Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

30.01.2022

Pedagogika specjalna – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika specjalna w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika specjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia badań społecznych
 • pedagogika społeczna
 • współczesne problemy społeczne i edukacyjne
 • metody terapii w rehabilitacji
 • metodyka organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • wychowanie językowe osób z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy

 

Pedagogika w swojej oryginalnej formie stanowi dziedzinę zajmującą się procesem edukacji, kształceniem i wychowywaniem. Jej istotną gałęzią jest pedagogika specjalna, która w myśl encyklopedycznej definicji obejmuje problematykę wychowawczo- leczniczą, jednostek odbiegających od normy biologicznej, psychicznej lub społecznej w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój i współżycie w środowisku społecznym. Istotą tej dyscypliny jest niesienie pomocy i wsparcia osobom z różnorodnymi ograniczeniami, które znacząco wpływają na ich proces kształcenia oraz wychowania, jak i socjalizacji. Zajmuje się prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, czyli takich, które mają na celu z jednej strony korygować występujące deficyty, a z drugiej starać się zastępować obniżone funkcje tymi, które stanowią mocne strony danej osoby. Nietrudno odgadnąć, że nie każdy posiada predyspozycje do pełnienia obowiązków pedagoga specjalnego. Oprócz szerokiej wiedzy należy posiadać określone cechy i umiejętności. Pedagogiem specjalnym może zostać osoba otwarta, komunikatywna, wrażliwa i empatyczna, ale także kreatywna i cierpliwa. Jeśli zawód „zwykłego” pedagoga możemy określić zawodem z misją, to zawód pedagoga specjalnego jeszcze bardziej na takie miano zasługuje. Pierwszym krokiem to prowadzenia tej misji są studia. Na zainteresowanych czeka Pedagogika specjalna, którą odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest ona prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada nabycie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci otrzymują kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowanie uwzględnia wszystkie stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz występowanie dodatkowych ograniczeń w stanie zdrowia i sprawności z przygotowaniem do pracy z osobami przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu, bądź słuchu. Pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się szerokim programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: metodologia badań społecznych, pedagogika społeczna, współczesne problemy społeczne i edukacyjne, metody terapii w rehabilitacji, metodyka organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wychowanie językowe osób z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy, pedagogika osób z autyzmem, psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, antropologia filozoficzna i kulturowa, psychopatologia rozwoju, socjologia edukacji, diagnostyka psychopedagogiczna, edukacja integracyjna i włączająca, diagnoza sytuacji rodzinnej osób z niepełnosprawnością, aksjologiczne problemy edukacji, badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej, podstawy psychiatrii, metody terapii osób z autyzmem, modele i systemy resocjalizacji, psychopedagogika prenatalna.

Pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem dostarczającym wielu kompetencji, które można podzielić na kilka grup. Studenci pozyskują kompetencje specjalistyczne, komunikacyjne, językowe, informatyczne, analityczne, a także kompetencje do samozatrudnienia. Studenci zostają wyposażeni w wiedzę teoretyczną, praktyczną i metodologiczną z zakresu nauk humanistycznych i medycznych pozwalająca na samodzielne i twórcze sprawowanie opieki pedagogicznej nad osobami z autyzmem od wieku niemowlęcego do okresu starości, uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształcącymi się w szkołach specjalnych, jak również nabywają umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości. Mówiąc dokładniej, absolwenci omawianego przez nas kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w roli pedagoga specjalnego, kuratora społecznego, asystenta nauczyciela, czy nauczyciela wspomagającego.

 

Opinie

Lublin jak na stolicę województwa przystało posiada wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku szeroka rzesza kandydatów na studia obiera największe miasto Lubelszczyzny jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę specjalną? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Kamila, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Wybrałam Katolicki Uniwersytet Lubelski dawno temu, jeszcze na początku nauki w liceum. Od dawna wiedziałam, że to dla mnie najlepsze miejsce do zdobycia wykształcenia i miejsce, z którego będę dumna. Teraz studiuję na trzecim roku i wiem, że nigdy nie zamieniłabym KUL na żadną inną uczelnię.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

Pedagogika specjalna studia Lublin

Pedagogika specjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę specjalną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia związków etiologii z symptomatologią,
 • psychopatologii rozwoju,
 • diagnozowania psychopedagogicznego w zależności od stopnia i rodzaju zaburzenia, a także wieku osoby niepełnosprawnej,
 • koncepcji rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pedagog specjalny,
 • nauczyciel wspomagający,
 • nauczyciel terapeuta,
 • asystent nauczyciela,
 • wychowawca,
 • kurator społeczny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)