• WOJSKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów wojskoznawstwo

  WOJSKOZNAWSTWO jest nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Studia wojskoznawcze łączą dorobek i metody badawcze różnych dyscyplin naukowych. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie specjalistycznego wykształcenia tego rodzaju.

  Studenci WOJSKOZNAWSTWA I stopnia:

  • uczestniczą w zajęciach poświęconych historii sztuki wojennej;
  • zaznajamiają się ze specyfiką współczesnych działań wojennych, strukturami armii i formacjami mundurowymi;
  • poznają sylwetki wodzów;
  • pozyskują praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.

  W toku studiów omawiane są również zagadnienia z zakresu bronioznawstwa.

  Ponadto adepci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego i zgłębiają rolę ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych. Mają także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych. Przyswajają wiedzę na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego.

  Studia WOJSKOZNAWCZE są zatem doskonałą formą rozwoju dla osób związanych z ruchem rekonstrukcyjnym, pasjonatów zainteresowanych wojskiem i tych, którzy pragną podjąć pracę związaną z działaniami formacji mundurowych.

  Obok wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki.

  Absolwenci WOJSKOZNAWSTWA są przygotowywani do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu historii wojskowości a także do pracy na rzecz wojska, organizacji proobronnych i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa narodowego.

  WOJSKOZNAWSTWO jest nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Studia łączą dorobek i metody badawcze różnych dyscyplin naukowych. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie specjalistycznego wykształcenia tego rodzaju.

  Studia magisterskie na kierunku WOJSKOZNAWSTWO są propozycją dla absolwentów studiów licencjackich zainteresowanych współczesnymi siłami zbrojnymi, służbami mundurowymi i innymi instytucjami bezpieczeństwa publicznego.

  Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą różnych aspektów konfliktów międzynarodowych w XX i XXI w. Program studiów przewiduje również zajęcia przedstawiające organizację sił zbrojnych, służb specjalnych i formacji mundurowych oraz przedmioty, które prezentują współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa, jak terroryzm, i omawiają metody ich zapobiegania oraz zwalczania.

  W program studiów wpisano szereg przedmiotów, które zaznajomią studentów z podstawami prawnymi, strukturą i zadaniami państwowych oraz samorządowych jednostek administracji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Adepci będą uczestniczyć również w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. ratownictwo medyczne, elementy walki w obszarach zabudowanych czy samoobrona.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, drugi język obcy, etyka, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów archeologia

  ARCHEOLOGIA to dyscyplina nauki zajmująca się wieloaspektowym poznawaniem kultury ludzkiej poprzez badania jej reliktów, zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych.

  Warsztat naukowy archeologii opiera na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. ARCHEOLOGIA to najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie. Poznając materialne przejawy działalności człowieka, odczytujemy jej kulturowy i historyczny kontekst. Stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

  Zasadnicze cele kształcenia to:

  • przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii i charakterystyki kultur archeologicznych z terenu Polski i krajów sąsiednich;
  • przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej „materialnego” aspektu kultury społeczności średniowiecza i czasów nowożytnych z terenu Polski i Europy;
  • wykształcenie podstawowych umiejętności eksploracji i dokumentacji na stanowiskach pradziejowych oraz średniowiecznych i nowożytnych;
  • przekazanie podstaw wiedzy o funkcjonowaniu systemu ochrony zabytków archeologicznych w Unii Europejskiej;
  • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • E-HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów e-historia

  E-HISTORIA to nowatorski kierunek stworzony z myślą o umożliwieniu studiowania historii wszystkim zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Jest odpowiedzią na rewolucję technologiczną schyłku XX wieku z rozwojem technologii cyfrowych i informatycznych, która otworzyła przed historią nowe perspektywy, umożliwiła stosowanie nieznanych dotąd bądź niewykonalnych procedur badawczych, doprowadziła do innej niż dotychczas prezentacji wiedzy i procesów historycznych.

  Kierunek E-HISTORIA dostarcza wiedzy, umiejętności i krytycznego oglądu, które są niezbędne do pracy w środowisku sieci internetowej, gdzie upowszechnia się nieprofesjonalne uprawianie historii, co sprzyja utrwalaniu się mitów i stereotypów kontrhistorycznych.

  W toku studiów słuchacze zapoznają się z dziejami powszechnymi, jak i historią Polski. Seria przedmiotów w siatce ogólnej kierunku przygotowuje do świadomego i umiejętnego wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Specjalizacja polityczno-społeczna
  • Specjalizacja historia religii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku e-historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, etyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych bądź studiów magisterskich na kierunku innym niż kierunek historia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Łódź - kierunek Etnologia i Antropologia Kulturowa

  Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA oferują wiedzę o kulturze i wykształcenie w zakresie podstawowej znajomości i krytycznej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym świecie.

  Studenci

  • poznają osiągnięcia najważniejszych szkół badawczych w etnologii i antropologii kulturowej oraz ich rolę w systemie nauk humanistycznych;
  • dowiadują się o funkcjonowaniu i znaczeniu materialnego, symbolicznego oraz społecznego wymiaru kultury;
  • poznają zróżnicowanie kulturowe i etniczne współczesnego świata;
  • zdobywają wiedzę o przedmiocie zainteresowań i badań antropologii, jak na przykład: tradycje i obrzędowość, rytuały i religia, tożsamość i mniejszości etniczne oraz narodowe, kulturowe krajobrazy miasta i wsi, sztuka ludowa i nieprofesjonalna, folklor i kultura popularna, społeczności lokalne i ich kulturowe dziedzictwo;
  • realizują projekty badawcze, m.in. z zakresu antropologii zaangażowanej i wizualnej;
  • uczą się metod i technik badawczych niezbędnych do projektowania i prowadzenia badań etnograficznych oraz praktycznego zastosowania wiedzy w wybranej sferze działalności kulturowej, społecznej, medialnej.

  Program studiów II stopnia (magisterskich) obejmuje dwa lata, w czasie których studenci uzyskują pogłębioną wiedzę dotyczącą sposobów badania kultury i jej interpretacji, oferowanej zarówno przez klasyczną, jak i współczesną etnologię i antropologię kulturową.

  Studenci:

  • poznają i uczą się analizować rozmaite zjawiska kulturowe współczesnego świata, wykształcają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych;
  • mają możliwość doskonalenia warsztatu badawczego, zdobycia zaawansowanych umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia badań jakościowych;
  • zdobywają wiedzę m.in. z zakresu antropologii miasta i antropologii w mieście, antropologii audiowizualnej, antropologii sztuki, antropologii ekonomicznej, antropologii pamięci i antropologii medycznej
  • poznają problematykę gender studies oraz dylematy dotyczące napięcia pomiędzy globalnością i lokalnością, dowiadują się o sposobach ochrony i badania dziedzictwa kulturowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filozofia

  Studia na kierunku FILOZOFIA łączą różnorodną wiedzę filozoficzną z nowoczesnym podejściem do nauczania i zmierzają do osiągnięcia następujących celów:
  • wykształcenie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia;
  • ukazanie wieloaspektowości problemów i rozwijanie umiejętności ich twórczego rozwiązywania;
  • wykształcenie umiejętności argumentowania i prowadzenia dyskusji;
  • doskonalenie umiejętności analizy tekstu, jasnego formułowania myśli w mowie i piśmie;
  • swobodna praca z tekstami filozoficznymi w języku oryginałów i nauka przekładu z języków nowożytnych i starożytnych;
  • przygotowanie do wystąpień publicznych;
  • zachęcanie do czynnego udziału w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym m.in. poprzez organizację warsztatów, odczytów, wystaw, konferencjach naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, filozofia, fizyka, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia (dyplom ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brany ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów historia

  Studia I stopnia:

  Studiowanie HISTORII pozwala poznać procesy i mechanizmy polityczne, społeczne oraz gospodarcze, od starożytności po współczesność. Łódzcy historycy specjalizują się zarówno w dziejach Polski, jak i historii powszechnej (m.in. Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Związku Radzieckiego, Rzymu i Bizancjum, Szwecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych).

  Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studia historyczne to również możliwość zdobywania dodatkowego doświadczenia w ramach praktyk, stażów i wolontariatu. Program trwa 6 semestrów i kończy się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

  Studia II stopnia:

  HISTORIA II stopnia to zupełnie nowa propozycja studiów z programem, który został gruntownie zweryfikowany i przeprojektowany czerpiąc z doświadczeń ostatnich lat.

  Studia oferują wspólny dla wszystkich studentów blok zajęć (przedmioty uzupełniające i poszerzające wiedzę ze wszystkich epok) oraz jedną z trzech specjalizacji do wyboru. Program pozwala na nowo odkryć piękno, ale i praktyczny wymiar historii. Studiowanie tej dyscypliny kształci wiele ważnych umiejętności przydatnych we współczesnym świecie. Za przykład mogą służyć:

  • analizowanie tekstów i obrazów, w tym także filmowych;
  • znajomość zasad pisania i edytowania różnego rodzaju tekstów, dyskutowania według reguł obowiązujących w różnych typach debat, prowadzenia negocjacji;
  • organizowania pracy zespołowej; rozumienia tekstów kultury, symboli, dzieł sztuki, życia codziennego poprzednich epok.

  Studia umożliwiają również udział w wyjazdach terenowych oraz w spotkaniach z interesującymi gośćmi, przedstawicielami świata mediów, polityki, kultury i sztuki.

  Studenci mogą dokonać wyboru typu pracy magisterskiej (klasyczna lub projektowa). Po podjęciu decyzji rozpoczyna się gruntowna praca nad dyplomem – najważniejsza cecha tych studiów magisterskich. Proces przygotowywania pracy dyplomowej przebiega w oparciu o wytworzoną z opiekunem relację „mistrz-uczeń” i zindywidualizowane podejście promotorów.

  W trakcie przygotowywania pracy dyplomowej studenci nabywają uniwersalnych i cenionych zdolności, w tym budowania przekonujących argumentacji, biegłości w syntezowaniu różnorodnych informacji, logicznego wnioskowania oraz dyscypliny pracy i jej przemyślanej organizację.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja dyplomatyczna
  • Specjalizacja nauczycielska
  • Specjalizacja turystyka kulturowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja nauczycielska
  • Specjalizacja kulturowo-popularyzatorska
  • Specjalizacja redakcyjno-badawcza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, etyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i o sztuce. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów historia sztuki

  Studia z HISTORII SZTUKI pozwalają na uzyskanie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego. Ich przedmiotem jest osadzona w szerszym kontekście analiza dzieł sztuki i architektury, która umożliwia pełniejsze zrozumienie ważnych procesów i przemian historycznych, społecznych, jak i politycznych.

  W trakcie studiów student zyskuje wiedzę zarówno na temat zagadnień dotyczących przeszłości, jak i aktualnych, istotnych przemian artystycznych, oraz procesów zachodzących we współczesnej architekturze i przestrzeni miejskiej.

  Wykształcone podczas studiowania kompetencje pozwalają studentom twórczo spojrzeć na otaczającą rzeczywistość oraz uczą krytycznego myślenia.

  Program studiów obejmuje zróżnicowane formy zajęć o charakterze teoretycznym, konwersatoryjnym, warsztatowym i analityczno-praktycznym.

  Studenci uczestniczą również w wyjazdach do ważnych pod względem artystycznym miejsc w Polsce i za granicą.

  Dzięki współpracy z organizacjami kultury studia stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności podczas praktyk w znanych muzeach i instytucjach związanych ze światem sztuki. Zdobyte w ten sposób doświadczenie sprzyja późniejszemu rozwojowi zawodowemu.

  W trakcie zajęć terenowych (inwentaryzacyjnych) studenci szlifują umiejętności praktyczne, a swoją pracą przyczyniają się do zachowania ważnych dla regionu zabytków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki
  • Ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku Historia sztuki lub studiów pierwszego stopnia lub magisterskich kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, sztuki lub nauk inżynieryjno-technicznych (architektura i urbanistyka). Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen z ukończonych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OKCYDENTALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów okcydentalistyka

  OKCYDENTALISTYKA jest nowatorskim kierunkiem studiów humanistycznych, który znajduje się w ofercie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od roku akademickiego 2012/13.

  Nazwa pochodzi od słowa „Okcydent’”, czyli Zachód. Celem edukacyjnym jest dogłębne badanie rozwoju i osiągnięć cywilizacji zachodniej w wielu jej wymiarach.

  Program studiów grupuje wiedzę w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, dzięki czemu zajęcia są ze sobą powiązane, ale realizują elementy różnych dziedzin humanistycznych. Studenci zyskują podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej i obyczajów.

  Zdobywają również orientację historyczną dotyczącą najważniejszych wydarzeń i procesów w obszarze polityki, stosunków społecznych oraz gospodarki.

  OKCYDENTALISTYKĘ wyróżniają następujące metody dydaktyczne:

  • studia łączą teorię z praktyką, ponieważ trzon programu to warsztaty i projekty realizowane przez studentów i prowadzone we współpracy z instytucjami kultury;
  • program zasadniczo podzielony jest na interdyscyplinarne moduły o nazwie „dzieje i kultura zachodu”, obejmujące trzy przedmioty:
   1. historyczny;
   2. filozoficzny;
   3. poświęcony kulturze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku okcydentalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (12)

Ewaryst Ocena odpowiedz

Studiowałem historię na tym wydziale, coś wspaniałego. Naprawdę uczciwie mogę stwierdzić, że w 95% wykładowcy są przemili, uczciwi i bardzo rzetelni w tym co robią. Studia dały mi zupełnie inne spojrzenie na świat, prócz oczywiście zdobytej wiedzy. Polecam serdecznie

głodna megi Ocena odpowiedz

przede wszystkim to jest przygoda, ciekawi ludzie i doświadczenia :D badania terenowe!

Robert Ocena odpowiedz

Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to prawdziwa atrakcja dla członków grup rekonstrukcyjnych, albo po prostu zafascynowanych wojskiem i jego historią. To miejsce, w którym możemy rozwijać swoje pasje i pogłębiać wiedzę. To coś więcej niż studia.

marlena Ocena odpowiedz

Religioznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to sfera ciekawych badań. Poznajemy nie tylko religie i ich cechy, ale także poznajemy ludzi, ich kulturę i obyczaje.

kinga Ocena odpowiedz

Kultura Zachodu to dla nas rzecz powszednia, normalna, ale wciąż nie do końca odkryta i pozostawiająca wiele znaków zapytania. Dlatego warto się w nią zagłębić. Studia na Uniwersytecie Łódzkim dają taką możliwość.

szymon Ocena odpowiedz

Każdemu, kto myśli o studiach na kierunku Historia sztuki polecam wybór Uniwersytetu Łódzkiego. W programie jest dużo zajęć terenowych, w których organizujemy sobie wycieczki do ważnych miejsc, także zagranicznych. Jest także wiele zajęć praktycznych. Na tej uczelni Historia sztuki to nie tylko sucha i bezbarwna teoria.

Łukasz Ocena odpowiedz

Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim.

Igor Ocena odpowiedz

Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim to odpowiedź na wyzwania kulturowe, polityczne i techniczne współczesności. Umiejętności, które zdobywam na tym kierunku będę mógł wykorzystać w dyplomacji, biznesie, a nawet polityce. To szeroka dziedzina, która wciągnie każdego.

Basia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Łódzki to bardzo dobra uczelnia, na której znalazłam swoje miejsce. Studiując Etnologię i antropologię kulturową mogę rozwijać swoje zainteresowania, a co ważne, w gronie osób podobnie zakręconych. Polecam.

Konrad Ocena odpowiedz

Archeologia to historia nas wszystkich, nasza przeszłość, nasza kultura. To niezwykle fascynujące odkrywać ją kawałek po kawałku. Każdemu pasjonatowi przeszłości polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj będziecie mogli rozwijać swoje pasje

studentul Ocena odpowiedz

najlepszy wydzial na całym łódzkim!

A.A. Ocena odpowiedz

Kilka lat temu archeologia naprawdę na poziomie, po zmianie kadry trochę podupadła. Ciężko po tym znaleźć pracę, ale ludzie świetni.