• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria środowiska
  Studia I stopnia
  7-semestralne studia inżynierskie (pierwszego stopnia) z podziałem na trzy specjalności (6 i 7 semestr): 
  • Inżynieria ochrony atmosfery
  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowywanie odpadów
  Studenci na studiach I stopnia (inżynierskich) poznają podstawy i rozwiązania problemów związanych z zagadnieniami dotyczącymi: 
  • procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego, 
  • wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków: instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, 
  • infrastruktury podziemnej miast: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe,  
  • procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych. 
  Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu: oceny oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko, prognozowania zanieczyszczeń atmosfery, ograniczania emisji CO2, wykonywania audytów energetycznych i certyfikacji energetycznej budynków, przeprowadzania analiz techniczno-ekonomicznych, optymalizacji energetycznej, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i budynków pasywnych, systemów automatyki budynków, systemów automatycznej regulacji i zarządzania energią, gospodarki wodnej w przemyśle, odwadniania obiektów i wykopów budowlanych, ujęć wody wodociągowej, ochrony wód, rekultywacji i sanitacji terenów zdegradowanych, a także kosztorysowania robót budowlanych oraz wspomagania projektowania z wykorzystaniem systemów informatycznych. 
  Studia II stopnia
  3-semestralne studia II stopnia (magisterskie) z podziałem na trzy specjalności (od pierwszego semestru): 
  • Inżynieria ochrony atmosfery
  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowywanie odpadów
  Studenci na studiach II stopnia (magisterskich) poznają metody wariantowego rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją:
  • systemów ochrony powietrza oraz oczyszczania gazów, 
  • instalacji: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania i źródeł ciepła, wentylacji i klimatyzacji bytowej oraz przemysłowej, sieci ciepłowniczych, a także instalacji i sieci gazowych, 
  • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze specjalnymi obiektami sieciowymi, 
  • systemów oczyszczania wody, ścieków i odpadów, 
  Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu: modelowania i analiz symulacyjnych, programowania zadań związanych z prawidłową eksploatacją sieci i instalacji oraz obiektów związanych z inżynierią środowiska. Absolwent kierunku Inżynierii Środowiska ma prawo ubiegać się o uprawnienia budowlane.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami:
  • technologii w inżynierii i ochronie środowiska,
  • biotechnologii środowiska i mikrobiologii technicznej – oczyszczanie wód, ścieków, odpadów, gleby, gazów odlotowych i powietrza,
  • funkcjonowania człowieka zarówno na stanowisku pracy jak i w obszarach projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych stanowiących potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska,
  • polityki prawnej i ekologicznej ochrony atmosfery, wód i gleby,
  • oceny zagrożeń środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i oceny ryzyka środowiskowego oraz w zakresie finansowych i prawnych aspektów zarządzania środowiskiem.

  Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu zarządzania środowiskiem, pomiarów stanu jego jakości i numerycznych symulacji komputerowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka, chemia lub biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)