Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

tel. 41 349 69 98

fax 41 349 71 08

e-mail: whum@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/whum

Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

tel. 41 349 69 98

fax 41 349 71 08

e-mail: whum@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/whum

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia polska
  Absolwent studiów I stopnia:

  Absolwent kierunku filologia polska (studia I stopnia) specjalność redakcyjno-wydawnicza posiada ogólną wiedzę humanistyczną i podstawową, usystematyzowaną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie; ma wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem; w ramach specjalności redakcyjno-wydawniczej został wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego i poprawnego opracowania redakcyjnego różnorodnych tekstów pod względem językowym, merytorycznym, edytorskim; jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych jako redaktor językowy i merytoryczny lub/oraz korektor.

  Absolwent kierunku filologia polska (studia I stopnia) specjalność komunikacja medialna posiada ogólną wiedzę humanistyczną i podstawową, usystematyzowaną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie; ma wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem; w ramach specjalności komunikacja medialna opanował podstawową wiedzę i kompetencje związane ze współczesnymi zagadnieniami porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego na różnych poziomach, zarówno jako odbiorca, jak i nadawca; jest przygotowany do pracy np. w firmach zajmujących się PR, komunikacją społeczną, reklamą, mediach, urzędach.

  Absolwent kierunki filologia polska (studia I stopnia) specjalność nauczycielska z logopedią posiada ogólną wiedzę humanistyczną i podstawową, usystematyzowaną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie; ma wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem; w zakresie specjalizacji nauczycielskiej filologia polska z logopedią otrzymał wszechstronne przygotowanie do nauczania języka polskiego we współczesnej szkole podstawowej (II etap edukacyjny), zdobył wiedzę i kompetencje pedagogiczne i metodyczne, wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwa oraz procesów i możliwości doskonalenia zawodowego oraz został przygotowany do zajmowania stanowiska nauczyciela z kompetencjami pomocy we wstępnej diagnozie logopedycznej w szkole podstawowej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie ze Standardami Kształcenia Nauczycieli /Rozporządzenie MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: menedżer kultury posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności; ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie specjalności menedżer kultury; specjalność ta związana jest z wiedzą na temat szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp) oraz uzyskaniem kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w instytucjach kultury w charakterze:

  - lidera życia kulturalnego i artystycznego (np. animacja oraz promocja działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności),

  - komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i sztuki,

  - doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (np. diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).

  Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: media i reklam posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności; ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie specjalności media i reklama; specjalność umożliwiła poszerzenie wiedzy na temat współczesnych mediów i ich znaczenia w kulturze, a także zdobycie umiejętności w zakresie konstruowania i rozumienia komunikatów reklamowych, projektowania kampanii promocyjnych oraz działań w obszarze public relations i media relations.

  Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: nauczycielska z elementami neurodydaktyki posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności; ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie specjalizacji nauczycielskiej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie ze Standardami Kształcenia Nauczycieli (Rozporządzenie MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); jest wszechstronne przygotowany do pracy we współczesnej szkole, przede wszystkim zdobył wiedzę i kompetencje pedagogiczne i metodyczne oraz informacje o funkcjonowaniu szkolnictwa oraz procesów doskonalenia zawodowego.

  Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: nauczycielska z logopedią posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności; ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie specjalności: filologia polska z logopedią, które pozwalają na pełnienie ról: filologa, nauczyciela logopedy, terapeuty zaburzeń mowy, działających w obszarze edukacji, diagnozy i terapii, ma kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu zgodnie z kierunkiem i wybrana specjalnością.

  Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: językowe kształtowanie wizerunku posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności; ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie specjalności: językowe kształtowanie wizerunku, jest przygotowany, dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom personalnym i społecznym, do pracy w biurach komunikacji społecznej i prasowych, w organach użyteczności publicznej, organizacjach samorządowych i lokalnych, instytucjach prowadzących edukację medialną i działalność informacyjną – wszędzie tam, gdzie ważna jest umiejętność sprawnego porozumiewania się.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw :język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Studia stacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Studia niestacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Studia niestacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: stacjonarne: 45 osób - nauczycielskie i nienauczycielskie (w tym na drugi kierunek); niestacjonarne 30 osób- nauczycielskie i nienauczycielskie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

  • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska z elementami neurodydaktyki) oraz przygotowanie logopedyczne (filologia polska I stopnia, specjalność nauczycielska z logopedią) i przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska nauczycielska:

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska ze specjalnością menedżer kultury (specjalizacja nienauczycielska), filologia polska ze specjalnością media i reklama (specjalizacja nienauczycielska): filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska):

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska nauczycielska:

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska):

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), w tym (drugi kierunek), studia niestacjonarne 30 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie). Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia angielska

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Filologia angielska II stopnia

  Absolwent specjalności filologia angielska posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Absolwent posiada dobrą znajomość dydaktyki nauczania języka angielskiego, przedmioty pedagogiczno-metodyczne oraz praktyki dydaktyczne pozwalają na dobór właściwego materiału gramatycznego i tekstowego w celu opracowania programów i strategii kształcenia na różnych poziomach nauczania języka angielskiego. Przygotowanie filologa stanowi również podstawę do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego.

  Zaplanowane na studiach drugiego stopnia zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego umożliwiają studentom dalsze doskonalenie umiejętności językowych potrzebnych do efektywnej komunikacji między-kulturowej i specjalistycznej, co prowadzi do uzyskania wysokiej kompetencji językowej. Absolwent kierunku Filologia ze specjalnością filologia angielska posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie w sposób zbliżony do rodzimego użytkownika języka na najwyższym poziomie biegłości (C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy).

  Od pierwszego semestru studenci wybierają jedną z następujących specjalizacji akademickich:

  - literaturoznawstwo

  - kulturoznawstwo

  - językoznawstwo

  Wykłady, seminarium magisterskie oraz seminaria specjalizacyjne wchodzące w skład każdej z w/w specjalizacji pozwalają na ugruntowanie oraz pogłębienie specjalistycznej wiedzy z wybranej dziedziny. W obrębie specjalizacji akademickiej student otrzymuje również szeroką wiedzą ogólnohumanistyczną, kreującą jego postawę otwartości wobec innych języków i kultur. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej (np. podjęcia studiów doktoranckich) oraz dalszego samokształcenia. Potrafi zastosować w działalności zawodowej zdobytą w trakcie studiów wiedzę specjalistyczną.

  W pierwszym semestrze studiów, student wybiera również specjalizację zawodową:

  - translatorską

  - nauczycielską

  Gruntowne i wszechstronne kształcenie w obrębie praktycznej nauki języka angielskiego oraz wybranych specjalizacji akademickich i zawodowych przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów zawodowych, wydawania opinii oraz komunikacji międzykulturowej. Absolwent może podjąć pracę tłumacza, nauczyciela języka obcego we wszystkich typach szkół (pod warunkiem ukończenia bloku zajęć nauczycielskich), w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, redakcjach czasopism, działach promocji oraz szeroko rozumianej nauce i kulturze. Oferując wszechstronne przygotowanie w wybranej specjalizacji, specjalność filologia angielska przygotowuje do podjęcia pracy w wielu atrakcyjnych zawodach wymagających kreatywności i umiejętności językowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne filologia angielska

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: test pisemny z języka angielskiego w terminie

  10-07-2018; konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 80 osób.

  Studia niestacjonarne filologia angielska

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: test pisemny z języka angielskiego w terminie

  10-07-2018; konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

  Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia

  - konkurs dyplomów - ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

  - ranking ocen - w przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 45 osób.

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia

  - konkurs dyplomów - ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

  - ranking ocen - w przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia germańska

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Filologia specjalność: filologia germańska posiada podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent filologii germańskiej otrzyma przygotowanie do podejmowania działań na rzecz promocji walorów turystycznych, do pracy w biurach podróży, w hotelarstwie, do zarządzania gospodarką turystyczną, obsługi ruchu turystycznego, jak również nauczania języka niemieckiego w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymienione kompetencje absolwent uzyska w trakcie zajęć na wybranych podczas studiów modułach: tłumaczeniowym, biznesowym, turystycznym oraz przygotowującym do pracy w szkole.

  Studia II stopnia

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Filologia specjalności filologia germańska zdobędzie poszerzoną wiedzę o literaturze, kulturze, historii krajów niemieckiego obszaru językowego, o strukturze języka niemieckiego. W zależności od wybranej ścieżki studia umożliwią mu wykształcenie zaawansowanych umiejętności translatorskich, pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia.

  Ścieżka tłumaczeniowa ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza, zarówno tekstów pisanych, jak i mówionych, a w szczególności tłumaczeń tekstów społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz prawniczych. Studenci nie tylko doskonalą swoją wiedzę z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego, ale także zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu tłumaczenia oraz poznają warsztat tłumacza przysięgłego.

  Absolwent ścieżki komunikacja społeczna dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu interkulturowych aspektów kontaktów biznesowych, potrafi występować publicznie, negocjować oraz organizować różne przedsięwzięcia społeczne. Dysponuje on również wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na językową obsługę warsztatu przewodnika turystycznego.

  Absolwent ścieżki media niemieckojęzyczne dysponuje wiedzą z zakresu obrazu krajów niemieckiego obszaru językowego w polskich mediach, zna problemy społeczne i polityczne krajów niemieckiego obszaru językowego, posiada wiedzę na temat roli mediów w rozwoju językowym, zna niemieckojęzyczne media społecznościowe z ich specyfiką, potrafi redagować tekst informacyjno-reklamowy w języku niemieckim, jak też posiada umiejętności z zakresu przekładu audiowizualnego.

  Ścieżka nauczycielska ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Absolwent doskonali swoje kompetencje językowe w zakresie języka obcego, posiada wiedzę teoretyczną z psychologii oraz pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej i społecznej, pedagogiki społecznej. Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu diagnozy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej, emisji głosu, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki języka niemieckiego.

  Absolwent specjalności filologia germańska może znaleźć zatrudnienie:

  - jako tłumacz (w biurach tłumaczeń, korporacjach międzynarodowych),

  - jako asystent językowy i referent (zadaniem jego jest prowadzenie dokumentacji firmy w języku obcym, analiza tekstów),

  - w branży turystycznej jako przewodnik i/lub pracownik biura podróży,

  - jako specjalista do spraw komunikowania społecznego (m.in. jako mediator i negocjator),

  - jako osoba organizująca konferencje, sympozja oraz konferencje prasowe,

  - jako specjalista w szeroko rozumianym sektorze kultury i mediów (doradca ds. Public Relations, doradca ds. rynku mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych, a także instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów niemieckojęzycznych, odpowiedzialny za współpracę z miastami i regionami partnerskimi),

  - nauczyciel języka niemieckiego,

  - pracownik mediów.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia na filologii germańskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego.

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia

  - konkurs dyplomów - ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia) .

  - ranking ocen - w przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty:

  średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 25 osób.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia rosyjska

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii Rosji i kultury rosyjskiego obszaru językowego, zna literaturę rosyjską i kanoniczne dzieła literatury europejskiej, operuje terminologią literaturoznawczą i językoznawczą. Legitymuje się znajomością gramatyki, leksyki, frazeologii i składni języka rosyjskiego, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tego języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Zna przynajmniej jeden język zachodni (angielski lub niemiecki) na poziomie umożliwiającym konwersację oraz korzystanie z literatury obcojęzycznej. Program nauczania umożliwia także zdobycie elementarnej znajomości języka biznesu oraz podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki przekładu tekstów rosyjskich na język polski i odwrotnie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska z przekładoznawstwem.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia na filologii rosyjskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka rosyjskiego.

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski.

  - dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw - wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

  - dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 20 osób.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Lingwistyka stosowana

  Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana wykaże się znajomością dwóch języków obcych w stopniu zaawansowanym (na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju tekstów na język ojczysty i języki obce, a także w zakresie zarządzania komunikacją społeczną i ekonomiczną, kultury komunikowania się, życia politycznego i medialnego oraz realiów krajów studiowanych języków obcych, organizacji wydarzeń komunikatywnych w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, a także pracy w sieci Internet. Student poszerzy i pogłębi umiejętności prowadzenia efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej) w językach obcych w obrębie różnych odmian dyskursu społecznego poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach z języka komunikacji społecznej: języka polityki, publicystyki, reklamy, gospodarki i prawa. Pierwszy blok specjalnościowy ukierunkowany jest na rozwój ogólnych umiejętności tłumaczeniowych w dwóch językach obcych. Absolwenci kierunku Lingwistyka stosowana zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczenia naukowo-technicznego i prawniczego, finansowego a także posiądą umiejętność tłumaczeń audiowizualnych i poświadczonych. Drugi blok specjalnościowych stworzony jest w celu rozwinięcia u studentów umiejętności posługiwania się językiem obcym w zawodowym dyskursie związanym z obsługą biznesową. Trzeci blok specjalnościowy określony jako Management językowy poświęcony jest kształtowaniu dodatkowych umiejętności zawodowych absolwenta w jednym z języków obcych. Do tych umiejętności zaliczyć można: diagnozę potrzeb informacyjnych w obrębie komunikacji międzykulturowej, analizę i redagowanie przekazów medialnych i zawodowych oraz umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji w języku obcym.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  - dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw - wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

  - dla kandydatów z nową maturą: konkurs świadectw - wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub
  język rosyjski, język polski, matematyka.

  - dla kandydatów ze starą maturą: konkurs świadectw - ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

  Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 30 osób.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Podstawowym celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom odpowiedniego zasobu wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu dyscyplin ściśle powiązanych z szeroko rozumianymi naukami o mediach oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych i obszaru nauk społecznych, m.in. filozofii, historii, językoznawstwa, nauk o polityce oraz języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne mają przygotować absolwentów do podejmowania pracy zawodowej przede wszystkim w różnego typu instytucjach medialnych, ale także w różnych sektorach życia publicznego (kulturze, administracji, gospodarce), a także umożliwić im świadome funkcjonowanie w społeczeństwie informacji i wiedzy. Kształcenie ma charakter praktyczny. Na I stopniu studiów obejmuje, oprócz modułu ogólnouczelnianego, moduł podstawowy, kierunkowy oraz trzy moduły specjalnościowe: dziennikarstwo nowych mediów, realizacja radiowo-telewizyjna, wizerunek, promocja i reklama. Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach o charakterze warsztatowym w ramach pracowni: prasowej i internetowej, audiowizualnej, reklamy i public relations, co powinno być jednoznaczne ze zdobywaniem odpowiednich kwalifikacji. Ze względu na realia rynku, jako jedna z fakultatywnych możliwości (moduł komunikowanie w społecznościach lokalnych), prowadzone są zajęcia dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej oraz komunikacji społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym.  Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć na uczelni uzupełniają praktyki zawodowe w instytucjach medialnych regionu.

  Absolwenci I stopnia mają możliwość kontynuowania studiów na II stopniu (studia magisterskie). Mogą wybierać spośród dwóch specjalności: menadżer mediów i reklamy lub dziennikarstwo multimedialne. Do wyboru pozostają także dwa fakultety: współczesny język i kultura oraz mediatyzacja sfery publicznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Historia

  Absolwent kierunku historia (studia I stopnia) specjalność dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Absolwent kierunku historia (studia I stopnia) specjalność kultura materialna i rekonstrukcja historyczna posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Specjalność kształtuje umiejętności: zbierania historycznych materiałów źródłowych, pozyskiwania oryginałów i tworzenia artefaktów, odtwarzania dawnych ról społecznych, przygotowywania historycznych inscenizacji oraz edukowania poprzez odtwarzanie dawnej rzeczywistości.

  Absolwent kierunku historia (studia I stopnia) specjalność nauczycielska posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do nauczania historii w szkole podstawowej, zdobył wiedzę i kompetencje pedagogiczne i metodyczne, posiada wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwa oraz procesów i możliwości doskonalenia zawodowego.

  Absolwent kierunku historia (studia II stopnia) specjalność: historia kultury i zarządzanie jej dobrami jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych i ochrony dóbr kultury. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

  Absolwent kierunku historia (studia II stopnia) specjalność: turystyka historyczna jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych i ochrony dóbr kultury. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w turystycznych agencjach krajowych i zagranicznych, a także w instytucjach administracji samorządowej lub państwowej, jako specjalista w zakresie planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego. Zyskuje wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia firmy o wyspecjalizowanym profilu turystycznym. Może znaleźć zatrudnienie w biurze podróży, agencji turystycznej, ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych i administracji państwowej, a także w dziedzinie edukacji.

  Absolwent kierunku historia (studia II stopnia) specjalność: nauczycielska jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, ochrony dóbr kultury, edytorstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją, Wiedzy o społeczeństwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania historii w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, a także do nauczania wiedzy o społeczeństwie.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia stacjonarne nienauczycielskie:

  historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja;

  kultura materialna i rekonstrukcja historyczna

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

  Studia stacjonarne nauczycielskie: historia

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

  Studia niestacjonarne nienauczycielskie:

  historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja;

  kultura materialna i rekonstrukcja historyczna

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

  Studia niestacjonarne nauczycielskie: historia

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

  • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska)

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska:

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

  Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: historia ze specjalnością historia kultury i zarządzanie jej dobrami; historia ze specjalnością turystyka historyczna

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych,

  – konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), w tym (drugi kierunek), studia niestacjonarne 30 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie).

  Absolwent po kierunkach spoza obszaru nauk humanistycznych

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia.

  Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 2018-07-10.

  W przypadku nieprzekroczenia limitu przyjęć odstępuje się od rozmowy kwalifikacyjnej.

  Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych

   Konkurs dyplomów

  Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

  Przedmioty:

  ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

   Ranking ocen

  W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Przedmioty:

  średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

  Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

   

   

 • ORGANIZACJA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Organizacja turystyki historycznej

  Absolwent kierunku organizacja turystyki historycznej (studia I stopnia) specjalność krajoznawstwo posiada szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Z jednej strony – dysponuje wiedzą z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, czyli szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, z drugiej – wiedzą z zakresu ekonomiki i zarządzania, zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kierunek Organizacja turystyki historycznej przygotowuje go do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego w dziedzinie kulturowo traktowanego krajoznawstwa i turystyki. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i agencjach krajowych specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski. Może też być zatrudniony w administracji samorządowej lub państwowej, wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie krajoznawstwa, planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego. Uzyskuje także wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (prowadzenie firmy o wyspecjalizowanym profilu turystycznym), a także do pracy w biurze podróży, agencji turystycznej, ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych i administracji państwowej (piony: turystyki i rekreacji), a także w dziedzinie edukacji (publicznej i prywatnej).

  Absolwent kierunku organizacja turystyki historycznej (studia I stopnia) specjalność turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich posiada szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Z jednej strony – dysponuje wiedzą z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, czyli szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, z drugiej – wiedzą z zakresu ekonomiki i zarządzania, zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kierunek Organizacja turystyki historycznej przygotowuje go do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego w dziedzinie kulturowo traktowanego krajoznawstwa i turystyki. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą. Może też być zatrudniony w administracji samorządowej lub państwowej, wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie krajoznawstwa, planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego. Uzyska także wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (prowadzenie firmy o wyspecjalizowanym profilu turystycznym), a także do pracy w biurze podróży, agencji turystycznej, ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych i administracji państwowej (piony: turystyki i rekreacji), a także w dziedzinie edukacji (publicznej i prywatnej).

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne: organizacja turystyki historycznej:

  specjalności: krajoznawstwo;

  turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: geografia lub historia lub język obcy, język polski, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – geografia lub historia lub język obcy, język polski, matematyka.

  Studia niestacjonarne: organizacja turystyki historycznej:

  specjalności: krajoznawstwo;

  turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: geografia lub historia lub język obcy, język polski, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – geografia lub historia lub język obcy, język polski, matematyka.


  Dowiedz się więcej

   

   

 • MILITARYSTYKA HISTORYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Militarystyka historyczna

  Absolwent kierunku militarystyka historyczna (studia I stopnia) specjalność bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie posiada wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu naukowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci przygotowani są do pracy w strukturach administracyjnych, związanych ze sprawami bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnym, występującym we współczesnym świecie.

  Absolwent kierunku militarystyka historyczna (studia I stopnia) specjalność wojskowe dziedzictwo kulturowe posiada wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu naukowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Absolwenci posiadają kompetencje, które umożliwią ich zatrudnienie w instytucjach kultury, muzealnictwie, w zespołach zajmujących się rekonstrukcjami historycznymi, a także instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Zasady rekrutacji:

  Studia stacjonarne militarystyka historyczna:

  specjalności: bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie;

  wojskowe dziedzictwo kulturowe

  – dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub język obcy lub wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

  – dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub język obcy lub wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LITERATUROZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Literaturoznawstwo
  Specyfika studiów doktoranckich: studia stacjonarne III stopnia, czteroletnie (limit 20 miejsc)
  • Studia dają możliwość dalszej edukacji absolwentom studiów humanistycznych II stopnia, umożliwiając magistrantom realizację ich pasji naukowych. Wyposażają absolwentów w wysoką wiedzę specjalizacyjną, dotyczącą najnowszych kierunków i tendencji w badaniach literaturoznawczych.
  • Studia przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Obejmują teoretyczne i praktyczne podstawy literaturoznawstwa, metodologię badań literaturoznawczych, przedmioty fakultatywne i specjalistyczne, pozwalające rozwijać umiejętności naukowo-dydaktyczne (np. w zakresie analizy i interpretacji utworów literackich, rekonstrukcji  procesów historycznoliterackich, rozmaitych kierunków i teorii badawczych itd.), oraz praktyki zawodowe, sprawdzające i doskonalące stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w bezpośredniej działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego.
  • Studia literaturoznawcze związane są merytorycznie z historią i teorią literatury. Problematyka badawcza – od literatury dawnej po nowoczesną i ponowoczesną – zawiera między innymi projekty komparatystyczne (literatura światowa i europejska, w tym wąsko i szeroko rozumianą intertekstualność, porównawcze studia literacko-kulturowe; relacje i korespondencje sztuk; literackie obrazy świata, estetyczne i etyczne aspekty literatury), a także podstawowe zagadnienia dotyczące tekstologii i edytorstwa naukowego. Nowe i najnowsze literaturoznawstwo znajduje swe odbicie w oryginalnej tematyce, obserwacji zjawisk pogranicznych (literackość, nieliterackość; fikcjonalizm, dokumentaryzm), w doświadczeniu kulturowej teorii literatury i poetyki (np. krytyka feministyczna, gender studies, antropologia, historyzm, postkolonializm), w interdyscyplinarnych praktykach badawczych (np. korespondencje literatury z filmem, nowymi nowymi mediami, teatrem, sztukami plastycznymi).
  • Łączny wymiar zajęć (obowiązkowych i fakultatywnych) objętych programem całego toku studiów doktoranckich wynosi 390 godzin zajęć (na I roku – 135 godzin, na II roku: 120 godzin, na III roku: 105 godzin, na IV roku: 30 godzin) oraz obejmuje praktyki zawodowych odbywane na każdym roku studiów  (min. 40 – max. 90 godzin). 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia III stopnia

   

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części.

  W pierwszej części rozmowy kandydat prezentuje projekt badawczy, który zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem oraz motywuje swój wybór literaturoznawczych studiów doktoranckich.

  Komisja ocenia:

  - projekt badawczy (temat, założenia, oryginalność i nowatorstwo projektu badawczego): maks. 20 pkt.

  - orientację kandydata w zakresie literaturoznawstwa, ogólną wiedzę o literaturze i kulturze epoki, która jest przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata, poprawność językową wypowiedzi oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla tej dyscypliny wiedzy: maks. 10 pkt.

  - motywację kandydata: maks. 5 pkt.

  Komisja uwzględnia w swojej ocenie także opinię o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, dołączoną do dokumentacji.

  (Pierwsza część rozmowy: maks. 15 min.)

  W drugiej części rozmowy kandydat:

  - prezentuje i omawia swoje dotychczasowe dokonania naukowe;

  - dokonuje syntetycznego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy dyplomowej (autoprezentacja: maks. 10 min.).

   

  Udokumentowana aktywność naukowa

  (bezterminowo)

  punkty przyznawane za każde osiągnięcie

  Publikacje

   

  artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism punktowanych MNiSW – zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku wydania publikacji

  1–50

  artykuł w czasopiśmie spoza wykazu czasopism punktowanych MNiSW

  1

  publikacja popularnonaukowa

   

  0,5

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej do 6 a.a.

  15

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej powyżej 6 a.a.

  25

  rozdział w monografii wieloautorskiej recenzowanej

  5

  redakcja naukowa tomu wieloautorskiego recenzowanego

  5

  Konferencje

   

  czynne uczestnictwo w konferencji popularnonaukowej

  0,5

  czynne uczestnictwo w krajowej konferencji naukowej

  1

  czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej

  2

  czynne uczestnictwo w zagranicznej konferencji naukowej

  3

  prezentacja posteru

  1

  organizacja konferencji naukowej

  1

  Udział w programach badawczych

   

  udział w krajowym programie badawczym

  1

  udział w międzynarodowym programie badawczym

  2

  udział w zagranicznym programie badawczym

  3

  Staże naukowe

   

  staż naukowy krajowy trwający min. miesiąc

  1

  staż naukowy krajowy trwający min. 4 miesiące

  3

  staż naukowy zagraniczny trwający min. miesiąc

  2

  staż naukowy zagraniczny trwający min. 4 miesiące

  4

  Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową

   

  1-4

  Laureat programu Diamentowy Grant

  20

  Udział w wymianie studentów (Sokrates/ Erasmus, DAAD, MOST)

  3

  Stypendia naukowe

   

  stypendium ministra

  20

  stypendium rektora

  5
  za każdy rok akademicki

  inne (fundacje, instytucje, organizacje)

  1-5

  Udokumentowane dodatkowe kwalifikacje

   

  znajomość języków obcych

  (certyfikaty lub zaświadczenia o odbytych kursach zakończonych egzaminem)

  3

  za znajomość jednego języka obcego

  praca na rzecz środowiska studenckiego, w studenckim ruchu naukowym (koła naukowe)

  1-5

  staże w instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych

  2

  za każdy staż

   

   
   

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym ze wszystkich dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

   

  Elementy oceniane w postępowaniu rekrutacyjnym

  Liczba punktów

   

  Rozmowa kwalifikacyjna

  maksymalnie

  50 punktów

   

   

  Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części.

  W pierwszej części kandydat:

  - prezentuje projekt badawczy, który zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem (ewentualnie przedstawia temat, wstępne tezy naukowe przyszłej pracy doktorskiej) (maks. 20 pkt);

  - motywuje swój wybór studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej historia (maks. 5 pkt).

  Komisja ocenia orientację kandydata w zakresie znajomości historii a szczególnie wiedzę o okresie historycznym, znajomość stanu badań, który jest przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata. Równie ważna jest oryginalność i nowatorstwo projektu badawczego, poprawność językowa wypowiedzi oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym, właściwym określonej dyscyplinie wiedzy.

  Komisja uwzględnia także opinię o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej sporządzoną przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, dołączoną do dokumentacji (maks. 10 pkt.).

   

  za pierwszą część rozmowy – maksymalnie: 35 pkt.

   

  W drugiej części kandydat:

  - prezentuje i omawia swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe;

  - dokonuje syntetycznego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy dyplomowej.

  za drugą część rozmowy – maksymalnie: 15 pkt.

   

  Wynik ukończenia studiów magisterskich

  maksymalnie

  20 punktów

   

  bardzo dobry (5,0)

  20

   

  dobry plus (4,5)

  15

   

  dobry (4,0)

  10

   

  dostateczny plus (3,5)

  3

   

  dostateczny (3,0)

  2

  Udokumentowana aktywność naukowa

  (bezterminowo)

  punkty przyznawane za każde osiągnięcie naukowe

  Publikacje

   

  artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism punktowanych MNiSW – zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku wydania publikacji

  1–50

  artykuł w czasopiśmie spoza wykazu czasopism punktowanych MNiSW

  1

  publikacja popularnonaukowa

   

  0,5

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej do 6 arkuszy

  15

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej powyżej 6 arkuszy

  25

  rozdział w monografii wieloautorskiej recenzowanej

  5

  redakcja naukowa tomu wieloautorskiego recenzowanego

  5

  Konferencje

   

  czynne uczestnictwo w konferencji popularnonaukowej

  0,5

  czynne uczestnictwo w krajowej konferencji naukowej

  1

  czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej

  2

  czynne uczestnictwo w zagranicznej konferencji naukowej

  3

  prezentacja posteru

  1

  organizacja konferencji naukowej

  1

  Udział w programach badawczych

   

  udział w krajowym programie badawczym

  1

  udział w międzynarodowym programie badawczym

  2

  udział w zagranicznym programie badawczym

  3

  Staże naukowe

   

  staż naukowy krajowy trwający min. miesiąc

  1

  staż naukowy krajowy trwający min. 4 miesiące

  3

  staż naukowy zagraniczny trwający min. miesiąc

  2

  staż naukowy zagraniczny trwający min. 4 miesiące

  4

  Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową

   

  1-4

  Laureat programu Diamentowy Grant

  20

  Udział w wymianie studentów (Sokrates/ Erasmus, DAAD, MOST)

  3

  Stypendia naukowe

   

  stypendium ministra

  20

  stypendium rektora

  5
  (za każdy rok akademicki)

  inne (fundacje, instytucje, organizacje)

  1-5

  Udokumentowane dodatkowe kwalifikacje

   

  znajomość języków obcych

  (certyfikaty lub zaświadczenia o odbytych kursach zakończonych egzaminem)

  3

  za znajomość jednego języka obcego

  praca na rzecz środowiska akademickiego, w studenckim ruchu naukowym (koła naukowe)

  1-5

  staże w instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych

  2

  za każdy staż

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYKOZNAWSTWO - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym ze wszystkich dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Lp.

  Elementy oceniane w postępowaniu rekrutacyjnym

  Liczba punktów

  1

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części.

  maksymalnie

  50 punktów

  Pierwszą część stanowi: prezentacja projektu badawczego, który kandydat zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem (ewentualnie przedstawienie koncepcji tezy naukowej przyszłej pracy doktorskiej). Komisja ocenia orientację kandydata w zakresie językoznawstwa, ogólną wiedzę z nauki o języku i prezentację zagadnień językoznawczych, które są przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata, oryginalność i nowatorstwo projektu badawczego, poprawność językową wypowiedzi oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla tej dyscypliny wiedzy. Komisja uwzględnia w ocenie także opinię o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, dołączoną do dokumentacji.

   

  za pierwszą część rozmowy – maksymalnie: 35 pkt.

  W drugiej części rozmowy kandydat prezentuje i omawia swoje dotychczasowe dokonania naukowe; dokonuje syntetycznego i pełnego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy dyplomowej (autoprezentacja: maks. 10 min.).

  za drugą część rozmowy – maksymalnie15 pkt.

  2

  Wynik ukończenia studiów magisterskich

  maksymalnie

  20 punktów

  bardzo dobry (5,0)

  20

  dobry plus (4,5)

  15

  dobry (4,0)

  10

   

  dostateczny plus (3,5)

  3

   

  dostateczny (3,0)

  2

  3

  Udokumentowana aktywność naukowa

  (bezterminowo)

  punkty przyznawane za każde osiągnięcie

  Publikacje

   

  artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism punktowanych MNiSW – zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku wydania publikacji

  1–50

  artykuł w czasopiśmie spoza wykazu czasopism punktowanych MNiSW

  1

  publikacja popularnonaukowa

   

  0,5

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej o objętości do 6 a.a.

  15

  autorstwo (współautorstwo) monografii recenzowanej o objętości powyżej 6 a.a.

  25

  rozdział w monografii wieloautorskiej recenzowanej

  recenzowanej

  5

  redakcja naukowa tomu wieloautorskiego recenzowanego

  5

  Konferencje

   

  czynne uczestnictwo w konferencji popularnonaukowej

  0,5

  czynne uczestnictwo w krajowej konferencji naukowej

  1

  czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej

  2

  czynne uczestnictwo w zagranicznej konferencji naukowej

  3

  prezentacja posteru

  1

  organizacja konferencji naukowej

  1

  Udział w programach badawczych

   

  udział w krajowym programie badawczym

  1

  udział w międzynarodowym programie badawczym

  2

  udział w zagranicznym programie badawczym

  3

  Staże naukowe

   

  staż naukowy krajowy trwający min. miesiąc

  1

  staż naukowy krajowy trwający min. 4 miesiące

  3

  staż naukowy zagraniczny min. miesiąc

  2

  Staż naukowy zagraniczny trwający min. 4 miesiące

  4

  Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową

  1-4

  Laureat Programu Diamentowy Grant

  20

  4

  Udział w wymianie studentów (Sokrates/ Erasmus, DAAD, MOST)

  3

  5

  Stypendia naukowe

   

   

  stypendium ministra

  20

  stypendium rektora

  5
  za każdy
  rok akademicki

   

  inne (fundacje, instytucje, organizacje)

  1-5

  6

  Udokumentowane dodatkowe kwalifikacje

   

  znajomość języków obcych

  (certyfikaty lub zaświadczenia o odbytych kursach zakończonych egzaminem)

  3

  za znajomość jednego języka obcego

  praca na rzecz środowiska akademickiego w studenckim ruchu naukowym (koła naukowe)

  1-5

  staże w instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych

  2

  za każdy staż

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo mają przygotować do pracy zawodowej w różnego typu bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych) i ośrodkach informacji (działających w instytucjach oświaty, kultury, administracji, gospodarki).

  Studia:

  • uczą profesjonalnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych (zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej)
  • przygotowują do efektywnego zarządzania informacją
  • umożliwiają świadome funkcjonowanie w społeczeństwie informacji i wiedzy
  • gwarantują nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w świecie nadmiaru różnego typu informacji

  Profesjonalny program kształcenia obejmuje: moduł ogólnouczelniany; moduł podstawowy (kierunkowy); moduł dyplomowy; moduły specjalnościowe (do wyboru): systemy zarządzania informacją, biblioteki w procesie komunikacji (specjalność: biblioteki w procesie komunikacji zapewnia również przygotowanie pedagogiczne); moduły fakultatywne (do wyboru): wydawniczo-księgarski, regionalizm.

  Program kształcenia jest uzupełniony praktykami zawodowymi (na specjalności biblioteki w procesie komunikacji – również pedagogicznymi) w wymiarze 450 godzin.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie informacją i bibliotekoznastwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

Sandra Ocena

Studiowałam tutaj filologie angielską i był to najlepszy wybór!

Ola Ocena

Bardzo mili i uprzejmi wykładowcy

Emil Ocena

Najlepszy Wydział na tej Uczelni!!

Baks Ocena

Fajna oferta dla mądrych