Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

27.03.2024

Inżynieria środowiska – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria środowiska w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Inżynieria środowiska główne przedmioty:

 • urządzenia i konstrukcje mechaniczne
 • prawo w inzynierii środowiska
 • chemia
 • mechanika płynów
 • odnawialne źródła ciepła i energii
 • biologia i ekologia
 • ochrona środowiska
 • termodynamika techniczna
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • informatyczne podstawy projektowania

 

Jeśli nie wszyscy wiedzą czym dokładnie zajmuje się Inżynieria środowiska, to najłatwiej zdefiniować ją jako naukę o procesach zmierzających do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi i zdolności do samooczyszczania i samoodnowy. Nie ma niczego silniejszego od natury i człowiek niejednokrotnie się o tym przekonał, ale i tak próbuje wykorzystywać ją do swoich potrzeb. Wszyscy zainteresowani takimi zabiegami powinni zwrócić uwagę na kierunek Inżynieria środowiska na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk technicznych. Celem kierunku jest wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oraz obiektów inżynierskich. Studenci uczą się rozwiązywać problemy z zakresu infrastruktury podziemnej - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych, poznają sposoby zagospodarowania odpadów, zasady ochrony przed powodzią, techniki wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym. Inżynieria środowiska na Politechnice Bydgoskiej to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: urządzenia i konstrukcje mechaniczne, odnawialne źródła ciepła i energii, biologia i ekologia, ochrona środowiska, termodynamika techniczna, mechanika i wytrzymałość materiałów, informatyczne podstawy projektowania, gospodarka wodna i ochrona wód, inżynieria elektryczna, gospodarka przestrzenna, systemy informacji przestrzennej, fizyka i mikroklimat budowli, kanalizacje, wodociągi, technologia robót instalacyjnych, ochrona przed hałasem i wibracjami, strategia zrównoważonego rozwoju, rekultywacja terenu.

Jak już wspomnieliśmy, różnorodny program kształcenia ma za zadanie przekazać szeroką wiedzę i prowadzić do pozyskania różnorodnych umiejętności. Zdobyty bagaż wiadomości stanowi podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, dających możliwość prowadzenia samodzielnej działalności w budownictwie, zarówno w zakresie projektowania jak i wykonawstwa. Ponadto, absolwenci Inżynierii środowiska na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarka odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Łukasz, student Inżynierii środowiska mówi:

„PB to ceniona uczelnia, przede wszystkim za świetnych wykładowców oraz różnorodność specjalności. Po prostu, polecam.”

 

Gdzie studiować inżynierię środowiska na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku inżynieria środowiska prowadzone są przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy ul. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (052) 340-85-00

https://wbaiis.pbs.edu.pl/pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia Bydgoszcz

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania praw fizyki w technice i życiu codziennym,
 • procesów chemicznych zachodzących w środowisku i ważnych dla technologii inżynierii środowiska,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • zasad projektowania obiektów inżynierii środowiska,
 • relacji między produkcją, usługami a korzystaniem ze środowiska,
 • wykonywania pomiarów i interpretacji danych monitoringowych,
 • zasad organizacji robót instalacyjnych,
 • zasad automatycznego sterowania procesami w zakresie inżynierii środowiska.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 •  biurach projektowych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • administracji samorządowej i państwowej,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, budownictwo, chemia, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska. O przyjęciu decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera, inżyniera architekta lub jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta w ramach ustalonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)