ul. Michałowskiego 12

31-126 Kraków

tel. 12 632 48 81

fax. 12 632 48 81

e-mail: wnz@cm-uj.krakow.pl

www.wnz.uj.edu.pl

ul. Michałowskiego 12

31-126 Kraków

tel. 12 632 48 81

fax. 12 632 48 81

e-mail: wnz@cm-uj.krakow.pl

www.wnz.uj.edu.pl

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Elektroradiologia
  Absolwent kierunku elektroradiologia posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej (elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, fizjologii układu oddechowego, innej). Potrafi analizować poprawność wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotować je do oceny przez lekarza. Posiada wiedzę na temat możliwych skutków niewłaściwego zastosowania aparatury elektromedycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego oraz potrafi zapobiegać tym skutkom. Absolwent posiada umiejętności przydatne w wdrażaniu i koordynowaniu systemu zarządzania jakością. Potrafi samodzielnie przeprowadzać testy kontroli jakości aparatów diagnostycznych i terapeutycznych. Zna zasady ochrony radiologicznej pacjenta i personelu medycznego. Posiada wiedzę umożliwiającą umiejętnie ocenić stan pacjenta oraz udzielić mu pierwszej pomocy.
  Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową.
  Absolwentów kierunku zatrudniać mogą:
  • państwowe i prywatne zakłady radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej oraz pracownie elektrofizjologii (EKG, EEG, EMG) audiologii oraz fizjologii klinicznej
  • instytucje zajmujące się informatyką medyczną
  • zakłady, pracownie i instytucje zajmujące się ochroną radiologiczną na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej (np. Państwowa Agencja Atomistyki, Krajowe Centrum Ochrony radiologicznej, Sanepid)
  • firmy działające w sektorze marketingu sprzętu medycznego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Fizjoterapia
  Fizjoterapia jako dział medycyny, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej zajmuje się głównie metodami usprawniania pacjentów. Jej celem jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie jak najpełniejszej sprawności chorego i możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Fizjoterapia w leczeniu chorych wykorzystuje środki naturalne, oparte na różnych formach energii fizycznej tj. ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, świetlne oraz chemiczne. Zwiększenie skuteczności leczenia w fizjoterapii uzyskuje się przez stosowanie nowych technik oraz właściwie dobrany sprzęt rehabilitacyjny.
  W ramach kierunku realizowane są przedmioty z grupy podstawowych, jak: socjologia medycyny, psychologia, fizjologia, anatomia prawidłowa człowieka, podstawy biologii medycznej, kinezjologia, etyka, język angielski, informatyka i inne. W ramach przedmiotów kierunkowych prowadzone są: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych oraz w dysfunkcjach narządu ruchu. Dodatkowo obowiązkowe są zajęcia w ramach kształcenia umiejętności ruchowych i wychowania fizycznego, w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej w celu demonstrowania choremu ćwiczeń usprawniających oraz zapewnienia mu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Studia kończą się egzaminem i obroną pracy dyplomowej.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi; posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania odpowiednich dla chorego ćwiczeń i zabiegów; jest odpowiedzialny za wykonywane zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zdolność dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach zespołów medyczno-rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesów fizjoterapii; wykazuje się wysoką sprawnością fizyczną bowiem wykonywane przez niego ćwiczenia wymagają dużego wysiłku; przygotowany do ciągłego uzupełniania wiedzy i umiejętności; jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Absolwent może podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, placówkach szkolno – wychowawczych lub sportowych realizujących program z zakresu fizjoterapii (odnowa biologiczna, rekreacja z rehabilitacją itp.).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest wynik testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI O ZDROWIU Stopień: III REKRUTACJA

  Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Program studiów obejmuje przedmioty z metodyki i interpretacji wyników badań naukowych w zakresie nauk o zdrowiu, prawnych i etycznych aspektów badań naukowych oraz metod nauczania na poziomie wyższym i naukę języka obcego. Studia umożliwiają także odbycie zajęć fakultatywnych, których celem jest rozwinięcie umiejętności dydaktycznych i zawodowych oraz zaznajomienie się z problemami komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy w zespole i strategii rozwoju organizacji. Ponadto studia zapewniają opiekę pracownika naukowego ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem profesora (opiekun naukowy, promotor) , umożliwiają rozwój naukowy w obszarze nauk o zdrowiu oraz wykonanie pracy naukowej i przygotowanie na jej podstawie rozprawy doktorskiej.

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA I EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia nakierowane są na wykształcenie dla różnych instytucji systemu ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, centra rehabilitacyjne, NFZ, ubezpieczyciele prywatni, administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe i międzynarodowe) profesjonalistów doskonale znających możliwości zastosowania narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych i regulacyjnych do optymalizacji procesów zachodzących w tym sektorze, jednocześnie rozumiejących, że naczelnym zadaniem ochrony zdrowia jest podtrzymywanie społeczeństwa w dobrym zdrowiu, a w razie wystąpienia problemów ratowanie zdrowia i życia. Realizowane są przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM od 25 lat prowadzący najwyżej oceniane w kraju studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, międzynarodowe studia EuroPubHealth oraz studia licencjackie i magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne, które uzyskały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do uzyskania kwalifikacji student musi uzyskać 180 ECTS. Po zaliczeniu przedmiotów podstawowych (w tym statystyka, podstawy socjologii, ekonomii, demografii, organizacji i administracji) studenci zaznajamiają się na przedmiotach kierunkowych z głównymi problemy zdrowotnymi i ich determinantami, rozwiązaniami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi obowiązującymi w systemie, celami polityki zdrowotnej, problemami kadr, jakości i sterowania zamianami w ochronie zdrowia. Na trzecim roku studenci realizują przedmioty na wybranej ścieżce specjalistycznej.

  Studia kładą nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i wdrożeniowych. Część zajęć poprowadzą osoby z doświadczeniem praktycznym w sektorze. Program przewiduje dwie praktyki, czterotygodniową po czwartym semestrze i ośmiotygodniową na początku szóstego semestru.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Pielęgniarstwo
  Pielęgniarstwo jest działalnością praktyczną i naukową usytuowaną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obszarem działalności praktycznej pielęgniarstwa jest dbanie o zdrowie człowieka od jego urodzenia do późnej starości oraz zapewnienie opieki w sytuacji choroby/niepełnosprawności i śmierci. Pielęgniarstwo jest zawodem samodzielnym, cieszącym się dużym zaufaniem społecznym. W świadczeniu opieki pielęgniarka współpracuje z innymi profesjonalistami np. lekarzem, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą, psychologiem) a także z chorym i jego rodziną. Ze względu na wzrost zapotrzebowania społecznego na świadczenia profilaktyczne, pielęgnacyjne i terapeutyczne wykonywane przez pielęgniarki, absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo ma pewność zatrudnienia w systemie opieki zdrowotnej zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej. Studia mają profil praktyczny i obejmują przedmioty z obszaru nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia), z obszaru nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, zdrowie publiczne, prawo, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki), z obszaru podstawowej opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie) oraz z obszaru nauki w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego). W ramach przedmiotów z obszaru opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki pielęgniarskiej student obowiązkowo realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Program studiów przewiduje także uczestnictwo w seminarium dyplomowym oraz napisanie i obronę pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy teoretyczny poprzedzony jest egzaminem praktycznym .
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa. Po ukończeniu studiów absolwent posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Jest przygotowany do opieki nad dzieckiem, osobą dorosłą i w podeszłym wieku w zakresie promowania zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz sprawowania całościowej opieki na człowiekiem chorym/niepełnosprawnym a także umierającym. Jest zdolny do samodzielnego zapewnienia opieki, współpracy w zespołach terapeutycznych oraz rozwoju własnego i zawodowego. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w rozwoju praktyki pielęgniarskiej poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych i opiekuńczych oraz prawnych regulacji zawodu. Możliwości zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki określone w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039) istnieją między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, klinikach, podstawowej opiece zdrowotnej, domach pomocy społecznej, żłobku lub klubie dziecięcym).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia lub matematyka
  • Biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest wynik testu obejmującego tematykę studiów I stopnia na danym kierunku.

   

  Dowiedz się więcej

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Położnictwo
  Położnictwo jest działalnością praktyczną i naukową usytuowaną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obszarem działalności praktycznej położnictwa jest dbanie o zdrowie kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu oraz zapewnianie opieki w sytuacji zdrowia/choroby kobiety w każdym wieku, a także opieki nad noworodkiem. Zawód położnej jest zawodem samodzielnym czego potwierdzeniem jest przypisanie jej odpowiedzialności za prowadzenie nie powikłanej ciąży i porodu fizjologicznego. W świadczeniu opieki położna współpracuje z kobietą i jej rodziną oraz z profesjonalistami np. lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym, psychologiem. Ze względu na wzrost znaczenia zdrowia kobiety w prokreacji i promowaniu zdrowego stylu życia w rodzinie, istotnego znaczenia nabiera rola położnej w edukacji zdrowotnej. Studia mają profil praktyczny i obejmują przedmioty z obszaru nauk podstawowych: anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia, z obszaru nauk społecznych: psychologia, socjologia, pedagogika, zdrowie publiczne, prawo, filozofia i etyka zawodu położnej, z obszaru podstawowej opieki położniczej: podstawy opieki położniczej, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w położnictwie, oraz jednego z przedmiotów fakultatywnych, z obszaru nauki w zakresie opieki specjalistycznej: techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia i opieka neonatologiczna, choroby wewnętrzne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, podstawy ratownictwa medycznego). W ramach przedmiotów z obszaru opieki specjalistycznej oraz podstaw opieki położniczej student obowiązkowo realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Program studiów przewiduje także uczestnictwo w seminarium dyplomowym oraz napisanie i obronę pracy dyplomowej . Egzamin dyplomowy teoretyczny poprzedzony jest egzaminem praktycznym.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo otrzymuje dyplom licencjata położnictwa. Po ukończeniu studiów posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową w zakresie opieki położniczej. Potrafi wykonać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz chorej ginekologicznie oraz jej rodziny. Opieka ta obejmuje promocję zdrowia, profilaktykę i profesjonalna opiekę położniczo-ginekologiczną – przedkoncepcyjną, prenatalną, perinatalną oraz w okresie przekwitania i senium. Absolwent jest zdolny do samodzielnego zapewnienia opieki, współpracy w zespołach terapeutycznych oraz rozwoju własnego i zawodowego. Możliwości zatrudnienia określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039). Możliwość zatrudnienia istnieje między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w szpitalach, klinikach, poradniach w podstawowej opiece zdrowotnej. W ramach indywidualnej i grupowej praktyki położnej, w domach pomocy społecznej, na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia lub matematyka
  • Biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest wynik testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ratownictwo medyczne
  Ratownictwo medyczne jest systemem powołanym w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Ważnym elementem tego systemu jest ratownik medyczny współpracujący z przedstawicielami innych zawodów medycznych i jednostkami specjalistycznymi służb ratownictwa np. pogotowie górskie i wodne, straż pożarna, policja. Aktualnie pozycja ratownika medycznego w systemie nie podlega dyskusji, przez między innymi nowe uprawnienia i miejsce pracy w zespołach wyjazdowych i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR). Sprostanie stawianym oczekiwaniom społecznym wymaga od ratownika medycznego dobrego przygotowania w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Wszystkie wymienione elementy są kształtowane w ramach programu studiów w warunkach dobrze wyposażonych pracowni ratowniczych, w jednostkach ratownictwa medycznego i SOR pod nadzorem doświadczonej i profesjonalnie przygotowanej kadry. Kierunek Ratownictwo Medyczne jest dla osób z dobrą kondycją psychofizyczną, odpowiedzialnych, umiejących współpracować w zespole, ale również podejmować samodzielne decyzje.
  W ramach kierunku realizowane są przedmioty z grupy podstawowych, jak: socjologia medycyny, psychologia, fizjologia, patologia, anatomia, etyka, język angielski, i inne. W ramach przedmiotów kierunkowych prowadzone są: medyczne czynności ratunkowe, kwalifikowana I pomoc, pediatria, ginekologia i położnictwo, chirurgia, interna, traumatologia narządu ruchu, psychiatria, anestezjologia, intensywna terapia, chirurgia dziecięca. Dodatkowo obowiązkowe są zajęcia wychowania fizycznego w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu kondycji fizycznej.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym oraz obroną pracy
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowany do pracy w zintegrowanym zespole ratownictwa medycznego, w tym samodzielnego udzielania pierwszej pomocy bez użycia i z użyciem sprzętu specjalistycznego w stanach zagrożenia życia; oceny stanu zagrożenia na miejscu wypadku; dokonania wstępnej segregacji; zabezpieczenia osoby poszkodowanej; planowania, organizowania i zarządzania w ratownictwie medycznym; komunikowania się z pacjentem w sytuacji kryzysowej; samodzielnego wykonania medycznych czynności ratunkowe jak np: ocena parametrów życiowych, ułożenie poszkodowanego stosownie do odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci; przywracania drożności dróg oddechowych; wykonania defibrylacji; monitorowania układu krążenia i oddechowego; podawania leków z użyciem różnych dróg; przygotowania poszkodowanego do transportu z unieruchomieniem w przypadku złamań i obrażeń urazowych; odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych.
  Możliwości zatrudnienia określone są w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r. (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410).
  Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może być zatrudniony w:
  • szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, lotniczego pogotowia ratunkowego w centrach powiadamiania dyspozytorskiego, zarządzania kryzysowego jako ratownik medyczny,
  • jako szkoleniowiec, instruktor pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy w różnych organizacjach,
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia lub matematyka
  • Biologia

  Dowiedz się więcej

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zdrowie publiczne
  Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki, w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne. Absolwent posiada umiejętności przydatne w procesie definiowania i rozwiązywania problemów zdrowotnych na poziomie populacji. Zna zagadnienia dotyczące genezy, przedmiotu i zakresu zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Umie analizować uwarunkowania sytuacji epidemiologicznej w aspekcie procesów społecznych i demograficznych. Zna rolę czynników warunkujących zdrowie, zwłaszcza związanych ze stylem życia i zachowaniami zdrowotnymi. Wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych budowy strategii programów zdrowotnych i społecznych. Posiada wiedzę na temat aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego.
  Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową.
  Absolwent kierunku zdrowie publiczne pierwszego stopnia jest przygotowany do pełnienia następujących funkcji zawodowych:
  • wykonawca programów ochrony zdrowia / wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej,
  • kierownik i szkoleniowiec w zespołach pracowników technicznych wykonujących zadania w ramach programów ochrony zdrowia,
  • pracownik działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej
  • pracownik działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej
  • pracownik w różnych działach administracji opieki zdrowotnej, Narodowym Funduszu Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwie Zdrowia, organach samorządu terytorialnego, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Matematyka lub WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Dodatkowym kryterium formalnym upoważniającym do podjęcia studiów jest zaliczenie lektoratu z języka angielskiego na studiach wyższych lub zdanie matury międzynarodowej, lub ukończenie studiów anglojęzycznych, lub posiadanie certyfikatu znajomości języka angielskiego ekwiwalentnego do co najmniej poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Agnieszka Ocena

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, na której studia to nie tylko pochłanianie ogromnej ilości wiedzy, ale także bardzo ciekawa przygoda i czas spędzony z fantastycznymi ludźmi.

Adam Ocena

Studia były dla mnie najważniejsze, dlatego chciałem studiować na prestiżowej uczelni. Wybrałem Uniwersytet Jagielloński zmieniając swoje życia dla dobra wykształcenia. Czy było warto? Oczywiście, że tak.

Kamila Ocena

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to nauka na piątkę z plusem