Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. 42 631 25 00, 42 631 25 03

e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

http://www.weeia.p.lodz.pl/

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. 42 631 25 00, 42 631 25 03

e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

http://www.weeia.p.lodz.pl/

 • AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Automatyka jest wszechobecna we wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki, m.in.: w przemyśle, transporcie, energetyce, medycynie, rolnictwie, systemach zarządzania i wielu innych. W przemyśle szerokie zastosowanie znajdują systemy zrobotyzowane, które pozwalają na odciążenie pracowników, podnoszą wydajność i poprawiają jakość produktów. 

  Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów kładą szczególny nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności w tworzeniu algorytmów sterowania i programowaniu robotów. Przekazują wiedzę uniwersalną, pozwalającą na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin i gałęzi przemysłu, dzisiaj i w przyszłości. Stosują nowoczesne formy kształcenia, w tym eksperyment. Pozostawiają dużo czasu na aktywność w kołach naukowych z gwarancją sukcesów w tej działalności.

  Celem kształcenia na tym kierunku jest pogłębienie wiedzy z zakresu sterowania automatycznego i robotyki, poznanie najnowszych trendów rozwojowych w tych dziedzinach, a także doskonalenie umiejętności umożliwiających rozwiązywanie problemów występujących w sterowaniu różnorodnych procesów technologicznych. Studenci rozwijają zarówno umiejętności pracy samodzielnej, jak i pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Uczą się zaawansowanych metod projektowania systemów sterowania i optymalizacji ich pracy z szerokim wykorzystaniem metod modelowania i symulacji, uwzględniających pogłębioną wiedzę o analizie zjawisk dynamicznych. Doskonalą umiejętności projektowania robotów, tworzenia systemów autonomicznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych w sterowaniu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i sterowanie robotów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i sterowanie robotów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • COMPUTER SCIENCE Stopień: I REKRUTACJA

  COMPUTER SCIENCE relizowany jest w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwaniami i jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Introduction to Computer Science
  • Programming and Data Structures
  • Databases
  • Object Oriented Programming in C++
  • Software Engineering
  • Computer Networks
  • Operating Systems
  • Numerical Methods

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Computer science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Drugi język obcy
  • Fizyka lub chemia lub informatyka

  Dowiedz się więcej

 • ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia prowadzone są w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program realizowany jest całkowicie w języku angielskim.

  Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych.

  Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki, a także wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym, w tym prac badawczo-rozwojowych. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych.

  Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim, absolwent programu Electronic and Telecommunication Engineering, ma szczególnie ułatwione funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning). Potrafi zaplanować swój rozwój zawodowy, może też podjąć studia III stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Electronic and telecommunication engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Electronic and telecommunication engineering jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Elektronika i telekomunikacja

  Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach.

  Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych.

  Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych. Część kształcenia oferowana jest w języku angielskim, przygotowując do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym.

  Absolwent tego kierunku posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki, a także wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym, w tym prac badawczo-rozwojowych. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz  w jednostkach badawczo-rozwojowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning) - potrafi zaplanować swój rozwój zawodowy, może też podjąć studia III stopni

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Applied electronics

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Elektrotechnika

  Wśród przedmiotów podstawowych na elektrotechnice są:

  • analiza matematyczna,
  • teoria obwodów elektrycznych i teoria pola,
  • fizyka i inżynieria materiałów,
  • rysunek techniczny,
  • metrologia,
  • ergonomia, 
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • elektronika,
  • mechatronika,
  • informatyka,
  • prawo inżynierskie.

  Studenci poznają sposoby wytwarzania, przesyłu i energii elektrycznej od elektrowni do gniazdka w ścianie, metody przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną czy chemiczną stosowaną w przemyśle lub w domu oraz podstawy projektowania i obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych.

  W ramach wymienionych poniżej specjalności, obierają dwa z kilku bloków specjalnościowych przedmiotów obieralnych, a niezależnie od wybranej specjalności jeden z kilkunastu bloków ogólnych przedmiotów obieralnych.

  Cele kształcenia osiągane są w wyniku nauczania w formie wykładów, ćwiczeń, zaawansowanych nowoczesnych laboratoriów, zajęć projektowych i pisania pracy dyplomowej. W trakcie studiów student odbywa 6-tygodniową praktykę przemysłową.

  Pełna lista przedmiotów prowadzonych na studiach z podzialem na poszczególne semestry, znajduje się na stronie internetowej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka i metrologia
  • Elektroenergetyka
  • Przetworniki elektromechaniczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka i metrologia
  • Elektroenergetyka
  • Technologie internetowe w mechatronice

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyka i metrologia
  • Elektroenergetyka
  • Przetworniki elektromechaniczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyka i metrologia
  • Elektroenergetyka
  • Technologie internetowe w mechatronice

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka

  Studia inżynierskie na kierunku informatyka realizowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) Politechniki Łódzkiej ukierunkowane są na zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej informatyki, a także wiedzy podstawowej i ogólnej - w tym, z obszarów pokrewnych informatyce - niezbędnych do wykonywania zawodu inżyniera. Proponowany program studiów obejmuje głównie zagadnienia programistyczne, uzupełnione niezbędną wiedzą dotyczącą sprzętu komputerowego. Student zdobywa także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów typowych dla interdyscyplinarnych projektów inżynierskich. Ponadto, nabywa niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania projektami oraz co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego.

  Zajęcia na studiach inżynierskich prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra WEEIA, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej i osiągnięcia naukowe w informatyce, a także nierzadko doświadczenie biznesowe. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i unikalne w skali światowej laboratoria naukowo-badawcze i półprzemysłowe (Centrum Technologii Informatycznych PŁ), w których mogą realizować swoje własne projekty, a także brać udział w badaniach naukowych pod kierunkiem odpowiednich pracowników. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w działających na WEEIA studenckich kołach naukowych. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów oraz w samym procesie kształcenia, a także oferują studentom atrakcyjne praktyki i staże.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bazy danych i systemy ekspertowe
  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy sieciowe
  • Technologie internetowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Korporacyjne sieci komputerowe
  • Inteligentne systemy baz danych
  • Interaktywna grafika komputerowa
  • Systemy rozproszone i platformy mobilne
  • środowiska aplikacyjne dla platformy java ee
  • Computer science
  • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bazy danych i systemy ekspertowe
  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy sieciowe
  • Technologie internetowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Korporacyjne sieci komputerowe
  • Inteligentne systemy baz danych
  • Interaktywna grafika komputerowa
  • Systemy rozproszone i platformy mobilne
  • środowiska aplikacyjne dla platformy java ee
  • Computer science
  • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: Fizyka, chemia lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria biomedyczna

  Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmująca m.in. informatykę medyczną, elektronikę medyczną, biomechanikę inżynierską oraz inżynierię biomateriałów, dlatego kierunek ten jest prowadzony na Politechnice Łódzkiej przez cztery Wydziały: Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki, Mechaniczny, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Chemiczny.

  Szczególny nacisk położony jest na umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą oraz systemami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystującymi metody, techniki i technologie teleinformatyczne, informatyczne, elektroniczne i materiałowe. Studenci zapoznają się również z budową i właściwościami tekstronicznych systemów biomedycznych stosowanych w medycynie oraz telemedycynie. Poznają właściwości i budowę materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania biomateriałów, implantów oraz sztucznych narządów, a następnie z metodami analizy ich właściwości mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych, a także z ich zastosowaniami w medycynie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektronika medyczna i tekstronika
  • Inżynieria biomateriałów

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: Fizyka, chemia lub biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Mechatronika

  Kierunek jest realizowany wspólnie przez dwa wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Mechaniczny. Jest on przypisany do Wydziału EEIA, który pełni rolę jednostki wiodącej.

  Jest to kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka.

  Studenci mają zajęcia z wiedzy ogólnej (matematyka, fizyka) jak również specjalistycznej (np. systemy mechatroniczne, mikrosystemy, systemy mechaniki pojazdowej, systemy mechatroniczne w AGD, lekkie pojazdy elektryczne, hybrydowe elementy łączeniowe), gdzie kształtują umiejętności programowania  i budowy systemów mechatronicznych.

  Studenci przygotowywani są do samokształcenia oraz pracy w zespole, co jest wykorzystywane podczas realizacji zespołowego projektu kompetencyjnego, który często jest współrealizowany z przemysłem.  W ten sposób przygotowuje się inżyniera do pracy w centrach projektowych, zakładach produkcyjnych z obszaru High-Tech oraz jako specjalistę eksploatacji systemów mechatronicznych. Kształtuje się również umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych. Absolwenci są przygotowani zarówno do ścisłego jak i abstrakcyjnego myślenia podczas pragmatycznego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Systemy sterowania inteligentnymi budynkami

  Zasadniczym celem studiów jest wypromowanie absolwentów, którzy będą potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego „inteligentnego” budownictwa. Branża budowlana z jednej strony musi sprostać coraz to wyższym wymaganiom klientów, z drugiej strony ustawodawca nakłada szereg wymagań, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej budynków. Spójnym rozwiązaniem obu powyższych kwestii są inteligentne systemy zarządzania budynkami. W związku z powyższym od kilku lat wzrasta na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Tylko i wyłącznie  połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach.

  W programie studiów nie brakuje podstawowych przedmiotów z branży elektrycznej rozwiniętej o nowoczesne systemy zarządzania energią oraz instalacje systemów energii odnawialnej. Znaczna ilość przedmiotów z zakresu sterowników programowalnych oraz systemów kontrolno – pomiarowych daje absolwentowi umiejętności możliwe do wykorzystania w wielu pokrewnych branżach.  W ramach programu studiów jest szereg przedmiotów z obszaru budownictwa, w tym: podstawy konstrukcji budynków, fizyka budowli czy projektowanie oraz realizacja inwestycji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Systemy sterowania inteligentnymi budynkami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia 

  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Transport
  W trakcie studiów, student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, do których należą również przedmioty o profilu mechanicznym, takie jak: mechanika techniczna, techniki wytwarzania, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji. Program studiów zawiera także przedmioty przekazujące wiedzę podstawową, niezbędną dla każdego inżyniera: z zakresu grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, jak i metrologii, elektrotechniki, automatyki i elektroniki. W kolejnych latach studiów, program poszerzany jest o wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych: infrastruktury transportu, inżynierii ruchu, inżynierii środków transportowych w ruchu drogowym i szynowym, systemów i procesów transportowych oraz sterowania w transporcie. Student zapoznaje się również z zagadnieniami logistyki, organizacji i zarządzania, rachunku kosztów, ekonomii i prawa transportowego. Do przedmiotów kierunkowych należą również przedmioty o profilu mechanicznym, jak silniki spalinowe, napęd hydrokinetyczny i hydrostatyczny oraz o profilu elektrycznym: podstawy napędu, energoelektroniki i trakcji elektrycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (13)

Michał Ocena

Studiowałem Transport na PŁ i na innej uczelni. Wykłady na podobnym poziomie, jednak jeżeli chodzi o część praktyczną bardziej satysfakcjonują mnie zajęcia na PŁ. Dlatego polecam Transport na PŁ

Igorrr Ocena

Polecam IBP: fajne zajęcia, wykładowcy z którymi można się dogadać (nawet w sprawie nieobecności), możliwość odbycia praktyk w różnych, interesujących miejscach.

Przemek Ocena

Z dużą ciekawością poszedłem na kierunek Systemy sterowania inteligentnymi budynkami i jestem pozytywnie zaskoczony. Myślę, że jest to kierunek przyszłościowy

Bartek K. Ocena

Jestem na Mechatronice- kierunek dla wytrwałych :D ale warto przetrwać dla ludzi, którzy są tutaj naprawdę cudowni, a przede wszystkim dla wykształcenia jakie daje kierunek.

Rysiek Ocena

Wybrałem kierunek Transport bo do końca nie wiedziałem czym chce zajmować się zawodowo, a po tym kierunku jest wiele różnych możliwości. Zamierzam starać się o praktyki w miejscach zajmujących się różnymi dziedzinami związanymi z Transportem, może w ten sposób wybiorę swoją zawodową drogę ;) Polecam wszystkim, którzy maja taki problem jak ja

Olek Ocena

Polecam Automatykę i Robotykę na PŁ. Studia bardzo wymagające, ale nie ma problemu ze znalezieniem stażu czy pracy, nawet już podczas trwania studiów

Krzysiek Ocena

Automatyka i robotyka to bardzo rozwijające studia. Co ważne, wszystko czego się nauczyłeś na studiach możesz wykorzystać w pracy w różnych branżach i sektorach. Automatyka i robotyka na Politechnice Łódzkiej to świetny wybór i mocny fundament przyszłej kariery. Wiem, co mówię, bo na studia przyjechałem aż z Przemyśla.

damian Ocena

Studiuję Elektrotechnikę na Politechnice Łódzkiej, a dlatego zdecydowałem się na studia na tej uczelni przez szeroki i ciekawy wybór specjalności. Każda specjalność to konkretny fach, konkretny zawód i umiejętności. Właśnie tak powinno wyglądać nauczenie techniczne

marek Ocena

Politechnika Łódzka to taka uczelnia, która idzie z postępem, ciągle się rozwija, dzięki czemu studenci mogą w tym postępie technologicznym uczestniczyć

transport Ocena

Wybrałem studia na Politechnice Łódzkiej, bo kierunek Transport zawsze stał bardzo wysoko w różnych notowaniach. Rzeczywiście, na tej uczelni nie można się nudzić, a nauka jest bardzo poważną inwestycją

dawid Ocena

Politechnika Łódzka, co widać po kierunku, który studiuję, przekazuje nowoczesną wiedzę. Uczy i pokazuje rzeczy, które niedługo staną się normą, niezależnie w jakiej dziedzinie. Politechnika Łódzka wychodzi w przyszłość, a Systemy sterowania inteligentnymi budynkami są tego najlepszym przykładem

Wxzcx Ocena

Beznadzieja

AH-703 Ocena

Polecam, najlepszy wydział (mechaniczny też fajny) na Politechnice!