Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

14.04.2022

Pedagogika – Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 2022

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia myśli pedagogicznej
 • pedagogika społeczna
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • socjologia wychowania
 • komunikacja interpersonalna
 • dydaktyka ogólna
 • negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

 

Większość osób postrzega pedagogikę jako dyscyplinę, która wspomaga wychowanie i edukację dziecka. Naturalnie, to prawda, ale jest to tylko jedno z zadań, jakie stawia przed sobą ta dziedzina. XXI wiek oraz charakter życia we współczesnym świecie sprawia, że różnego rodzaju wsparcia potrzebują po prostu wszyscy, niezależnie od wieku. Chcąc poznać dogłębniej współczesną pedagogikę należy wybrać ją na swój kierunek kształcenia. A w której uczelni? W Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie zakłada pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej oraz psychologicznej, niezbędnej do rozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej. Umożliwia opanowanie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, korzystania z nowoczesnych środków przekazu informacji, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, tworzenia własnego warsztatu metodycznego i przygotowują do stałego wzbogacania wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz twórczego, innowacyjnego podejścia do rzeczywistości pedagogicznej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie kształcenia na kierunku Pedagogika w szczecińskiej ANS? Na przykład: historia myśli pedagogicznej, pedagogika społeczna, psychologia rozwojowa i osobowości, socjologia wychowania, komunikacja interpersonalna, dydaktyka ogólna, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka zachowań patologicznych, diagnoza i terapia niedostosowania społecznego, współczesne kierunki pedagogiczne, metodologia badań społecznych, media w edukacji, współczesne problemy psychologii, pedagogika porównawcza.

Pedagogika w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie zakłada pozyskanie szeregu umiejętności, na czele z kompetencjami w zakresie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworzenia programów kształcenia uwzględniających najnowsze tendencje metodyczne, promowania strategii edukacyjnych uwzględniających twórczy rozwój przy zachowaniu i wspieraniu indywidualnych potrzeb i potencjału rozwojowego ucznia i wychowanka. Z tak solidnym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach doradztwa personalnego i zawodowego, firmach szkoleniowych, zakładach poprawczych, gminnych i powiatowych urzędach pracy, domach seniora, domach dziennego pobytu.

Studia w Szczecinie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie opinie?

Monika, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie to coś więcej niż nauka. To poznawanie życia, które dotyczy się dookoła nas, a nie zawsze mamy o nim pojęcie. To zwrócenie uwagi na innych ludzi oraz ich problemy i potrzeby. Jeśli studiować Pedagogikę, to tylko tutaj.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Szczecin

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych TWP:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci i młodzieży,
 • oceny potrzeb szkoleniowych oraz prowadzenia zajęć uwzględniających specyfikę edukacji dorosłych,
 • konstruowania programów edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych,
 • prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • komunikacji i relacji interpersonalnych,
 • prowadzenia procesu doradczego,
 • organizowania czasu wolnego seniorów,
 • metod pracy edukacyjnej i opiekuńczej z seniorami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • placówkach kształcenia ustawicznego,
 • firmach doradztwa personalnego i zawodowego,
 • firmach szkoleniowych,
 • zakładach poprawczych,
 • gminnych i powiatowych urzędach pracy,
 • domach seniora,
 • domach dziennego pobytu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Komentarze (0)