyjski na poziomie rozszerzonym, a także w zakresie zarządzania komunikacją społeczną i ekonomiczną, zarządzania sytuacjami dyskursywnymi, kultury komunikowania i informowania, życia politycznego i medialnego oraz realiów rosyjskiego obszaru językowego, organizacji wydarzeń komunikacyjnych w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, a także pracy w sieci Internet.

  Wśród nauczycieli akademickich przewidywanych do prowadzenia studiów są native speakerzy.

  Absolwenci kierunku Filologia rosyjska mogą kontynuować pracę naukowo-badawczą w szkołach doktorskich w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

  Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia rosyjska: nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury rosyjskiej. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień nauczycielskich absolwent ma również możliwość nauczania języka rosyjskiego w szkole.

  Więcej informacji na stronie:

  Stacjonarne

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia na filologii rosyjskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka rosyjskiego.

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski.

  - dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

  - dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 20 osób.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Lingwistyka stosowana

  Lingwistyka stosowana; studia I stopnia

  Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana (studia licencjackie) wykaże się znajomością dwóch języków obcych (angielskiego i rosyjskiego lub angielskiego i niemieckiego) w stopniu zaawansowanym (na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju tekstów, a także w zakresie zarządzania komunikacją społeczną i ekonomiczną, kultury komunikowania się, życia politycznego i medialnego oraz realiów krajów studiowanych języków obcych, organizacji wydarzeń komunikatywnych w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, a także pracy w sieci Internet. W trakcie studiów wiedza i umiejętności z języka 1 (angielskiego) będą poszerzane, a szczególny nacisk kładzie się na naukę języka 2 (niemieckiego lub rosyjskiego). Student poszerzy i pogłębi umiejętności prowadzenia efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej) w językach obcych w obrębie różnych odmian dyskursu społecznego poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach z języka komunikacji społecznej: języka polityki, publicystyki, reklamy, gospodarki i prawa. Pierwszy blok specjalnościowy ukierunkowany jest na rozwój ogólnych umiejętności tłumaczeniowych w dwóch językach obcych. Absolwenci kierunku Lingwistyka stosowana zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczenia naukowo-technicznego i prawniczego, finansowego a także posiądą umiejętność tłumaczeń audiowizualnych i poświadczonych. Drugi blok specjalnościowych stworzony jest w celu rozwinięcia u studentów umiejętności posługiwania się językiem obcym w zawodowym dyskursie związanym z obsługą biznesową. Trzeci blok specjalnościowy określony jako Management językowy poświęcony jest kształtowaniu dodatkowych umiejętności zawodowych absolwenta w jednym z języków obcych. Do tych umiejętności zaliczyć można: diagnozę potrzeb informacyjnych w obrębie komunikacji międzykulturowej, analizę i redagowanie przekazów medialnych i zawodowych oraz umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji w języku obcym.

  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszarów kierunkowych. We własnym zakresie może zdobyć uprawnienia pedagogiczne, które umożliwią mu pracę nauczyciela języka obcego w szkole.

  Blok angielski obejmuje tłumaczenia ogólne i specjalistyczne (naukowo-techniczne, prawnicze, w zakresie finansów i bankowości, poświadczone).

  Blok rosyjski: tłumaczenia ogólne, tłumaczenia w biznesie oraz urzędowe.

  Blok niemiecki: tłumaczenia ogólne i specjalistyczne (naukowo-techniczne, prawnicze, biznesowe).

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Lingwistyka stosowana; studia II stopnia

  Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana (studia magisterskie) wykaże się znajomością dwóch języków obcych (angielskiego i rosyjskiego) w stopniu zaawansowanym (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), pogłębi wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju tekstów na język ojczysty oraz na dwa wybrane języki obce. Student pogłębi także swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia pisemnego i ustnego (symultanicznego i konsekutywnego) tekstów z zakresu m.in. nauki i techniki, ekonomii i biznesu, polityki i reklamy. Absolwent kierunku lingwistyka stosowana pogłębi także swoją wiedzę  i umiejętności z zakresu tłumaczeń audiowizualnych i poświadczonych. Zdobyta wiedza z zakresu tłumaczeń poświadczonych może stanowić podstawę do przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Absolwent kierunku lingwistyka stosowana (drugi stopień) zdobędzie także kompetencje społeczne i interpersonalne, które są niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

  - dla kandydatów z nową maturą: konkurs świadectw - wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub
  język rosyjski, język polski, matematyka.

  - dla kandydatów ze starą maturą: konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 30 osób.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Podstawowym celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom odpowiedniego zasobu wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych, m.in. filozofii, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, nauk o polityce, psychologii, socjologii, ekonomii, prawa i etyki oraz języka obcego. Studia mają charakter praktyczny.

  Kształcenie na I stopniu studiów obejmuje moduł ogólnouczelniany, moduł podstawowy/kierunkowy oraz moduły do wyboru przez studenta: dziennikarstwo nowych mediów; realizacja radiowo-telewizyjna; wizerunek, promocja i reklama.

  Blok przedmiotów z zakresu dziennikarstwa nowych mediów poszerza umiejętności wymagane w redakcjach prasowych i internetowych. Absolwent ma opanowany warsztat dziennikarski, w tym także warsztat fotografa nowych mediów, potrafi biegle posługiwać się programami edycyjnymi, a w podstawowym zakresie także projektować strony WWW. Blok przedmiotów z zakresu realizacji radiowo-telewizyjnej umożliwia nabycie specyficznych kompetencji w zakresie sztuki autoprezentacji, emisji głosu, umiejętności posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w pracy reportera radiowego i telewizyjnego, przygotowania materiałów dźwiękowych i filmowych. Blok przedmiotów z zakresu wizerunek, promocja i reklama rozwija umiejętności warsztatowe pozwalające przygotować materiały reklamowe i promocyjne w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki instytucji, dla których są przeznaczone.

  Ze względu na realia rynku, jako jedna z fakultatywnych możliwości (moduł komunikowanie w społecznościach lokalnych), prowadzone są zajęcia dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej oraz komunikacji społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Alternatywą dla tych zajęć jest blok przedmiotów nazwanych ogólnie oblicza komunikacji społecznej.

  Absolwenci I stopnia (licencjackich) mają możliwość kontynuowania studiów na II stopniu (studia magisterskie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz na innych kierunkach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

  Więcej informacji na stronie UJK.

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; kształcenie na II stopniu studiów obejmuje moduł ogólnouczelniany, moduł podstawowy/kierunkowy oraz moduły do wyboru przez studenta: współczesne dziennikarstwo lub menadżer mediów i reklamy. Stanowią one uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz umiejętności dziennikarskich o problematykę szczegółową, pozwalającą zdobyć dodatkowe kompetencje. Ofertę kształcenia poszerzają jeszcze moduły fakultatywne – współczesny język i kultura oraz mediatyzacja sfery publicznej.

  Wymiernym efektem zajęć są m.in. audycje radiowe w radiu Fraszka, strona internetowa radia, na której dostępne są materiały tekstowe, dźwiękowe i filmowe. Studenci opracowują także i realizują projekty kampanii reklamowych dla konkretnych firm z regionu. Współpraca z lokalnymi mediami oraz instytucjami działającymi w branży PR i reklamy daje możliwość odbywania w nich praktyk zawodowych i podejmowania staży. Zatrudnieni w Instytucie praktycy zapewniają realizację programu zajęć zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. Dzięki nim także część praktyk może odbywać się w UJK – w Uniwersyteckim Centrum Mediów. Większość praktyk odbywa się w instytucjach medialnych regionu. Studenci mogą także uczestniczyć w projektach podnoszących kompetencje oraz stażowych, realizowanych w Instytucie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, np. NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Studia przygotowują do pracy w prasie, portalach internetowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach informacyjnych, wydawnictwach, w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, instytucjach samorządu lokalnego i władz lokalnych, a także instytucjach kultury, podmiotach gospodarczych, usługowych, stowarzyszeniach itp.

  Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) mogą podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplinach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

  Więcej informacji na stronie UJK.

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Historia

  Historia; studia I stopnia

  Jeśli interesujesz się historią, turystyką historyczną, militarystyką i szeroko pojmowaną przeszłością – zapraszamy Cię na studia do Instytutu Historii UJK w Kielcach. W ramach studiów oferujemy możliwości wyjazdu na zagraniczne studia w zakresie programu Erasmus+, możliwości skorzystania z wymiany studenckiej między uczelniami z całej Polski w ramach programu MOST, możliwości skorzystania z płatnych staży w instytucjach oświatowo – kulturalnych w całej Polsce. Studia w Instytucie Historii pod okiem wyspecjalizowanej kadry naukowej pozwolą Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które uczynią Cię osobą poszukiwaną przez przyszłych pracodawców.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent, który zrealizował w trakcie studiów profil kształcenia z przedmiotami z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i promocji, został wyposażony m.in. w specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw prawa ochrony dóbr kultury oraz rejestracji zabytków, muzealnictwa, architektury i urbanistyki, kultury materialnej, a także dziedzictwa społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu Małopolski. Studiujący przedmioty z zakresu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela otrzymują gruntowną wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną. Absolwenci zostają ponadto wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z zakresu historii życia codziennego i historii wojskowości, a także uzyskują doświadczenie zawodowe podczas praktyk pedagogicznych i niepedagogicznych realizowanych w procesie kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania historii w szkole podstawowej.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

  Historia; studia II stopnia

  Absolwent studiów drugiego stopnia jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych i ochrony dóbr kultury. Absolwent, który zrealizował w trakcie studiów profil kształcenia z przedmiotami z zakresu historii kultury i zarządzania jej dobrami został wyposażony m.in. w specjalistyczną wiedzę w zakresie norm prawnych dotyczących zarządzania instytucjami i dobrami kultury oraz w zakresie funkcjonowania instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto posiada wiedzę o kulturze cywilizacji na przestrzeni dziejów, w tym m.in. o cywilizacjach starożytnych, miastach i dworach średniowiecznych, kulturze szlacheckiej i rezydencjach magnackich doby nowożytnej, miejscach pamięci historycznej XIX i XX wieku, ziemiaństwie i dworach ziemiańskich XIX-XX wieku oraz antropologii historycznej. Studiujący przedmioty z zakresu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela otrzymują gruntowną wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną w zakresie historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Absolwenci zostają ponadto wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z zakresu najnowszej historii Polski i świata współczesnego, uzyskują także doświadczenie zawodowe podczas praktyk pedagogicznych i niepedagogicznych realizowanych w procesie kształcenia. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania historii w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, a także do nauczania wiedzy o społeczeństwie, jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia stacjonarne nienauczycielskie:

  historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja;

  kultura materialna i rekonstrukcja historyczna

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

  Studia stacjonarne nauczycielskie: historia

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

  Studia niestacjonarne nienauczycielskie:

  historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja;

  kultura materialna i rekonstrukcja historyczna

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

  Studia niestacjonarne nauczycielskie: historia

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

  • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska)

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska:

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: historia ze specjalnością historia kultury i zarządzanie jej dobrami; historia ze specjalnością turystyka historyczna

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych,

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), w tym (drugi kierunek), studia niestacjonarne 30 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie).

  Absolwent po kierunkach spoza obszaru nauk humanistycznych

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia.

  Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 2018-07-10.

  W przypadku nieprzekroczenia limitu przyjęć odstępuje się od rozmowy kwalifikacyjnej.

  Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych

   Konkurs dyplomów

  Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

  Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

   Ranking ocen

  W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Przedmioty:

  średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

   

   

 • LITERATUROZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Literaturoznawstwo
  Specyfika studiów doktoranckich: studia stacjonarne III stopnia, czteroletnie (limit 20 miejsc)
  • Studia dają możliwość dalszej edukacji absolwentom studiów humanistycznych II stopnia, umożliwiając magistrantom realizację ich pasji naukowych. Wyposażają absolwentów w wysoką wiedzę specjalizacyjną, dotyczącą najnowszych kierunków i tendencji w badaniach literaturoznawczych.
  • Studia przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Obejmują teoretyczne i praktyczne podstawy literaturoznawstwa, metodologię badań literaturoznawczych, przedmioty fakultatywne i specjalistyczne, pozwalające rozwijać umiejętności naukowo-dydaktyczne (np. w zakresie analizy i interpretacji utworów literackich, rekonstrukcji  procesów historycznoliterackich, rozmaitych kierunków i teorii badawczych itd.), oraz praktyki zawodowe, sprawdzające i doskonalące stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w bezpośredniej działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego.
  • Studia literaturoznawcze związane są merytorycznie z historią i teorią literatury. Problematyka badawcza – od literatury dawnej po nowoczesną i ponowoczesną – zawiera między innymi projekty komparatystyczne (literatura światowa i europejska, w tym wąsko i szeroko rozumianą intertekstualność, porównawcze studia literacko-kulturowe; relacje i korespondencje sztuk; literackie obrazy świata, estetyczne i etyczne aspekty literatury), a także podstawowe zagadnienia dotyczące tekstologii i edytorstwa naukowego. Nowe i najnowsze literaturoznawstwo znajduje swe odbicie w oryginalnej tematyce, obserwacji zjawisk pogranicznych (literackość, nieliterackość; fikcjonalizm, dokumentaryzm), w doświadczeniu kulturowej teorii literatury i poetyki (np. krytyka feministyczna, gender studies, antropologia, historyzm, postkolonializm), w interdyscyplinarnych praktykach badawczych (np. korespondencje literatury z filmem, nowymi nowymi mediami, teatrem, sztukami plastycznymi).
  • Łączny wymiar zajęć (obowiązkowych i fakultatywnych) objętych programem całego toku studiów doktoranckich wynosi 390 godzin zajęć (na I roku – 135 godzin, na II roku: 120 godzin, na III roku: 105 godzin, na IV roku: 30 godzin) oraz obejmuje praktyki zawodowych odbywane na każdym roku studiów  (min. 40 – max. 90 godzin). 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia III stopnia

   

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części.

  W pierwszej części rozmowy kandydat prezentuje projekt badawczy, który zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem oraz motywuje swój wybór literaturoznawczych studiów doktoranckich.

  Komisja ocenia:

  - projekt badawczy (temat, założenia, oryginalność i nowatorstwo projektu badawczego): maks. 20 pkt.

  - orientację kandydata w zakresie literaturoznawstwa, ogólną wiedzę o literaturze i kulturze epoki, która jest przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata, poprawność językową wypowiedzi oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla tej dyscypliny wiedzy: maks. 10 pkt.

  - motywację kandydata: maks. 5 pkt.

  Komisja uwzględnia w swojej ocenie także opinię o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, dołączoną do dokumentacji.

  (Pierwsza część rozmowy: maks. 15 min.)

  W drugiej części rozmowy kandydat:

  - prezentuje i omawia swoje dotychczasowe dokonania naukowe;

  - dokonuje syntetycznego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy dyplomowej (autoprezentacja: maks. 10 min.).

   

  Udokumentowana aktywność naukowa

  (bezterminowo)

  punkty przyznawane za każde osiągnięcie

  Publikacje

   

  artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism punktowanych MNiSW – zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku wydania publikacji

  1–50

  artykuł w czasopiśmie spoza wykazu czasopism punktowanych MNiSW

  1

  publikacja popularnonaukowa

   

  0,5

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej do 6 a.a.

  15

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej powyżej 6 a.a.

  25

  rozdział w monografii wieloautorskiej recenzowanej

  5

  redakcja naukowa tomu wieloautorskiego recenzowanego

  5

  Konferencje

   

  czynne uczestnictwo w konferencji popularnonaukowej

  0,5

  czynne uczestnictwo w krajowej konferencji naukowej

  1

  czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej

  2

  czynne uczestnictwo w zagranicznej konferencji naukowej

  3

  prezentacja posteru

  1

  organizacja konferencji naukowej

  1

  Udział w programach badawczych

   

  udział w krajowym programie badawczym

  1

  udział w międzynarodowym programie badawczym

  2

  udział w zagranicznym programie badawczym

  3

  Staże naukowe

   

  staż naukowy krajowy trwający min. miesiąc

  1

  staż naukowy krajowy trwający min. 4 miesiące

  3

  staż naukowy zagraniczny trwający min. miesiąc

  2

  staż naukowy zagraniczny trwający min. 4 miesiące

  4

  Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową

   

  1-4

  Laureat programu Diamentowy Grant

  20

  Udział w wymianie studentów (Sokrates/ Erasmus, DAAD, MOST)

  3

  Stypendia naukowe

   

  stypendium ministra

  20

  stypendium rektora

  5
  za każdy rok akademicki

  inne (fundacje, instytucje, organizacje)

  1-5

  Udokumentowane dodatkowe kwalifikacje

   

  znajomość języków obcych

  (certyfikaty lub zaświadczenia o odbytych kursach zakończonych egzaminem)

  3

  za znajomość jednego języka obcego

  praca na rzecz środowiska studenckiego, w studenckim ruchu naukowym (koła naukowe)

  1-5

  staże w instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych

  2

  za każdy staż

   

   
   

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym ze wszystkich dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

   

  Elementy oceniane w postępowaniu rekrutacyjnym

  Liczba punktów

   

  Rozmowa kwalifikacyjna

  maksymalnie

  50 punktów

   

   

  Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części.

  W pierwszej części kandydat:

  - prezentuje projekt badawczy, który zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem (ewentualnie przedstawia temat, wstępne tezy naukowe przyszłej pracy doktorskiej) (maks. 20 pkt);

  - motywuje swój wybór studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej historia (maks. 5 pkt).

  Komisja ocenia orientację kandydata w zakresie znajomości historii a szczególnie wiedzę o okresie historycznym, znajomość stanu badań, który jest przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata. Równie ważna jest oryginalność i nowatorstwo projektu badawczego, poprawność językowa wypowiedzi oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym, właściwym określonej dyscyplinie wiedzy.

  Komisja uwzględnia także opinię o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej sporządzoną przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, dołączoną do dokumentacji (maks. 10 pkt.).

   

  za pierwszą część rozmowy – maksymalnie: 35 pkt.

   

  W drugiej części kandydat:

  - prezentuje i omawia swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe;

  - dokonuje syntetycznego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy dyplomowej.

  za drugą część rozmowy – maksymalnie: 15 pkt.

   

  Wynik ukończenia studiów magisterskich

  maksymalnie

  20 punktów

   

  bardzo dobry (5,0)

  20

   

  dobry plus (4,5)

  15

   

  dobry (4,0)

  10

   

  dostateczny plus (3,5)

  3

   

  dostateczny (3,0)

  2

  Udokumentowana aktywność naukowa

  (bezterminowo)

  punkty przyznawane za każde osiągnięcie naukowe

  Publikacje

   

  artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism punktowanych MNiSW – zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku wydania publikacji

  1–50

  artykuł w czasopiśmie spoza wykazu czasopism punktowanych MNiSW

  1

  publikacja popularnonaukowa

   

  0,5

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej do 6 arkuszy

  15

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej powyżej 6 arkuszy

  25

  rozdział w monografii wieloautorskiej recenzowanej

  5

  redakcja naukowa tomu wieloautorskiego recenzowanego

  5

  Konferencje

   

  czynne uczestnictwo w konferencji popularnonaukowej

  0,5

  czynne uczestnictwo w krajowej konferencji naukowej

  1

  czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej

  2

  czynne uczestnictwo w zagranicznej konferencji naukowej

  3

  prezentacja posteru

  1

  organizacja konferencji naukowej

  1

  Udział w programach badawczych

   

  udział w krajowym programie badawczym

  1

  udział w międzynarodowym programie badawczym

  2

  udział w zagranicznym programie badawczym

  3

  Staże naukowe

   

  staż naukowy krajowy trwający min. miesiąc

  1

  staż naukowy krajowy trwający min. 4 miesiące

  3

  staż naukowy zagraniczny trwający min. miesiąc

  2

  staż naukowy zagraniczny trwający min. 4 miesiące

  4

  Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową

   

  1-4

  Laureat programu Diamentowy Grant

  20

  Udział w wymianie studentów (Sokrates/ Erasmus, DAAD, MOST)

  3

  Stypendia naukowe

   

  stypendium ministra

  20

  stypendium rektora

  5
  (za każdy rok akademicki)

  inne (fundacje, instytucje, organizacje)

  1-5

  Udokumentowane dodatkowe kwalifikacje

   

  znajomość języków obcych

  (certyfikaty lub zaświadczenia o odbytych kursach zakończonych egzaminem)

  3

  za znajomość jednego języka obcego

  praca na rzecz środowiska akademickiego, w studenckim ruchu naukowym (koła naukowe)

  1-5

  staże w instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych

  2

  za każdy staż

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYKOZNAWSTWO - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym ze wszystkich dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Lp.

  Elementy oceniane w postępowaniu rekrutacyjnym

  Liczba punktów

  1

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części.

  maksymalnie

  50 punktów

  Pierwszą część stanowi: prezentacja projektu badawczego, który kandydat zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem (ewentualnie przedstawienie koncepcji tezy naukowej przyszłej pracy doktorskiej). Komisja ocenia orientację kandydata w zakresie językoznawstwa, ogólną wiedzę z nauki o języku i prezentację zagadnień językoznawczych, które są przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata, oryginalność i nowatorstwo projektu badawczego, poprawność językową wypowiedzi oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla tej dyscypliny wiedzy. Komisja uwzględnia w ocenie także opinię o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, dołączoną do dokumentacji.

   

  za pierwszą część rozmowy – maksymalnie: 35 pkt.

  W drugiej części rozmowy kandydat prezentuje i omawia swoje dotychczasowe dokonania naukowe; dokonuje syntetycznego i pełnego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy dyplomowej (autoprezentacja: maks. 10 min.).

  za drugą część rozmowy – maksymalnie15 pkt.

  2

  Wynik ukończenia studiów magisterskich

  maksymalnie

  20 punktów

  bardzo dobry (5,0)

  20

  dobry plus (4,5)

  15

  dobry (4,0)

  10

   

  dostateczny plus (3,5)

  3

   

  dostateczny (3,0)

  2

  3

  Udokumentowana aktywność naukowa

  (bezterminowo)

  punkty przyznawane za każde osiągnięcie

  Publikacje

   

  artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism punktowanych MNiSW – zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku wydania publikacji

  1–50

  artykuł w czasopiśmie spoza wykazu czasopism punktowanych MNiSW

  1

  publikacja popularnonaukowa

   

  0,5

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej o objętości do 6 a.a.

  15

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej o objętości powyżej 6 a.a.

  25

  rozdział w monografii wieloautorskiej recenzowanej

  recenzowanej

  5

  redakcja naukowa tomu wieloautorskiego recenzowanego

  5

  Konferencje

   

  czynne uczestnictwo w konferencji popularnonaukowej

  0,5

  czynne uczestnictwo w krajowej konferencji naukowej

  1

  czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej

  2

  czynne uczestnictwo w zagranicznej konferencji naukowej

  3

  prezentacja posteru

  1

  organizacja konferencji naukowej

  1

  Udział w programach badawczych

   

  udział w krajowym programie badawczym

  1

  udział w międzynarodowym programie badawczym

  2

  udział w zagranicznym programie badawczym

  3

  Staże naukowe

   

  staż naukowy krajowy trwający min. miesiąc

  1

  staż naukowy krajowy trwający min. 4 miesiące

  3

  staż naukowy zagraniczny min. miesiąc

  2

  Staż naukowy zagraniczny trwający min. 4 miesiące

  4

  Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową

  1-4

  Laureat Programu Diamentowy Grant

  20

  4

  Udział w wymianie studentów (Sokrates/ Erasmus, DAAD, MOST)

  3

  5

  Stypendia naukowe

   

   

  stypendium ministra

  20

  stypendium rektora

  5
  za każdy
  rok akademicki

   

  inne (fundacje, instytucje, organizacje)

  1-5

  6

  Udokumentowane dodatkowe kwalifikacje

   

  znajomość języków obcych

  (certyfikaty lub zaświadczenia o odbytych kursach zakończonych egzaminem)

  3

  za znajomość jednego języka obcego

  praca na rzecz środowiska akademickiego w studenckim ruchu naukowym (koła naukowe)

  1-5

  staże w instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych

  2

  za każdy staż

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA OGÓLNA Stopień: I REKRUTACJA

  Logopedia ogólna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia to pierwszy w regionie uniwersytecki kierunek tego typu. Utworzyliśmy go jako odpowiedź na oczekiwania tych, którzy chcą być logopedami i po ukończeniu całego cyklu prowadzić własne gabinety terapii wad wymowy, diagnozować i leczyć zaburzenia w komunikowaniu różnego typu w placówkach medycznych, poradniach oraz placówkach oświatowych. Z uwagi na ciągły wzrost zapotrzebowania na tego typu pomoc – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych – na absolwentów logopedii czekają atrakcyjne miejsca pracy oraz otwierają się liczne, w zasadzie nieograniczone możliwości poszerzania kompetencji zawodowych w zależności od indywidualnych zainteresowań. Od sześciu lat prowadzimy studia podyplomowe z zakresu logopedii. Wykształciliśmy już wielu logopedów, którzy z sukcesami pracują we własnych poradniach, w szkołach i w placówkach zdrowia publicznego.

  Od kilku lat rozwijamy specjalność logopedyczną w obrębie filologii polskiej, której absolwenci podjęli już pracę zawodową jako logopedzi. Teraz przyszedł czas na samodzielną LOGOPEDIĘ.

  Na szczególną uwagę ogólna zasługują badania dotyczące zakłóceń w komunikacji. Łączą one elementy językoznawstwa z psychologią, medycyną, terapią, a ich efekt stanowią książki i artykuły, np.:

  • Otwórzmy świat. O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, Kielce 2018.
  • E. Boksa, Systemowy trening językowy – STJ – dysleksja, Kielce, IFP UJK, 2018.
  • E. Boksa, Dysfagia z perspektywy logopedycznej, Kraków, Libron, 2016.
  • A. Kominek, W świecie rzeczy i dosłowności. O metonimicznym stylu poznawczym osób ze spektrum autyzmu, Kielce 2018: Wyd. IFP UJK.
  • Aspi-racje. Naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym, Kielce 2016: Wyd. IFP UJK.
  • Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju. Opowieści o ludziach z autyzmem, Kraków 2014: Wyd. Libron.
  • A. Kominek, Rain Man w codziennej komunikacji, Kraków 2013: Wyd. Libron.
  • E. Boksa, Construction of longer written statements  by dyslexic  students within the framework of linguistic education- analysis of the semantic structure of the discource, International Journal of Current Advanced Research , II, s. 9891-9896.
  • Ewa Boksa, „Ślinotok i zaburzenia komunikacji u pacjentów cierpiących na dysfagię”, Studia Pragmalingwistyczne 8, s. 271-282;
  • Ewa Boksa, „Zakłócenia komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z wadą ciała modzelowatego na tle zaburzeń komunikacyjnych osób z dysleksją rozwojową oraz niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim”, Logopedia, 43/44, 2015.
  • A. Michalska, J. Wendorff, A. Stradomska, J. Sabat, E. Boksa, „Świadomość obecności problemów zdrowotnych i edukacyjnych uczniów z padaczką – wyniki badań własnych przeprowadzone wśród nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego” [w:] Neurologia Dziecięca.
  • E. Boksa, A. Michalska, P. Zbróg, Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi oraz opieki nad nimi, Kraków 2012.

  Byliśmy też organizatorami międzynarodowych oraz krajowych konferencji, np.:

  • 2015, Jak to dobrze powiedzieć? Różnorodne aspekty komunikacji (UJK, Kielce).
  • 2013, Oddzieleni…problemy w komunikacji międzyludzkiej.
  • 2013, Ściany między nami. Zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej.
  • 2012, III Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki
  • nad nimi.
  • 2011, II Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Aktualne problemy diagnozy, opieki i terapii osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  • 2010, I Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Od niemowlęctwa do dojrzałości – opieka, pielęgnacja i terapia osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

  Na terenie uniwersytetu prowadzone są także warsztaty oraz seminaria poświęcone zagadnieniom językoznawczym oraz logopedycznym, m.in.:

  • 2018, seminarium pt.: „Otwórzmy świat. O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu”. Spotkanie było związane z 10-leciem istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Otwórzmy Świat” oraz Europejskim Tygodniem Autyzmu.
  • 2016, Seminarium o Zespole Aspergera Aspi-racje. Naukowy i nienaukowy obraz osób z Zespołem Aspergera w ujęciu komunikacyjnym, terapeutycznym i kulturowym (wydarzenie odbyło się 2 IV 2016 r. w związku z Dniem Świadomości Autyzmu).
  • 2014, Seminarium w ramach Dnia Świadomości Autyzmu 3 IV 2014 r. we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Rehabilitacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
  • 2014, Ogólnopolski konkurs „Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju” na oryginalne opowieści o ludziach z autyzmem.

  To dobry klimat dla rozwoju studentów, mogących brać aktywny udział w życiu naukowym środowiska!

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia logopedia ogólna ma wiedzę z zakresu logopedii, lingwistyki, psychologii, pedagogiki, medycyny dającą podstawy do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Ma wiedzę m.in. o biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych podstawach komunikowania się człowieka, o patologii mowy i słuchu, wybranych aspektach terapii mowy i zaburzeń w komunikowaniu. Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

  • poradnictwa ogólnego obejmującego diagnozę i terapię zaburzeń mowy (oraz komunikacji) w placówkach oświatowych;
  • projektowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy
  • i komunikacji językowej;
  • podejmowania współpracy z członkami środowiska ucznia w celu wspierania jego rozwoju
  • i zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego;
  • współpracy z psychologami, pedagogami, lekarzami w celu konsultowania diagnozy
  • i terapii zaburzeń mowy oraz do wspierania działań profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego placówek oświatowych.

  Absolwent ponadto:

  • uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy
  • w placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolach, szkołach podstawowych, uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • posiada przygotowanie pedagogiczne.

  Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, poszerzających zakres kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne 

  Wymagania rekrutacyjne

  Więcej informacji na stronie UJK:

  Stacjonarne

  Niestacjonarne 

Opinie (5)

Kuba Ocena

Polecam!

Sandra Ocena

Studiowałam tutaj filologie angielską i był to najlepszy wybór!

Ola Ocena

Bardzo mili i uprzejmi wykładowcy

Emil Ocena

Najlepszy Wydział na tej Uczelni!!

Baks Ocena

Fajna oferta dla mądrych