ul. Oleska 48

45-342 Opole

tel.: (+4877) 452 7401

e-mail : dziekanhistped@uni.opole.pl

ul. Oleska 48

45-342 Opole

tel.: (+4877) 452 7401

e-mail : dziekanhistped@uni.opole.pl

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  pecjalność Komunikacja Wizualna przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej w wybranej dyscyplinie artystycznej, przekazywania informacji poprzez dzieło plastyczne. Opanowanie warsztatu artysty-projektanta umożliwia sprawne funkcjonowanie na rynku sztuki, także użytkowej (agencje reklamowe, studia poligraficzne, wydawnictwa oraz wszędzie tam gdzie niezbędna jest umiejętność połączenia wrażliwości plastycznej z umiejętnością biegłego i twórczego posługiwania się mediami cyfrowymi). Absolwenci specjalności posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu, tekstu i wideo oraz doświadczenie w tworzeniu autorskich projektów z obszaru projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Potrafią pracować w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji zadań złożonych. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych oraz fotografa. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia sztuki, historia, język polski lub język obcy

  Egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa jest sprawdzianem wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych: rysunek – 5-godzinne studium postaci; malarstwo – 5-godzinne studium martwej natury.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest wynik egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej i przeglądu prac.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Filozofia
  Studenci doskonalą sprawność w posługiwaniu się językiem filozoficznym w wypowiedziach ustnych i pisemnych, kształtują zdolność samodzielnego komentowania i interpretowania tekstów różnych dziedzin kultury oraz nauki. Student uzyskuje świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych, rozwoju cywilizacji, doskonalenia jednostek i cywilizacji ludzkiej. Uzyskuje status samodzielnego, twórczego i krytycznego uczestnika procesów społecznych i kulturowych. W ramach specjalności Etyka student uczy się dostrzegać i formułować problemy i dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem cywilizacji, różnych dziedzin nauki i kultury ludzkiej. Wskazuje się  możliwości zastosowania metod filozoficznych oraz różnych koncepcji filozoficznych do rozwiązywania aktualnych problemów człowieka czy życia społecznego.  Filozofia ujęta jest jako nauka poszukiwania mądrości życiowej, jako sposób na dobre życie, jako jedna z metod osiągania szczęśliwego i udanego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Historia
  Kierunek „Historia” stanowi od lat cenny element oferty dydaktycznej Uniwersytetu Opolskiego. Oferty ulegającej kilkukrotnym zmianom i rozszerzaniu o kolejne specjalności, dostosowującym ją do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Tym samym kierunek ten wspiera jeden ze strategicznych priorytetów Uniwersytetu w kierunku budowy centrum kompetencji dla regionu. „Historia” jest kierunkiem należącym do obszaru nauk humanistycznych. W realizowanym programie studiów historia stanowi podstawowy, ale nie jedyny kierunek kształcenia. W zależności od obranej specjalności program rozszerzany jest o następujące dyscypliny nauk humanistycznych: archeologię i historię sztuki. Specjalność nauczycielska umożliwia studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej. Kierunek ten obejmuje szeroki zakres wiedzy z tych dyscyplin, umożliwiający wnikliwe poznanie zagadnień związanych z historia Polski i powszechnej, zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw, poznanie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. Absolwent otrzymuje wykształcenie humanistyczne w dziedzinie historii. Uzyskuje wszechstronną wiedzę w zakresie faktografii, wiedzy o procesach historycznych, rozwoju cywilizacji. Ponadto obowiązuje go znajomość języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. W procesie kształcenie absolwentów istotną rolę odgrywa ich uprofilowanie zgodne z obraną specjalnością: nauczycielską, archiwalną i historii sztuki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Student PEDAGOGIKI poznaje uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Toczą się one zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach (przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych itp.), jak i w środowisku życia człowieka (w rodzinie, w grupach rówieśniczych, w grupach wsparcia itp.). Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości), z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach. Dlatego też, w zależności od wybranej specjalności, nasi studenci przygotowywani są do prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno-wspierających, sportowych, artystycznych, a także do wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia na PEDAGOGICE są dobrym wyborem nie tylko dla osób, które mają już skrystalizowane zainteresowania zawodowe. Także dla tych, którzy wciąż poszukują swojej życiowej drogi. Na tym kierunku można bowiem poznać podstawy psychologii, socjologii, filozofii, biomedyki, antropologii (na studiach drugiego stopnia) i logiki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski 
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Praca Socjalna
  Studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, organizatorów i animatorów pomocy społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych, poprawy jakości życia, a także do działania społecznego w różnorodnych grupach i środowiskach. Absolwent kierunku posiada kompetencje specjalizacyjne:
  • Potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych.
  • Potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy.
  • Potrafi organizować współdziałanie placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne.
  • Potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego doradztwa społecznego.
  • Potrafi realizować zadania z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup w placówkach pomocowych, interwencyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego.
  • Wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne i nowoczesne formy i metody pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych.
  • Posiada różnorodne umiejętności wykorzystywane w polu skutecznego działania społecznego, jest etycznym i profesjonalnym działaczem społecznym.
  • Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
  • Potrafi skutecznie reprezentować interesy osób i grup wykluczonych stając się ich rzecznikiem w warunkach zmian socjo-strukturalnych, politycznych  i ekonomicznych.
  • Z przekonaniem angażuje się w działania przeciwdziałające nierównościom społecznym, politycznym i ekonomicznym odwołując się do idei sprawiedliwości społecznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Psychologia
  Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień). Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych. Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii. Ponadto student realizuje zajęcia kierunkowe w ramach wybieranej na piątym semestrze specjalności zawodowej - psychologii społecznej lub psychologii klinicznej, służące pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii. Instytut oferuje studentom kursy w języku angielskim (np. cross-cultural psychology, happiness, current development in psychology), a także prowadzi międzynarodową wymianę studentów w ramach UE (program Erasmus).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Socjologia
  To, co lubimy najbardziej w studiowaniu socjologii to to, że poznajemy siebie, zaczynamy rozumieć nasz świat, odkrywamy, że nic już nie jest tak oczywiste jak się wydawało, a ludzie stanowią najbardziej fascynujące zjawisko wszechświata. Studia socjologiczne to zupełnie nowe problemy i perspektywy w porównaniu z tym, czego uczy się w szkole. Zaczynamy od tradycji myśli społecznej, historii socjologii, przesuwamy się do metod i metodologii badań społecznych by zająć się socjologiami - od problemów społecznych do sportu i od internetu do Azji Południowo-Wschodniej, od społeczności lokalnych do narodów. Uzupełniamy naszą ofertę dydaktyczną wyjazdami na badania, warsztatami z technik badawczych, dyskusjami w kole naukowym, czy mniej formalnymi spotkaniami, które zawsze inspirują do dalszych poszukiwań. Prowadzimy sporo badań, zawsze angażując naszych studentów. Staramy się być dla was dostępni, wymieniać się książkami, czerpać z waszego entuzjazmu, zarażać się nawzajem pomysłami i uważnie słuchać krytyki. Poświęcimy tobie tyle uwagi, ile tylko będzie trzeba, że pomóc ci rozwinąć się tak jak chcesz. Chętnie pomożemy ci wyjechać po doświadczenie na wymianę: za granicę albo do innego miasta w Polsce - więcej informacji: programy wymian.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest na UO jako fundament wykształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe, dlatego cała grupa przedmiotów propedeutycznych (historia polityczna XX w., socjologia, ekonomia, filozofia, itd.) została zaplanowana na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat). Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia, stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemów politycznych i polityki zagranicznej poszczególnych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, zasad współczesnej demokracji, działalności instytucji międzynarodowych. Znajomość teorii i praktyki polityki zagranicznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych występujących na arenie międzynarodowej. W celu odpowiedniego przygotowania Naszych absolwentów do przyszłej pracy w instytucjach międzynarodowych bardzo duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. W programie studiów przewidziano trzykrotnie większą liczbę godzin na naukę dwóch języków obcych oraz wymóg uzyskania międzynarodowego certyfikatu TELC. Ponadto zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w język angielskim i niemieckim.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Turystyka historyczna
  „Turystyka Historyczna” jest kierunkiem należącym do obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk społecznych, ekonomicznych i nauk o Ziemi. Kierunek ten zawiera odniesienia do następujących dyscyplin: archeologii, etnologii, historii, historii sztuki, geografii, ekonomii i prawa. Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy z tych dyscyplin, pozwalający na zrozumienie zasad organizowania imprez turystycznych, a także ochrony zabytków, środowiska i krajobrazu kulturowego wraz z historyczną tradycją w jej materialnych i niematerialnych przejawach - społecznych, ekonomicznych, prawnych i kulturowych. W centrum zainteresowania jest wykorzystanie w celach turystycznych i promowanie wartości kultury lokalnej, zabytków, w tym zabytków sztuki oraz różnego typu przekazów wiedzy i tradycji ważnych dla zachowania historycznej ciągłości i tożsamości wybranych regionów Polski oraz Europy środkowej i wschodniej. Kierunek „Turystyka Historyczna” stanowi propozycję kształcenia adresowaną do osób zainteresowanych problemami związanymi z podniesieniem atrakcyjności regionów i rozwojem ruchu turystycznego w Polsce, a także w Europie środkowej i wschodniej. Swoim programem wychodzi poza formułę studiów historycznych, wzbogacając ją o wybrane przedmioty z takich dyscyplin naukowych, jak archeologia, etnologia, filologia, historia sztuki, ekonomia, czy geografia. Dzięki temu stanowi alternatywą propozycję wobec studiów historycznych i kulturoznawstwa, jednocześnie umożliwiając absolwentowi kierunku „Turystyka Historyczna” kontynuowanie edukacji na II stopniu na kilku kierunkach studiów humanistycznych. Absolwent kierunku „Turystyka Historyczna” uzyskuje podstawy wiedzy z zakresu archeologii, etnologii, historii i historii sztuki. Nabędzie wiedzę i kwalifikacje niezbędne do organizacji przedsięwzięć z zakresu turystyki i rekonstrukcji historycznej, zgodnych z najnowszymi trendami i metodami. Zdobędzie umiejętności potrzebne przy realizacji przedsięwzięć animacyjnych. Pozyska wiedzę z zakresu prawa i zarządzania przygotowującą do wykorzystywania środków publicznych, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto obowiązuje go znajomość języka obcego na poziomie B2 ESOKJ, a także języka specjalistycznego umożliwiającego porozumiewanie się w działalności zawodowej (turystyka, rekonstrukcja historyczna). Zapewni mu to warunki do prowadzenia samodzielnych badań w zakresie dziejów regionalnych, mikrohistorii, przemian cywilizacyjnych oraz społeczno-gospodarczych w określonych regionach. Pozyska solidną wiedzę w zakresie promowania walorów turystycznych regionów w szerokim tego słowa znaczeniu obejmującym zagadnienia społeczne, ekonomiczne, prawne i kulturowe. Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie praktyczne w zakresie organizowania imprez turystycznych i z zakresu rekonstrukcji historycznej; ochrony, gromadzenia, ewidencjonowania, jak też popularyzowania materialnych i niematerialnych świadectw rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NOWYCH MEDIACH Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Zarządzanie informacją w nowych mediach
  Studia na kierunku Zarządzanie informacją w nowych mediach zapewnią absolwentowi zdobycie wiedzy, dzięki której stanie się on specjalistą w dziedzinie zarządzania informacją w obszarze nowej cyfrowej gospodarki.  Dzięki  połączeniu rzetelnej wiedzy na poziomie uniwersyteckim z wiedzą i umiejętnościami medialnymi niezbędnymi w zawodach związanych z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, absolwent predysponowany będzie do pracy jako: dziennikarz, pracownik medialny (researcher), rzecznik prasowy, menedżer (broker) informacji, specjalista PR, specjalista w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym tworzenia stron i portali internetowych. Profil nauczania na opisywanym kierunku stwarza absolwentom atrakcyjne perspektywy zawodowe w redakcjach  mediów masowych na takich stanowiskach jak dziennikarz, redaktor, edytor oraz w firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych i public relations, przyszłościowych zawodach związanych z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, jak researcher, menedżer informacji, dziennikarz internetowy. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie informacją w nowych mediach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)