Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

Studia w Warszawie

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

Odkryj studia pedagogice resocjalizacyjnej i międzykulturowej w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej poznają m.in.: podstawy edukacji obywatelskiej, zasady pedagogiki międzykulturowej oraz zastosowanie narzędzi i metod pedagogiki resocjalizacyjnej w różnorodnych środowiskach. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: dewiacjom społecznym, diagnostyce psychopedagogicznej w resocjalizacji, podstawom prawnym i społecznym resocjalizacji czy profilaktyce uzależnień.

Studia na pedagogice resocjalizacyjnej i międzykulturowej umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. prowadzenia działań pedagogicznych w środowisku wielokulturowym; analizowania zjawisk związanych z migracją; niesienia pomocy migrantom; pracy pedagogicznej w placówkach resocjalizacyjnych. W trakcie zajęć uczestnicy zgłębiają problematykę np. patologii społecznych, pracy kuratora sądowego, profilaktyki i zachowania prozdrowotnego.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia gotowi są m.in. do: stawiania diagnozy oraz niesienia wsparcia pedagogicznego w resocjalizacji oraz w środowisku wielokulturowym; prowadzenia działań edukacyjnych w perspektywie resocjalizacyjnej; pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie; stosowania różnych metod wychowania w resocjalizacji oraz pracy w środowisku wielokulturowym. Zatrudnienie mogą znaleźć np. w: domach opieki społecznej, ośrodkach wychowawczych, instytucjach oświatowych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Program studiów i przedmioty

W programie pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej znajdują się przedmioty poświęcone np.: szeroko pojętej profilaktyce społecznej; organizacji instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy migrantom; współczesnym wyzwaniom wielokulturowości czy zagadnieniom terapeutycznym, związanym z uzależnieniami lub zaburzeniami zachowania. Interdyscyplinarny charakter tej ścieżki kształcenia umożliwia studentom rozwinięcie licznych kompetencji komunikacyjnych i ogólnopedagogicznych.

Studenci poznają m.in. społeczne, kulturowe, prawne i psychologiczne aspekty rozwoju społeczeństw wielokulturowych, a także szkolą się w zakresie np. projektowania efektywnych programów resocjalizacyjnych, skierowanych zarówno do dzieci, jak i młodzieży czy osób dorosłych. Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej np. wiedzą, w jaki sposób organizować profilaktykę społeczną i resocjalizacyjną. Ponadto znają oni m.in. podstawy kontroli przestępczości.

W programie studiów na pedagogice resocjalizacyjnej i międzykulturowej takie przedmioty, jak np.:

 • Dewiacje społeczne
 • Migracje i pomoc migrantom
 • Prawno-społeczne uwarunkowania resocjalizacji
 • Wychowanie w perspektywie chrześcijańskiej
 • Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Edukacja w perspektywie resocjalizacyjnej
 • Metody wychowania w resocjalizacji
 • Patologie społeczne
 • Praca kuratora sądowego
 • Profilaktyka i zachowania prozdrowotne

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: problemów społecznych występujących w środowiskach wielokulturowych; metod wychowywania stosowanych powszechnie w resocjalizacji; zasad pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które są niedostosowane społecznie.

Kompetencje absolwentów pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej cenione są w szczególności w środowiskach związanych np. z: pomocą migrantom; funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości; komunikacją społeczną. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać pracy m.in. w instytucjach międzynarodowych, zakładach karnych czy ośrodkach wychowawczych.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • instytucje międzynarodowe
 • domy opieki społecznej
 • organy bezpieczeństwa publicznego
 • zakład karny/poprawczy
 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje oświatowe
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • ośrodki adopcyjne, domy dziecka
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Absolwenci pedagogiki m.in. prowadzą działania dydaktyczne o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Dzięki odpowiednim szkoleniom pedagodzy potrafią działać z dziećmi i młodzieżą zmagającą się z kłopotami wychowawczymi, a także z osobami dorosłymi i starszymi. Pedagog zna oraz stosuje różnorodne techniki służące niesieniu pomocy wychowankom. Dzięki wielu ścieżkom kształcenia, które oferują uczelnie w Warszawie, studenci pedagogiki mogą również prowadzić działania związane np. z marketingiem społecznym, profilaktyką społeczną, komunikacją w środowisku wielokulturowym czy terapią pedagogiczną.

Pedagogika to kierunek interdyscyplinarny, który przygotowuje absolwentów do pracy na stanowisku np. kierowniczym, opiekuńczym, wychowawczym, organizacyjnym, kreatywnym, doradczym czy związanym z kryminalistyką lub animacją kulturalno-społeczną. Ponadto absolwenci pedagogiki są gotowi do samodzielnego prowadzenia działalności w obszarze np. pedagogiki, edukacji lub komunikacji.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)