ul. Wita Stwosza 55,

80-952 Gdańsk, I piętro, pok. 2.28

tel./fax 523 20 39, wew. 2039

e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl

http://historia.ug.edu.pl/

ul. Wita Stwosza 55,

80-952 Gdańsk, I piętro, pok. 2.28

tel./fax 523 20 39, wew. 2039

e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl

http://historia.ug.edu.pl/

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Archeologia
  Archeologia to fascynująca podróż w przeszłość. Praktyki wakacyjne po każdym roku studiów obejmujące badania wykopaliskowe w kraju lub za granicą (np. na Bornholmie, w Macedonii) pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie i umiejętności. Bardzo aktywnie działają koła naukowe: Koło Naukowe Studentów Archeologii oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej, które organizują konferencje naukowe, pikniki, warsztaty, np. nauki pisma klinowego, wykłady, pokazy filmowe itd. na zaproszenie kół przyjeżdżają archeolodzy i wykładowcy z wielu uniwersytetów zagranicznych, np. z Oxford University, Liverpool University itd. Archeologia w Uniwersytecie Gdańskim zapewnia studentom kontakt z bieżącymi i aktualnymi trendami w archeologii światowej. 
  Studia przygotowują do pracy w charakterze archeologa we wszystkich typach instytucji prowadzących prace wykopaliskowe: od dużych instytutów naukowych, przez muzea archeologiczne, muzea regionalne i służbę konserwatorską, po małe firmy prywatne wyspecjalizowane w ratownictwie archeologicznym. Absolwent studiów archeologicznych znajdzie zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich oraz innych wymagających odpowiedniej wiedzy i sprawności. Absolwent będzie potrafił zaprojektować wystawę muzealną, napisać artykuł naukowy i popularnonaukowy a także sporządzić kalkulację kosztów prac ratowniczych, zaprojektować ich organizację i przedstawić ofertę wykonania wykopalisk. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski
  • Język polski
  • Historia
  • Historia sztuki
  • Geografia
  • Język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ETNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Etnologia
  Etnologia na UG to nowoczesny kierunek kształcenia. Studenci mają możliwość kontaktu z wykładowcami prowadzącymi badania w społecznościach pozaeuropejskich, zapoznania się ze współczesną refleksją nad zagadnieniami etnicznymi oraz najnowszymi osiągnięciami światowej humanistyki. Etnologia to nauka interdyscyplinarna, pozwalająca zrozumieć mechanizmy rządzące kulturami – tymi bliskimi i tymi odległymi. Studia etnologiczne stanowią doskonałe uzupełnienie dla absolwentów innych kierunków, humanistycznych i ścisłych, którzy w przyszłości będą współpracować z ludźmi, a w szczególności z przedstawicielami różnych kultur. Pokazują, jak wykorzystać zdobytą już wiedzę w praktyce. Uzyskanie tytułu etnologa to potwierdzenie szerokich horyzontów i dobrego zrozumienia współczesnych procesów zachodzących w świecie.
  Absolwent etnologii zostanie doceniony w firmach działających na styku z innymi kulturami. Świetnie sprawdzi się tam, gdzie konieczna jest kreatywność, praca w grupie i zarządzanie projektami. Praktyka i umiejętności uzyskane na tym kierunku pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach, agencjach turystycznych i informacyjnych oraz tam, gdzie niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych i agendach pomocowych, a także w reklamie i marketingu. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę humanistyczną, orientują się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia i historycznej zmienności jej form.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, geografia, WOS, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Historia
  Studia prowadzi wykwalifikowana kadra, a Wydział Historyczny należy do najlepszych w Polsce (kategoria A). Kierunek daje możliwość uzyskania kompleksowego przygotowania pedagogicznego zgodnego z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, powiązanie kształcenia teoretycznego z praktycznym w placówkach oświatowych (tzw. szkoły ćwiczeń), praktyki pedagogiczne na wszystkich szczeblach edukacyjnych, uzyskanie uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów (historii i WOS) na studiach II stopnia. Studia I stopnia przygotowują również do pracy w archiwach, a studia II stopnia do pracy w muzeach i instytucjach kulturalnych. Po specjalności muzealnej student będzie znał nie tylko podstawy prawne ochrony dóbr kultury, ale nabędzie również wiedzę o konserwacji muzealiów i o zarządzaniu w muzeum.
  Instytucje oświatowe: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje edukacyjne, instytucje muzealne, placówki kulturalne, organy samorządowe, archiwa, muzea, jednostki administracji publicznej i pozarządowej. Absolwenci tego kierunku posiadają wykształcenie umożliwiające karierę w mediach, instytucjach naukowych i w świecie wielkiej polityki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
  • Język polski
  • Historia
  • Historia sztuki
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Geografia
  • Filozofia
  • Matematyka
  • Język kaszubski
  • Język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Historia sztuki
  Studia na historii sztuki kładą nacisk na wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Wysoko wykwalifikowana kadra realizuje programy studiów umożliwiające poznawanie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. Celem studiów jest nabycie umiejętności analizy dzieł sztuki oraz poruszania się w świecie kultury wizualnej, wykształcenie zdolności sytuowania obrazów w kontekście społecznym i kulturowym, dostrzeganie oraz rekonstruowanie długofalowych przemian procesów artystycznych. Studenci mogą fakultatywnie korzystać ze zorganizowanych form poznawania sztuki uczestnicząc w wyjazdach krajowych i zagranicznych pod opieką kadry naukowej. Przy Instytucie Historii Sztuki UG aktywnie działa Koło Naukowe realizujące własne programy naukowo-badawcze (konferencje, wystawy i inne wydarzenia kulturalne).
  Ukończenie historii sztuki stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w obszernym sektorze kultury i edukacji: muzeach, galeriach, obsłudze ruchu turystycznego, wydawnictwach artystycznych, środkach masowego przekazu, urzędach konserwatorskich, referatach i wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych, urzędach celnych, właściwych wydziałach policji i innych służb państwowych zwalczających przemyt dzieł sztuki, a także w edukacji szkolnej różnego szczebla.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
  • Język polski
  • Historia
  • Historia sztuki
  • Język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna
  Prowadzący stosują najróżniejsze formy pracy ze studentami, mają one charakter grupowych i indywidualnych projektów, ćwiczeń praktycznych itd. Innowacyjną formą są tzw. gry miejskie, przygotowane z myślą o zaliczeniu niektórych przedmiotów. Są to programy dostępne drogą online, gdzie po zalogowaniu się student wędrując po Gdańsku rozwiązuje zadania egzaminacyjne. Gry miejskie opracowane zostały przy współpracy z grupą profesjonalnych przewodników turystycznych i nauczycieli akademickich Wydziału Historycznego. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia mają możliwość kontynuacji nauki na II stopniu kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna.
  Celem krajoznawstwa i turystyki historycznej jest przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego. Absolwent tego kierunku studiów znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą. Uzyska również wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (prowadzenie firmy o wyspecjalizowanym profilu turystycznym), a także do pracy w biurze podróży, agencji turystycznej, ośrodku turystyczno- rekreacyjnym, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NIEMCOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Niemcoznawstwo
  Studentom niemcoznawstwa umożliwiamy: intensywną naukę języka niemieckiego znacznie zwiększającą szanse absolwentów na rynku pracy; rozpoczęcie nauki języka niemieckiego na 2 poziomach: dla początkujących i dla tych z dobrą znajomością języka niemieckiego; zajęcia dydaktyczne z doświadczonymi i uznanymi wykładowcami, w tym także z Niemiec; stypendia na wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych na studia i praktyki/staże w ramach programu ERASMUS+ (Chemitz, Düsseldorf, Würzburg, Osnabrück, Tybinga, Greifswald, Kassel i Münster); odbywanie praktyk w krajach niemieckojęzycznych; działalność w studenckich kołach naukowych; kontynuację nauki na II stopniu (dla osób ze znajomością języka co najmniej na poziomie B2 i dla tych ze znajomością języka niemieckiego na poziomie C1 lub wyższym).
  Absolwent studiów niemcoznawczych jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec w poszczególnych epokach historycznych, we współczesnych stosunkach międzynarodowych i we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu i turystyce, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego, fundacjach i przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Niemcoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub język niemiecki
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, inny język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • RELIGIOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Religioznawstwo
  Studia kształcą absolwenta w szeroko rozumianej problematyce religijnej. Religioznawstwo rozwija zainteresowania i poszerzają horyzonty, pozwala zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt. Szeroka gama programowa studiów przygotowuje do kompetentnego poruszania się w dziedzinie religii. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu historii, teorii, typologii religii. Umieją również dokonywać analizy oraz oceny roli religii w kulturze i jej wpływu na życie i struktury społeczne. Poznają także języki obce, a wśród nich język wybranej tradycji religijnej, analizują i dokonują interpretacji tekstów źródłowych, czytają i dyskutują nad oceną roli religii w kulturze oraz jej wpływu na życie i społeczeństwo.
  Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury, organach administracji państwowej, organizacjach rządowych i pozarządowych do spraw mniejszości religijnych narodowych i uchodźców, w szczególności w instytucjach nastawionych na dialog międzykulturowy i międzyreligijny, a także w prasie, radiu, telewizji jako dziennikarze(po przyswojeniu sobie niezbędnych sprawności) podejmując problematykę religijną, polityczną, społeczną, kulturalną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Religioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • zyk obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, matematyka, filozofia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)