PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studia w Krakowie

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Odkryj studia pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną to unikalna propozycja kształcenia. Znalazła się ona w ofercie warszawskich ośrodków akademickich i została stworzona z myślą o osobach, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Pamiętaj, że jeśli ta oferta do ciebie przemawia, musisz zastanowić się, czy posiadasz pakiet niezbędnych predyspozycji.

Można zaliczyć do nich chęć do pracy z dziećmi, empatię, otwartość, czy nawet wysoką odporność na stres. Studenci odnajdą w siatce wiele inspirujących zajęć, dzięki którym będą mogli rozwinąć kompetencje z zakresu pedagogiki szkolnej. Muszą być one podparte na stabilnych podstawach teoretycznych, największe znaczenie będzie mieć jednak umiejętność wykorzystania ich w praktyce.

Najważniejsze jest to, by pedagogowie dostrzegali problemy pedagogiczne uczniów i potrafili aktywnie je rozwiązywać. Na abiturientów czekać będą przede wszystkim różnorodne placówki oświatowe. Będziesz mógł pracować jako pedagog, wychowawca nie tylko w szkołach, lecz także internatach, bursach, czy placówkach opiekuńczych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie np.: przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej; pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi oraz dzieckiem uzdolnionym; motywowania pojedynczych uczniów oraz całych grup do uczestnictwa w terapii pedagogicznej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: teoriom oraz koncepcjom terapeutycznym w działalności pedagogicznej czy środkom i metodom działania poradniczego.

Studia na pedagogice szkolnej z terapią pedagogiczną pozwalają studentom rozwinąć kompetencje, które niezbędne są np. do: projektowania indywidualnych i systemowych działań; dostrzegania, identyfikowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, opiekuńczych lub wychowawczych dzieci i młodzieży; konstruowania programów naprawczych; stymulowania rozwoju wychowanków; aktywizowania uczniów do życia społecznego. Ponadto studenci poznają m.in.: specyfikę środowiska wychowawczego, problemom współczesnych dzieci i młodzieży czy roli rodziny w rozwoju dziecka.

W programie studiów na pedagogice szkolnej z terapią pedagogiczną znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Metodyka zajęć pozalekcyjnych
 • Profilaktyka i terapia trudności szkolnych
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Poradnictwo zawodowe z metodyką
 • Programy profilaktyczne i wychowawcze
 • Psychologia konfliktu i kryzysu
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej
 • Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Organizacja i zarządzanie w placówkach oświatowych
 • Metody i formy pracy pedagoga szkolnego
 • Metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad organizowania pracy społeczno-opiekuńczej; rodzajów potrzeb i sposobów oceny możliwości edukacyjnych uczniów z zaburzeniami rozwoju i zachowania; metod aktywizacji społecznej i kulturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych o różnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.

Absolwenci pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną mogą liczyć na zatrudnienie np. na stanowisku pedagoga w szkole dowolnego stopnia lub rodzaju. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również rozwijać swoją karierę zawodową np. na stanowisku wychowawcy m.in. w internatach, bursach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach czy organizacjach odpowiedzialnych za pomoc, wsparcie, opiekę, profilaktykę, resocjalizację czy reintegrację społeczną.

Absolwent pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki wychowawcze
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • poradnie rodzinne
 • szkoły, przedszkola
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • placówki oświatowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Krakowie

Kierunek pedagogika poświęcony jest zagadnieniom z zakresu m.in.: socjologii, psychologii, zarządzania, antropologii, filozofii czy etyki. Studia te uczą studentów np.: rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju człowieka; projektowania i realizowania działań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych; budowania ścieżki kariery swojej oraz osób trzecich; prowadzenia efektywnej współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej.

Absolwenci pedagogiki są przygotowani m.in., do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, pedagogiki wychowania i rozwijania osób dorosłych czy animacji kultury. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać pracy np. w: szkołach, przedszkolach, instytucjach kulturalnych, aresztach śledczych, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach wychowawczych czy agencjach doradztwa zawodowego lub personalnego.

Dowiedz się więcej: pedgogika studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)