Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB

Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • pracownik w pracowniach projektowych zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
  • pracownik firm realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
  • urzędnik w jednostkach administracji publicznej
  • samodzielna praktyka projektowa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, historia sztuki
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, chemicznych i technicznych, współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz chemicznych procesów technologicznych i biotechnologicznych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • stanowiska inżynierskie w instytucjach związanych z ochroną środowiska: laboratoriach badawczych oraz kontrolno-diagnostycznych
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży chemicznej, spożywczej i biotechnologicznej
  • pracownik firm farmaceutycznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu realizowania różnego typu obiektów budownictwa, projektowania, technologii i organizacji budownictwa. Będziesz przygotowany do realizowania zadań inżynierskich związanych z wykonawstwem obiektów budowlanych, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze. Po zdobyciu odpowiedniej praktyki możesz uzyskać kolejne uprawnienia budowlane czy tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • projektowanie obiektów budowlanych o małej kubaturze
  • kierowanie wykonawstwem obiektów budowlanych
  • nadzór wykonawstwa budowlanego
  • praca w przemyśle materiałów budowlanych
  • stanowiska w jednostkach administracji publicznej związanej z budownictwem, transportem i architekturą
  • po spełnieniu wymagań ustawowych możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz technik modelowania i planowania przestrzeni. Dodatkowo otrzymasz wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
  • praca w biurach projektowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej
  • praca w instytucjach europejskich, zwłaszcza agencjach rozwoju regionalnego
  • praca w agencjach nieruchomości
  • praca w firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, biologia, geografia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI Stopień: I REKRUTACJA

  Na tym kierunku uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz technik modelowania i planowania przestrzeni. Dodatkowo otrzymasz wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
  • praca w biurach projektowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej
  • praca w instytucjach europejskich, zwłaszcza agencjach rozwoju regionalnego
  • praca w agencjach nieruchomości
  • praca w firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu
  Wymagania rekrutacyjne

   

  •  
  •  


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarowanie zasobami i odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

 • INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przemyśle spożywczym. Absolwent kierunku inżynieria rolno-spożywcza ma wykształcenie wyższe rolnicze. Może też ubiegać się o uprawnienia doradcy rolniczego oraz leśnego.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z sektorem przetwórstwa rolnospożywczego, rolnictwem i gospodarką leśną
  • działalność gospodarcza i rolnicza
  • zaplecze techniczne w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria Rolno-Spożywcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Rolno-Spożywcza jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego i gospodarki leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przemyśle spożywczym i leśnictwie. Absolwent kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna ma wykształcenie wyższe rolnicze. Może też ubiegać się o uprawnienia doradcy rolniczego oraz leśnego.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z sektorem przetwórstwa rolnospożywczego, rolnictwem i gospodarką leśną
  • działalność gospodarcza i rolnicza
  • zaplecze techniczne w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku uzyskasz wiedzę i kompetencje związane z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sieci i instalacji gazowych, a także systemów wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa. Jako absolwent będziesz przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • stanowiska inżynierskie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej
  • praca w instytucjach zajmujących się planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji z zakresu inżynierii środowiska
  • praca w zakładach wykonawstwa i eksploatacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
  • urzędnik, inspektor sanitarny, inspektor ochrony środowiska w jednostkach administracji publicznej
  • biura projektowe – asystent projektanta
  • branżowe firmy handlowe – handlowiec, doradca techniczny
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)