Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

30.01.2022

Inżynieria środowiska – Politechnika Lubelska 2022

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku inżynieria środowiska w POLLUB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia i mikrobiologia
 • ekologia i ochrona przyrody
 • rysunek techniczny z geometrią wykreślną
 • informatyczne podstawy projektowania

 

Inżynieria środowiska jest dyscypliną nauki i techniki, obejmującą zespół przedsięwzięć inżynierskich zmierzających do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi i zdolności do samooczyszczania i samoodnowy. W ramach kształcenia na Politechnice Lubelskiej dziedzina ta posiada znacznie szerszy charakter, ponieważ studia pozwalają na uzyskanie niezbędnych w pracy zawodowej uprawnień budowlanych, a także na podniesienie poziomu władania językiem obcym. Wszyscy zainteresowani powinni zatem skierować uwagę na Inżynierię środowiska w lubelskiej uczelni, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk technicznych. Studenci opanowują zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, nabywają umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Realizowany program to także przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Inżynieria środowiska na Politechnice Lubelskiej jest kierunkiem prowadzonym w podziale na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (na drugim stopniu).

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, matematyka, fizyka, chemia, biologia i mikrobiologia, ekologia i ochrona przyrody, rysunek techniczny z geometrią wykreślną, informatyczne podstawy projektowania, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo, materiałoznawstwo, hydrologia, podstawy toksykologii środowiska, mechanika gruntów i geotechnika, mechanika płynów, sieci i instalacje gazowe, melioracje, ochrona przed hałasem i wibracjami, gospodarka ściekowa terenów zurbanizowanych.

Inżynieria środowiska na Politechnice Lubelskiej to dyscyplina dostarczająca szerokiej wiedzy. Studenci poznają zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie, procesy towarzyszące neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych, zasady działania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne, procesy zachodzące w urządzeniach do oczyszczania wody i ścieków, czy też zasady projektowania instalacji sanitarnych i gazowych. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w biurach projektów, firmach budowlano- instalacyjnych, służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, firmach melioracyjnych, instytutach naukowo- badawczych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. Aby ułatwić poszukiwania tym, którzy chcieliby studiować Inżynierię środowiska, możemy podpowiedzieć zadając jedno pytanie: jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Ewelina, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Politechnika Lubelska to uczelnia, która dostosowuje programy kształcenia do realnych wymagań współczesnego świata. Pozyskujemy wiedzę praktyczną, którą rzeczywiście wykorzystamy w późniejszym życiu zawodowym.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia Lublin

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i praw rządzących przepływem płynów,
 • wizualizacji utworów inżynierskich,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze,
 • sporządzania dokumentacji hydrologicznych i zasobowych,
 • projektowania konstrukcji i urządzeń do oczyszczania wody i ścieków,
 • zasad gospodarki odpadami,
 • projektowania i eksploatacji systemów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • projektowania systemów nawadniających i odwadniających.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektów,
 • firmach budowlano- instalacyjnych,
 • służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska,
 • firmach melioracyjnych,
 • instytutach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)