Pedagogika

Pedagogika

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Pedagogika – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku pedagogika to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia na Kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim stawiają, przede wszystkim, na poznanie uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do pracy z ludźmi w różnym wieku i różnym położeniu życiowym. Dlatego studenci uczą się prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno- wspierających, sportowych i artystycznych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Pedagogika ogólna
 • Historia opieki i wychowania
 • Pedagogika specjalna
 • Dydaktyka ogólna
 • Edukacja estetyczno-kulturowa
 • Technologie informatyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia ogólna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

 

Studia pedagogiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: podstawy pedagogiki penitencjarnej, projektowanie andragogiczne i gerontologiczne, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, teoria i metodyka sportów zespołowych, formy upowszechniania sztuki.

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów pedagogicznych mają za zadanie przekazanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, która jest niezbędna do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Absolwent powinien posługiwać się warsztatem diagnostycznym, posiadać umiejętności komunikacji społecznej, dysponować gruntowną wiedzą praktyczną. To wszystko składa się na kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim. Zdobytą wiedzę, absolwenci mogą wykorzystać w instytucjach edukacji dorosłych, instytucjach wsparcia społecznego, przedszkolach, szkołach, zakładach opiekuńczych, gabinetach specjalistycznych.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kasia, studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„To nie są studia dla każdego, dlatego że część wiedzy płynie z własnych obserwacji a nie wyłącznie z przeczytanych podręczników. Pedagogika to kierunek wymagający, ale dający dużo satysfakcji. To studia dla ludzi wrażliwych, otwartych i co bardzo ważne, cierpliwych. Wybrałam ten kierunek, bo chcę po prostu pomagać innym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pracy w instytucjach wychowawczych i środowisku otwartym z osobami niedostosowanymi społecznie oraz upośledzonymi umysłowo,
 • nauczania osób dorosłych,
 • planowania, organizowania i realizowania działań artystycznych wspierających rozwój,
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w instytucjach wsparcia społecznego,
 • w instytucjach szkoleniowych,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • w domach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych.Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Pedagogika należy do grona sztandarowych kierunków Uniwersytetu Łódzkiego. Nietrudno domyślić się zatem, że kandydaci na studia mocno trzymają kciuki licząc na pokonanie sporej konkurencji. Podobnie do innych oferowanych przez uczelnię dyscyplin, rekrutacja na Pedagogikę przebiega za pośrednictwem Internetu. Każdy kandydat zobligowany jest do zarejestrowania się w systemie rekrutacyjnym (IRK) oraz przeprowadzenia swojego postępowania kwalifikacyjnego według określonych zasad. Po założeniu konta kandydaci...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zbiór dokumentów, który musi dostarczyć każdy, kto otrzymał informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Należy przestrzegać wyznaczonych do tego terminów, ponieważ niezłożenie wymaganych dokumentów może równać się ze skreśleniem z listy osób ubiegających się o przyjęcie. O jakie dokumenty dokładnie chodzi?

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna obowiązkowa jest dla każdego kandydata, ponieważ stanowi bilet wstępu do postępowania kwalifikacyjnego. Najlepiej jest uiścić ją od razu, w trakcie zapisu na kierunek. Każdy kandydat powinien korzystać ze swojego osobistego numeru konta przy realizacji opłat rekrutacyjnych i niedopuszczalne jest wysyłanie pieniędzy na numer konta, na przykład kolegi, który też się zarejestrował. Należy pamiętać, że uwzględnienie opłaty w systemie może potrwać kilka dni, dlatego najlepiej dokonać wpłaty kilka dni przed zakończeniem terminu zapisów, ewentualnie przynieść dowód wpłaty do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W postępowaniu rekrutacyjnym na Pedagogikę występują trzy kategorie przedmiotów:

 • Kategoria 1 (wymagana): język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia;
 • Kategoria 2 (wymagana): język obcy nowożytny,
 • Kategoria 3 (niewymagana): język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Łodzi

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Uniwersytet Łódzki kierunki

Kierunki studiów w Łodzi

 

Komentarze (0)