Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

ul. Michałowskiego 12

31-126 Kraków

tel. 12 632 48 81

fax. 12 632 48 81

e-mail: wnz@cm-uj.krakow.pl

https://wnz.cm.uj.edu.pl/

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Michałowskiego 12

31-126 Kraków

tel. 12 632 48 81

fax. 12 632 48 81

e-mail: wnz@cm-uj.krakow.pl

https://wnz.cm.uj.edu.pl/

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów pielęgniarstwo
  Pielęgniarstwo jest działalnością praktyczną i naukową usytuowaną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obszarem działalności praktycznej pielęgniarstwa jest dbanie o zdrowie człowieka od jego urodzenia do późnej starości oraz zapewnienie opieki w sytuacji choroby/niepełnosprawności i śmierci. Pielęgniarstwo jest zawodem samodzielnym, cieszącym się dużym zaufaniem społecznym. W świadczeniu opieki pielęgniarka współpracuje z innymi profesjonalistami np. lekarzem, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą, psychologiem) a także z chorym i jego rodziną.
  Ze względu na wzrost zapotrzebowania społecznego na świadczenia profilaktyczne, pielęgnacyjne i terapeutyczne wykonywane przez pielęgniarki, absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo ma pewność zatrudnienia w systemie opieki zdrowotnej zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej.
  Studia mają profil praktyczny i obejmują przedmioty z obszaru nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia), z obszaru nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, zdrowie publiczne, prawo, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki), z obszaru podstawowej opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie) oraz z obszaru nauki w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego).
  W ramach przedmiotów z obszaru opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki pielęgniarskiej student obowiązkowo realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Program studiów przewiduje także uczestnictwo w seminarium dyplomowym oraz napisanie i obronę pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy teoretyczny poprzedzony jest egzaminem praktycznym .
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa. Po ukończeniu studiów absolwent posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Jest przygotowany do opieki nad dzieckiem, osobą dorosłą i w podeszłym wieku w zakresie promowania zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz sprawowania całościowej opieki na człowiekiem chorym/niepełnosprawnym a także umierającym. Jest zdolny do samodzielnego zapewnienia opieki, współpracy w zespołach terapeutycznych oraz rozwoju własnego i zawodowego.
  Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w rozwoju praktyki pielęgniarskiej poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych i opiekuńczych oraz prawnych regulacji zawodu. Możliwości zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki określone w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039) istnieją między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, klinikach, podstawowej opiece zdrowotnej, domach pomocy społecznej, żłobku lub klubie dziecięcym).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik testu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat położnictwa magister położnictwa
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów położnictwo
  Położnictwo jest działalnością praktyczną i naukową usytuowaną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obszarem działalności praktycznej położnictwa jest dbanie o zdrowie kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu oraz zapewnianie opieki w sytuacji zdrowia/choroby kobiety w każdym wieku, a także opieki nad noworodkiem. Zawód położnej jest zawodem samodzielnym czego potwierdzeniem jest przypisanie jej odpowiedzialności za prowadzenie nie powikłanej ciąży i porodu fizjologicznego.
  W świadczeniu opieki położna współpracuje z kobietą i jej rodziną oraz z profesjonalistami np. lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym, psychologiem.
  Ze względu na wzrost znaczenia zdrowia kobiety w prokreacji i promowaniu zdrowego stylu życia w rodzinie, istotnego znaczenia nabiera rola położnej w edukacji zdrowotnej. Studia mają profil praktyczny i obejmują przedmioty z obszaru nauk podstawowych: anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia, z obszaru nauk społecznych: psychologia, socjologia, pedagogika, zdrowie publiczne, prawo, filozofia i etyka zawodu położnej, z obszaru podstawowej opieki położniczej: podstawy opieki położniczej, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w położnictwie, oraz jednego z przedmiotów fakultatywnych, z obszaru nauki w zakresie opieki specjalistycznej: techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia i opieka neonatologiczna, choroby wewnętrzne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, podstawy ratownictwa medycznego).
  W ramach przedmiotów z obszaru opieki specjalistycznej oraz podstaw opieki położniczej student obowiązkowo realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Program studiów przewiduje także uczestnictwo w seminarium dyplomowym oraz napisanie i obronę pracy dyplomowej . Egzamin dyplomowy teoretyczny poprzedzony jest egzaminem praktycznym.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo otrzymuje dyplom licencjata położnictwa. Po ukończeniu studiów posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową w zakresie opieki położniczej.
  Potrafi wykonać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz chorej ginekologicznie oraz jej rodziny. Opieka ta obejmuje promocję zdrowia, profilaktykę i profesjonalna opiekę położniczo-ginekologiczną – przedkoncepcyjną, prenatalną, perinatalną oraz w okresie przekwitania i senium.
  Absolwent jest zdolny do samodzielnego zapewnienia opieki, współpracy w zespołach terapeutycznych oraz rozwoju własnego i zawodowego. Możliwości zatrudnienia określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039). Możliwość zatrudnienia istnieje między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w szpitalach, klinikach, poradniach w podstawowej opiece zdrowotnej. W ramach indywidualnej i grupowej praktyki położnej, w domach pomocy społecznej, na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie w ochronie zdrowia

  Studia na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia mają na celu kształcenie profesjonalistów posiadających wysokie kompetencje i umiejących stosować narzędzia zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do optymalizacji procesów zarządczych zachodzących w sektorze ochrony zdrowia. Absolwenci tego kierunku mają również prawidłowo identyfikować naczelne zadanie systemu ochrony zdrowia, jakim jest utrzymanie zdrowia społeczeństwa na najwyższym poziomie, a w przypadku wystąpienia problemów - ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

  W skali kraju kierunek jest unikatowy ze względu na, oparte na współpracy dwóch wydziałów, interdyscyplinarne podejście do kwestii zarządczych powstających w sektorze ochrony zdrowia. Gwarancję zapewnienia najwyższej jakości kształcenia na tym kierunku studiów stanowi wieloletnie doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu nauczycieli Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Instytutów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej: Spraw Publicznych, Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w kształceniu przed- i podyplomowym.

  Gwarancję daje również ścisła współpraca z instytucjami ochrony zdrowia i wiodącymi instytucjami akademickimi w kraju i za jego granicami, a także doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w obszarach stanowiących przedmiot nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje profesjonalne uzyskane w wyniku ukończenia studiów należą do szczególnie poszukiwanych i deficytowych w sferze organizacji sektora ochrony zdrowia oraz zarządzania poszczególnymi jego instytucjami.

  Celem kształcenia jest przygotowanie przyszłych pracowników jednostek funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia i instytucjach z nim współpracujących, którzy będą potrafili zastosować różnorodne narzędzia organizacyjne, zarządcze, ekonomiczne, prawne i komunikacyjne do poprawy efektywności i skuteczności działania różnych podmiotów sektora ochrony zdrowia, a co za tym idzie całego systemu zdrowotnego.

  Celem jest również wykształcenie u studentów/studentek kompetencji, niezbędnych do podjęcia pracy na niemedycznych stanowiskach samodzielnych i wykonawczych w instytucjach szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wymagających definiowania i rozwiązywania problemów zarządczych, ekonomicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych.

  Program studiów jest interdyscyplinarny i obejmuje trzy etapy kształtowania wiedzy i umiejętności studenta/studentki. Program studiów przewiduje obowiązkowe dla studentów/studentek praktyki prowadzone w instytucjach działających w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia. Możliwa jest realizacja części programu studiów w ramach wyjazdów zagranicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów fizjoterapia
  Fizjoterapia jako dział medycyny, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej zajmuje się głównie metodami usprawniania pacjentów. Jej celem jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie jak najpełniejszej sprawności chorego i możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
  Fizjoterapia w leczeniu chorych wykorzystuje środki naturalne, oparte na różnych formach energii fizycznej tj. ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, świetlne oraz chemiczne. Zwiększenie skuteczności leczenia w fizjoterapii uzyskuje się przez stosowanie nowych technik oraz właściwie dobrany sprzęt rehabilitacyjny.
  W ramach kierunku realizowane są przedmioty z grupy podstawowych, jak: socjologia medycyny, psychologia, fizjologia, anatomia prawidłowa człowieka, podstawy biologii medycznej, kinezjologia, etyka, język angielski, informatyka i inne. W ramach przedmiotów kierunkowych prowadzone są: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych oraz w dysfunkcjach narządu ruchu.
  Dodatkowo obowiązkowe są zajęcia w ramach kształcenia umiejętności ruchowych i wychowania fizycznego, w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej w celu demonstrowania choremu ćwiczeń usprawniających oraz zapewnienia mu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Studia kończą się egzaminem i obroną pracy dyplomowej.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi; posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania odpowiednich dla chorego ćwiczeń i zabiegów; jest odpowiedzialny za wykonywane zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zdolność dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach zespołów medyczno-rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesów fizjoterapii; wykazuje się wysoką sprawnością fizyczną bowiem wykonywane przez niego ćwiczenia wymagają dużego wysiłku; przygotowany do ciągłego uzupełniania wiedzy i umiejętności; jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi. 
  Absolwent może podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, placówkach szkolno – wychowawczych lub sportowych realizujących program z zakresu fizjoterapii (odnowa biologiczna, rekreacja z rehabilitacją itp.).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów ratownictwo medyczne
  Ratownictwo medyczne jest systemem powołanym w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Ważnym elementem tego systemu jest ratownik medyczny współpracujący z przedstawicielami innych zawodów medycznych i jednostkami specjalistycznymi służb ratownictwa np. pogotowie górskie i wodne, straż pożarna, policja. Aktualnie pozycja ratownika medycznego w systemie nie podlega dyskusji, przez między innymi nowe uprawnienia i miejsce pracy w zespołach wyjazdowych i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR).
  Sprostanie stawianym oczekiwaniom społecznym wymaga od ratownika medycznego dobrego przygotowania w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Wszystkie wymienione elementy są kształtowane w ramach programu studiów w warunkach dobrze wyposażonych pracowni ratowniczych, w jednostkach ratownictwa medycznego i SOR pod nadzorem doświadczonej i profesjonalnie przygotowanej kadry. Kierunek Ratownictwo Medyczne jest dla osób z dobrą kondycją psychofizyczną, odpowiedzialnych, umiejących współpracować w zespole, ale również podejmować samodzielne decyzje.
  W ramach kierunku realizowane są przedmioty z grupy podstawowych, jak: socjologia medycyny, psychologia, fizjologia, patologia, anatomia, etyka, język angielski, i inne. W ramach przedmiotów kierunkowych prowadzone są: medyczne czynności ratunkowe, kwalifikowana I pomoc, pediatria, ginekologia i położnictwo, chirurgia, interna, traumatologia narządu ruchu, psychiatria, anestezjologia, intensywna terapia, chirurgia dziecięca. Dodatkowo obowiązkowe są zajęcia wychowania fizycznego w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu kondycji fizycznej.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym oraz obroną pracy
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowany do pracy w zintegrowanym zespole ratownictwa medycznego, w tym samodzielnego udzielania pierwszej pomocy bez użycia i z użyciem sprzętu specjalistycznego w stanach zagrożenia życia; oceny stanu zagrożenia na miejscu wypadku; dokonania wstępnej segregacji; zabezpieczenia osoby poszkodowanej; planowania, organizowania i zarządzania w ratownictwie medycznym; komunikowania się z pacjentem w sytuacji kryzysowej; samodzielnego wykonania medycznych czynności ratunkowe jak np: ocena parametrów życiowych, ułożenie poszkodowanego stosownie do odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci; przywracania drożności dróg oddechowych; wykonania defibrylacji; monitorowania układu krążenia i oddechowego; podawania leków z użyciem różnych dróg; przygotowania poszkodowanego do transportu z unieruchomieniem w przypadku złamań i obrażeń urazowych; odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych.
  Możliwości zatrudnienia określone są w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r. (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410).
  Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może być zatrudniony w:
  • szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, lotniczego pogotowia ratunkowego w centrach powiadamiania dyspozytorskiego, zarządzania kryzysowego jako ratownik medyczny,
  • jako szkoleniowiec, instruktor pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy w różnych organizacjach,

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów zdrowie publiczne
  Studia I stopnia
  Kierunek Zdrowie publiczne łączy wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, biologicznych i medycznych z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych i psychologii. Student/studentka poznaje procesy warunkujące stan zdrowia, metody służące ochronie zdrowia i wzmacnianiu potencjału zdrowotnego społeczeństwa oraz zasady racjonalnego i ekonomicznego stosowania tych metod.
  Kierunek odpowiada na potrzebę dostarczenia sektorowi ochrony zdrowia wysokiej klasy profesjonalistów, rozwiązujących pozamedyczne problemy populacji, związane ze zdrowiem i jego ochroną począwszy od realizacji programów profilaktyki i prewencji chorobowej, a kończąc na optymalizacji organizacji sektora i instytucji w nim funkcjonujących.

  W skali całego kraju kierunek przez nas oferowany jest unikatowy ze względu na pogłębione interdyscyplinarne podejście do zdrowia populacji i sposobów jego ochrony. Realizację takiego charakteru studiów gwarantuje doświadczony zespół nauczycieli akademickich wykształconych w różnych dyscyplinach m.in.: nauk o zdrowiu, nauk ekonomicznych, prawnych, politycznych, nauk o zarządzaniu. Wyjątkowość i najwyższy poziom kształcenia potwierdzają pierwsze miejsce zajmowane przez kierunek w ogólnopolskim rankingu Perspektyw.

  W programie studiów na kierunku Zdrowie publiczne szczególny nacisk jest położony na kształcenie, przygotowujące studentów/studentki do podjęcia w pracy zawodowej wyzwań związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia i zmianami zachodzącymi w jego otoczeniu (wyzwania technologiczne, demograficzne, epidemiologiczne, ekonomiczne i kulturowe).

  Nowoczesne zdrowie publiczne cechuje się interdyscyplinarnym podejściem do problemów zdrowia populacji. Dlatego też program nauczania obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin i dyscyplin nauki oraz obszarów praktyki, w szczególności z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów/absolwentki i wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne. Możliwa jest realizacja części programów studiów w ramach wyjazdów zagranicznych.

  W celu zapoznania się z karierami zawodowymi absolwentów Zdrowia Publicznego, którzy ukończyli studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz dowiedzenia się o rodzajach pracy, którą można po studiach wykonywać, zapraszamy na strony internetowe Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM – zakładka „Kariery absolwentów (wywiady)”: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/kariery-absolwentow-wywiady/

  Dowiedz się więcej

  Studia II stopnia

  Program studiów obejmuje wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, w tym nauk medycznych, nauk o zdrowiu, zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy na samodzielnych stanowiskach w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach kierowniczych w instytucjach systemu ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

  Program studiów realizowany jest w części także z udziałem studentów uczestniczących w europejskim programie Europubhealth plus, w ramach konsorcjum sześciu europejskich uczelni: EHESP School of Public Health, Francja, University of Sheffield’s School of Health and Related Research, Wielka Brytania, University of Granada – Andalusian School of Public Health, Hiszpania, University of Rennes 1, Francja, Maastricht University, Holandia oraz Uniwersytet Jagielloński. Studenci polscy mogą uczestniczyć w zajęciach wspólnie ze studentami zagranicznymi.

  Studia pozwalają na nabycie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne. Studia przygotowują również do dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności dokonywania przeglądu i krytycznej oceny informacji/informacji naukowej.

  Absolwent studiów posiada następującą wiedzę i umiejętności:

  • wiedza dotycząca organizacji, finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia,
  • wiedza dotycząca zarządzania, organizacji i finansowania placówek opieki zdrowotnej,
  • pogłębiona wiedza o najistotniejszych problemach zdrowotnych, ich przyczynach i skutkach społecznych,
  • wiedza dotycząca metod badawczych w zdrowiu publicznym,
  • wiedza dotycząca etyki w opiece zdrowotnej,
  • podstawowa wiedza dotycząca prawa pracy i prawa cywilnego,
  • umiejętność kreowania działań programowych w ochronie zdrowia w oparciu o zasady medycyny/polityki opartej na dowodach naukowych,
  • umiejętność określenia stanu wiedzy w zakresie specyficznych problemów zdrowotnych w oparciu o krytyczny przegląd piśmiennictwa,
  • umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia badania naukowego, dla poszerzenia stanu wiedzy,
  • umiejętność organizacji i koordynowania działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji z uwzględnieniem kontroli ich skuteczności,
  • umiejętność zarządzania,
  • umiejętność organizowania zespołów interdyscyplinarnych.

  W celu zapoznania się z karierami zawodowymi absolwentów Zdrowia Publicznego, którzy ukończyli studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz dowiedzenia się o rodzajach pracy, którą można po studiach wykonywać, zapraszamy na strony internetowe Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM – zakładka „Kariery absolwentów (wywiady)”: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/kariery-absolwentow-wywiady/

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRORADIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów elektroradiologia
  Absolwent kierunku elektroradiologia posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej (elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, fizjologii układu oddechowego, innej).
  Potrafi analizować poprawność wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotować je do oceny przez lekarza. Posiada wiedzę na temat możliwych skutków niewłaściwego zastosowania aparatury elektromedycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego oraz potrafi zapobiegać tym skutkom.
  Absolwent posiada umiejętności przydatne w wdrażaniu i koordynowaniu systemu zarządzania jakością. Potrafi samodzielnie przeprowadzać testy kontroli jakości aparatów diagnostycznych i terapeutycznych. Zna zasady ochrony radiologicznej pacjenta i personelu medycznego. Posiada wiedzę umożliwiającą umiejętnie ocenić stan pacjenta oraz udzielić mu pierwszej pomocy.
  Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową.
  Absolwentów kierunku zatrudniać mogą:
  • państwowe i prywatne zakłady radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej oraz pracownie elektrofizjologii (EKG, EEG, EMG) audiologii oraz fizjologii klinicznej
  • instytucje zajmujące się informatyką medyczną
  • zakłady, pracownie i instytucje zajmujące się ochroną radiologiczną na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej (np. Państwowa Agencja Atomistyki, Krajowe Centrum Ochrony radiologicznej, Sanepid)
  • firmy działające w sektorze marketingu sprzętu medycznego

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Agnieszka Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, na której studia to nie tylko pochłanianie ogromnej ilości wiedzy, ale także bardzo ciekawa przygoda i czas spędzony z fantastycznymi ludźmi.

Adam Ocena odpowiedz

Studia były dla mnie najważniejsze, dlatego chciałem studiować na prestiżowej uczelni. Wybrałem Uniwersytet Jagielloński zmieniając swoje życia dla dobra wykształcenia. Czy było warto? Oczywiście, że tak.

Kamila Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to nauka na piątkę z plusem