ul. Sienkiewicza 30/32

87-100 Toruń

tel. (+48) 56-611-38-00, -01, -44, -45

fax: (+48) 56-611-38-45

e-mail:  wsp@umk.pl

http://www.art.umk.pl/

ul. Sienkiewicza 30/32

87-100 Toruń

tel. (+48) 56-611-38-00, -01, -44, -45

fax: (+48) 56-611-38-45

e-mail:  wsp@umk.pl

http://www.art.umk.pl/

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Architektura wnętrz
  Architektura Wnętrz (pięcioletnie jednolite studia magisterskie) to kierunek artystyczny z solidną podbudową teoretyczną, przygotowujący do kreatywnej i satysfakcjonującej działalności designerskiej, skupionej na projektowaniu wnętrz i ich wystrojów. Studia przewidują szereg przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych i projektowania – rozwijających temperament twórczy i wyobraźnię przestrzenną (rzeźba, malarstwo, design, pracownie projektowania). Uczą dokumentacji i inwentaryzacji, uczulają na problemy techniczne, standardy i normy oraz aspekty prawne, związane z pracą w architekturze. Model kształcenia w ramach Architektury Wnętrz na UMK różni się od innych tego typu kierunków w Polsce – jego specyfika wynika z wieloletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych. Działalność artystyczna łączy się tu od lat z kształceniem w zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kierunek przygotuje nie tylko do czysto twórczej pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz, ale też do zadań szczególnych, wymagających dostosowania artystycznej wizji do zastanych uwarunkowań konserwatorskich. Szczególny nacisk jest położony na ważny i coraz bardziej aktualny problem adaptacji wnętrz w architekturze zabytkowej do nowych funkcji i potrzeb z zachowaniem zarówno wartości historycznej obiektu, jak i twórczego indywidualizmu oraz ekspresji artystycznej projektu. Korzystając z potencjału dydaktycznego Uczelni, program kształcenia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK zwraca również uwagę na aranżację przestrzeni muzealnych (wystawienniczych). Architektura Wnętrz kształtuje konkretne umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i projektowych oraz niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu historii sztuki i architektury, nauk technicznych, komunikacji społecznej i prawa. Dzięki projektom podejmowanym w grupach, przygotowuje do pracy w zespole. Liczne zadania i realizacje projektowe w ramach różnych przedmiotów dają możliwość zdobycia bogatego doświadczenia indywidualnego, rozwoju kompetencji decyzyjnych, przygotowania atrakcyjnego portofolio. Z dyplomem w zakresie architektury wnętrz można podejmować zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach – w prywatnych agencjach projektowych, firmach deweloperskich, pracowniach architektonicznych i projektowych, przedsiębiorstwach specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz (także według indywidualnych projektów), wreszcie – muzeach i galeriach przy konstruowaniu przestrzeni wystawienniczych. Kierunek został powołany w ramach realizacji projektu UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020.
  Więcej informacji o kierunku – na stronie kierunku.
  Polub nas na Facebooku.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Architektura wnętrz obowiązuje egzamin wstępny, obejmujący malarstwo, rysunek i kompozycję przestrzenną. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych („teczka”). Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału, na stronie kierunku oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • GRAFIKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Grafika
  Jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Grafika dają studentom możliwość rozwijania talentu i zdobywania umiejętności praktycznych dotyczących warsztatu twórczego artysty grafika oraz grafika projektanta, a także rozległej wiedzy, dotyczącej między innymi teorii i historii sztuki. Oferta kształcenia na kierunku Grafika realizowana jest w ramach dwóch specjalności: Grafika warsztatowa i Projektowanie graficzne. Kształcenie na specjalności Grafika warsztatowa prowadzone jest w Zakładzie Grafiki, równolegle w pięciu pracowniach dyplomujących: Pracowni Grafiki Multimedialnej, Pracowni Litografii, Pracowni Serigrafii, Pracowni Wklęsłodruku, Pracowni Wypukłodruku. Kształcenie na specjalności Projektowanie graficzne odbywa się w Zakładzie Projektowania Graficznego, równolegle w trzech pracowniach dyplomujących. Absolwent Grafiki może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Graficy często kierują pracami arty­styczno-graficznymi przy wydawaniu książek, czasopism i gazet z wykorzystaniem techniki komputerowej. Dzięki wykorzystaniu komputera grafik poszerza swoje możliwości o liczne specja­lizacje, na przykład z zakresu wizualiza­cji, grafiki trójwymiarowej czy multimediów. Ale absolwent grafiki może także prowadzić galerie, być scenografem, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum.
  Więcej informacji o kierunku: tutaj oraz na stronach zakładów Projektowania Graficznego i Grafiki
  Polub nas na Facebooku:
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika obowiązuje egzamin wstępny. Pierwszym etapem jest przegląd teczek z pracami plastycznymi oraz rozmowa z kandydatami, kwalifikująca do egzaminu praktycznego, na który składają się egzamin z rysunku oraz z malarstwa. Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu znajdziecie na stronie Wydziału oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oferuje studentom 6-letnie jednolite studia magisterskie. Oferta edukacyjna na kierunku obejmuje trzy specjalności:

  - konserwację i restaurację malarstwa i rzeźby polichromowanej,
  - konserwację i restaurację papieru i skóry
  - konserwacje i restaurację rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

  Podział na specjalności następuje po pierwszym roku studiów. Dodatkowo od roku IV studenci mają możliwość kształcenia się w zakresie tematyki ściśle związanej z problematyką badawczo-konserwatorską sztuki nowoczesnej.Absolwent kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie konserwacji-restauracji dzieł sztuki danej specjalności. Ma przygotowanie naukowe i artystyczne. Może podejmować samodzielne prace przy projektowaniu oraz przeprowadzaniu prac konserwatorsko – restauratorskich i badawczych na zabytkowych obiektach. Interdyscyplinarny trzon kształcenia kierunkowego stanowią min. przedmioty artystyczne, historia sztuki, badania technik i technologii dzieł sztuki, metodyka konserwacji, praktyczna konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Ważnym elementem procesu dydaktycznego są plenery (malarski i rzeźbiarski) i praktyki zawodowe.Podejmując studia na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki przyszły absolwent może stać się cenionym specjalistą i prowadzić prace konserwatorsko-restauratorskie na najcenniejszych obiektach dziedzictwa kulturowego. W zależności od zainteresowań może być w przyszłości konserwatorem - restauratorem w zakresie: malarstwa sztalugowego i ściennego na różnych podłożach, rzeźby polichromowanej, ram i innych przedmiotów rzemiosła artystycznego, zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, fotografii, grafik, akwarel, pasteli, rysunków, zabytków sztuki wschodniej - malarstwo na zwojach papierowych i jedwabnych, atlasów, planów, globusów, kurdybanów, zabytkowych siodeł i rzędów końskich, zabytków archeologicznych, a także obiektów zabytkowych wykonanych z kamienia naturalnego i sztucznego, ceramiki, metali, szkła oraz drewna.

  Polub nas na Facebooku.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia  jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest wynik egzaminu praktycznego z rysunku i malarstwa, kwalifikacja prac plastycznych oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia sztuki, historia, chemia, język polski lub język obcy nowożytny

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KRYTYKA ARTYSTYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Krytyka artystyczna
  Krytyka Artystyczna (studia licencjackie) to nowatorski kierunek studiów, który wprowadza do programu uniwersyteckich studiów w Polsce krytyczno-artystyczne koncepcje interpretacji sztuki, kultury artystycznej oraz myśli o sztuce, ujęte z perspektywy globalnej. Kierunek łączy badania historyczne z antropologiczną refleksją, podkreślającą aspekty międzykulturowe oraz interdyscyplinarne. Student poznaje zagadnienia warsztatu krytyka artystycznego, nabywa rozległą wiedzę nt. sztuki nowoczesnej i współczesnej (także pozaeuropejskiej), zgłębiając przemiany formalne, ikonograficzne i ideowe architektury, malarstwa, rzeźby, sztuki stosowanej i designu, grafiki, fotografii, filmu, sztuki nowych mediów i współczesnej kultury wizualnej. Uzyskuje wiedzę z zakresu historii światowej myśli o sztuce, historii krytyki artystycznej i jej podstaw warsztatowych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w czasopismach, wydawnictwach i portalach internetowych; w galeriach, centrach sztuki, ośrodkach dokumentacji, fundacjach i muzeach sztuki współczesnej – jako twórca wystaw, kurator zbiorów i dokumentalista życia artystycznego; w instytucjach państwowych i regionalnych, ośrodkach kultury i szkołach – jako animator kultury i wykładowca.  Studia można kontynuować na poziomie magisterskim, wybierając specjalność Krytyka Artystyczna na kierunku Ochrona Dóbr Kultury. 
  Więcej nt. kierunku na stronie Wydziału oraz Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej UMK.  
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Krytyka artystyczna obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, przedmioty: historia, lub historia sztuki, lub język polski (część pisemna, lub język obcy (część pisemna). Szczegółowe informacje o rekrutacji na Krytykę znajdziecie w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MALARSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Malarstwo 
  Jednolity, pięcioletni kierunek studiów, po ukończeniu którego student otrzymuje tytuł magistra sztuki. W toku studiów rozwija swój artystyczny talent malarski, zdobywa umiejętności praktyczne dotyczące warsztatu malarskiego i z zakresu witrażownictwa i szkła artystycznego, a także technik i technologii tradycyjnych i współczesnych oraz wiedzę, dotyczącą m.in. teorii i historii sztuki, filozofii i estetyki oraz socjologii kultury, umożliwiającą poznanie i rozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku. 
  Oferta kształcenia realizowana jest w ramach dwóch specjalności: Malarstwo sztalugowe – do wyboru trzy pracownie autorskie i Malarstwo w architekturze – do wyboru dwie pracownie z zakresu witrażu i szkła artystycznego oraz pracownia z zakresu malarstwa ściennego. Przygotowanie dyplomu artystycznego obejmuje realizację zestawu prac (z odautorskim komentarzem) w jednej z wybranych pracowni w ramach wybranej specjalności - jako dyplom podstawowy oraz zestaw prac z zakresu drugiej specjalności jako dyplom uzupełniający – również w dowolnie wybranej przez siebie pracowni. Studiowanie obligatoryjnie dwóch specjalności zapewnia pełniejsze przygotowanie studentów do samodzielnej pracy artysty-plastyka zarówno w sferze czysto artystycznej, jak i w pracy o charakterze użytkowym w powiązaniu z architekturą wnętrz i architektura kształtowania przestrzeni publicznej. Zróżnicowany i progresywny stopień zaawansowania ćwiczeń w toku studiów przygotowuje studentów do świadomej i zróżnicowanej indywidualnie kreatywności.  
  Absolwent Malarstwa może prowadzić samodzielną działalność artystyczną oraz projektową i wykonawczą o charakterze użytkowym w powiązaniu z architekturą, architekturą wnętrz i kształtowaniem przestrzeni publicznej. Może prowadzić działalność wystawienniczą, prowadzić galerie, być specjalistą od oprawy plastycznej imprez, projektantem sztuki użytkowej, projektantem i wykonawcą witraży, szkła artystycznego, szklanych elementów architektonicznych, malarstwa ściennego i malarstwa sztalugowego. 
  Dodatkowo po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum. 
  Obie specjalności - uzupełniające się wzajemnie w równym stopniu kształtują i uwierzytelniają sylwetkę absolwenta: jego wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe oraz społeczne. 
  Więcej informacji o kierunku znajdziecie na stronie Wydziału oraz na stronie Zakładu Malarstwa UMK.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo obowiązuje egzamin wstępny, obejmujący malarstwo oraz rysunek. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych („teczka”). Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • OCHRONA DÓBR KULTURY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Ochrona dóbr kultury

  Ochrona Dóbr Kultury (prowadzona w systemie dwustopniowym 3+2) to studia o charakterze interdyscyplinarnym, przygotowujące do ROZPOZNANIA, INTERPRETACJI, WARTOŚCIOWANIA I OCHRONY szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim – spuścizny materialnej o charakterze zabytkowym. Kształcenie w tym zakresie ma w Toruniu ugruntowaną tradycję i stanowi pierwowzór dla podobnych studiów na innych uczelniach: pierwszy w Polsce kierunek o tym profilu otwarto w 1947 r. na UMK pod nazwą Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Jego specyfikę kształtowali wybitni konserwatorzy, zabytkoznawcy, historycy sztuki; dziś także dydaktykę prowadzą tu uznani specjaliści w zakresie konserwatorstwa i muzealnictwa, działacze ICOMU, ICOMOSU, Rady ds. Muzeów, a także badacze sztuki z dużym dorobkiem w zakresie studiów regionalnych.Specjalistyczny zakres kształcenia wyrasta z długoletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych i decyduje o specyfice i unikatowości Ochrony Dóbr Kultury w Toruniu.

  Studia pierwszego stopnia oferują przyszłym Absolwentom szerokie spektrum teoretycznych zagadnień KONSERWATORSKICH (powiązanych z profilaktyką, rozpoznaniem zagrożeń dla zabytku, oceną i projektowaniem działań konserwatorskich), przedmioty ZNAWCZE w zakresie sztuki, rzemiosła artystycznego i architektury, konkretne UMIEJĘTNOŚCI w zakresie rozpoznania zabytków pod kątem technik, materiałów i nawarstwień historycznych, szczegółową wiedzę umożliwiającą poprawną identyfikację i interpretację DZIEŁ SZTUKI (historia sztuki, ornamentyka, detal architektoniczny, kostiumologia), wiedzę o działalności MUZEALNICZEJ oraz fachowe umiejętności w zakresie OPISU, INWENTARYZACJI i DOKUMENTACJI dziedzictwa (z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi cyfrowych). Dużą wagę ma rozpoznanie MATERIALNEJ STRUKTURY reliktów przeszłości (dzieł sztuki, wytworów rzemiosła, zabytków architektury, budownictwa i techniki) a także tkwiących w nich WARTOŚCI. Jest to unikatowy model kształcenia, który pozwala Absolwentom odnaleźć się w bardzo różnych instytucjach i pracować z bardzo różnymi wytworami przeszłości, o różnej jakości i wartości kulturowej. ODK w Toruniu stawia na ŻYWY KONTAKT Z ZABYTKIEM: w toku studiów realizowane są wielodniowe ćwiczenia terenowe, wyjazdy i objazdy, zajęcia przy obiektach zabytkowych (w przestrzeniach historycznych i muzeach), wizyty w pracowniach konserwatorskich i in. ABSOLWENT studiów licencjackich jest wrażliwy na właściwe postępowanie wobec dziedzictwa kulturowego i wszechstronnie przygotowany do podejmowania podstawowych wyzwań zawodowych, staży i praktyk w różnych instytucjach kultury (urzędy ochrony zabytków, muzea, galerie sztuki, instytucje samorządowe, domy kultury, antykwariaty i domy aukcyjne) i może podjąć dalsze studia w różnych kierunkach humanistycznych.

  Na studiach magisterskich model programu studiów zakłada podział na trzy ścieżki specjalnościowe:w zakresie KONSERWATORSTWA(skupione na problemie rozpoznania, interpretacji i zachowania szeroko pojętego dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego), ZABYTKOZNAWSTWA I MUZEALNICTWA(skupione na szczegółowym rozpoznaniu, analizie oraz sposobach zachowania i upowszechniania kultury wizualnej i tzw. dziedzictwa ruchomego, z naciskiem na rzemiosło artystyczne; a także – na szeroko rozumianym muzealnictwie) oraz KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ (zajmującej się analizą i interpretacją współczesnej kultury wizualnej). Dają one silnie WYSPECJALIZOWANĄ WIEDZĘ i wachlarz KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI, przygotowujących do dalszej kariery zawodowej. Decydują o ukształtowaniu sylwetki Absolwenta, który – w zależności od ścieżki specjalnościowej – będzie przygotowany do pracy m. in.: w urzędach ochrony i ośrodkach dokumentacji zabytków, instytucjach muzealnych, na rynku sztuki oraz w ośrodkach animacji kultury, w instytucjach życia kulturalnego i artystycznego oraz w redakcjach czasopism.

  Więcej o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału oraz na stronie domowej ODK.

  Polub nas na Facebooku.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona dóbr kultury obowiązuje konkurs świadectw (przedmioty: historia, albo historia sztuki, albo język polski – część pisemna, albo język obcy – część pisemna). 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona dóbr kultury odbywa się na podstawie ocen ze studiów z poziomu licencjackiego (suplement do dyplomu). Uwzględniany jest dyplom licencjata lub równoważny kierunku ochrona dóbr kultury, dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków archeologia, architektura, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, etnologia, filologia, filologia polska, filozofia, grafika, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, intermedia, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna, kulturoznawstwo, malarstwo, pedagogika, rzeźba, scenografia, socjologia, sztuka mediów, teologia lub studiów z obszarów: sztuki, nauk technicznych, nauk humanistycznych, nauk społecznych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna
  Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna to nowy, unikalny kierunek studiów otwarty w 2014 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kierunek łączy w sobie klasyczne studia plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika) z nowoczesnym kształceniem w zakresie sztuki mediów i multimediów (fotografia, intermedia, rysunek mediów, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet) oraz edukacji wizualnej. Do wyboru są dwie specjalności: Multimedia i fotografia oraz Rysunek mediów. Na jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich studenci otrzymują wykształcenie dwuobszarowe: artystyczno-humanistyczne. Absolwenci uzyskują specjalistyczne wykształcenie artystyczne na poziomie akademii sztuk pięknych oraz humanistyczne i społeczne na poziomie uniwersyteckim. Otrzymują tytuł magistra sztuki, uzyskując również przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów plastycznych w szkolnictwie oraz prowadzenia zajęć w instytucjach kulturalno-oświatowych. Kierunek został otwarty w ramach realizacji projektu UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020.
  Więcej informacji na temat kierunku znajdziecie na stronie Wydziału oraz na stronie Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK, Zakładu Rysunku UMK i Zakładu Edukacji Artystycznej UMK.
  Polub nas na Facebooku.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Sztuka Mediów obowiązuje egzamin wstępny. Pierwszym etapem jest przegląd teczek oraz rozmowa z kandydatami, kwalifikująca do egzaminu praktycznego, obejmującego rysunek, malarstwo oraz kompozycję. Informacje szczegółowe o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Nauka o sztuce
  Studia doktoranckie w zakresie Nauk o Sztuce prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu są adresowane do absolwentów uczelni wyższych legitymujących się tytułem zawodowym magistra, w szczególności kierunków o profilu ogólnoakademickim związanych ze sztuką lub materialnym dziedzictwem kulturowym, którzy pragną realizować badania nad historią, strukturą i recepcją dóbr kultury materialnej, osadzone w obszarze nauk humanistycznych.Zapewniają doktorantom warunki do uzyskania zaawansowanej wiedzy przygotowującej do kreatywnej pracy naukowo-badawczej oraz do zdobycia kwalifikacji dydaktycznych niezbędnych w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, czas trwania wynosi cztery lata i obejmuje osiem semestrów. Uczestnik prowadzi badania oraz realizuje program kształcenia pod nadzorem opiekuna naukowego, będącego pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i mającego uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich.Studia doktoranckie obejmują realizację programu studiów i kończą się uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia III stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia III stopnia na kierunku Nauka o sztuce wymagany jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Sztuki piękne
  Studia doktoranckie w zakresie dyscypliny sztuki piękne realizowane w systemie studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora sztuki. Celem studiów doktoranckich jest wykształcenie kadry o wysokich kompetencjach w zakresie najnowszej wiedzy i umiejętności, jej praktycznego zastosowania do prowadzenia samodzielnej kreatywnej działalności twórczej oraz uczestnictwa w budowaniu kultury artystycznej środowiska twórczego w kraju i zagranicą.Program studiów obejmuje przedmioty stałe i fakultatywne realizowane poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach, konwersatoriach, laboratoriach, prezentacjach dorobku artystycznego, ćwiczeniach i dyskusjach oraz praktykach zawodowych.Temat doktoratu i problem artystyczny jest formułowany na I roku studiów i realizowany pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu – pod merytoryczną opieką promotora.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Sztuki piękne jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA W ZAKRESIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Studia realizują cele strategiczne Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu przez umacnianie jego pozycji dydaktycznej i zachowanie specyfiki artystycznej, konserwatorskiej i naukowo-badawczej. Funkcjonowanie studiów doktoranckich jest przedmiotem analiz wykonywanych w ramach działającego na Wydziale systemu Studia doktoranckie w dyscyplinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, skierowane są do absolwentów studiów wyższych, legitymujących się dyplomem magistra sztuki, uzyskanym na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Studia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w wyżej wymienionej dyscyplinie. Przygotowują do samodzielnej i twórczej działalności artystyczno-konserwatorskiej, naukowo-badawczej oraz pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym.
  Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, czas ich trwania wynosi cztery lata i obejmuje osiem semestrów. Uczestnik studiów doktoranckich odbywa studia pod nadzorem opiekuna naukowego, będącego pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, mającego uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia  III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Studiów w Zakresie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

X-Men Ocena

Jeżeli jeszcze raz miałbym wybierać kierunek i wydział to Ochrona dóbr kultury i WSzP UMK, po za tym studiowanie w Toruniu takiego kierunku to sama przyjemność, jeżeli tylko chce się studiować.