• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Administracja

  Charakterystyka kierunku:

  Podstawowy trzon programu stanowią przedmioty z zakresu prawa administracyjnego  materialnego i formalnego, nauki administracji oraz prawa konstytucyjnego. Istotna część zajęć poświęcona jest także zagadnieniom prawa cywilnego i gospodarczego, jak również wybrane w zagadnienia z pozostałych dziedzin prawa mogących mieć znaczenie przy wykonywaniu zawodu administratywisty. Studia umożliwiają nie tylko pozyskanie wiedzy z zakresu prawa, ale także ekonomii i informatyki. Uzupełnieniem programu są obowiązkowe praktyki zawodowe, które umożliwiają weryfikację zdobytej wiedzy teoretycznej.

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent studiów na kierunku Administracja posiada predyspozycje, aby być zatrudnionym na rozmaitych stanowiskach wykonawczych we wszystkich działach administracji samorządowej, państwowej oraz instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze, także w jednostkach tzw. administracji świadczącej.

  Jest przygotowany do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wykonawczym w firmach, np. na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych w zakresie działania jednostek powołanych do obsługi, w których praca wymaga znajomości finansów na poziomie podstawowym. Posiada odpowiednią wiedzę, aby kierować małymi zespołami. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja ogólna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja ogólna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja ogólna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja ogólna

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę trzy przedmioty zdawane w formie pisemnej. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia (licencjackich), studiów inżynierskich oraz magisterskich.

  Dowiedz się więcej

   

 • ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM Stopień: II REKRUTACJA

  Administrowanie środowiskiem to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący  kształcenie w zakresie dwóch obszarów nauki – nauk społecznych i przyrodniczych. Jest on odpowiedzią na rosnące problemy środowiskowe we współczesnym świecie. Zatem przygotowanie merytoryczne jak i operacyjne w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska przez aktualne i przyszłe pokolenia ludzi, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Dlatego też, wychodząc naprzeciw realnemu zapotrzebowaniu rynku, w programie studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem uwzględniono znajomość administrowania środowiskiem w oparciu o prawne i środowiskowe podstawy gospodarowania jego zasobami. Celem kształcenia na kierunku AS jest rozwijanie kompleksowych kompetencji, obejmujących stosowanie prawnych instrumentów w ochronie środowiska w połączeniu z aspektami praktycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań jego funkcjonowania, wspartych również kompetencjami administracyjnymi. Program studiów umożliwia zsynchronizowane kształcenie w zakresie nauk prawnych i przyrodniczych w odniesieniu do stosowania instrumentów ochrony środowiska.

  Treści merytoryczne programu studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem obejmują 3 bloki modułów. Pierwszy blok, czyli moduły obowiązkowe, pozwala zapoznać się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska. Uczestniczące w nich osoby zdobywają wiedzę w zakresie źródeł prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej oraz nabywają umiejętności identyfikacji podstawowych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku i czynników im zagrażającym.

  W tej grupie znajdują się również zajęcia, w ramach, których studenci poznają instrumenty i narzędzia wykorzystywane w poszczególnych działach prawa ochrony środowiska oraz ich praktyczne zastosowanie. Drugi blok, to moduły prezentujące narzędzia wspierające realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach (organizacjach) przez zarządzanie i pozyskiwanie finasowania ich realizacji z uwzględnieniem poszanowania elementów środowiska przyrodniczego.

  Tematyka modułów do wyboru pozwala na rozszerzenie posiadanej wiedzy o zakresy prawnych i środowiskowych aspektów energetyki, zasad gospodarowania na obszarach chronionych, jak również uczestniczyć w proseminarium i seminariach a także pracowni specjalistycznej. Trzeci blok zajęć – moduły dyplomowe – obejmuje moduły obligatoryjne i fakultatywne, które wiążą się bezpośrednio z regulacją prawną i przyrodniczymi aspektami stosowania instrumentów prawa ochrony środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata lub magistra.

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Średnia ze studiów absolwentów kierunków: prawo, administracja, ochrona środowiska — zostanie pomnożona x 2.

  Dowiedz się więcej

   

 • INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ARBITRATION Stopień: II REKRUTACJA

  SStudia na kierunku International Business Law and Arbitration (IBLA) mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu.

  Program studiów oparty został o cztery główne bloki tematyczne:
  I. General courses
  II. Business Law
  III. Mediation & Arbitration
  IV. Special courses (wykłady monograficzne i konwersaroria)

  W ramach General courses student uzyska wiedzę m.in. nt. podstaw prawoznawstwa, prawa handlowego, prawa arbitrażowego, prawa międzynarodowego i prawa UE (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego rynku), prawa własności (także intelektualnej), prawa umów, międzynarodowego prawa prywatnego oraz prawa pracy. 
  Business Law to grupa zagadnień obejmująca zasady prowadzenia działalności gospodarczej w UE, zasady funkcjonowania przedsiębiorców na rynku kapitałowym, reguły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz mechanizmy zawierania umów. W ramach tego bloku student pozna także standardy ochrony praw człowieka w biznesie (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych) oraz CSR.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym, co najmniej licencjata/inżyniera.

  Na studia przyjmowani są̨ absolwenci studiów I stopnia z kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia, studiów inżynierskich oraz magisterskich, przy czym, jeśli program ukończonych przez nich studiów odbiegał znacznie od standardów kształcenia dla studiów administracyjnych I stopnia, w toku studiów będą oni zobowiązani do wyrównania różnic programowych.

  Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

 • KURS DOKSZTAŁCAJĄCY THE SCHOOL OF BUSINESS & LAW Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i założeniami teoretycznymi prawa wewnętrznego USA, a także aspektów biznesowo-ekonomicznych z perspektywy porównawczej oraz zaprezentowanie im stosowanego na większości amerykańskich wydziałów prawa podejścia pedagogicznego.

  Projekt ten jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w skali naszego kraju. Powstaje we współpracy z aż trzema znamienitymi amerykańskimi uniwersytetami, tj. The Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law oraz The University of Toledo College of Law. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach programu Kursu prowadzone są wyłącznie przez najlepszych amerykańskich profesorów wymienionych uczelni

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Prawo

  W ramach studiów można wyróżnić dwa typy przedmiotów. Pierwszy stanowią przedmioty ogólne obrazujące społeczeństwo i jego ewolucję (tu zaliczyć trzeba historię państwa i prawa, prawo rzymskie, historię doktryn polityczno-prawnych, socjologię, ekonomię, naukę o polityce), a na tym tle jednostkę (temu celowi służą zajęcia z psychologii, psychiatrii, etyki).

  Celem nauczania powyższych przedmiotów jest nauczenie studenta, że normy prawne stanowią regulatory życia społecznego i muszą odpowiadać potrzebom społeczeństwa jako całości, jednostek i podmiotów zbiorowych - na określonym etapie rozwoju społecznego.

  Podstawowy trzon przedmiotów stanowią przedmioty dogmatyczne, dzięki którym student uzyskuje umiejętność rozumienia tekstów prawnych i dokonywania ich wykładni, stosownie do osiągnięć nauki w tej materii i zgodnie z zasadą wykładni prounijnej (w takim zakresie, w jakim jest ona obowiązująca).

  Dzięki uwzględnieniu w programie studiów specyfiki norm przynależnych do poszczególnych dziedzin prawa absolwent kierunku jest przygotowany do posługiwania się różnorodnymi normami, należycie posługuje się językiem prawnym i prawniczym. W toku studiów student uzyskuje znajomość podstawowych dziedzin prawa polskiego, prawa stanowionego przez Unię Europejską oraz fundamentalnych aktów prawa międzynarodowego.

  Absolwent dysponuje nie tylko znajomością norm prawnych, ale – dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu procesu dydaktycznego - cechuje go zaawansowana umiejętność ich odnoszenia do stanów faktycznych, budowania argumentacji na rzecz uzasadnienia określonego stanowiska, formułowania ocen tyczących jakości stanu prawnego.

  Proces kształcenia tak jest skonstruowany by nauczyć studenta samodzielnego posługiwania się piśmiennictwem i orzecznictwem przy konstruowaniu stanowiska w konkretnej sprawie, a także prowadzić polemikę stosownie do wymogów wynikających z kontradyktoryjności procesu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę trzy przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Przedsiębiorczość

  Studia na kierunku przedsiębiorczość to nowoczesne studia interdyscyplinarne, łączące edukację w zakresie podstaw wiedzy prawniczej i ekonomicznej z umiejętnościami praktycznymi.

  Oferta edukacyjna dostosowana została do potrzeb przedsiębiorców funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, zawierania umów w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności cywilnej i karnej przedsiębiorcy oraz zarządzania przedsiębiorstwem, z elementami niezbędnymi dla praktyki obrotu, takimi  jak: prawo podatkowe, prawo pracy, z uwzględnieniem niezbędnych w środowisku gospodarczym kwestii ubezpieczeń oraz zarządzania strategicznego, badań marketingowych i rynkowych, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania zasobami ludzkimi, podstaw rachunkowości i logistyki.

  Oferta obejmuje także szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na poszerzenie zainteresowań naukowych studenta.

  Studia na kierunku przedsiębiorczość I stopnia umożliwiają zdobycie doświadczenia  w praktyce gospodarczej, gdyż ostatni semestr studiów poświęcony jest wyłącznie odbyciu praktyk zawodowych oraz pisaniu pracy dyplomowej. Program studiów zyskuje wysokie oceny w konsultacjach społecznych w środowisku przedsiębiorców,  z uwagi na różnorodność oferty dydaktycznej oraz dużą liczbę godzin praktyk zawodowych.

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość brane są pod uwagę trzy przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Przedsiębiorczość jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (5)

wiktor Ocena

Studiowanie Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Śląskim to najlepsza droga do prowadzenia własnego biznesu

Magda Ocena

Studia prawnicze to długa droga i długa nauka. Studia prawnicze to ciężka praca. Studia prawnicze to wreszcie ogromna satysfakcja i duma. Dlatego wszystkim, którzy myślą nad wyborem tego kierunku, polecam go.

marek Ocena

Wybór kierunku był dla mnie prosty. Wybór specjalności już nie. Naprawdę, nie wiedziałem na co się zdecydować, bo każda specjalność dawała inne, ciekawe umiejętności. Jedyne co potrafiłem wybrać od razu to lektorat z języka francuskiego. W każdym razie, polecam. Administracja to dobry kierunek studiów, a Uniwersytet Śląski to idealne miejsce do studiowania.

Pani prokurator Ocena

Wysoki poziom.

Dominik Ocena

Bardzo dobry poziom nauczania.