• AUDIOFONOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Audiofonologia

  Rosnąca potrzeba profesjonalnej obsługi osób z wadami słuchu powoduje, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Olbrzymi postęp wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu przyczynił się usystematyzowania dotychczasowych osiągnięć i realnej potrzeby stworzenia kierunku studiów, które wyedukują specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu. Nasi absolwenci zostaną wyposażeni w szerokie spektrum umiejętności analizy narządu słuchu i równowagi oraz dowiedzą się o neurologicznych uwarunkowaniach rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego. Dodatkowo zapoznają się z techniką medyczną, która sprzyja diagnozowaniu aparatu słuchu i równowagi, będą operować programami testującymi słuch. Ze względu na niszowy charakter profesji audiofonologa, przyszłość naszego absolwenta rokuje dobrą perspektywę pracy. Może on znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Audiofonologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka, język polski

  Dowiedz się więcej

   

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Dietetyka

  Jak jeść smacznie, ale zdrowo? Jak wiadomo zazwyczaj to, co jest smaczne – nie jest zdrowe i na odwrót. Potrawy zdrowe – nie kojarzą nam się z ucztą dla podniebienia. A może się mylimy? Dietetyk to osoba, która potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Wie, jak komponować dietę, jakie są składniki pokarmowe potraw i co się dzieje z tymi składnikami w organizmie. Jakie są wymagania żywieniowe człowieka. Co jest ważne w odżywianiu w czasie choroby. Dietetyka była i staje się ponownie jedną z głównych gałęzi medycyny. W Europie Federacja Dietetyków przyjęła definicję dietetyka jako osoby „(…) z kwalifikacjami żywienia i dietetyki uznawanymi przez władze państwowe. Dietetyk stosuje naukę o żywieniu tak w żywieniu jak i w edukowaniu ludności w zdrowiu i chorobie.” Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia. Absolwenci kierunku dietetyka: 

  • mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
  • prowadzą własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka, jest posiadanie tytułu licencjata kierunku Dietetyka, lub kierunków, którego program w co najmniej 60% jest zgodny z progamem nauczania kierunku Dietetyka I stopnia. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektroradiologia

  Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Studia elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG. Nasz absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Fizjoterapia

   Fizjoterapia jest teorią i praktyką dopełniającą medycynę kliniczną w sensie osiągania celów leczenia i przywracania wydolności funkcjonalnej organizmu oraz samodzielności życiowej osoby. Stanowi podstawowy instrument kompleksowych oddziaływań w formie kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii, terapii manualnej, masażu leczniczego, oraz metod specjalnych. Fizjoterapia w sposób integralny wiąże się z rehabilitacją. Podstawowym przesłaniem rehabilitacji jest pomoc osobie w przywracaniu i zachowaniu sprawności fizycznej umożliwiającej niezależne i samodzielne życie. Z tego tytułu wyróżnia się rehabilitację medyczną, psychologiczną oraz społeczno-zawodową. Misją fizjoterapeuty jest przede wszystkim usprawnić organizm, zwalczyć ból, zapobiec utracie funkcji narządów czy układów, zmniejszenie tempa utraty funkcji, podwyższyć  wydolność homeostatyczną organizmu i samodzielność życiową osoby oraz pomóc jej ponownie wrosnąć w role społeczne – rodzinne, zawodowe i uczestnika w kulturze. Absolwent kończący fizjoterapię posiada kompetencje do wykonywania wielu różnorodnych świadczeń, między innymi: rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych ( po urazach, zaostrzeniu chorób przewlekłych, operacjach), rehabilitacja pulmonologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, geriatryczna, leczenie dzieci ze śpiączką. Fizjoterapeuci posiadają dobre przygotowania praktyczne do pracy w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, w ośrodkach sportu masowego, w turystyce, domach pomocy społecznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   
   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pielęgniarstwo

  Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Wykonując ten zawód możemy też nauczać i prowadzić prace naukowo-badawcze w dziedzinie pielęgniarstwa. Według definicji przyjętej przez WHO, czymś co wyróżnia ten zawód spośród innych jest asystowanie człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich działań, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę. Na pewno warto jest dalej się uczyć. Pielęgniarstwo jest zawodem, w którym należy stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w ramach różnych form kształcenia podyplomowego i samokształcenia. Kształcenie podyplomowe może objąć szkolenie specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające. Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia możesz dalej się uczyć na studiach II stopnia. Absolwent studiów II stopnia ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie polski oraz krajów UE.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest konkurs dyplomów.

   
   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Położnictwo

  Zawód ten pozwala na pomoc kobiecie w najważniejszych i zarazem bardzo trudnych dla niej momentach życia. Student położnictwa zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny perinatalnej, postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia. Dzięki nabytym umiejętnościom będziecie mieli wpływ na jakość życia rodziny. Nauczycie się profesjonalnej opieki nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu fizjologicznego. Uzyskacie tytuł zawodowy licencjata położnictwa. Będziecie przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu. Będziecie mogli opiekować się kobietą ciężarną i jej rodziną, rodzącą i noworodkiem w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Posiądziecie umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.Będziecie mogli rzekazywać wiedzę na temat porodu i metod planowania rodziny (w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym) w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Możecie pracować po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest konkurs dyplomów.

   
   

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - Ratownictwo Medyczne

  Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Po ukończeniu I stopnia studiów macie możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia z zakresu zdrowia publicznego. Wiedza, która zdobędziecie podczas studiów i duże umiejętności praktyczne pozwolą Wam znaleźć ciekawą pracę w jednostkach systemu ratownictwa medycznego. Nasi absolwenci pracują między innymi:

  • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych,
  • w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających,
  • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
  • w powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
  • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy,
  • w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Terapia zajęciowa - Kierunek na czasie

  Współczesny rynek pracy weryfikuje, po jakich kierunkach studiów jest praca i szansa na rozwój zawodowy. Podążając za tym trendem udostępniamy naszym kandydatom kolejny kierunek, dający praktyczne miejsce na rynku pracy.

  Studia Terapii Zajęciowej mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do pracy terapeuty zajęciowego z osobami zdrowymi, dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi. W trakcie studiów będzie można nabyć wiedzę z zakresu psychologii i nauk medycznych oraz umiejętności w zastosowaniu arteterapii, muzykoterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów. Praktyki będą prowadzone m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach szpitalnych czy placówkach pomocy społecznej, edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci będą mogli się kształcić w systemie studiów I stopnia, który obejmuje 6 semestrów.

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ W COLLEGIUM MEDICUM UMK  W BYDGOSZCZY?

  • Doświadczeni specjaliści - wykładowcy
  • bardzo dobre warunki do studiowania, możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów,
  • sale zajęciowe wyposażone w nowoczesny sprzęt niezbędny w zdobywaniu praktycznej wiedzy
  • zajęcia prowadzone we współpracy z jednostkami klinicznymi
  • ciekawy program studiów wzbogacony o przedmioty fakultatywne
  • bardzo dobra baza lokalowa, dydaktyczna i socjalna.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, matematyka, informatyka, historia, historia sztuki, historia muzyki

  Dowiedz się więcej

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zdrowie Publiczne

  Zdrowie Publiczne jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych oraz podstawowych celów działania w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia populacji. Zdrowie Publiczne - jako dynamicznie rozwijająca się nauka, jak również sfera praktycznych działań - wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. Wybór pomiędzy specjalnościami na studiach I stopnia - opracowanymi stosownie do potrzeb współczesnego rynku pracy - daje studentom możliwość dostosowania programu studiów do własnych zainteresowań i planów zawodowych. Przez odpowiedni dobór przedmiotów/modułów student może elastycznie kształtować wybrany program studiów. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, matematyka, informatyka, historia

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne jest konukrs ocen na dyplomie.

   
   

Opinie (1)

adrian Ocena

Bardzo dobry wydział, świetni nauczyciele i miła atmosfera! Dużo zajęć klinicznych