ul. Nadbystrzycka 36

20-618 Lublin

tel.  (81) 538 42 84

fax. (81) 538 42 33

http://wm.pollub.pl/

ul. Nadbystrzycka 36

20-618 Lublin

tel.  (81) 538 42 84

fax. (81) 538 42 33

http://wm.pollub.pl/

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, oraz obrotu handlowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obc
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria materiałowa
  Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria produkcji
  Absolwent tego kierunku zyskuje wiedzę z zakresu nadzorowania i rozwoju nowych systemów produkcyjnych. Uczy się rozwiązywania bieżących probelmów z zakresu inżynierii produkcji obejmujących zmiany w procesach wytwarzania i montażu, monitorowania i kontrolowania systemu produkcyjnego, przygotowywania raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych, analizowania i proponowania działań usprawniających proces wytwarzania, kontrolowania dokumentacji procesu produkcji, tworzenia standardów oraz instrukcji stanowiskowych. Zdobyta wiedza umożliwa mu znalezienie pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji jest średnia ocen ze studiów I stopnia i ocena na dyplomie lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub średnia ocen ze studiów I stopnia i konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Mechatronika
  Absolwent posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują, do eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz robotyki, a także posługiwania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i wytwarzania.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Robotyzacja procesów wytwórczych ma wiedzę z zakresu automatyzacji procesów wytwórczych, mechaniki i budowy maszyn. Posiada także podstawową wiedzę z zakresu wybranych technologii wytwarzania. Jest przygotowany do analizy i rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych związanych z projektowaniem, wdrażaniem i użytkowaniem 1 zautomatyzowanych procesów wytwórczych (np. zrobotyzowanych stanowisk i gniazd wytwórczych, linii produkcyjnych, montażowych i transportowych). Absolwent potrafi korzystać z nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i oprogramowania inżynierskiego, potrafi programować roboty przemysłowe i urządzenia sterujące. Jest przygotowany do samodzielnego, twórczego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów, a także do uczestnictwa w zespołach badawczych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Robotyzacja procesów wytwórczych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Robotyzacja procesów wytwórczych jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub średnia ocen ze studiów I stopnia i ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Transport
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub średnia ocen ze studiów I stopnia i ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzani i finansów; transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Absolwent powinien być ponadto przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na przedmiotowym kierunku, jak i kierunkach pokrewnych prowadzonych zarówno przez Wydział Mechaniczny, jak i Wydział Zarządzania.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (24)

Anna Ocena

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona działaniem dziekanatu na wydziale

Ewelina Ocena

Super atmosfera, którą tworzą studenci wraz ze wspaniałymi wykładowcami

Aniula Ocena

Polecam Inżynierie biomedyczną !!!! :-)

Marceli Ocena

Spoko uczelnia, zajęcia czasami nudne, ale ogólnie jest ok

Artur Ka Ocena

Wybór UL to czysty przypadek, ale z biegiem czasu uważam to za dobre posunięcie. Uczelnia jak i sam Lublin jest na prawdę OK

Leon Ocena

Ogrom pracy jaką włożyłem w naukę tutaj, obecnie procentuje!

Sebastian Ocena

Polecam Inżynierie Materiałową na tym wydziale

Klaudyna M. Ocena

Fajni wykładowcy, ciekawe zajęcia i super ludzie ! polecam

Majka Ocena

Nie wiem czy jest coś na co mogłabym narzekać. Polecam z całego serca

Marcel Ocena

Miła i przyjemna atmosfera!

Maciek Ocena

naprawdę fajna uczelnia

Kinga Ocena

Rzadko coś komentuje/ opiniuje, ale myślę, że warto podpowiedzieć maturzystom, że warto wybrać się na UL

Olga Ocena

Dużo zajęć praktycznych, co na prawdę się ceni słysząc o uczelniach gdzie tylko siedzi się w ławce..

Marta Ocena

Fajne praktyki, które można zacząć przy pomocy uczelni

Justyna Ocena

Jak wszędzie... zawsze może być lepiej, ale z tego co słyszałam o innych uczelniach to nie jest źle.

Nina Ocena

Cieszę się, że wybrałam ten wydział i ten kierunek studiów. Studiuje Mechatronikę i na prawdę myślę, że w przyszłości okaże się, że było warto

Mirek K. Ocena

W tym roku kończę studia... i trochę żałuję... że to już koniec :) Było warto podjąć taką decyzję 5 lat temu

Daniel Ocena

Studiuje Transport na tym wydziale. Na chwilę obecną jestem zadowolony.

Ania Ocena

Polecam !!!

Elka Ocena

Skończyłam MiBM na tym wydziale, staż zaczęłam już podczas studiów, a w firmie zostałam pracownikiem i pracuje tam do dziś...

Hubert Ocena

polecam

student Ocena

profesjonalni wykładowcy, widać ze robią to z pasji

Darek Ocena

Polecam MiBM na PL !

Tomek Ocena

wydział na tej uczleni to najlepszy wybór