RESOCJALIZACJA KREUJĄCA

RESOCJALIZACJA KREUJĄCA

RESOCJALIZACJA KREUJĄCA

Studia w Krakowie

resocjalizacja kreująca

Odkryj studia zresocjalizacja kreująca w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Resocjalizacja kreująca studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Nie każdy człowiek ma stworzone dobre warunki do rozwoju intelektualnego, jak i społecznego. Dlatego też tak ważne jest zagwarantowanie wsparcia osobom, które z różnych przyczyn znalazły się na życiowych zakrętach i popełniły błędy. Dziś obserwujemy zatem wzrost zapotrzebowania na specjalistów, którzy będą wiedzieli, jakie działania pomocowe wdrożyć.

Uczelnie w Krakowie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i stwarzają propozycję kształcenia jaką jest resocjalizacja kreująca. Studenci odnajdą w siatce programowej wiele różnorodnych przedmiotów, które wyposażą ich w pogłębioną wiedzę na temat pedagogiki i resocjalizacji. Studenci rozwijać będą przede wszystkim swoje kompetencje zawodowe.

Do umiejętności przyszłych abiturientów będzie można zaliczyć aktywne wykorzystywanie metod współczesnej resocjalizacji w procesie diagnozy i prowadzenia różnorodnych typów terapii. Absolwenci resocjalizacji kreującej znajdą zatrudnienie we wszelkich placówkach resocjalizacyjnych takich jak domy poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, czy nawet zakłady karne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia RESOCJALIZACJA KREUJĄCA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Na resocjalizacji kreującej znajdują się przedmioty poświęcone np.: zasadom przeprowadzania diagnozy pedagogicznej w instytucjach wychowawczych i resocjalizacyjnych; metodom wychowania resocjalizującego; zastosowaniu diagnozy indywidualnej i środowiskowej; technik projektowania wspierania działań wspierających, pomocowych i resocjalizacyjnych; twórczym działaniom resocjalizacyjnym.

Studia na resocjalizacji kreującej pozwalają studentom poznać m.in.: prawne i organizacyjne czynniki organizujących system resocjalizacji w Polsce; sposoby wspierania jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością; metody identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu wspomagania, pomocy i resocjalizacji; etyczny wymiar działań twórczych w zakresie szeroko pojętej resocjalizacji i pomocy jednostkom lub grupom zagrożonym zjawiskami patologicznymi.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizujących; zastosowania metod resocjalizacji kreującej; rodzajów zagrożeń wynikających z patologii społecznych.

Absolwenci resocjalizacji kreującej mogą szukać zatrudnienia np. w instytucjach odpowiedzialnych za opiekę, wychowanie oraz resocjalizację. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione m.in. w poradniach rodzinnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach interwencyjnych czy w zakładach karnych, aresztach śledczych i służbach więziennych.

Absolwent resocjalizacji kreującej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki wychowawcze
  • areszty śledcze, służby sądowe i więzienne
  • ośrodki resocjalizacyjne
  • poradnie rodzinne
  • świetlice i kluby środowiskowe
  • domy dziecka, ośrodki adopcyjne
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Resocjalizacja kreująca to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Krakowie

Pedagogika pozwala zdobyć interdyscyplinarne kompetencje niezbędne np. do: projektowania efektywnych programów edukacyjnych i warsztatów dydaktycznych; nawiązywania współpracy z rodzinami oraz instytucjami socjalnymi; organizowania pracy jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i rozwój dziecka; prowadzenia działań doradczych w zakresie rozwoju zawodowego, osobistego lub edukacyjnego. Studenci tego kierunku studiów poznają również m.in. podstawy antropologii, animacji kultury, resocjalizacji czy terapii pedagogicznej.

Uczelnie w Krakowie oferują liczne ścieżki kształcenia na studiach na kierunku pedagogika. Dzięki temu absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie nie tylko w szkołach i przedszkolach, ale również np. w: instytucjach kulturalnych, urzędach, biurach doradztwa, przedsiębiorstwach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, ośrodkach wychowawczych lub ośrodkach adopcyjnych i resocjalizacyjnych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą podjąć własną działalność pedagogiczną.

Dowiedz się więcej: pedgogika studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)