Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Sztuk Pięknych UMK

ul. Sienkiewicza 30/32

87-100 Toruń

tel. (+48) 56-611-38-00, -01, -44, -45

fax: (+48) 56-611-38-45

e-mail:  wsp@umk.pl

http://www.art.umk.pl/

Wydział Sztuk Pięknych UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Sienkiewicza 30/32

87-100 Toruń

tel. (+48) 56-611-38-00, -01, -44, -45

fax: (+48) 56-611-38-45

e-mail:  wsp@umk.pl

http://www.art.umk.pl/

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów architektura wnętrz
  Architektura Wnętrz (pięcioletnie jednolite studia magisterskie) to kierunek artystyczny z solidną podbudową teoretyczną, przygotowujący do kreatywnej i satysfakcjonującej działalności designerskiej, skupionej na projektowaniu wnętrz i ich wystrojów. Studia przewidują szereg przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych i projektowania – rozwijających temperament twórczy i wyobraźnię przestrzenną (rzeźba, malarstwo, design, pracownie projektowania).
  Uczą dokumentacji i inwentaryzacji, uczulają na problemy techniczne, standardy i normy oraz aspekty prawne, związane z pracą w architekturze. Model kształcenia w ramach Architektury Wnętrz na UMK różni się od innych tego typu kierunków w Polsce – jego specyfika wynika z wieloletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych.
  Działalność artystyczna łączy się tu od lat z kształceniem w zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kierunek przygotuje nie tylko do czysto twórczej pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz, ale też do zadań szczególnych, wymagających dostosowania artystycznej wizji do zastanych uwarunkowań konserwatorskich.
  Szczególny nacisk jest położony na ważny i coraz bardziej aktualny problem adaptacji wnętrz w architekturze zabytkowej do nowych funkcji i potrzeb z zachowaniem zarówno wartości historycznej obiektu, jak i twórczego indywidualizmu oraz ekspresji artystycznej projektu. Korzystając z potencjału dydaktycznego Uczelni, program kształcenia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK zwraca również uwagę na aranżację przestrzeni muzealnych (wystawienniczych). 
  Architektura Wnętrz kształtuje konkretne umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i projektowych oraz niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu historii sztuki i architektury, nauk technicznych, komunikacji społecznej i prawa. Dzięki projektom podejmowanym w grupach, przygotowuje do pracy w zespole.
  Liczne zadania i realizacje projektowe w ramach różnych przedmiotów dają możliwość zdobycia bogatego doświadczenia indywidualnego, rozwoju kompetencji decyzyjnych, przygotowania atrakcyjnego portofolio.
  Z dyplomem w zakresie architektury wnętrz można podejmować zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach – w prywatnych agencjach projektowych, firmach deweloperskich, pracowniach architektonicznych i projektowych, przedsiębiorstwach specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz (także według indywidualnych projektów), wreszcie – muzeach i galeriach przy konstruowaniu przestrzeni wystawienniczych. Kierunek został powołany w ramach realizacji projektu UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020.
  Więcej informacji o kierunku – na stronie kierunku.
  Polub nas na Facebooku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin praktyczny oraz konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów oraz dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie: portfolio, listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów grafika
  Jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Grafika dają studentom możliwość rozwijania talentu i zdobywania umiejętności praktycznych dotyczących warsztatu twórczego artysty grafika oraz grafika projektanta, a także rozległej wiedzy, dotyczącej między innymi teorii i historii sztuki.
  Oferta kształcenia na kierunku Grafika realizowana jest w ramach dwóch specjalności: Grafika warsztatowa i Projektowanie graficzne. Kształcenie na specjalności Grafika warsztatowa prowadzone jest w Zakładzie Grafiki, równolegle w pięciu pracowniach dyplomujących: Pracowni Grafiki Multimedialnej, Pracowni Litografii, Pracowni Serigrafii, Pracowni Wklęsłodruku, Pracowni Wypukłodruku.
  Kształcenie na specjalności Projektowanie graficzne odbywa się w Zakładzie Projektowania Graficznego, równolegle w trzech pracowniach dyplomujących. Absolwent Grafiki może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Graficy często kierują pracami arty­styczno-graficznymi przy wydawaniu książek, czasopism i gazet z wykorzystaniem techniki komputerowej. Dzięki wykorzystaniu komputera grafik poszerza swoje możliwości o liczne specja­lizacje, na przykład z zakresu wizualiza­cji, grafiki trójwymiarowej czy multimediów.
  Ale absolwent grafiki może także prowadzić galerie, być scenografem, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum.
  Więcej informacji o kierunku: tutaj oraz na stronach zakładów Projektowania Graficznego i Grafiki
  Polub nas na Facebooku:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest: kwalifikacja prac plastycznych, egzamin praktyczny oraz konkurs świadectw dojrzałości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów konserwacja i restauracja dzieł sztuki

  Kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oferuje studentom 6-letnie jednolite studia magisterskie. Oferta edukacyjna na kierunku obejmuje trzy specjalności:

  - konserwację i restaurację malarstwa i rzeźby polichromowanej,
  - konserwację i restaurację papieru i skóry
  - konserwacje i restaurację rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

  Podział na specjalności następuje po pierwszym roku studiów. Dodatkowo od roku IV studenci mają możliwość kształcenia się w zakresie tematyki ściśle związanej z problematyką badawczo-konserwatorską sztuki nowoczesnej.Absolwent kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie konserwacji-restauracji dzieł sztuki danej specjalności. Ma przygotowanie naukowe i artystyczne.

  Może podejmować samodzielne prace przy projektowaniu oraz przeprowadzaniu prac konserwatorsko – restauratorskich i badawczych na zabytkowych obiektach. Interdyscyplinarny trzon kształcenia kierunkowego stanowią min. przedmioty artystyczne, historia sztuki, badania technik i technologii dzieł sztuki, metodyka konserwacji, praktyczna konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

  Ważnym elementem procesu dydaktycznego są plenery (malarski i rzeźbiarski) i praktyki zawodowe.Podejmując studia na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki przyszły absolwent może stać się cenionym specjalistą i prowadzić prace konserwatorsko-restauratorskie na najcenniejszych obiektach dziedzictwa kulturowego.

  W zależności od zainteresowań może być w przyszłości konserwatorem - restauratorem w zakresie: malarstwa sztalugowego i ściennego na różnych podłożach, rzeźby polichromowanej, ram i innych przedmiotów rzemiosła artystycznego, zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, fotografii, grafik, akwarel, pasteli, rysunków, zabytków sztuki wschodniej - malarstwo na zwojach papierowych i jedwabnych, atlasów, planów, globusów, kurdybanów, zabytkowych siodeł i rzędów końskich, zabytków archeologicznych, a także obiektów zabytkowych wykonanych z kamienia naturalnego i sztucznego, ceramiki, metali, szkła oraz drewna.

  Polub nas na Facebooku.

  Więcej informacji o kierunku – na stronie kierunku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest kwalifikacja prac plastycznych, egzamin praktyczny oraz konkurs świadectw dojrzałości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYTYKA ARTYSTYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów krytyka artystyczna
  Krytyka Artystyczna (studia licencjackie) to nowatorski kierunek studiów, który wprowadza do programu uniwersyteckich studiów w Polsce krytyczno-artystyczne koncepcje interpretacji sztuki, kultury artystycznej oraz myśli o sztuce, ujęte z perspektywy globalnej. Kierunek łączy badania historyczne z antropologiczną refleksją, podkreślającą aspekty międzykulturowe oraz interdyscyplinarne.
  Student poznaje zagadnienia warsztatu krytyka artystycznego i kuratora wystaw, nabywa rozległą wiedzę nt. sztuki nowoczesnej i współczesnej (także pozaeuropejskiej), zgłębiając przemiany formalne, ikonograficzne i ideowe architektury, malarstwa, rzeźby, sztuki stosowanej i designu, grafiki, fotografii, filmu, sztuki nowych mediów i współczesnej kultury wizualnej.
  Uzyskuje wiedzę z zakresu historii światowej myśli o sztuce, historii krytyki artystyczneji jej podstaw warsztatowych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w czasopismach, wydawnictwach i portalach internetowych; w galeriach, centrach sztuki, ośrodkach dokumentacji, fundacjach i muzeach sztuki współczesnej – jako twórca wystaw, kurator zbiorów i dokumentalista życia artystycznego; w instytucjach państwowych i regionalnych, ośrodkach kultury i szkołach – jako animator kultury i wykładowca.  
  W lutym 2022 roku kierunek Krytyka artystyczna prowadzony na UMK uzyskał certyfikat akredytacyjny Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego  „Studia z Przyszłością" 2022. Doceniono, że kierunek zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy oraz realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem wykwalifikowanej kadry akademickiej.
  Studia można kontynuować na poziomie magisterskim, wybierając specjalność Krytyka Artystyczna na kierunku Ochrona Dóbr Kultury. 
  Więcej nt. kierunku na stronie Wydziału oraz Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej UMK.  
  Polub nas na Facebooku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku krytyka artystyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia sztuki, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów malarstwo
  Jednolity, pięcioletni kierunek studiów, po ukończeniu którego student otrzymuje tytuł magistra sztuki. W toku studiów rozwija swój artystyczny talent malarski, zdobywa umiejętności praktyczne dotyczące warsztatu malarskiego i z zakresu witrażownictwa i szkła artystycznego, a także technik i technologii tradycyjnych i współczesnych oraz wiedzę, dotyczącą m.in. teorii i historii sztuki, filozofii i estetyki oraz socjologii kultury, umożliwiającą poznanie i rozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku. 
  Oferta kształcenia realizowana jest w ramach dwóch specjalności: Malarstwo sztalugowe – do wyboru trzy pracownie autorskie i Malarstwo w architekturze – do wyboru dwie pracownie z zakresu witrażu i szkła artystycznego oraz pracownia z zakresu malarstwa ściennego.
  Przygotowanie dyplomu artystycznego obejmuje realizację zestawu prac (z odautorskim komentarzem) w jednej z wybranych pracowni w ramach wybranej specjalności - jako dyplom podstawowy oraz zestaw prac z zakresu drugiej specjalności jako dyplom uzupełniający – również w dowolnie wybranej przez siebie pracowni.
  Studiowanie obligatoryjnie dwóch specjalności zapewnia pełniejsze przygotowanie studentów do samodzielnej pracy artysty-plastyka zarówno w sferze czysto artystycznej, jak i w pracy o charakterze użytkowym w powiązaniu z architekturą wnętrz i architektura kształtowania przestrzeni publicznej. Zróżnicowany i progresywny stopień zaawansowania ćwiczeń w toku studiów przygotowuje studentów do świadomej i zróżnicowanej indywidualnie kreatywności.  
  Absolwent Malarstwa może prowadzić samodzielną działalność artystyczną oraz projektową i wykonawczą o charakterze użytkowym w powiązaniu z architekturą, architekturą wnętrz i kształtowaniem przestrzeni publicznej. Może prowadzić działalność wystawienniczą, prowadzić galerie, być specjalistą od oprawy plastycznej imprez, projektantem sztuki użytkowej, projektantem i wykonawcą witraży, szkła artystycznego, szklanych elementów architektonicznych, malarstwa ściennego i malarstwa sztalugowego. 
  Dodatkowo po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum. 
  Obie specjalności - uzupełniające się wzajemnie w równym stopniu kształtują i uwierzytelniają sylwetkę absolwenta: jego wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe oraz społeczne. 
  Więcej informacji o kierunku znajdziecie na stronie Wydziału oraz na stronie Zakładu Malarstwa UMK.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin praktyczny oraz konkurs świadectw dojrzałości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA DÓBR KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów ochrona dóbr kultury

  Ochrona Dóbr Kultury (prowadzona w systemie dwustopniowym 3+2) to studia o charakterze interdyscyplinarnym, przygotowujące do ROZPOZNANIA, INTERPRETACJI, WARTOŚCIOWANIA I OCHRONY szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim – spuścizny materialnej o charakterze zabytkowym.

  Kształcenie w tym zakresie ma w Toruniu ugruntowaną tradycję i stanowi pierwowzór dla podobnych studiów na innych uczelniach: pierwszy w Polsce kierunek o tym profilu otwarto w 1947 r. na UMK pod nazwą Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo.

  Jego specyfikę kształtowali wybitni konserwatorzy, zabytkoznawcy, historycy sztuki; dziś także dydaktykę prowadzą tu uznani specjaliści w zakresie konserwatorstwa i muzealnictwa, działacze ICOMU, ICOMOSU, Rady ds. Muzeów, a także badacze sztuki z dużym dorobkiem w zakresie studiów regionalnych.Specjalistyczny zakres kształcenia wyrasta z długoletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych i decyduje o specyfice i unikatowości Ochrony Dóbr Kultury w Toruniu.

  Studia pierwszego stopnia oferują przyszłym Absolwentom szerokie spektrum teoretycznych zagadnień KONSERWATORSKICH (powiązanych z profilaktyką, rozpoznaniem zagrożeń dla zabytku, oceną i projektowaniem działań konserwatorskich), przedmioty ZNAWCZE w zakresie sztuki, rzemiosła artystycznego i architektury, konkretne UMIEJĘTNOŚCI w zakresie rozpoznania zabytków pod kątem technik, materiałów i nawarstwień historycznych, szczegółową wiedzę umożliwiającą poprawną identyfikację i interpretację DZIEŁ SZTUKI (historia sztuki, ornamentyka, detal architektoniczny, kostiumologia), wiedzę o działalności MUZEALNICZEJ oraz fachowe umiejętności w zakresie OPISU, INWENTARYZACJI i DOKUMENTACJI dziedzictwa (z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi cyfrowych).

  Dużą wagę ma rozpoznanie MATERIALNEJ STRUKTURY reliktów przeszłości (dzieł sztuki, wytworów rzemiosła, zabytków architektury, budownictwa i techniki) a także tkwiących w nich WARTOŚCI. Jest to unikatowy model kształcenia, który pozwala Absolwentom odnaleźć się w bardzo różnych instytucjach i pracować z bardzo różnymi wytworami przeszłości, o różnej jakości i wartości kulturowej.

  ODK w Toruniu stawia na ŻYWY KONTAKT Z ZABYTKIEM: w toku studiów realizowane są wielodniowe ćwiczenia terenowe, wyjazdy i objazdy, zajęcia przy obiektach zabytkowych (w przestrzeniach historycznych i muzeach), wizyty w pracowniach konserwatorskich i in. ABSOLWENT studiów licencjackich jest wrażliwy na właściwe postępowanie wobec dziedzictwa kulturowego i wszechstronnie przygotowany do podejmowania podstawowych wyzwań zawodowych, staży i praktyk w różnych instytucjach kultury (urzędy ochrony zabytków, muzea, galerie sztuki, instytucje samorządowe, domy kultury, antykwariaty i domy aukcyjne) i może podjąć dalsze studia w różnych kierunkach humanistycznych.

  Na studiach magisterskich model programu studiów zakłada podział na trzy ścieżki specjalnościowe:w zakresie KONSERWATORSTWA(skupione na problemie rozpoznania, interpretacji i zachowania szeroko pojętego dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego), ZABYTKOZNAWSTWA I MUZEALNICTWA(skupione na szczegółowym rozpoznaniu, analizie oraz sposobach zachowania i upowszechniania kultury wizualnej i tzw. dziedzictwa ruchomego, z naciskiem na rzemiosło artystyczne; a także – na szeroko rozumianym muzealnictwie) oraz KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ (zajmującej się analizą i interpretacją współczesnej kultury wizualnej).

  Dają one silnie WYSPECJALIZOWANĄ WIEDZĘ i wachlarz KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI, przygotowujących do dalszej kariery zawodowej. Decydują o ukształtowaniu sylwetki Absolwenta, który – w zależności od ścieżki specjalnościowej – będzie przygotowany do pracy m. in.: w urzędach ochrony i ośrodkach dokumentacji zabytków, instytucjach muzealnych, na rynku sztuki oraz w ośrodkach animacji kultury, w instytucjach życia kulturalnego i artystycznego oraz w redakcjach czasopism.

  Więcej o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału oraz na stronie domowej ODK.

  Polub nas na Facebooku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia sztuki, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów sztuka mediów i edukacja wizualna
  Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna to nowy, unikalny kierunek studiów otwarty w 2014 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kierunek łączy w sobie klasyczne studia plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika) z nowoczesnym kształceniem w zakresie sztuki mediów i multimediów (fotografia, intermedia, rysunek mediów, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet) oraz edukacji wizualnej.
  Do wyboru są dwie specjalności: Multimedia i fotografia oraz Rysunek mediów. Na jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich studenci otrzymują wykształcenie dwuobszarowe: artystyczno-humanistyczne. Absolwenci uzyskują specjalistyczne wykształcenie artystyczne na poziomie akademii sztuk pięknych oraz humanistyczne i społeczne na poziomie uniwersyteckim. Otrzymują tytuł magistra sztuki, uzyskując również przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów plastycznych w szkolnictwie oraz prowadzenia zajęć w instytucjach kulturalno-oświatowych. Kierunek został otwarty w ramach realizacji projektu UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020.
  Więcej informacji na temat kierunku znajdziecie na stronie Wydziału oraz na stronie Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK, Zakładu Rysunku UMK i Zakładu Edukacji Artystycznej UMK.
  Polub nas na Facebooku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest kwalifikacja prac plastycznych, egzamin praktyczny oraz konkurs świadectw dojrzałości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów oraz dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie przeglądu prac plastycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów historia sztuki

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ HISTORIĘ SZTUKI NA UMK?

  Nowoczesny, zgodny ze standardami program kształcenia przewiduje około 2000 godzin dydaktycznych. Nacisk w dydaktyce położony jest na problemy kontekstu kulturowego, wiedzę o wydarzeniach artystycznych, artefaktach oraz umiejętność ich interpretacji i zdolność do samodzielnej pracy, której możliwości dają przede wszystkim seminaria. Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), jak również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

  Program składa się z pięciu wyraźnie wydzielonych segmentów dydaktycznych oraz zajęć ogólnouczelnianych (lektoraty z języków obcych, wychowanie fizyczne, wykłady ogólnouniwersyteckie itd.).

  Więcej informacji o kierunku tutaj.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Szalona Ocena odpowiedz

Moim zdaniem najtrudniejsza a zarazem najciekasza była by grafika. Ciekawa też jest krytyka.

X-Men Ocena odpowiedz

Jeżeli jeszcze raz miałbym wybierać kierunek i wydział to Ochrona dóbr kultury i WSzP UMK, po za tym studiowanie w Toruniu takiego kierunku to sama przyjemność, jeżeli tylko chce się studiować.