• WOJSKOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Wojskoznawstwo
  Wojskoznawstwo jest nowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie wykształcenia w tej specjalności. Studenci Wojskoznawstwa I stopnia uczestniczą w zajęciach poświęconych historii sztuki wojennej, zaznajamiają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, poznają sylwetki wybitnych wodzów. W toku studiów omawiane są zagadnienia z zakresu bronioznawstwa. W programie studiów omawiana będzie rola ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych. Studenci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego, będą mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego. Studia na tym kierunku są doskonałą formą rozwoju dla osób związanym z ruchem rekonstrukcyjnym i pasjonatów zainteresowanych wojskiem.
  Obok wiedzy teoretycznej studenci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki. Absolwenci Wojskoznawstwa przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu historii wojskowości. Absolwent studiów wojskoznawczych ma możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich, w tym na II stopniu Wojskoznawstwa.
  Możliwości zatrudnienia:
  • wojsko,
  • policja i inne służby mundurowe,
  • administracja państwowa i samorządowa,
  • media,
  • placówki kulturalne, muzea, skanseny, biura turystyczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język polski, historia sztuki, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy nowożytny, historia, WOS, język polski, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia sztuki, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wojskoznawstwo jest dyplom licencjata. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
   

   

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Archeologia
  Narodziny ARCHEOLOGII jako samodzielnej dyscypliny naukowej związane są z zainteresowaniami antykwarycznymi elit osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Europy. Wyobraźnię ówczesnych „poszukiwaczy starożytności” pobudzały nie tylko pozostałości wysoko rozwiniętych cywilizacji kręgu śródziemnomorskiego (Egipt, Grecja, Rzym), lecz również relikty kultury społeczeństw germańskich, słowiańskich czy celtyckich. W tym ostatnim przypadku oprócz czystej ciekawości czynnikiem stymulującym rozwój archeologii było rozbudzenie świadomości narodowej, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku. Od tego momentu obserwujemy lawinowy rozwój archeologii – związany z doskonaleniem technik pozyskiwania, analizy i interpretacji źródeł. Dziś archeologia jest w pełni samodzielną nauką, z własnymi metodami, wielkimi osiągnięciami i wkładem w prace interdyscyplinarne. Uprawiana na całym świecie pomaga zrozumieć przeszłość od najdawniejszych epok historii naturalnej naszej planety po historię najnowszą.
  Zasadnicze cele kształcenia:
  • Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii i charakterystyki kultur archeologicznych z terenu Polski i krajów sąsiednich;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej „materialnego” aspektu kultury społeczności średniowiecza i czasów nowożytnych z terenu Polski i Europy;
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności eksploracji i dokumentacji na stanowiskach pradziejowych oraz średniowiecznych i nowożytnych;
  • Przekazanie podstaw wiedzy o funkcjonowaniu systemu ochrony zabytków archeologicznych w Unii Europejskiej;
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
  Kwalifikacje zawodowe absolwentów:
  • archeolog w zakresie prac technicznych w ekspedycjach archeologicznych;
  • archeolog w muzealnych pracowniach dokumentacyjnych;
  • archeolog w muzealnych pracowniach wystaw i edukacji;
  • archeolog w samorządowych placówkach kultury.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
  • Język polski lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest dyplom licencjata kierunku archeologia lub licencjata/magistra innych nauk humanistycznych. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
   

   

 • E-HISTORIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek E-HISTORIA

  E-HISTORIA to nowatorski kierunek stworzony z myślą o umożliwieniu studiowania historii wszystkim zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Jest odpowiedzią na rewolucję technologiczną schyłku XX wieku z rozwojem technologii cyfrowych i informatycznych, która otworzyła przed historią nowe perspektywy, umożliwiła stosowanie nieznanych dotąd bądź niewykonalnych procedur badawczych, doprowadziła do innej niż dotychczas prezentacji wiedzy i procesów historycznych. Kierunek E-HISTORIA dostarcza wiedzy, umiejętności i krytycznego oglądu, które są niezbędne do pracy w środowisku sieci internetowej, gdzie upowszechnia się nieprofesjonalne uprawianie historii, co sprzyja utrwalaniu się mitów i stereotypów kontrhistorycznych.

  W toku studiów słuchacze zapoznają się z dziejami powszechnymi, jak i historią Polski. Seria przedmiotów w siatce ogólnej kierunku przygotowuje do świadomego i umiejętnego wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowych. Studia zapoznają adeptów z konsekwencjami przemian politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w różnych epokach, prezentują fundamentalne dylematy współczesnego świata i ich genezę. Uczą wykorzystywać tradycyjne i elektroniczne zasoby wiedzy w poszukiwaniach badawczych. Kształcą zdolność weryfikacji i krytyki niesprawdzonych dotąd informacji, w tym zwłaszcza typu fake news. Studenci nabywają biegłość w przygotowywaniu tekstów naukowych i popularnych różnego rodzaju i rozwijają umiejętność zbierania przeciwstawnych poglądów i wypracowywania własnego stanowiska.

  Program, dzięki proponowanej formie studiów niestacjonarnych oraz zastosowaniu w nauczaniu form e-learningowych, w znaczący sposób ułatwia podjęcie studiów wszystkim osobom czynnym zawodowo. Jest więc skierowany nie tylko do niedawnych abiturientów, którzy nie podjęli jeszcze pracy, lecz przede wszystkim do osób pracujących, a chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia na poziomie akademickim. Sprzyja temu liczba spotkań, ograniczona do jednego zjazdu w miesiącu. Z uwagi na formę studiów kierunek adresowany jest także do osób, które przebywają w oddaleniu od Łodzi, w kraju bądź poza jego granicami, w tym do Polonii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Etnologia i Antropologia Kulturowa
  Etnologia (zwana też antropologią społeczną lub antropologią kulturową) jest dyscypliną akademicką o niemal 150‑letniej historii. Przedmiotem jej badań jest człowiek jako istota kulturowa, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Antropolodzy badają ludzi jako twórców i użytkowników kultury w ich „naturalnym środowisku”. Prowadzą badania terenowe wśród Indian Wielkich Równin, mieszkańców Bałut, ortodoksyjnych wyznawców judaizmu, menadżerów czy różnych subkultur młodzieżowych. W ujęciu antropologicznym kultura może być rozumiana zarówno jako najbardziej charakterystyczna cecha wszystkich ludzi, jak i jako zjawisko lokalne, charakteryzujące się specyficznymi własnościami i przypisane do konkretnej grupy (etnicznej, religijnej, zawodowej itp.).
  Zasadnicze cele kształcenia:
  Studenci uzyskują podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów działania kultury i społeczeństwa, zdobywają narzędzia służące do badania i krytycznej interpretacji tekstów kultury, jak również podstawowe umiejętności projektowania i prowadzenia badań jakościowych. Absolwent potrafi prowadzić samodzielnie badania jakościowe, interpretować ich wyniki, opracowywać raporty, przygotowywać antropologiczną diagnozę rozmaitych zjawisk kulturowych, opracowywać scenariusze ekspozycji muzealnych i wystaw oraz analizować dokumenty filmowe, literackie i materiały reklamowe pod kątem ich kulturowych znaczeń. Jest przygotowany do pracy w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury), w organizacja pozarządowych, samorządach, fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania rynku, agencjach reklamowych i turystycznych, galeriach sztuki i pracowniach etnodesignu. Może też kontynuować kształcenie na studiach magisterskich z etnologii lub na innych studiach, których wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu etnologii.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
  • Język obcy lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa jest ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.
   

 • FILOZOFIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filozofia
  Cele kształcenia:
  • Studia na kierunku filozofia łączą szeroki wachlarz tradycyjnych zagadnień z nowoczesnym podejściem do nauczania i zorientowane są na następujące cele:
  • zapoznanie ze światową klasyką literatury filozoficznej,
  • kontakt z oryginalnym tekstem filozoficznym i naukę jego przekładu z języka autora (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, łaciny i greki),
  • doskonalenie umiejętności analizy tekstu, jasnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
  • zapoznanie się z najważniejszymi dyscyplinami filozoficznymi: logiką, ontologią, epistemologią, etyką, estetyką i antropologią filozoficzną,
  • przygotowanie do odpowiedzialnego dyskutowania o sprawach fundamentalnych,
  • zachęcanie do czynnego udziału w życiu publicznym m.in. poprzez organizację odczytów, wystaw i konferencjach naukowych,
  • wszechstronny rozwój.
  Kwalifikacje zawodowe/sylwetka absolwenta:
  Studia na kierunku filozofia są dwustopniowe. Stopień pierwszy to studia trzyletnie, trwające 6 semestrów i kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Po ich ukończeniu student zyskuje prawo do kontynuacji nauki na drugim stopniu studiów zarówno na filozofii jak i na wielu innych kierunkach. Absolwent studiów licencjackich z filozofii legitymuje się ogólnym wykształceniem humanistycznym w zakresie nie tylko samej historii filozofii, ale również elementów logiki, etyki, estetyki, epistemologii, ontologii. 
  Bogata oferta programowa powoduje, że oprócz szerokiej wiedzy obejmującej całą historię przedmiotu, w ramach poszczególnych zajęć uzupełniających i wzbogacających główny nurt studiowania, nabywa także wiele uniwersalnych umiejętności, które zastosuje do innych niż zdefiniowane przez filozofię zagadnień. Należą do nich umiejętność myślenia krytycznego, stawiania i rozwiązywania problemów, świadomość z zakresu sposobów prowadzenia i rozstrzygania sporów, wiedza na temat budowania silnych argumentacji, poprawności wnioskowania, czy umiejętność wykazywania słabości w rozumowaniu innych, itp. Ponadto nasi absolwenci posiadają poszerzone kompetencje w zakresie pracy z komputerem, pisania i redagowania tekstów, czy znajomości języków obcych, czemu służą nie tylko powszechne lektoraty, ale również specjalistyczne translatoria. 
  Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów magisterskich na filozofii lub na innym kierunku. Program umożliwia studentom szeroki i swobodny wybór zajęć z bogatej oferty zajęć specjalistycznych pozwalając na kształtowanie własnych zainteresowań. Absolwenci mogą też uczestniczyć dodatkowo w zajęciach odpłatnych studiów podyplomowych „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki”, których ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela filozofii i etyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata, w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany w 1 kategorii 
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
   

 • HISTORIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Historia
  Zasadnicze cele kształcenia:
  • Przekazywanie podstawowej wiedzy o dziejach ojczystych i powszechnych;
  • Ogólne wykształcenie humanistyczne i z zakresu nauk społecznych;
  • Wykształcenie umiejętności wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i ocen zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych;
  • Wykształcenie umiejętności analizy wszelkich wytworów życia społeczno‑politycznego;
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciąganie wniosków z posiadanych danych;
  • Wykształcenie odpowiedzialności za uczestnictwo w życiu publicznym oraz umiejętności odnajdowania się w różnorodnych jego przejawach instytucjonalnych i niesformalizowanych;
  • Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie;Przygotowanie absolwenta do jak najlepszego wykonywania swojej pracy.
  Kwalifikacje zawodowe absolwentów:
  • historyk nauczający przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej;
  • historyk w archiwach państwowych, zakładowych, muzeach regionalnych;
  • historyk w instytucjach politycznych i państwowych;
  • historyk w mediach, prasie, radio, telewizji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich/magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych, geograficznych, ekonomicznych i prawniczych. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
   

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Historia Sztuki
  Studia na kierunku Historia sztuki pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii architektury i plastyki od starożytności po czasy współczesne. Absolwent dysponuje wiedzą o metodach badania i sposobie wartościowania dziedzictwa artystycznego. Program studiów oprócz zajęć dydaktycznych oferuje bogaty program zajęć praktycznych.
  Na etapie studiów licencjackich trzon tworzą wykłady i zajęcia specjalizacyjne. W latach I-III obejmują one omówienie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. Na roku I odbywają się zajęcia z zakresu sztuki starożytnej i średniowiecznej. W kolejnym roku jest omawiana sztuka nowożytna (epoki renesansu i baroku) i XIX wieku. Zajęcia na ostatnim roku koncentrują się na sztuce nowoczesnej i współczesnej. Możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych pozwala na indywidualne rozwijanie własnych zainteresowań. Na I roku jest również realizowany blok zajęć, który przybliża studentom podstawy warsztatowe historii sztuki (aparat pojęciowy, metody opisu i datowania, wprowadzenie do historii rzemiosła artystycznego i ornamentyki). Istotnym uzupełnieniem zajęć są objazdy terenowe, które w wymiarze 6 dni są organizowane po każdym roku. Praktyczne umiejętności weryfikuje również obóz inwentaryzacyjny, który odbywa się po zakończeniu II roku. Ukoronowaniem studiów licencjackich jest egzamin i przygotowanie pracy pisemnej w ramach seminarium na III roku.
  Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw. Dysponuje zasobem merytorycznej wiedzy pozwalającym na podjęcie podstawowych działań popularyzujących sztukę. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   

  • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
  • Język obcy lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest dyplom licencjata kierunków historia sztuki lub studiów I stopnia lub magisterskich innego kierunku humanistycznego. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub magisterskich (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia humanistyczne II stopnia lub jednolite magisterskie). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy uzuskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

 • OKCYDENTALISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Okcydentalistyka
  Okcydentalistyka jest kierunkiem studiów humanistycznych mającym umożliwić systematyczne i interdyscyplinarne badanie fenomenu cywilizacji zachodniej. Studia te przekazują symultanicznie w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych niezbędną wiedzę historyczną (na temat cywilizacyjnie najdonioślejszych wydarzeń i procesów w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych) oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów. Okcydentalistykę wyróżniają następujące środki służące osiągnięciu celów kształcenia:
  • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką: trzon programu to warsztaty i projekty realizowane przez studentów prowadzone we współpracy z instytucjami kultury,
  • interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów w trójdzielnych modułach filozofia‑historia‑kultura,
  • oryginalna propozycja uporządkowania wiedzy o świecie: Cywilizacja Zachodu – jej osiągnięcia, krytyka i konfrontacja z innymi kulturami,
  • pluralistyczne ujęcie kultury i bogaty zestaw przedmiotów kształcących umiejętności analizy wszelkich jej przejawów: źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, kanonicznych dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych.
  Kwalifikacje zawodowe/sylwetka absolwenta:
  Okcydentalistyka wyposaża absolwenta w narzędzia intelektualne, pozwalające łączyć zrozumienie przeszłości z zainteresowaniem teraźniejszością, a także przyszłością. Kształci krytyczny namysł nad wszelkimi podziałami, kategoryzacjami politycznymi, kulturowymi w obrębie Okcydentu. Poprzez aktywizujące metody dydaktyczne kładzie nacisk na efektywne wykorzystanie wiedzy (przekazywanej zarówno tradycyjnymi sposobami w mowie i piśmie, jak i angażującej nowoczesne techniki multimedialne, naukę we współpracy z instytucjami kultury) oraz samodzielne jej zdobywanie (z wykorzystaniem określonych technik pozyskiwania wiedzy i informacji). Student okcydentalistyki wdrażany jest od samego początku do pracy zespołowej (poprzez udział w realizacji projektów, w warsztatach, dyskusjach), rozwija kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy wszelkich przejawów kultury. 
  Okcydentalistyka wzbudza zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, propaguje pluralizm i otwartość, krytyczny namysł, metodyczność i odpowiedzialność. Okcydentalistyka sprzyja możliwości zatrudnienia w następujących zawodach: wykwalifikowany pracownik sektora kultury i mediów; animator kultury; krytyk sztuki; dziennikarz; polityk. Student zyskuje także optymalne przygotowanie do uszczegółowienia i kontynuowania studiów humanistycznych na poziomie magisterskim w zakresie historii, filozofii, historii sztuki, archeologii, etnologii, studiów politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Okcydentalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata, w tym obowiązkowo język polski, jeżeli nie został wcześniej wybrany
   

Opinie (10)

Robert Ocena

Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to prawdziwa atrakcja dla członków grup rekonstrukcyjnych, albo po prostu zafascynowanych wojskiem i jego historią. To miejsce, w którym możemy rozwijać swoje pasje i pogłębiać wiedzę. To coś więcej niż studia.

marlena Ocena

Religioznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to sfera ciekawych badań. Poznajemy nie tylko religie i ich cechy, ale także poznajemy ludzi, ich kulturę i obyczaje.

kinga Ocena

Kultura Zachodu to dla nas rzecz powszednia, normalna, ale wciąż nie do końca odkryta i pozostawiająca wiele znaków zapytania. Dlatego warto się w nią zagłębić. Studia na Uniwersytecie Łódzkim dają taką możliwość.

szymon Ocena

Każdemu, kto myśli o studiach na kierunku Historia sztuki polecam wybór Uniwersytetu Łódzkiego. W programie jest dużo zajęć terenowych, w których organizujemy sobie wycieczki do ważnych miejsc, także zagranicznych. Jest także wiele zajęć praktycznych. Na tej uczelni Historia sztuki to nie tylko sucha i bezbarwna teoria.

Łukasz Ocena

Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim.

Igor Ocena

Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim to odpowiedź na wyzwania kulturowe, polityczne i techniczne współczesności. Umiejętności, które zdobywam na tym kierunku będę mógł wykorzystać w dyplomacji, biznesie, a nawet polityce. To szeroka dziedzina, która wciągnie każdego.

Basia Ocena

Uniwersytet Łódzki to bardzo dobra uczelnia, na której znalazłam swoje miejsce. Studiując Etnologię i antropologię kulturową mogę rozwijać swoje zainteresowania, a co ważne, w gronie osób podobnie zakręconych. Polecam.

Konrad Ocena

Archeologia to historia nas wszystkich, nasza przeszłość, nasza kultura. To niezwykle fascynujące odkrywać ją kawałek po kawałku. Każdemu pasjonatowi przeszłości polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj będziecie mogli rozwijać swoje pasje

studentul Ocena

najlepszy wydzial na całym łódzkim!

A.A. Ocena

Kilka lat temu archeologia naprawdę na poziomie, po zmianie kadry trochę podupadła. Ciężko po tym znaleźć pracę, ale ludzie świetni.