Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

14.01.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika specjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pojęcia i systemy pedagogiczne
 • historia myśli pedagogicznej
 • komunikacja interpersonalna
 • metodologia badań pedagogicznych
 • patologia społeczna
 • emisja głosu

 

Czyż nie wydaje się, że w dzisiejszych czasach niezwykle istotne są postawy humanistyczne? Otwartość, dialog, szacunek, wrażliwość, zrozumienie. Odpowiedź na to pytanie zdaje się być oczywista. Współczesność, która nierzadko nakazuje biec, skupiać się wyłącznie na sobie, odsuwając od siebie innych, spycha na dalszy plan tych, którzy potrzebują pomocnej dłoni. Na szczęście istnieją dyscypliny, a także kierunki kształcenia, które nie tylko rozwijają w studentach określone pokłady wrażliwości, ale również przygotowują do pracy z ludźmi, którzy najmocniej potrzebują uwagi i wsparcia. Tą dyscypliną jest Pedagogika specjalna, którą zainteresowani kształceniem odnajdą w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Właśnie tam prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wszechstronnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru podstawowych dyscyplin społecznych, i humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk ogólno- pedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, społeczno- kulturowych i historycznych. Istotą jest nabycie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stawia sobie za cel wykształcenie teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów, gotowych do pracy w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, specjalistycznego poradnictwa, czy wsparcia socjalnego.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: pojęcia i systemy pedagogiczne, historia myśli pedagogicznej, komunikacja interpersonalna, metodologia badań pedagogicznych, patologia społeczna, emisja głosu, socjologia edukacji, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, teoretyczne podstawy wychowania, psychologia rozwojowa i osobowości, gerontologia społeczna, pedagogika penitencjarna, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie.

Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma niczego szlachetniejszego niż praca z drugim człowiekiem i trudno byłoby nie zgodzić się z takim stwierdzeniem. Natomiast, paradoksalnie niewielka rzesza osób zdaje sobie sprawę z tego, jak niełatwe obowiązki czekają na tych, którzy pracują w szerokim obszarze pedagogiki specjalnej. Kontynuując ten temat, czy wiadomo jaka praca czeka na absolwentów omawianego przez nas kierunku? Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przygotowuje studentów do roli wychowawców, nauczycieli lub specjalistów współorganizujących kształcenie inkluzyjne, pedagogów specjalnych- terapeutów, specjalistów-pedagogów specjalnych, pedagogów specjalnych- rehabilitantów, pracujących z różnymi grupami odbiorców w środowisku lokalnym. Celem ich pracy będzie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w warunkach edukacji. A miejscami ich pracy mogą być placówki opiekuńczo- wychowawcze, placówki rehabilitacyjne, domy dziecka, ośrodki adopcyjne, szkoły integracyjne, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, fundacje, stowarzyszenia, rodzinne ośrodki diagnostyczno- konsultacyjne, centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, zakłady poprawcze, zakłady karne.

Kierunki studiów w Warszawie to bardzo długa lista interesujących dyscyplin kształcenia. Wśród wielu podpunktów odnajdziemy także Pedagogikę specjalną.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Kamila, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„UKSW to wyjątkowa uczelnia, ponieważ oprócz zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, uczymy się podejścia do drugiego człowieka. Uczymy się z nim współpracować, rozmawiać, nawiązywać poprawny kontakt. Pedagogika specjalna to coś więcej niż kierunek studiów, a UKSW to coś więcej niż zwykła uczelnia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

Pedagogika specjalna studia Warszawa

Pedagogika specjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę specjalną:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego,
 • koncepcji rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w pedagogice specjalnej,
 • rozwoju człowieka z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową,
 • zasad pracy wychowawczo- dydaktycznej i terapeutycznej,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia związków etiologii z symptomatologią,
 • planowania i organizowania działalności wychowawczo- dydaktycznej i terapeutycznej,
 • nieprzystosowania społecznego – jego przyczyn, form i objawów,
 • zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa,
 • zakładach poprawczych,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • zakładach karnych,
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • rodzinnych ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • świetlicach środowiskowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)