Biotechnologia

Biotechnologia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Biotechnologia - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia pracy doświadczalnej
 • biologia rozwoju roślin i zwierząt
 • fizyka i biofizyka
 • chemia fizyczna
 • genetyka
 • techniki laboratoryjne
 • biologia komórki
 • mikrobiologia przemysłowa

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Biotechnologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Studenci otrzymują wiedzę o organizmach roślinnych i zwierzęcych produkujących substancje biologiczne czynne, o metodach hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową oraz o metodach instrumentalnych i analitycznych przydatnych do analizy i oceny produktów końcowych bioprocesów. Biotechnologia na UMCS to także zasady bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: metodologia pracy doświadczalnej, biologia rozwoju roślin i zwierząt, fizyka i biofizyka, chemia fizyczna, genetyka, techniki laboratoryjne, biologia komórki, fizjologia roślin, mikrobiologia przemysłowa, immunologia, inżynieria procesów biotechnologicznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na UMCS mogą wykorzystać w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, firmach kosmetycznych, placówkach i instytucjach naukowych.

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Lublinie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Ania, studentka Biotechnologii mówi:

„Jeśli patronem szkoły wyższej jest Maria Skłodowska- Curie, to znaczy, że jest to znacząca i prestiżowa uczelnia. Nazwisko patronki zobowiązuje, a także motywuje do nauki.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym,
 • posługiwania się metodami racjonalnej syntezy organicznej,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów infekcji bakteryjnych,
 • diagnostyki chorób genetycznych,
 • biologii nowotworów,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach biotechnologicznych,
 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej,
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności,
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej,
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • placówkach i instytucjach naukowych,
 • firmach doradczych i szkoleniowych,
 • szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla: • absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych kierunków biologia lub biotechnologia na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów; absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów uczenia się określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów I stopnia kierunku biologia lub biotechnologia na podstawie konkursu średnich z: wyników testu kompetencyjnego z biologii (dla kierunku biologia) lub biotechnologii (dla kierunku biotechnologia) w zakresie studiów I stopnia oraz ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Komentarze (0)