PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Studia w Krakowie

pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Odkryj studia pedagogika resocjalizacyjna z intwerencją kryzysową w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową, to propozycja kształcenia, która zdecydowanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Dziś bowiem muszą wspierać nas specjaliści, którzy pomogą osobom, znajdującym się na życiowych zakrętach. Warto podkreślić, że tę ofertę powinni wybierać wyłącznie ci studenci, którzy czuć będą powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia rozwijać będą przede wszystkim swoją wiedzę pedagogiczną ze szczególnym uwzględnieniem resocjalizacji. Największe znaczenie będą mieć oczywiście umiejętności, w które zostaną wyposażeni. Można zaliczyć do nich umiejętność stawiania diagnoz, przeprowadzania interwencji oraz wdrażania działań terapeutycznych.

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową to propozycja kształcenia, dzięki której absolwenci mogą liczyć na szybki rozwój zawodowy. Będą na nich czekać wszelkie ośrodki terapeutyczne, placówki resocjalizacyjne, zakłady karne, czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową poznają m.in.: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne oraz socjologiczne aspekty współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, a także zasady przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej w resocjalizacji i interwencji kryzysowej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: zasadom i metodom planowania oraz przeprowadzania interwencji kryzysowej czy oddziaływaniu resocjalizującym.

Uczestnicy zajęć w trakcie nauki zapoznają się również m.in. z funkcjonowaniem placówek interwencyjnych i resocjalizacyjnych; specyfiką systemu resocjalizacji i wsparcia jednostek lub grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością; zasadom wychowania resocjalizującego; zasadom planowania i organizowania działań interwencyjnych, pomocowych i resocjalizacyjnych skierowanych do jednostek pozostających w kryzysie.

W programie studiów na pedagogice resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Socjoterapia w resocjalizacji
 • Metodyka pracy w interwencji kryzysowej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej
 • Psychologia konfliktu i kryzysu
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Podstawy terapii uzależnień
 • Diagnoza resocjalizacyjna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Warsztat pracy pedagoga młodzieży nieprzystosowanej

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów kryzysów oraz sposobów ich rozwiązywania; typów działań pomocowych lub interwencyjnych stosowanych w szeroko pojętej resocjalizacji; roli pedagoga w rozwoju jednostki w społeczeństwie.

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową mogą liczyć na zatrudnienie np. w zakładach karnych, aresztach śledczych czy służbach sądowych i więziennych w roli wychowawcy. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również podjąć pracę m.in. w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wychowawczych czy świetlicach socjoterapeutycznych.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki wychowawcze
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • poradnie rodzinne
 • więzienia, areszty śledcze
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • placówki oświatowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Krakowie

Studia na pedagogice przygotowują absolwentów do profesjonalnej pracy w obszarze pedagogicznym, zorientowanym na aktualne potrzeby otoczenia społecznego oraz kulturalnego w różnych środowiskach wychowawczych. W trakcie nauki studenci poznają m.in.: podstawy psychologii i zarządzania; rodzaje patologii społecznych oraz sposoby zapobiegania im; metodykę pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych; techniki komunikacyjne stosowane w powszechnej animacji kultury; efektywne strategie edukacyjne stosowane we współczesnej dydaktyce.

Absolwenci pedagogiki mogą liczyć na zatrudnienie np. na stanowiskach wychowawczych, opiekuńczych, doradczych czy związanych z kulturą. Osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą związać swoją karierę zawodową m.in. ze stanowiskiem opiekuna, coacha, szkoleniowca, doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego czy pracownika socjalnego. Ponadto kompetencje pedagogów cenione są również np. w urzędach, ośrodkach resocjalizacyjnych, aresztach śledczych czy ośrodkach adopcyjnych.

Dowiedz się więcej: pedgogika studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)