Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. 42 631 25 00, 42 631 25 03

e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

http://www.weeia.p.lodz.pl/

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. 42 631 25 00, 42 631 25 03

e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

http://www.weeia.p.lodz.pl/

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Automatyka i robotyka
  Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu automatyzacji i robotyzacji, a także wykształcenie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w sterowaniu różnorodnych procesów technologicznych. Studenci uczą się projektowania systemów sterowania różnych obiektów z szerokim wykorzystaniem metod matematycznego modelowania i symulacji oraz do wdrażania systemów automatycznego sterowania i nadzoru z wykorzystaniem systemów komputerowych, sterowników mikroprocesorowych, sterowników PLC i innych. Zdobywają umiejętności projektowania systemów przestrzennie rozłożonych, które wymagają stosowania przemysłowych sieci komputerowych i oprogramowania systemów czasu rzeczywistego.
  Absolwent:
  Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie to m.in.: automatyka przemysłowa, robotyka, energetyka, sterowanie procesów przemysłowych czy systemy sterowania. Absolwenci automatyki i robotyki mogą pracować w zawodach takich jak: inżynier utrzymania ruchu, automatyk, robotyk, projektant systemów automatyki, projektant systemów informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Automatyka jest wszechobecna we wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki, m.in.: w przemyśle, transporcie, energetyce, medycynie, rolnictwie, systemach zarządzania i wielu innych. W przemyśle szerokie zastosowanie znajdują systemy zrobotyzowane, które pozwalają na odciążenie pracowników, podnoszą wydajność i poprawiają jakość produktów. 

  Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów kładą szczególny nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności w tworzeniu algorytmów sterowania i programowaniu robotów. Przekazują wiedzę uniwersalną, pozwalającą na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin i gałęzi przemysłu, dzisiaj i w przyszłości. Stosują nowoczesne formy kształcenia, w tym eksperyment. Pozostawiają dużo czasu na aktywność w kołach naukowych z gwarancją sukcesów w tej działalności.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i sterowanie robotów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia
  ​Przeprowadzony zostanie także sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i sterowanie robotów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Zasadniczym celem kształcenia na kierunku elektronika i telekomunikacja jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych. Część kształcenia oferowana jest w języku angielskim, przygotowując do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Istotnym elementem programu studiów jest szeroka oferta przedmiotów obieralnych, pozwalająca na dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych preferencji studentów. W programie ponad połowa zajęć to zajęcia praktyczne (laboratoria, projekty, ćwiczenia), pozwalające wykorzystać nowoczesne zaplecze techniczne Wydziału.
  Absolwent:
  Zdobyte wiadomości i umiejętności mogą być bezpośrednio wykorzystane w działalności inżynierskiej typowej dla obecnego rynku pracy, umożliwiając podjęcie zatrudnienia o zróżnicowanym charakterze. Absolwent tego kierunku ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Elektrotechnika
  Wśród przedmiotów podstawowych na elektrotechnice są: analiza matematyczna, teoria obwodów elektrycznych i teoria pola, fizyka i inżynieria materiałów, rysunek techniczny, ergonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, europejskie prawodawstwo energetyczne, elektronika, mechatronika, metoda elementu skończonego, informatyka oraz bazy danych. Studenci poznają sposoby przesyłu, rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej od wytwórcy do gniazdka w domu. Uczą się instalować urządzenia takie jak np.: transformator, zasilacz czy kuchenka mikrofalowa. Poznają metody przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną czy chemiczną stosowaną w przemyśle lub w domu. Cele kształcenia osiągane są w wyniku nauczania w formie wykładów, ćwiczeń, zaawansowanych nowoczesnych laboratoriów, zajęć projektowych i pisania pracy dyplomowej. W trakcie studiów student odbywa 6-tygodniową praktykę przemysłową. Tematyka prac dyplomowych wynika z potrzeb przemysłu, a prace mogą być nagrodzone w organizowanych przez SEP konkursach na najlepszą pracę dyplomową I stopnia.
  Specjalności: 
  • automatyka i metrologia
  • elektroenergetyka
  • przetworniki elektromechaniczne
  Absolwent:
  Absolwenci bez problemu znajdują pracę w przemyśle, biznesie i na uczelniach bądź tworzą własne miejsca pracy. Zatrudnienia mogą szukać w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych i firmach montażowych o profilu elektrotechnicznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Energetyka
  Energetyka to obecnie jeden z najważniejszych, strategicznych sektorów gospodarki Polski i świata, który poszukuje młodych inżynierów – absolwentów studiów pierwszego stopnia. Jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ. W czasie studiów można uzyskać wiedzę, jak wykorzystać odnawialne, energetyczne zasoby przyrody np.: energię wiatru, słońca i wody oraz inne niekonwencjonalne źródła energii. Studenci poznają zagadnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju i świata oraz rosnącą rolę problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Dowiadują się co i po co przepływa maszynach przepływowych i uzyskują wiedzę, która pozwoli projektować te maszyny: turbiny, sprężarki, pompy itp. Uczą się projektowania nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mają możliwość zgłębienia technicznej wiedzy inżynierskiej, która wspomaga medycynę, ponieważ organizm ludzki to bardzo złożona przepływowa maszyna energetyczna.
  Absolwent:
  Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy, co ułatwia im uzyskanie zatrudnienia na korzystnych warunkach m. in. w zakładach PGE Bełchatów, WSK PZL Rzeszów, Pratt&Whitney, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Alstom Elbląg.
  Mogą zdobyć zatrudnienie w elektrociepłowniach miejskich, w budownictwie, przemyśle spożywczym oraz w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pracują w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją w obszarze systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, w jednostkach samorządowych (gmina, powiat, województwo). Wiele wiodących firm światowych jak np.: General Electric, Siemens, Veolia (Dalkia) oraz inne renomowane ośrodki naukowo-badawcze i przemysłowe zabiegają o naszych absolwentów oferując im atrakcyjne formy praktyk w czasie studiów oraz atrakcyjną merytorycznie i finansowo pracę po ich zakończeniu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
  Studia na kierunku informatyka realizowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) Politechniki Łódzkiej ukierunkowane są na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Wszechstronność proponowanego programu studiów, obejmuje zarówno zagadnienia sprzętowe jak i programistyczne, a także gruntowne przygotowanie podstawowe. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania projektami oraz co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra WEEIA, posiadająca zarówno doświadczenie w pracy dydaktycznej jak i osiągnięcia naukowe w dyscyplinie informatyka. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i unikalne w skali światowej laboratoria zarówno naukowo-badawcze, jak i półprzemysłowe, w których w zależności od zainteresowań mogą kształcić się zarówno w dyscyplinie informatyka, jak i w dyscyplinach pokrewnych. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma firmami branży ICT, których przedstawiciele biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów oraz w procesie kształcenia, a studenci mogą odbywać atrakcyjne praktyki i staże. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w działających na WEEIA studenckich kołach naukowych, a także mogą uczestniczyć w pracach naukowo-badawczych pod kierunkiem pracowników naukowych.
  Specjalności: 
  • bazy danych i systemy ekspertowe
  • inżynieria oprogramowania
  • systemy sieciowe
  • technologie internetowe
  Absolwent:
  Zdobyte wykształcenie może być wykorzystane zarówno w gospodarce opartej na wiedzy, w firmach sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości (MŚP), jak i w różnych gałęziach przemysłu. Studenci kierunku informatyka na WEEIA zdobywają kompetencje cenione na rynku pracy. Studia przygotowują do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z technologiami informatycznymi. Absolwenci są przygotowani zarówno do pracy samodzielnej jak i zespołowej, a także do pracy na stanowiskach kierowniczych i organizacji pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. WEEIA prowadzi także studia w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. W ramach kierunku informatyka realizowane są studia inżynierskie stacjonarne – program kształcenia Computer Science oraz studia magisterskie stacjonarne  – program kształcenia Computer Science and Information Technology.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka, chemia lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  Inżynieria bezpieczeństwa pracy jest kierunkiem międzywydziałowym realizowanym przez cztery wydziały PŁ:
  • Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  • Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA),
  • Organizacji i Zarządzania,
  • Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
  Opis jest sprofilowany dla kandydatów na studia, którzy chcą być rekrutowani na WEEIA i następnie wybrać blok programowy oferowany przez WEEIA. Przez pięć pierwszych semestrów studenci realizują ten sam program studiów. Oprócz przedmiotów ogólnych, takich jak matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika studenci odbywają zajęcia w formie wykładów i laboratorium z przedmiotów charakterystycznych tylko dla kierunku IBP tj.:  nauka o bezpieczeństwie, czynniki zagrożeń elektrycznych, czynniki zagrożeń oświetleniowych, czynniki zagrożeń mechanicznych, czynniki zagrożeń pożarowych, czynniki zagrożeń chemicznych, czynniki zagrożeń biologicznych. Od semestru siódmego następuje indywidualizacja ścieżki kształcenia zgodnie z wybranym blokiem programowym. Ostatni semestr studiów przeznaczony jest na napisanie pracy dyplomowej. Celem kształcenia na bloku programowym oferowanym przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki jest wypromowanie inżynierów, którzy będą realizować zadania służby bhp w przedsiębiorstwach z sektora energetycznego, a także odnosić sukcesy w instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwa technicznego, jak również w placówkach badawczych. Realizowany program studiów umożliwia uzyskanie dodatkowych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych, takich jak uprawnienia SEP, czy też audytora systemów bhp, potwierdzonych świadectwami oraz certyfikatami.
  Absolwent:
  Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:
  • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
  • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
  • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
  • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
  • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
  • prowadzenie szkoleń BHP;
  • prowadzenie dokumentacji BHP.
  • Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie: państwowe instytucje nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym; placówki badawcze; wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa sektora państwowego i prywatnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmująca m.in. informatykę medyczną, elektronikę medyczną, biomechanikę inżynierską oraz inżynierię biomateriałów, dlatego kierunek ten jest prowadzony na Politechnice Łódzkiej przez cztery Wydziały: Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki, Mechaniczny, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Chemiczny. Szczególny nacisk położony jest na umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą oraz systemami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystującymi metody, techniki i technologie teleinformatyczne, informatyczne, elektroniczne i materiałowe. Studenci zapoznają się również z budową i właściwościami tekstronicznych systemów biomedycznych stosowanych w medycynie oraz telemedycynie. Poznają właściwości i budowę materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania biomateriałów, implantów oraz sztucznych narządów, a następnie z metodami analizy ich właściwości mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych, a także z ich zastosowaniami w medycynie.
  Absolwent:
  Absolwenci mają kwalifikacje do wykonywania prac inżynierskich oraz prac badawczo-rozwojowych w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych. Mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka, chemia lub biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Mechatronika
  To kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. Studenci mają zajęcia z wiedzy ogólnej (matematyka, fizyka) jak również specjalistycznej (np. systemy mechatroniczne, mikrosystemy, systemy mechaniki pojazdowej, hybrydowe elementy łączeniowe). W ramach przedmiotów kierunkowych jest też programowanie i tworzenie systemów mechatronicznych, a także samodzielne ich budowanie. Studenci przygotowywani są do samokształcenia oraz pracy w zespole, co jest realizowane przez wykonanie zespołowego projektu kompetencyjnego.  W ten sposób przygotowuje się inżyniera do pracy w centrach projektowych, zakładach produkcyjnych z obszaru High-Tech oraz jako specjaliści eksploatacji systemów mechatronicznych. Absolwenci są przygotowani zarówno do ścisłego jak i abstrakcyjnego myślenia podczas pragmatycznego rozwiązywania postawionych problemów
  Absolwent:
  Studia umożliwiają podjęcie  pracy w dynamicznie rozwijających się branżach przemysłu, związanych z motoryzacją, sprzętem gospodarstwa domowego, lotnictwem i innych, gdzie wykorzystuje się różnego rodzaju elementy i systemy mechatroniczne. Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy wymagającej stosowania zaawansowanych narzędzi i technik informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
  Zasadniczym celem studiów jest wypromowanie absolwentów, którzy będą potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego „inteligentnego” budownictwa. Branża budowlana z jednej strony musi sprostać coraz to wyższym wymaganiom klientów, z drugiej strony ustawodawca nakłada szereg wymagań, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej budynków. Spójnym rozwiązaniem obu powyższych kwestii są inteligentne systemy zarządzania budynkami. W związku z powyższym od kilku lat wzrasta na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Tylko i wyłącznie  połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach. W programie studiów nie brakuje podstawowych przedmiotów z branży elektrycznej rozwiniętej o nowoczesne systemy zarządzania energią oraz instalacje systemów energii odnawialnej. Znaczna ilość przedmiotów z zakresu sterowników programowalnych oraz systemów kontrolno – pomiarowych daje absolwentowi umiejętności możliwe do wykorzystania w wielu pokrewnych branżach.  W ramach programu studiów jest szereg przedmiotów z obszaru budownictwa, w tym: podstawy konstrukcji budynków, fizyka budowli czy projektowanie oraz realizacja inwestycji.
  Jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany przez trzy Wydziały PŁ: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Planowane jest uruchomienie na 4 semestrze specjalności:
  • integracja systemów automatyki budynkowej – obejmująca szereg zagadnień wewnątrz oraz w bliskim obrębie inteligentnego budynku;
  • integracja systemów pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych – związany z wizją inteligentnego budynku w inteligentnym mieście, zasilanego z inteligentnych sieci energetycznych.
  Absolwent:
  Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w branży projektowej, jak i wykonawczej.  Ze względu na interdyscyplinarny charakter wykształcenia, łatwo podejmą współpracę z konstruktorami, technologami, architektami, elektrykami, inżynierami budownictwa, informatykami i innymi specjalistami, aktywnie funkcjonując w zespołach projektowych, zarówno w organizacjach gospodarczych jak i sektora publicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Systemy sterowania inteligentnymi budynkami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia 

  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Transport
  W trakcie studiów, student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, do których należą również przedmioty o profilu mechanicznym, takie jak: mechanika techniczna, techniki wytwarzania, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji. Program studiów zawiera także przedmioty przekazujące wiedzę podstawową, niezbędną dla każdego inżyniera: z zakresu grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, jak i metrologii, elektrotechniki, automatyki i elektroniki. W kolejnych latach studiów, program poszerzany jest o wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych: infrastruktury transportu, inżynierii ruchu, inżynierii środków transportowych w ruchu drogowym i szynowym, systemów i procesów transportowych oraz sterowania w transporcie. Student zapoznaje się również z zagadnieniami logistyki, organizacji i zarządzania, rachunku kosztów, ekonomii i prawa transportowego. Do przedmiotów kierunkowych należą również przedmioty o profilu mechanicznym, jak silniki spalinowe, napęd hydrokinetyczny i hydrostatyczny oraz o profilu elektrycznym: podstawy napędu, energoelektroniki i trakcji elektrycznej. Umiejętności praktyczne są zdobywane w laboratoriach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Zdobyte umiejętności są doskonalone podczas praktyk odbywanych w firmach związanych ze współczesnym transportem.
  Absolwent:
  Wykształceni specjaliści po kierunku transport, mogą zasilać wszystkie branże gospodarki, w których istnieją problemy przemieszczania ludzi i towarów, są przygotowani do pracy w firmach zajmujących się eksploatacją pojazdów, a także w firmach projektowo-konstrukcyjnych oraz instytutach badawczych i naukowych. Absolwenci przygotowani są do rozwiązywania różnorodnych, często interdyscyplinarnych, problemów związanych z logistyką i ekonomią w transporcie, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowania ruchem; wszystko w odniesieniu do transportu drogowego i szynowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (13)

Michał Ocena

Studiowałem Transport na PŁ i na innej uczelni. Wykłady na podobnym poziomie, jednak jeżeli chodzi o część praktyczną bardziej satysfakcjonują mnie zajęcia na PŁ. Dlatego polecam Transport na PŁ

Igorrr Ocena

Polecam IBP: fajne zajęcia, wykładowcy z którymi można się dogadać (nawet w sprawie nieobecności), możliwość odbycia praktyk w różnych, interesujących miejscach.

Przemek Ocena

Z dużą ciekawością poszedłem na kierunek Systemy sterowania inteligentnymi budynkami i jestem pozytywnie zaskoczony. Myślę, że jest to kierunek przyszłościowy

Bartek K. Ocena

Jestem na Mechatronice- kierunek dla wytrwałych :D ale warto przetrwać dla ludzi, którzy są tutaj naprawdę cudowni, a przede wszystkim dla wykształcenia jakie daje kierunek.

Rysiek Ocena

Wybrałem kierunek Transport bo do końca nie wiedziałem czym chce zajmować się zawodowo, a po tym kierunku jest wiele różnych możliwości. Zamierzam starać się o praktyki w miejscach zajmujących się różnymi dziedzinami związanymi z Transportem, może w ten sposób wybiorę swoją zawodową drogę ;) Polecam wszystkim, którzy maja taki problem jak ja

Olek Ocena

Polecam Automatykę i Robotykę na PŁ. Studia bardzo wymagające, ale nie ma problemu ze znalezieniem stażu czy pracy, nawet już podczas trwania studiów

Krzysiek Ocena

Automatyka i robotyka to bardzo rozwijające studia. Co ważne, wszystko czego się nauczyłeś na studiach możesz wykorzystać w pracy w różnych branżach i sektorach. Automatyka i robotyka na Politechnice Łódzkiej to świetny wybór i mocny fundament przyszłej kariery. Wiem, co mówię, bo na studia przyjechałem aż z Przemyśla.

damian Ocena

Studiuję Elektrotechnikę na Politechnice Łódzkiej, a dlatego zdecydowałem się na studia na tej uczelni przez szeroki i ciekawy wybór specjalności. Każda specjalność to konkretny fach, konkretny zawód i umiejętności. Właśnie tak powinno wyglądać nauczenie techniczne

marek Ocena

Politechnika Łódzka to taka uczelnia, która idzie z postępem, ciągle się rozwija, dzięki czemu studenci mogą w tym postępie technologicznym uczestniczyć

transport Ocena

Wybrałem studia na Politechnice Łódzkiej, bo kierunek Transport zawsze stał bardzo wysoko w różnych notowaniach. Rzeczywiście, na tej uczelni nie można się nudzić, a nauka jest bardzo poważną inwestycją

dawid Ocena

Politechnika Łódzka, co widać po kierunku, który studiuję, przekazuje nowoczesną wiedzę. Uczy i pokazuje rzeczy, które niedługo staną się normą, niezależnie w jakiej dziedzinie. Politechnika Łódzka wychodzi w przyszłość, a Systemy sterowania inteligentnymi budynkami są tego najlepszym przykładem

Wxzcx Ocena

Beznadzieja

AH-703 Ocena

Polecam, najlepszy wydział (mechaniczny też fajny) na Politechnice!